Een lijst met aangepaste eigenschappen voor vRealize Automation die beginnen met de letter V.

Hoewel de algemene ondersteuning van vCloud Networking and Security is beëindigd, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege NSX. Zie het Knowledge Base-artikel 2144733.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met V
Eigenschap Beschrijving
VbScript.PreProvisioning.Name

Geeft het volledige pad van een Visual Basic-script op dat moet worden uitgevoerd voordat een machine wordt ingericht. Bijvoorbeeld, %System-Drive%\Program Files(x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agent\Scripts\SendEmail.vbs. Het scriptbestand moet zich op het systeem bevinden waarop de EPI-agent van het Visual Basic-script is geïnstalleerd.

VbScript.PostProvisioning.Name

Geeft het volledige pad van een Visual Basic-script op dat moet worden uitgevoerd nadat een machine is ingericht. Bijvoorbeeld, %System-Drive%\Program Files(x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agent\Scripts\SendEmail.vbs. Het scriptbestand moet zich op het systeem bevinden waarop de EPI-agent van het Visual Basic-script is geïnstalleerd.

VbScript.UnProvisioning.Name

Geeft het volledige pad van een Visual Basic-script op dat moet worden uitgevoerd wanneer een machine wordt vernietigd. Bijvoorbeeld %System-Drive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agent\Scripts\SendEmail.vb. Het scriptbestand moet zich op het systeem bevinden waarop de EPI-agent van het Visual Basic-script is geïnstalleerd.

VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins

Geeft een drempelwaarde als een geheel getal op voor een computingbron zodat leasesynchronisatie tussen vCloud Director en vRealize Automation alleen optreedt voor met vCloud Director of vCloud Air ingerichte machines die verlopen in vCloud Director of vCloud Air binnen die tijdsperiode. Als een conflict wordt gevonden, wordt de leasewaarde gesynchroniseerd om overeen te komen met de leaselengte die is gedefinieerd in vRealize Automation. De standaardwaarde voor VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins is 720 minuten of 12 uur. Als VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins niet aanwezig is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Met de standaardwaarden voert vRealize Automation de werkstroom voor leasesynchronisatiecontrole bijvoorbeeld om de 45 minuten uit en worden alleen de leases van machines die binnen 12 uur verlopen, aangepast aan de leaselengte die is gedefinieerd in vRealize Automation.

VCloud.Owner.UseEndpointAccount

Stel dit in op true om het endpointaccount toe te wijzen als de vCloud Air- of vCloud Director-machine-eigenaar voor inrichtings- en importbewerkingen. Voor bewerkingen voor de wijziging van eigenaars, wordt de eigenaar niet gewijzigd op het endpoint. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op false, is de vRealize Automation-eigenaar de machine-eigenaar.

VCloud.Template.MakeIdenticalCopy

Stel dit in op true om een identieke kopie van de vCloud Air- of vCloud Director-sjabloon voor machine-inrichting te klonen. De machine wordt ingericht als een identieke kopie van de sjabloon. Instellingen die in de sjabloon zijn opgegeven, inclusief het opslagpad, hebben voorrang op instellingen die in de blueprint zijn opgegeven. De enige wijzigingen van de sjabloon zijn de namen van de gekloonde machines, die zijn gegenereerd vanaf het machinevoorvoegsel dat in de blueprint is opgegeven.

vCloud Air- of vCloud Director-machines die zijn ingericht als identieke kopieën, kunnen netwerken en opslagprofielen gebruiken die niet beschikbaar zijn in de vRealize Automation-reservering. Om onbruikbare reserveringstoewijzingen te vermijden, controleert u of het opslagprofiel of het netwerk dat in de sjabloon is opgegeven, beschikbaar is in de reservering.

VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.name

Geeft de NSX-pools voor taakverdeling op waaraan de virtual machine wordt toegewezen tijdens de inrichting. De virtual machine wordt toegewezen aan alle servicepoorten van alle opgegeven pools. De waarde is de naam van een edge/pool of een lijst met door komma's gescheiden namen van een edge/pool. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Opmerking:

U kunt het IP-adres van een machine toevoegen aan een bestaande load balancer met behulp van de aangepaste eigenschap VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names. vRealize Automation en NSX maken gebruik van het eerste lid van de opgegeven edge load balancer-pool om de nieuwe lidpoort te bepalen en de poortinstellingen te controleren. NSX 6.2 vereist echter niet dat de instelling voor de lidpoort wordt opgegeven. Als u wilt voorkomen dat het inrichten mislukt wanneer u VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names met NSX 6.2 gebruikt om een machine toe te voegen aan een bestaande pool, moet u een poortwaarde opgeven voor het eerste lid van de load balancer-pool in NSX.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van een aangepaste eigenschap maken. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld pools voor taakverdeling weergeven die zijn ingesteld voor algemeen gebruik, en machines met hoge, gemiddelde en lage prestatievereisten:
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.high
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.low

VCNS.SecurityGroup.Names.name

Geeft de NSX-beveiligingsgroep(en) op waaraan de virtual machine wordt toegewezen tijdens de inrichting. De waarde is de naam van een beveiligingsgroep of een door komma's gescheiden lijst met namen. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van de eigenschap maken, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld beveiligingsgroepen weergeven die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, voor het verkoopteam en voor ondersteuning:
 • VCNS.SecurityGroup.Names
 • VCNS.SecurityGroup.Names.sales
 • VCNS.SecurityGroup.Names.support

VCNS.SecurityGroup.Names.blueprint_name

Als u NSX gebruikt, geeft dit de Edge Pool op waaraan u de blueprint kunt koppelen.

VCNS.SecurityTag.Names.name

Geeft de NSX-beveiligingstag(s) op waaraan de virtual machine wordt gekoppeld tijdens de inrichting. De waarde is de naam van een beveiligingstag of een door komma's gescheiden lijst met namen. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van de eigenschap maken, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld beveiligingstags weergeven die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, voor het verkoopteam en voor ondersteuning:
 • VCNS.SecurityTag.Names
 • VCNS.SecurityTag.Names.sales
 • VCNS.SecurityTag.Names.support

VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent

Als de gastagent geïnstalleerd is als een service op een sjabloon voor klonen, stelt u dit in op True op de machineblueprint om de gastagentservice in te schakelen op machines die gekloond zijn vanaf die sjabloon. Als de machine wordt gestart, wordt de gastagentservice gestart. Stel dit in op onwaar om de gastagent te deactiveren. Als dit is ingesteld op False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom de gastagent niet gebruiken voor gastbesturingssysteemtaken, waardoor de functionaliteit ervan wordt beperkt tot VMwareCloneWorkflow. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op iets anders dan False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom werkitems naar de gastagent verzenden.

Deze eigenschap is niet van toepassing op de inrichting van Amazon Web Services.

VirtualMachine.Admin.NameCompletion

Geeft de domeinnaam op om deze op te nemen in de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de machine die de RDP- of SSH-bestanden genereert voor de gebruikersinterfaceopties Verbinding maken met RDP of Verbinding maken met SSH. Stel de waarde bijvoorbeeld in op myCompany.com om de volledig gekwalificeerde domeinnaam my-machine-name.myCompany.com in het RDP- of SSH-bestand te genereren.

VirtualMachine.Admin.ConnectAddress

Geeft het RDP-verbindingsadres op van de machine waarnaar een RDP-bestand wordt gedownload wanneer de gebruikersinterfaceoptie Verbinding maken met RDP wordt gebruikt of toegevoegd aan automatische e-mails. Gebruik dit niet in een blueprint of eigenschapsgroep tenzij u wilt dat dit aan de gebruiker wordt gevraagd en u geen standaardwaarde hebt opgegeven.

