Een lijst met aangepaste eigenschappen van vRealize Automation die beginnen met de letter A.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met A
Eigenschap Beschrijving
AD.Lookup.Department

Geeft de waarde op van de kostenplaats die is opgenomen in een meldings-e-mail die naar goedkeurders is verzonden. Deze eigenschapswaarde moet worden opgegeven in de blueprint.

agent.download.url

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het doorsturen van poortenport mapping, geeft deze eigenschap het privé IP-adres van uw Amazon AWS-tunnelmachine en -poort voor uw software-agentbestand op, bijvoorbeeld https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar.

Geeft de URL aan voor de VPN-agent in uw implementatie. De URL-indeling is https:// Privé_IP:1443/softwareservice//bronnen/noble-agent.jar

U kunt deze eigenschap, samen met software.agent.service.url en software.ebs.url, toevoegen aan een reservering of het endpoint van een computerbron. Met deze eigenschap kunt u ook een privéadres en -poort opgeven wanneer u PAT- of NAT-omzetting gebruikt in combinatie met het doorsturen van poorten.

amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL

Geeft de Amazon-configuratieservice-URL op voor Amazon GovCloud, bijvoorbeeld amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL=https://ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com.

amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL

Geeft de configuratieservice-URL van de Amazon-load balancer op voor Amazon GovCloud, bijvoorbeeld amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL=https://elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com.

Amazon.ElasticLoadBalancer.Names

Wijst machines toe die door een blueprint zijn ingericht voor de elastische load balancers die overeenkomen met de opgegeven waarden. Deze eigenschap is geldig voor vSphere-, Amazon- en Hyper-V-configuraties.

Amazon.Extensions.UserData

Hiermee wordt de naam opgegeven van een script voor gegevens van de Amazon-gebruiker dat moet worden uitgevoerd tijdens de eerste opstartcyclus wanneer een instantie wordt gestart. De eigenschap ondersteunt vervanging van de tekenreeks van andere aangepaste eigenschappen om dynamische aanvragen mogelijk te maken. U kunt de eigenschap toevoegen aan de algemene vRealize Automation-blueprint of aan een AWS-machineonderdeel in de blueprint.

Zie het onderwerp Opdrachten uitvoeren op uw Linux-instantie tijdens de start in de productdocumentatie voor Amazon Elastic Compute Cloud voor informatie over scripts voor gegevens van de Amazon-gebruiker.

U kunt een reeks aangepaste eigenschappen doorgeven aan de eigenschap Amazon.Extensions.UserData door ze toe te voegen aan een bestand waarvan de naam begint met Amazon.CustomProperty.Shell.

amazon.IAMInstanceProfile.ARN

Hiermee worden de Amazon Resource Names (ARN's) van de IAM-instantienamen (AWS Identity and Access Management) opgegeven bij de aanvraag van een AWS-instantie. Wanneer u deze eigenschap, bijvoorbeeld amazon.IAMInstanceProfile.ARN = waarde ARN('s) van IAM-instantieprofiel, toevoegt aan een blueprint en vervolgens inrichting aanvraagt via de catalogus, bevat de ingerichte virtual machine of instantie van Amazon de opgegeven IAM-rol. De DEM leest de specificatie van de eigenschap, bijvoorbeeld amazon.IAMInstanceProfile.ARN = waarde ARN('s) van IAM-instantieprofiel, en neemt deze op in de Amazon-werkstroom RunInstanceRequest.

Amazon.Instance.Id

Geeft de Amazon-instantie-id op van een machine die is ingericht op een Amazon EC2-endpoint. Deze eigenschap is geldig voor vSphere- en Amazon-configuraties.

Amazon.Instance.GroupName

Hiermee wordt de naam van de groep opgegeven voor plaatsing van bestaande AWS voor het bijbehorende Amazon-endpoint. De groep voor plaatsing moet bestaan in de doelbeschikbaarheidszone voor de gegevensverzameling van vRealize Automation van het endpoint.

Voeg de aangepaste eigenschap Amazon.Instance.GroupName toe aan een blueprint om op te geven welke groep van de plaatsing van AWS wordt gebruikt tijdens de provisioning van de machine.

Amazon.elasticIpAddress.ipAddress

Geeft het Amazon IP-adres op, waarbij ipAddress het specifieke IP-adres voor de instantie is.

Amazon.Placement.Tenancy

Stel dit in op = dedicated om op te geven dat de AWS-verbinding specifiek is voor een aangewezen tenant. Deze eigenschap is geldig voor gebruik met VPC-subnetten.

Amazon.Storage.Encrypt

Indien ingesteld op True, geeft ze aan of de Amazon EBS-opslagschijven die zijn gekoppeld aan de EC2-machine al dan niet moeten worden versleuteld. De standaardwaarde is niet waar.

De eigenschap is alleen van toepassing op versleutelingen van nieuwe EBS-volumes.

Volumes die deel uitmaken van een Amazon Machine Image (AMI)-definitie behouden hun AMI-instellingen, ongeacht de instelling van deze eigenschap.

Amazon.Storage.iops

Hiermee worden de input-/output-bewerkingen per seconde (IOPS) opgegeven voor het gekoppelde opslagapparaat.

Deze eigenschap wordt momenteel alleen ondersteund als de waarde van de eigenschap Amazon.Storage.Type io1 is.

Zie de documentatie bij Volumetypes Amazon EBS voor meer informatie.

Voeg de aangepaste eigenschap Amazon.Storage.iops toe aan een blueprint om de IOPS op te geven. Het opslagtype io1 is het enige AWS-opslagtype dat u kunt instellen voor IOPS.

Amazon.Storage.Type

Hiermee wordt het volumetype Amazon EBS opgegeven dat wordt gebruikt voor schijfopslag ten opzichte van het bijbehorende Amazon-endpoint. Een provisioning wordt uitgevoerd op alle schijven met het opgegeven type. U kunt geen ander volumetype opgeven voor elke schijf.

Stel de waarde van de eigenschap in op een van de namen van de API-waarden in de documentatie van Volumetypes Amazon EBS, bijvoorbeeld io1 of gp2.

Voeg de aangepaste eigenschap Amazon.Storage.Type toe aan een blueprint om het volumetype EBS op te geven dat moet worden gebruikt tijdens de provisioning van machines.

Azure.Windows.ScriptPath

Geeft het pad naar het gedownloade script aan waarmee tunneling wordt geconfigureerd voor Windows-systemen. Werk het pad bij voor uw implementatie.

Azure.Linux.ScriptPath

Geeft het pad naar het gedownloade script aan waarmee tunneling wordt geconfigureerd voor Linux-systemen. Werk het pad bij voor uw implementatie.