VirtualMachine.Admin.ConnectAddress.Regex

Wordt gebruikt door een vRealize Automation-beheerder om een reguliere expressie te definiëren die wordt afgestemd op een IP-adres voor terminalverbindingen, zoals een RDP-verbinding. In het geval van afstemming wordt het IP-adres opgeslagen onder de aangepaste eigenschap van VirtualMachine.Admin.ConnectAddress. Anders wordt het eerste beschikbare IP-adres toegewezen.

Als u bijvoorbeeld de eigenschapswaarde instelt op 10.10.0., kunt u een IP-adres van een 10.10.0 selecteren.* subnet die aan de virtual machine is toegewezen. Als het subnet niet is toegewezen, wordt de eigenschap genegeerd.

Deze eigenschap is beschikbaar voor gebruik met OpenStack.

VirtualMachine.Admin.ThinProvision

Bepaalt of thin provisioning wordt gebruikt op ESX-computerbronnen. De inrichting van schijven wordt afzonderlijk beschouwd van de onderliggende opslag. Stel dit in op True als u thin provisioning wilt gebruiken. Stel dit in op False als u een standaardinrichting wilt gebruiken. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay

Geeft de tijd op die u moet wachten nadat de aanpassing is voltooid en voordat u de aanpassing van het gastbesturingssysteem kunt starten. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00). Als u ervoor kiest om deze aangepaste eigenschap niet op te nemen, kan de inrichting mislukken als de virtual machine opnieuw wordt opgestart voordat de gastagentwerkitems zijn voltooid.

Deze eigenschap is niet van toepassing op de inrichting van Amazon Web Services.

VirtualMachine.Admin.Datastore.Cluster.ResourceLeaseDurationSec

Bij het inrichten van meerdere VM's en het gebruik van SDRS, geeft u een waarde op in seconden, in het bereik van 30 tot en met 3600, voor het reserveren van opslagbronnen tijdens het aanroepen van de RecommendDataStore API. U kunt deze eigenschap toevoegen aan een bedrijfsgroep of een blueprint of als u de provisioning aanvraagt. De lease-vergrendeling wordt alleen toegepast op de gegevensopslag die wordt gebruikt door de implementatie, niet op alle plaatsen voor gegevensopslag in het opslagcluster. De lease-vergrendeling wordt vrijgegeven wanneer de provisioning is voltooid of mislukt.

Als dit niet is opgegeven, wordt bij de inrichting geen vergrendeling toegepast op de opslagbronnen.

Vanwege de omvang van het geheugen kunnen aanvragen van meer dan 10 VM's tegelijk fouten bij de provisioning veroorzaken.

VirtualMachine.Admin.NetworkInterfaceType

Geeft het type netwerkadapter aan dat wordt ondersteund en geëmuleerd door het gastbesturingssysteem. Wordt gebruikt om een nieuwe virtual machine te maken en een specifiek adaptertype toe te wijzen voor het klonen van een sjabloon. Gebruik dit om de netwerkinstellingen van een nieuw ingerichte virtual machine te wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:
 • E1000 (standaard)
 • VirtIO
 • RTL8139
 • RTL8139 VirtIO

VirtualMachine.Admin.Name

Geeft de gegenereerde machinenaam op voor vSphere, bijvoorbeeld CodyVM01. Als u aangepaste werkstromen of invoegtoepassingen maakt voor het aanpassen van een virtual machinenaam, stelt u deze eigenschap in zodat deze overeenkomt met de naam van de virtual machine. Dit is een eigenschap met interne invoer voor de agent om een naam te geven aan de virtual machine.
Opmerking: Deze eigenschap is alleen voor vSphere.

De waarde die in de blueprint is opgegeven, heeft geen invloed op deze eigenschap. Deze eigenschap is niet bedoeld om te worden gebruikt voor vragen aan de gebruiker. Gebruik de eigenschap HostName voor vragen aan de gebruiker. Als de eigenschap wordt ingesteld tijdens runtime, komt de containernaam die in de hypervisor wordt gemaakt, mogelijk niet overeen met de itemrecordnaam.

VirtualMachine.Admin.UUID

Geeft de UUID van de machine op. De gastagent legt de waarde vast wanneer de machine wordt gemaakt. De waarde krijgt de status Alleen-lezen. De waarde in de blueprint of eigenschapsgroep heeft geen invloed op deze eigenschap.

VirtualMachine.Admin.AgentID

Geeft de UUID van de gastagent op. De gastagent legt de waarde vast wanneer de machine wordt gemaakt. De waarde krijgt de status Alleen-lezen. De waarde in de blueprint of eigenschapsgroep heeft geen invloed op deze eigenschap.

VirtualMachine.Admin.Owner

Geeft de gebruikersnaam van de machine-eigenaar op.

VirtualMachine.Admin.Approver

Geeft de gebruikersnaam van de groepsbeheerder op die de machineaanvraag heeft goedgekeurd.

VirtualMachine.Admin.Description

Geeft de beschrijving van de machine op zoals deze is ingevoerd of gewijzigd door de machine-eigenaar of een beheerder.

VirtualMachine.Admin.EncryptPasswords

Als u deze eigenschap op True instelt, worden de beheerderswachtwoorden gecodeerd.

VirtualMachine.Admin.AdministratorEmail

Geeft de e-mailadressen van de beheerder of de Active Directory-accounts op voor de bedrijfsgroep van de inrichtingsblueprint. Meerdere e-mailadressen worden gescheiden door een komma, bijvoorbeeld AlbertAdmin@VMware.com,WeiLeeMgr@VMware.com.

VirtualMachine.Admin.TotalDiskUsage

Geeft de totale schijfruimte in GB op die de machine gebruikt, inclusief alle schijven zoals opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.DiskN.Size en het wisselbestand zoals opgegeven door de eigenschap VMware.Memory. Reservation. U geeft de waarde in GB op, maar de schijfruimte wordt opgeslagen door vRealize Automation in MB.

VirtualMachine.Admin.Hostname

Informeert de beheerder over welke host wordt gebruikt voor inrichting van de machine op het endpoint. De opgegeven waarde wordt op de machine geïmplementeerd en wordt gevuld tijdens de gegevensverzameling. Als bijvoorbeeld de computingbron van een machine wordt gewijzigd, werkt een proxyagent de waarde van de eigenschap VirtualMachine.Admin.Hostname van de machine bij.
Opmerking: Dit is een eigenschap met interne uitvoer van de agent die is gevuld tijdens de gegevensverzameling, en deze identificeert de host waarop een machine zich bevindt.

VirtualMachine.Admin.ClusterName

Informeert de beheerder over welke cluster de computingbron voor de te gebruiken machine bevat.
Opmerking: Dit is een eigenschap met interne uitvoer van de agent die is gevuld tijdens de gegevensverzameling, en deze identificeert de cluster waarin een machine zich bevindt.

VirtualMachine.Admin.ApplicationID

Geef de toepassings-id's weer die aan een machine kunnen worden toegewezen.

VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins

Stel dit in op True (standaardwaarde) om de eigenaar van de machine, zoals opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.Admin.Owner, toe te voegen aan de groep met lokale beheerders op de machine.

Deze eigenschap is niet beschikbaar voor inrichting door klonen.

VirtualMachine.Admin.AllowLogin

Stel dit in op True (standaardwaarde) om de machine-eigenaar toe te voegen aan de groep met lokale Remote Desktop-gebruikers, zoals opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.Admin.Owner.

VirtualMachine.Admin.DiskInterfaceType

Geeft het type stuurprogramma's voor schijfstations aan. De volgende stuurprogramma's voor schijfstations worden ondersteund:

 • IDE (standaard)
 • VirtIO

Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

VirtualMachine.Admin.EagerZero

Wanneer deze wordt ingesteld op True, wordt hiermee opgegeven dat de machineschijven worden ingericht met behulp van het VMware-inrichtingsformaat 'eager zero'.

'Eager zero' bij thick provision is een type thick virtuele schijf die ondersteuning biedt voor clusterfuncties zoals fouttolerantie. De ruimte die nodig is voor de virtuele schijf wordt toegewezen tijdens het maken. In tegenstelling tot het vlakke formaat worden de gegevens die op de fysieke schijf op nul ingesteld zodra de virtuele schijf is gemaakt. Mogelijk duurt het langer om schijven in dit formaat te maken dan om andere schijftypen te maken.

VirtualMachine.Admin.ForceHost
Geeft de naam van de ESX-host op. De eigenschap wordt alleen gerespecteerd als VirtualMachine.Admin.HostSelectionPolicy is ingesteld op EXACT_MATCH.
Opmerking: Deze eigenschap is alleen voor vSphere.

Bij inrichting tegen een vSphere-cluster, kunt u de eigenschap VirtualMachine.Admin.ForceHost gebruiken om de host op te geven waarop een machine moet worden ingericht. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt als DRS niet op automatisch is ingesteld voor de cluster. Als DRS is ingeschakeld voor de cluster en dit is ingesteld op Automatic, verplaatst vSphere de ingerichte machine wanneer de machine opnieuw wordt opgestart.

VirtualMachine.Admin.HostSelectionPolicy
U kunt dit ook instellen op EXACT_MATCH om te eisen dat de machine op de host wordt geplaatst die is opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.Admin.ForceHost. Als de host niet beschikbaar is, resulteert de aanvraag in een fout. Als er geen host is opgegeven, wordt de volgende beschikbare host geselecteerd. Als dit is ingesteld op EXACT_MATCH, treedt er een fout op als de opgegeven host onvoldoende geheugen heeft of zich in de onderhoudsmodus bevindt.
Opmerking: Deze eigenschap is alleen van toepassing op vSphere.
VirtualMachine.Agent.CopyToDisk

Stel dit in op True (standaardwaarde) om het uitvoerbare bestand van de gastagent te kopiëren naar %System-Drive%\VRM\Build\Bin op de schijf van de machine.

VirtualMachine.Agent.GuiRunOnce

Stel dit in op True om uitvoering van de gastagent op te nemen in de SysPrep.inf-RunOnce-sectie. Stel dit in op False voor de Linux-agent om de inrichtingswerkstroom te stoppen.

VirtualMachine.Agent.Reboot

Stel dit in op True (standaardwaarde) om op te geven dat de gastagent de machine opnieuw opstart na de installatie van het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.CDROM.Attach

Stel dit in op False om de machine in te richten zonder een cd-romapparaat. De standaardwaarde is True.

VirtualMachine.CPU.Count
Geeft het aantal CPU's op, bijvoorbeeld 2, dat aan een machine is toegewezen. De standaardwaarde is de waarde die is opgegeven door de CPU-instelling op de blueprint.
Opmerking: Deze aangepaste eigenschap wordt overschreven door de CPU-waarde op de blueprint wanneer de machine voor het eerst wordt ingericht.
VirtualMachine.Customize.WaitComplete

Stel dit in op Waar om te verhinderen dat de inrichtingswerkstroom werkitems verzendt naar de gastagent totdat alle aanpassingen zijn voltooid. Stel dit in op Onwaar om ervoor te zorgen dat werkitems worden gemaakt voordat de aanpassing is voltooid.

Deze eigenschap is niet van toepassing op de inrichting van Amazon Web Services.

VirtualMachine.Core.Count

Als dit is ingesteld op een waarde hoger dan nul, wordt hiermee het aantal kernen per socket opgegeven wanneer u de virtual machine inricht.

U kunt deze eigenschap op een blueprint gebruiken om kernen per virtuele socket of het totaal aantal sockets op te geven. In uw licentievoorwaarden wordt bijvoorbeeld vermeld dat software die per socket is gelicentieerd wordt beperkt, of dat beschikbare besturingssystemen slechts een beperkt aantal sockets herkennen en dat extra CPU's moeten worden ingericht als extra kernen.

VirtualMachine.DiskN.Letter

Geeft de stationsletter of het koppelpunt van de schijf N van een machine op. De standaardwaarde is C. Als u bijvoorbeeld de letter D wilt opgeven voor Schijf 1, definieert u de aangepaste eigenschap als VirtualMachine.Disk1.Letter en voert u de waarde D in. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft deze waarde de stationsletter of het koppelpunt op waaronder een aanvullende schijf N wordt gekoppeld door de gastagent in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.DiskN.IsFixed

Deactiveer de bewerking van een specifieke schijf bij het opnieuw configureren van een machine. Stel dit in op waar om de optie voor het weergeven van de bewerkingscapaciteit voor een specifiek volume te deactiveren. De waarde True is hoofdlettergevoelig. De waarde N is de op 0 gebaseerde index van de schijf.

U kunt ook de aangepaste eigenschap VirtualMachine.DiskN.IsFixed instellen op True in de tabel VirtualMachineProperties in de database of u kunt de opslagplaats-API gebruiken om een URI-waarde op te geven zoals .../Repository/Data/ManagementModelEntities.svc/VirtualMachines(guid'60D93A8A-F541-4CE0-A6C6-78973AC0F1D2')/VirtualMachineProperties.

VirtualMachine.DiskN.Label

Geeft het label op voor schijf N van een machine. De maximumgrootte van het schijflabel is 32 tekens. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft dit het label op van schijf N van een machine in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.DiskN.Active

Stel dit in op True (standaardwaarde) om op te geven dat schijf N van de machine actief is. Stel dit in op False om op te geven dat schijf N van de machine niet actief is.

VirtualMachine.DiskN.FS

Voor gebruik met Windows-gastagent (gugent). Geeft het bestandssysteem op voor schijf N van de machine. De opties zijn NTFS (standaardwaarde), FAT en FAT32. Zie het Windows-agentscript 10_setupdisks.bat voor gebruiksvoorbeelden.

VirtualMachine.DiskN.FileSystem

Voor gebruik met Linux-gastagent (gugent). Geeft het bestandssysteem op voor schijf N van de machine. De opties zijn ext3, ext4 en XFS. Zie het Linux-agentscript 30_DiskSetup.sh voor gebruiksvoorbeelden.

VirtualMachine.DiskN.Percent

Geeft op welk percentage van de door de gastagent geformatteerde schijf N mag worden gebruikt voor de machine. De machine mag het resterende deel van de schijf niet gebruiken.

VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy

Geeft het opslagreserveringsbeleid op dat moet worden gebruikt om opslag te zoeken voor schijf N. Wijst ook het benoemde opslagreserveringsbeleid toe aan een volume. Om deze eigenschap te gebruiken, vervangt u het volumenummer voor N in de eigenschapsnaam en geeft u een opslagreserveringsbeleidsnaam op als de waarde. Deze eigenschap is gelijk aan de opslagreserveringsbeleidsnaam die op de blueprint is opgegeven. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Deze eigenschap is geldig voor alle virtuele en vCloud-reserveringen. Deze eigenschap is niet geldig voor fysieke, Amazon- of OpenStack-reserveringen.

U kunt VirtualMachine.Disk N.StorageReservationPolicyMode gebruiken om te voorkomen dat de inrichting mislukt doordat de datastores van het opslagreserveringsbeleid onvoldoende ruimte bieden. Met deze aangepaste eigenschap kunt u met vRealize Automation ook een datastore kiezen die niet in het opgegeven opslagreserveringsbeleid is opgenomen. Zo hebt u een alternatief wanneer de datastores in het beleid onvoldoende ruimte bevatten.

VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode

Wijst N toe aan het best beschikbare opslagreserveringsbeleid.

VirtualMachine.DiskN.Storage

Geeft de datastore op waarop machineschijf N moet worden geplaatst, bijvoorbeeld DATASTORE01. Deze eigenschap wordt ook gebruikt om één enkele datastore toe te voegen aan een gekoppelde kloonblueprint. N is de index (te beginnen vanaf 0) van het volume dat moet worden toegewezen. Voer de naam in van de datastore die aan het volume moet worden toegewezen. Dit is de datastorenaam zoals deze wordt weergegeven in het opslagpad op de pagina Computingbron bewerken. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn.

VirtualMachine.EPI.Type

Geeft het type externe inrichtingsinfrastructuur op.

Stel dit in op BMC voor BMC BladeLogic-integratie.

Stel dit in op CitrixProvisioning voor integratie van Citrix-inrichtingsservers.

VirtualMachine.EULA.AcceptAll

Stel dit in op true om te bepalen dat alle gebruiksrechtovereenkomsten voor de VM-sjablonen van de vCloud Air- of vCloud Director-endpoints worden geaccepteerd tijdens de inrichting.

VirtualMachine.Host.TpmEnabled

Beperkt de plaatsing van virtual machines tot hosts die een Trust Protection Module (TPM)-apparaat hebben geïnstalleerd en die herkend worden door ESX en vSphere. De standaardwaarde is False.

Alle hosts in een cluster moeten een Trust Protection Module-apparaat hebben geïnstalleerd. Als er geen acceptabele hosts of clusters worden gevonden, kan de machine niet worden ingericht totdat deze eigenschap is verwijderd.

VirtualMachine.Memory.Size

Geeft de grootte van het geheugen van de machine op in MB, zoals 1024. De standaardwaarde is de waarde die is opgegeven door de geheugeninstelling op de blueprint.
Opmerking: Deze instelling van de aangepaste eigenschap wordt overschreven door de geheugeninstelling op de blueprint wanneer de machine voor het eerst wordt ingericht.

VirtualMachine.NetworkN.Address

Geeft het IP-adres van netwerkapparaat N op van een machine die is ingericht met een statisch IP-adres.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.AdditionAddressM

Hiermee wordt een extra IP-adres met een M gedefinieerd dat is toegewezen voor een OpenStack-instantie voor netwerk N, met uitzondering van het ingestelde IP-adres dat is gespecificeerd door de VirtualMachine.NetworkN.Address. eigenschap. Op het tabblad Netwerk worden in de kolom Extra adressen meer adressen weergegeven.

Deze eigenschap wordt gebruikt voor de verzameling van statusgegevens van de OpenStack-machine. Hoewel deze eigenschap alleen gegevens verzamelt voor het OpenStack-endpoint, is het geen specifieke OpenStack-eigenschap; u kunt deze eigenschap gebruiken om de levenscyclus voor andere endpointtypen uit te breiden.

Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.AddressType

Geeft op hoe IP-adrestoewijzing aan de netwerkprovider wordt geleverd, waarbij Network N het netwerknummer is, te beginnen met 0. De volgende waarden zijn beschikbaar:
 • DHCP
 • Statisch
 • MANUAL (alleen beschikbaar voor vCloud Air en vCloud Director)

Voor de waarde MANUAL is het ook vereist dat u een IP-adres opgeeft.

Deze eigenschap is beschikbaar voor de configuratie van vCloud Air-, vCloud Director- en vSphere-machineonderdelen in de blueprint. Zie ook VirtualMachine.NetworkN.Name. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType

Geeft aan of het MAC-adres van netwerkapparaat N wordt gegenereerd of door de gebruiker wordt gedefinieerd (statisch). Deze eigenschap is beschikbaar voor klonen.

De standaardwaarde is 'genereren'. Als de waarde statisch is, moet u ook VirtualMachine.NetworkN.MacAddress gebruiken om het MAC-adres op te geven.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.MacAddress

Geeft het MAC-adres van een netwerkapparaat N op. Deze eigenschap is beschikbaar voor klonen.

Als de waarde van VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType wordt gegenereerd, bevat deze eigenschap het gegenereerde adres.

Als de waarde van VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType statisch is, geeft deze eigenschap het MAC-adres op. Voor virtual machines die zijn ingericht op ESX-serverhosts, moet het adres in het bereik liggen dat is opgegeven door VMware. Zie de vSphere-documentatie voor meer informatie.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.Name

Geeft de naam op van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, bijvoorbeeld het netwerkapparaat N, waaraan een machine is toegevoegd. Dit is gelijk aan een netwerkinterfacekaart (NIC).

Standaard wordt een netwerk toegewezen vanaf de netwerkpaden die beschikbaar zijn op de reservering waarop de machine is ingericht. Zie ook VirtualMachine.NetworkN.AddressType.

U kunt controleren of een netwerkapparaat verbonden is met een specifiek netwerk door de waarde van deze eigenschap in te stellen op de naam van een netwerk op een beschikbare reservering. Als u bijvoorbeeld eigenschappen opgeeft voor N= 0 en 1, krijgt u 2 NIC's en hun toegewezen waarde, op voorwaarde dat het netwerk geselecteerd is in de gekoppelde reservering.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

Zie het blogbericht Adding a Network Selection Drop-Down in vRA 7 voor een voorbeeld van hoe u deze aangepaste eigenschap kunt gebruiken om VirtualMachine.Network0.Name dynamisch in te stellen op basis van een selectie van de verbruiker uit de lijst met vooraf gedefinieerde beschikbare netwerken.

VirtualMachine.NetworkN.PortID

Geeft de poort-id op die moet worden gebruikt voor netwerkapparaat N wanneer u een dvPort-groep gebruikt met een met vSphere gedistribueerde switch.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName

Geeft de naam op van een netwerkprofiel waarvan u een statisch IP-adres moet toewijzen aan netwerkapparaat N of waarvan u het bereik met statische IP-adressen moet verkrijgen dat kan worden toegewezen aan netwerkapparaat N van een gekloonde machine, waarbij N=0 is voor het eerste apparaat, 1 voor het tweede enzovoort.

Het netwerkprofiel waarnaar de eigenschap verwijst, wordt gebruikt om een IP-adres toe te wijzen. De eigenschap bepaalt het netwerk waaraan de machine wordt gekoppeld, op basis van de reservering.

Het wijzigen van deze eigenschapswaarde nadat het netwerk is toegewezen, heeft geen invloed op de verwachte IP-adreswaarden voor de aangewezen machines.

Met WIM-gebaseerde inrichting voor virtual machines, kunt u deze eigenschap gebruiken om een netwerkprofiel en netwerkinterface op te geven of u kunt de sectie Netwerk van de pagina Virtuele reservering gebruiken.

De volgende kenmerken van het netwerkprofiel zijn beschikbaar om statisch IP-toewijzing in te schakelen in een kloonblueprint:
 • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask
 • VirtualMachine.NetworkN.Gateway
 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns
 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns
 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins
 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins
 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix
 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

U kunt deze aangepaste eigenschap niet gebruiken om een NAT op aanvraag of de naam van een geleide netwerkprofiel op aanvraag te definiëren. Omdat namen van netwerkprofielen op aanvraag worden gegenereerd tijdens de allocatietijd (tijdens het inrichten), zijn deze namen onbekend wanneer de blueprint wordt gemaakt of bewerkt. Als u NSX-netwerkgegevens op aanvraag wilt opgeven, gebruikt u het aangewezen netwerkonderdeel in het ontwerpcanvas van de blueprint voor de vSphere-machineonderdelen.

 • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask

 • VirtualMachine.NetworkN.Gateway

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Configureert kenmerken van het netwerkprofiel dat is opgegeven in VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering.

Bij het opgeven van waarden voor meerdere DNS-zoekachtervoegsels die VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes gebruiken, kunt u komma's gebruiken om de waarden voor een Windows-implementatie te scheiden. Deze eigenschappen worden niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.Rdp.File

Geeft het bestand op dat RDP-instellingen bevat die moeten worden gebruikt bij het openen van een RDP-koppeling naar de machine. Kan worden gebruikt in combinatie met of als alternatief voor VirtualMachine.Rdp.SettingN. Het bestand moet zich in de map vRA_installation_dir\Server\Website\Rdp bevinden. U moet de map Rdp maken.

Zie VirtualMachine.Rdp.SettingN voor gerelateerde informatie.

VirtualMachine.Rdp.SettingN

Geeft de RDP-instellingen op die moeten worden gebruikt bij het openen van een RDP-koppeling naar de machine. N is een uniek nummer dat wordt gebruikt om de ene RDP-instelling te onderscheiden van de andere. Bijvoorbeeld: als u een RDP-verificatieniveau wilt opgeven zodat er geen verificatievereiste wordt opgegeven, definieert u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Rdp.Setting1 en stelt u de waarde in op verificatieniveau:i:3. Zie Microsoft Windows RDP-documentatie zoals RDP Settings for Remote Desktop Services in Windows Server voor informatie over beschikbare RDP-instellingen en de bijbehorende juiste syntaxis.

Zie VirtualMachine.Rdp.File voor gerelateerde informatie.

VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu

Stel dit in op true om op te geven dat de actie voor het herconfigureren van de machine de opgegeven machine opnieuw opstart. Standaard wordt de machine niet opnieuw opgestart bij de actie voor het herconfigureren van de machine.

Door een CPU, geheugen of opslag toe te voegen zonder opnieuw opstarten, zal de actie voor het herconfigureren van de machine mislukken en wordt de machine niet opnieuw opgestart tenzij de instelling Hot Add wordt ingeschakeld in vSphere voor de machine of sjabloon. U kunt VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu=true toevoegen aan een machineonderdeel in een vRealize Automation-blueprint om de instelling Hot Add te deactiveren en de machine te dwingen om opnieuw op te starten ongeacht de vSphere-instelling Hot Add. De aangepaste eigenschap is alleen beschikbaar voor machinetypen waarvan de hardware opnieuw kan worden geconfigureerd. Dit zijn de typen vSphere, vCloud Air en vCloud Director.

VirtualMachine.Request.Layout

Geeft de eigenschapsindeling op die moet worden gebruikt in de pagina voor het aanvragen van de virtual machine. De waarde moet overeenkomen met de naam van de indeling die moet worden gebruikt.

VirtualMachine.Software.Execute

Indien ingesteld op Waar worden gastagenten ondersteund voor de inrichting van Amazon Web Services.

Gebruik deze eigenschap met de aangepaste eigenschappen VirtualMachine.SoftwareN.Name en VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath om gastagenten te configureren en te gebruiken bij de inrichting van Amazon Web Services.

VirtualMachine.SoftwareN.Name

Geeft de beschrijvende naam op van de softwaretoepassing N die of het script dat moet worden geïnstalleerd of uitgevoerd tijdens inrichting. Dit is een optionele eigenschap die slechts ter informatie wordt gegeven. Deze heeft geen echte functie voor de uitgebreide kloonwerkstroom of de gastagent, maar is nuttig voor een aangepaste softwareselectie in een gebruikersinterface of voor rapportage over softwaregebruik.

VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath

Geeft het volledige pad op naar het installatiescript van een toepassing. Het pad moet een geldig absoluut pad zijn zoals gezien door het gastbesturingssysteem en moet de naam van de scriptbestandsnaam bevatten.

U kunt ook aangepaste eigenschapswaarden als parameters doorgeven naar het script door {CustomPropertyName} in de padtekenreeks toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap hebt met de naam ActivationKey waarvan de waarde 1234 is, dan is het scriptpad D:\InstallApp.bat –key {ActivationKey}. De gastagent voert de opdracht D:\InstallApp.bat –key 1234 uit. Uw scriptbestand kan vervolgens worden geprogrammeerd om deze waarde te accepteren en te gebruiken.

Ook kunt u de waarden van aangepaste eigenschappen doorgeven als parameters voor het script door {UwAangepasteEigenschap} in de tekenreeks voor het pad in te voegen. Wanneer bijvoorbeeld de waarde \\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat wordt opgegeven, wordt het script changeIP.bat uitgevoerd vanuit een gedeelde locatie. Maar als de waarde \\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat {VirtualMachine.Network0.Address} wordt opgegeven, wordt het script changeIP uitgevoerd, maar wordt ook de waarde van de VirtualMachine.Network0.Address-eigenschap doorgegeven aan het script als een parameter.

Voeg {Owner} toe om de naam van de machine-eigenaar door te geven naar het script.

VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt

Hiermee kan vRealize Automation een versleutelde tekenreeks verkrijgen die als een goed geformatteerde aangepaste eigenschap van VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath wordt doorgegeven aan de opdrachtregel gugent.

U kunt een versleutelde tekenreeks, zoals uw wachtwoord, als aangepaste eigenschap in een argument voor een opdrachtregel opgeven. Hierdoor kunt u versleutelde gegevens opslaan die de gastagent kan ontsleutelen en lezen als een geldig argument voor de opdrachtregel. De tekenreeks van de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat password is bijvoorbeeld niet veilig, omdat deze een daadwerkelijk wachtwoord bevat.

Om het wachtwoord te versleutelen, kunt u een aangepaste eigenschap van vRealize Automation maken (bijvoorbeeld MyPassword = password), en versleuteling inschakelen door het beschikbare selectievakje in te schakelen. De gastagent ontsleutelt de invoer [MijnWachtwoord] naar de waarde in de aangepaste eigenschap MyPassword en voert het script uit als c:\dosomething.bat password.
 • Maak de aangepaste eigenschap MyPassword = wachtwoord, waarbij wachtwoord de waarde van uw daadwerkelijke wachtwoord is. Schakel versleuteling in door het beschikbare selectievakje in te schakelen.
 • Stel de aangepaste eigenschap VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt in op VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt = true.
 • Stel de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Software0.ScriptPath in op VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat [MijnWachtwoord].

Als u VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt instelt op onwaar, of als u niet de aangepaste eigenschap VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt maakt, wordt de tekenreeks tussen de vierkante haken ( [ en ] ) niet versleuteld.

VirtualMachine.SoftwareN.ISOName

Geeft het pad en de bestandsnaam van het ISO-bestand op ten opzichte van de datastorehoofdmap. De indeling is /folder_name/subfolder_name/file_name.iso. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de ISO niet gekoppeld.

VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation

Geeft het opslagpad op dat het ISO-installatiekopiebestand bevat dat moet worden gebruikt door de toepassing of het script. Gebruik de indeling van het pad zoals het op de hostreservering wordt weergegeven, bijvoorbeeld netapp-1:it_nfs_1. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de ISO niet gekoppeld.

VirtualMachine.Storage.Name

Identificeert het opslagpad waarop de machine zich bevindt. De standaardwaarde is de waarde die is opgegeven in de reservering die is gebruikt om de machine in te richten.

VirtualMachine.Storage.AllocationType
Slaat verzamelde groepen op in één datastore. Een gedistribueerde omgeving slaat schijven op volgens de Round Robin-methode. Geef een van de volgende waarden op:
 • Collected

  Alle schijven samenhouden.

 • Distributed

  Toestaan dat schijven in een datastore of datastorecluster worden geplaatst dat beschikbaar is voor reservering.

Zie het blogbericht Keeping Multiple Disks Together voor informatie over hoe u de eigenschap VirtualMachine.Storage.AllocationType gebruikt om datastoreclusters te maken.

VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Enabled

Als dit is ingesteld op True, wordt de opslagclusterautomatisering op de machine ingeschakeld. Als dit is ingesteld op onwaar, wordt de opslagclusterautomatisering op de machine gedeactiveerd. Het opslagclusterautomatiseringstype wordt bepaald door de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior.

VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior

Geeft een SDRS-gedragstype op als VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Enabled is ingesteld op True.

De beschikbare gedragstypewaarden zijn automated of manual.

De eigenschappen VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Enabled en VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior worden ingesteld nadat de machine is ingericht en nadat de verzameling van inventarisgegevens is voltooid. Als automatisering wordt gedeactiveerd, is VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior niet aanwezig op de machine.

VirtualMachine.Storage.ReserveMemory
Stel dit in op True om vSwap-opslagtoewijzing te beheren om de beschikbaarheid te garanderen en toewijzing in de reservering in te stellen. vSwap-toewijzing wordt bepaald bij het maken of opnieuw configureren van een virtual machine. vSwap-toewijzingscontrole is alleen beschikbaar voor vSphere-endpoints.
Opmerking: Als u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Storage.ReserveMemory niet opgeeft wanneer u de machine maakt of inricht vanaf vRealize Automation, kan de beschikbaarheid van wisselruimte niet worden gegarandeerd. Als u de eigenschap toevoegt voor een reeds ingerichte machine, en de toegewezen reservering is vol, dan overschrijdt de opslag die in de reservering is toegewezen, mogelijk de werkelijke toegewezen opslag.
VirtualMachine.VDI.Type

Geeft het type Virtual Desktop Infrastructure op.

Voor XenDesktop-inrichting stelt u dit in op XenDesktop.

VMware.AttributeN.Name

Geeft de naam op van een kenmerk in vRealize Orchestrator. Dit geeft bijvoorbeeld de waarde op van een kenmerk dat wordt gebruikt in de eigenschap VMware.AttributeN.Name. Vervang de letter N door een nummer, te beginnen met 0 en verhoog dit voor elk kenmerk dat u wilt instellen.

VMware.AttributeN.Value

Geeft de waarde op van een kenmerk dat wordt gebruikt in de eigenschap VMware.AttributeN.Name. Vervang de letter N door een nummer, te beginnen met 0 en verhoog dit voor elk kenmerk dat u wilt instellen.

VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name

Hiermee kan vereiste Keystone V3-domeinnaamverificatie in vRealize Automation worden ondersteund. Als Keystone V3 van toepassing is, kunt u de eigenschap gebruiken om een specifiek domein aan te wijzen voor het OpenStack-endpoint voor verificatie met een Keystone V3 OpenStack-identiteitsprovider.
 • Voor nieuwe endpoints voegt u de aangepaste eigenschap toe om een specifiek domein aan te wijzen.
 • Voor endpoints waarop een upgrade of migratie is uitgevoerd, voegt u de aangepaste eigenschap alleen toe als gegevensverzameling mislukt na de upgrade of migratie.
VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Version

Geeft de versie op van de OpenStack-identiteitsprovider (Keystone) die moet worden gebruikt bij de verificatie van een OpenStack-endpoint. Configureer de waarde 3 voor verificatie met de OpenStack-identiteitsprovider van Keystone-versie 3. Als u een andere waarde gebruikt, of als u deze aangepaste eigenschap niet gebruikt, wordt standaard een verificatie uitgevoerd met Keystone versie 2.

VMware.Endpoint.Openstack.Release

Verouderd. Geeft de OpenStack-versie, bijvoorbeeld Havana of Icehouse, op bij het maken van een OpenStack-endpoint. Vereist voor het inrichten van 6.2.1, 6.2.2 en 6.2.3 OpenStack.

VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects

Ingesteld op true om nieuw ontdekte beveiligingsobjecten in de actieve tenant te verbergen voor de NSX endpoints waaraan de beveiligingsobjecten gekoppeld zijn. Anders worden alle nieuwe beveiligingsobjecten beschikbaar voor alle tenants na het verzamelen van de gegevens, op voorwaarde dat het object bestemd is voor een endpoint waarvoor u een reservering hebt. Met deze optie kunt u voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot beveiligingsobjecten wanneer u deze wilt toewijzen aan één tenant of als u deze wilt verbergen voor alle tenants. Ingesteld op false om opnieuw in te stellen op algemeen, waarmee alle nieuwe beveiligingsobjecten beschikbaar zijn voor alle tenants na het verzamelen van gegevens, op voorwaarde dat het object bestemd is voor een endpoint waarvoor u een reservering hebt.

De aangepaste eigenschap van VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects wordt pas van kracht wanneer de materiaalbeheerder deze toevoegt aan de gekoppelde NSX-endpoint die is gekoppeld aan een vSphere-endpoint. De instelling is van toepassing op de volgende inventaris van de gegevensverzameling. Bestaande beveiligingsobjecten blijven ongewijzigd.

Als u de instelling voor de tenancy van een beveiligingsobject wilt wijzigen, waarvoor al gegevens zijn verzameld, zoals bestaande beveiligingsobjecten na de upgrade naar de huidige release van vRealize Automation, kunt u de tenant-id van het beveiligingsobject bewerken via een programma met behulp van de vRealize Automation REST API of vRealize CloudClient. De beschikbare instellingen van de tenant-id voor het NSX-endpoint zijn als volgt:
 • "<global>" - het beveiligingsobject is beschikbaar voor alle tenants. Dit is de standaardinstelling voor bestaande beveiligingsobjecten na de upgrade naar deze release en voor alle nieuwe beveiligingsobjecten die u maakt.
 • "<unscoped>" - het beveiligingsobject is niet beschikbaar voor alle tenants. Alleen de systeembeheerder heeft toegang tot het beveiligingsobject. Dit is een ideale instelling voor het definiëren van beveiligingsobjecten die uiteindelijk aan een specifieke tenant worden toegewezen.
 • "tenant_id_name" - het beveiligingsobject is alleen beschikbaar voor een enkele, benoemde tenant.

VMware.Hardware.Version

Geeft de VM-hardwareversie op die moet worden gebruikt voor vSphere-instellingen. Ondersteunde waarden zijn momenteel vmx-04, vmx-07, vmx-08, vmx-09 en vmx-10. Deze eigenschap is van toepassing op VM Create- en VM Update-werkstromen en is alleen beschikbaar voor basiswerkstroomblueprints.

VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (VirtualMachineGuestOsIdentifier) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld VMware[OS_Version]Properties, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste VMware.VirtualCenter.OperatingSystem-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

Als deze eigenschap een niet-Windows-waarde heeft, wordt de gebruikersinterfaceoptie Verbinding maken met RDP gedeactiveerd. De eigenschap kan worden gebruikt in een virtuele, cloud- of fysieke blueprint.

Voor gerelateerde informatie raadpleegt u het opsommingstype VirtualMachineGuestOsIdentifier in de vSphere API/SDK-documentatie. Voor een lijst met momenteel geaccepteerde waarden raadpleegt u de vCenter Server-documentatie.

VMware.SCSI.Type

Voor vCloud Air-, vCloud Director- of vSphere-machineonderdelen in blueprints, geeft dit het SCSI-machinetype op met behulp van een van de volgende hoofdlettergevoelige waarden:
 • buslogic

  Gebruik BusLogic-emulatie voor de virtuele schijf.

 • lsilogic

  Gebruik LSILogic-emulatie voor de virtuele schijf (standaardwaarde).

 • lsilogicsas

  Gebruik LSILogic SAS 1068-emulatie voor de virtuele schijf.

 • pvscsi

  Gebruik paravirtualisatie-emulatie voor de virtuele schijf.

 • none

  Gebruik dit als er geen SCSI-controller bestaat voor deze machine.

De eigenschap VMware.SCSI.Type is niet beschikbaar voor gebruik in combinatie met de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow. Als u de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow opgeeft wanneer u uw machineonderdeel configureert op het ontwerpcanvas van de blueprint, kunt u de eigenschap VMware.SCSI.Type niet gebruiken.

VMware.SCSI.Sharing

Geeft de modus voor delen op van de VMware-SCSI-bus van de machine. Mogelijke waarden zijn gebaseerd op de VirtualSCSISharing ENUM-waarde en zijn onder andere noSharing, physicalSharing en virtualSharing.

Als u de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow opgeeft wanneer u uw machineonderdeel configureert op het ontwerpcanvas van de blueprint, is de eigenschap VMware.SCSI.Sharing niet beschikbaar.

De eigenschap VMware.SCSI.Sharing is niet beschikbaar voor gebruik in combinatie met de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow. Als u de inrichtingswerkstroom CloneWorkflow opgeeft wanneer u uw machineonderdeel configureert op het ontwerpcanvas van de blueprint, kunt u de eigenschap VMware.SCSI.Sharing niet gebruiken.

VMware.Memory.Reservation

Definieert de hoeveelheid gereserveerd geheugen voor de virtual machine in MB, bijvoorbeeld 1024. Door deze waarde in te stellen, wordt de grootte van het wisselbestand van de virtual machine op de schijf verminderd met de opgegeven hoeveelheid.

VMware.Network.Type

Geeft het netwerk op dat verbinding maakt met de VM, zoals opgegeven in de reservering. De netwerkadapter op de machine moet verbonden zijn met een uniek netwerk.

De volgende adaptertypewaarden zijn beschikbaar:
 • Flexible (standaardwaarde)
 • VirtualPCNet32 (niet compatibel met vSphere).
 • E1000 of VirtualE1000
 • VMXNET of VirtualVMXNET
 • VMXNET2
 • VMXNET3

Stel dit in op E1000 wanneer u Windows 32-bits virtual machines inricht op ESX-serverhosts om ervoor te zorgen dat de machines met de juiste netwerkadapter worden gemaakt. Deze eigenschap wordt niet gebruikt voor fysieke inrichting.

VMware.Ovf.Thumbprint

Als een OVF-bestand is opgeslagen op een HTTPS-server met een certificaat, slaat deze eigenschap de waarde op van de vingerafdruk van dat certificaat en wordt deze gebruikt om dat certificaat te valideren. Dit geldt niet wanneer het OVF-bestand wordt gehost op een HTTP-server. De eigenschap wordt automatisch gemaakt wanneer u een OVF importeert met behulp van de ImportOvfWorkflow-inrichtingswerkstroom in de gebruikersinterface van het blueprintonderdeel. Als u de blueprint maakt via programmering met een vRealize Automation REST API of vRealize CloudClient, moet u de eigenschap handmatig maken.
Opmerking: U kunt de vingerafdruk ter ondersteuning van een certificaatketen opslaan in een door komma's gescheiden indeling.

Wanneer de eigenschap VMware.Ovf.TrustAllCertificates aanwezig is en is ingesteld op true, wordt de eigenschap VMware.Ovf.Thumbprint genegeerd.

VMware.Ovf.TrustAllCertificates

Als deze eigenschap aanwezig is en is ingesteld op true, dan wordt de eigenschap Vmware.Ovf.Thumbprint genegeerd en wordt er geen certificaatvalidatie uitgevoerd wanner u een OVF importeert via de ImportOvfWorkflow-inrichtingswerkstroom.

VMware.Ovf.Configuration.X

Een OVF-bestand kan door de gebruiker configureerbare eigenschappen bevatten, bijvoorbeeld een eigenschap die het rootwachtwoord instelt van een VM die wordt ingericht vanuit het OVF-bestand. Als u een OVF-bestand in een blueprint importeert, worden de door de gebruiker instelbare eigenschappen van het OVF-bestand geparseerd en geconverteerd naar aangepaste eigenschappen met de vorm Vmware.Ovf.Configuration.X, waarbij X staat voor de naam van de door de gebruiker instelbare eigenschap van het OVF-bestand.

VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName

Overschrijft een opgegeven endpointinstelling of geeft op dat een bepaald endpoint moet worden gebruikt tijdens de vRealize Automation IaaS-inrichting. De waarde van deze eigenschap kan worden ingesteld op een toepasselijk vRealize Orchestrator-endpoint, zoals externe VRO, dat beschikbaar is in de omgeving.

VMware.VirtualCenter.Folder

Geeft de naam op van de inventarismap in het datacenter waarin de virtual machine moet worden geplaatst. De standaardwaarde is VRM, dat ook de vSphere-map is waarin vRealize Automation ingerichte machines plaatst als de eigenschap niet wordt gebruikt. Deze waarde kan een pad zijn met meerdere mappen, bijvoorbeeld production\email servers. Een proxyagent maakt de opgegeven map in vSphere als de map niet bestaat. De namen van mappen zijn hoofdlettergevoelig. Deze eigenschap is beschikbaar voor virtuele inrichting.

VDI.Server.Website
Geeft de servernaam op van de Citrix Web Interface-site die moet worden gebruikt bij het verbinden met de machine. Als de waarde van VDI.Server.Name een XenDesktop-farm is, moet deze eigenschap een geschikte waarde hebben. Anders kan de machine-eigenaar geen verbinding met de machine maken met behulp van XenDesktop. Als de eigenschap niet is opgegeven, bepaalt de eigenschap VDI.Server.Name de Desktop Delivery Controller waarmee verbinding moet worden gemaakt. Dit moet de naam zijn van een server die een Desktop Delivery Controller host.
Opmerking: Als de Citrix Web Interface (WI) is vervangen door StoreFront (SF), kunt u deze eigenschap in plaats van VDI.Server.Name gebruiken om verbinding te maken met de XenDesktop-server. Een voorbeeldwaarde is VDI.Server.Website=sqa-xddc-7.sqa.local/Citrix/StoreWeb. Raadpleeg VDI.Server.Name voor meer informatie.
VDI.Server.Name

Geeft de servernaam op die de Desktop Delivery Controller host en waarmee u zich moet aanmelden, of de naam van een XenDesktop-farm die Desktop Delivery Controllers bevat waarmee u zich moet aanmelden.

Als de waarde een XenDesktop-farmnaam is, moet de eigenschapswaarde van VDI.Server.Website de URL zijn van een geschikte Citrix Web Interface-site die moet worden gebruikt om verbinding te maken met de machine.

Als de waarde een servernaam is, en minstens één algemene XenDesktop VDI-agent is geïnstalleerd zonder dat een Desktop Delivery Controller-server is opgegeven, dan leidt deze waarde de aanvraag naar de gewenste server. Als de waarde een servernaam is, en alleen aangewezen XenDesktop VDI-agenten voor specifieke DDC-servers zijn geïnstalleerd, dan moet deze waarde exact overeenkomen met de servernaam die geconfigureerd is voor een aangewezen agent.
Opmerking: Voor meer informatie over hoe u van StoreFront de standaardpagina in IIS maakt, raadpleegt u de Citrix-documentatie. Zie ook VDI.Server.Website.
Opmerking: Wijzigingen in het Citrix Web Interface-protocol zijn van invloed op de manier waarop de standaardwaarde van VDI.Server.Name wordt herkend. De waarde van de eigenschap VDI.Server.Name wordt gebruikt als de standaardverbindingstekenreeks om de Citrix Web Interface te openen wanneer gebruikers verbinding maken met een virtueel bureaublad. Dit is altijd de DNS/IP van de XD-server. Als deze waarde geen verbinding maakt met de Citrix-interface, kunt u geen toegang krijgen tot uw VM's. U kunt echter de aangepaste eigenschap VDI.Server.Website gebruiken wanneer de Citrix Web Interface wordt gehost op een andere server dan de XenDesktop-server. Wanneer deze eigenschap aanwezig is op de VM, wordt deze gebruikt in plaats van VDI.Server.Name.
VDI.Server.Group

Voor XenDesktop 5 geeft dit de naam op van de XenDesktop-groep waaraan machines moeten worden toegevoegd en de naam van de catalogus waartoe de groep behoort, in de indeling group_name;catalog_name.

Voor XenDesktop 4 geeft dit de naam op van de XenDesktop-groep waaraan machines moeten worden toegevoegd. Vooraf toegewezen XenDesktop 4-groepen worden ondersteund.

VDI.ActiveDirectory.Interval

Dit is een tijdsduur voor de optionele intervalwaarde waarmee de Active Directory-registratiecontrole voor Virtual Desktop Infrastructure-machines wordt uitgevoerd. De standaardwaarde is 00:00:15 (15 seconden).

VDI.ActiveDirectory.Timeout

Geeft een optionele time-outwaarde op dat u moet wachten voordat u de Active Directory-registratie opnieuw probeert uit te voeren. De standaardwaarde is 00:00:15 (30 minuten).

VDI.ActiveDirectory.Delay

Dit is een tijdsduur voor de optionele vertragingstijdwaarde tussen het toevoegen van een machine aan Active Directory en de initiatie van de XenDesktop-registratie. De standaardwaarde is 00:00:05 (5 seconden).

Vrm.DataCenter.Location

Hiermee kunt u een blueprint gebruiken om machines in te richten op meer dan één computingbron. U kunt de eigenschap Vrm.DataCenter.Location toevoegen aan een blueprint of de optie Locatie op verzoek weergeven inschakelen in de blueprint, om te vereisen dat de gebruiker de locatie van het datacenter opgeeft wanneer deze de inrichting van een machine aanvraagt.

Opmerking: Als u de optie Locatie op verzoek weergeven inschakelt in de blueprint, hoeft u niet ook nog de aangepaste eigenschap toe te voegen.

Locaties van datacenters worden geconfigureerd in het bestand DataCenterLocations.xml dat de locatiewaarden bevat die worden toegepast op computingbronnen.

Zie Scenario: Add Datacenter Locations for Cross Region Deployments voor gerelateerde informatie over het toevoegen van locaties van datacenters.

Omdat de eigenschap Vrm.DataCenter.Location geen toegang heeft tot de inhoud van het bestand DatacenterLocations.xml, bent u afhankelijk van gebruikers om de eigenschapswaarden op te geven die overeenstemmen met de locaties die zijn vermeld in het bestand DataCenterLocations.xml.

Gebruik deze eigenschap als u de waarde van de datacenterlocatie wilt gebruiken als invoer voor een externe actie voor een andere aangepaste eigenschap.

Vrm.DataCenter.Policy

Geeft op of inrichting moet gebruikmaken van een computingbron die gekoppeld is aan een bepaalde locatie, of dat elke locatie geschikt is. Om deze functie in te schakelen, moet u een datacenter aan een locatiebestand toevoegen. Koppel elke computingbron aan een locatie.

Stel dit in op Exact (standaardwaarde) om een aangevraagde machine in te richten op een computingbron die gekoppeld is aan de locatie die op de blueprint is opgegeven. De aanvraag mislukt als er geen reserveringen worden gevonden voor de aangevraagde locatie. Als de eigenschap niet aanwezig is, wordt de standaardwaarde Exact gebruikt.

Stel dit in op NonExact om een aangevraagde machine in te richten op een computingbron met voldoende capaciteit die gekoppeld is aan de locatie die op de blueprint is opgegeven. Als die computingbron niet beschikbaar is, gebruikt u de volgende beschikbare computingbron met voldoende capaciteit ongeacht de locatie.

Vrm.ProxyAgent.Uri

Hiermee kunt u de standaardwaarde van Vrm.ProxyAgent.Uri overschrijven die is afgeleid van het VMPS-endpointadres in het vRealize Automation Manager Service-configuratiebestand. De configuratie-instelling wordt vaak ingesteld op de lokale machine maar u kunt deze instellen op het virtuele IP-adres (VIP).

U kunt de aangepaste eigenschap Vrm.ProxyAgent.Uri opgeven in een blueprint. Voorbeeldsyntaxis:

Vrm.ProxyAgent.Uri=https:// loadbalancer-vip/VMPS2Proxy

Vrm.Software.IdNNNN

Deze rij is specifiek voor BMC BladeLogic.

Geeft een softwaretaak of beleid op dat moet worden toegepast op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht. Stel de waarde in op job_type=job_path, waarbij job_type het cijfer is dat het BMC BladeLogic-taaktype vertegenwoordigt en job_path de locatie is van de taak in BMC BladeLogic, bijvoorbeeld 4=/Utility/putty. NNNN is een getal van 1000 tot 1999. De eerste eigenschap moet beginnen met 1000 en in numerieke volgorde oplopen voor elke aanvullende eigenschap.
1 — AuditJob
2 — BatchJob
3 — ComplianceJob
4 — DeployJob
5 — FileDeployJob
6 — NSHScriptJob
7 — PatchAnalysisJob
8 — SnapshotJob

Vrm.Software.IdNNNN

Deze rij is specifiek voor HP Server Automation.

(Optioneel) Geeft een HP Server Automation-beleid op dat moet worden toegepast op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht. NNNN is een getal van 1000 tot 1999. De eerste eigenschap moet beginnen met 1000 en in numerieke volgorde oplopen voor elke aanvullende eigenschap.