Voltooi de checklist voor kennisoverdracht om informatie vast te leggen over de sjabloon, aanpassingen en aangepaste eigenschappen die vereist zijn om kloonblueprints te maken voor de sjablonen die u in uw omgeving hebt gemaakt. Niet al deze informatie is vereist voor elke implementatie. Gebruik deze checklist als leidraad of kopieer en plak de checklisttabellen naar een tekstverwerkingsprogramma voor bewerking.

Vereiste sjabloon- en reserveringsinformatie

Tabel 1. Checklist voor sjabloon- en reserveringsinformatie
Vereiste informatie Mijn waarde Details
Naam van sjabloon
Reserveringen waarop de sjabloon beschikbaar is, of toe te passen reserveringsbeleid Om fouten bij de inrichting te voorkomen, moet de sjabloon beschikbaar zijn voor alle reserveringen of moeten architecten een reserveringsbeleid gebruiken om de blueprint te beperken tot reserveringen waarvoor de sjabloon beschikbaar is.
(alleen vSphere) Type kloon dat voor deze sjabloon is aangevraagd
 • Klonen
 • Gekoppelde kloon
 • NetApp FlexClone
Naam van aanpassingsspecificatie (Vereist voor klonen met statische IP-adressen)

Zonder vSphere-aanpassingsspecificatie kunt u geen aanpassingen van Windows-machines uitvoeren.

(alleen SCVMM) ISO-naam
(alleen SCVMM) Virtuele harde schijf
(alleen SCVMM) Hardwareprofiel dat aan ingerichte machines moet worden toegevoegd

Vereiste eigenschapsgroepen

U kunt de secties voor informatie over aangepaste eigenschappen van de checklist voltooien of u kunt eigenschapsgroepen maken en architecten vragen om uw eigenschapsgroepen aan hun blueprints toe te voegen in plaats van talloze afzonderlijke aangepaste eigenschappen.

Vereist vCenter Server-besturingssysteem

U moet de aangepaste eigenschap van het gastbesturingssysteem leveren voor vCenter Server-inrichting.

Tabel 2. vCenter Server-besturingssysteem
Aangepaste eigenschap Mijn waarde Beschrijving
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem

Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (VirtualMachineGuestOsIdentifier) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld VMware[OS_Version]Properties, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste VMware.VirtualCenter.OperatingSystem-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.

Visual Basic Script-informatie

Als u vRealize Automation hebt geconfigureerd om uw aangepaste Visual Basic Scripts als aanvullende stappen in de machinelevenscyclus uit te voeren, moet u informatie over de scripts in de blueprint opnemen.

Opmerking: Een materiaalbeheerder kan een eigenschapsgroep maken door de eigenschapssets ExternalPreProvisioningVbScript en ExternalPostProvisioningVbScript te gebruiken om deze vereiste informatie door te geven. Op deze manier maakt u het voor blueprintarchitecten makkelijker om deze informatie goed in hun blueprints op te nemen.
Tabel 3. Visual Basic Script-informatie
Aangepaste eigenschap Mijn waarde Beschrijving
ExternalPreProvisioningVbScript Voer een script uit vóór de inrichting. Voer het volledige pad naar het script in, inclusief de bestandsnaam en -extensie. %System Drive%Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agents\Scripts\SendEmail.vbs.
ExternalPostProvisioningVbScript Voer een script uit na de inrichting. Voer het volledige pad naar het script in, inclusief de bestandsnaam en -extensie. %System Drive%Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agents\Scripts\SendEmail.vbs

Informatie over aanpassingsscript van Linux-gastagent

Als u uw Linux-sjabloon hebt geconfigureerd om de gastagent te gebruiken voor het uitvoeren van aanpassingsscripts, moet u informatie opnemen over de scripts in de blueprint.

Tabel 4. Checklist met informatie over aanpassingsscript van Linux-gastagent
Aangepaste eigenschap Mijn waarde Beschrijving
Linux.ExternalScript.Name

Geeft de naam op van een optioneel aanpassingsscript, bijvoorbeeld config.sh, dat de Linux-gastagent uitvoert nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Deze eigenschap is beschikbaar voor Linux-machines die gekloond zijn vanaf sjablonen waarop de Linux-agent is geïnstalleerd.

Als u een extern script opgeeft, moet u ook de locatie ervan opgeven met behulp van de eigenschappen Linux.ExternalScript.LocationType en Linux.ExternalScript.Path.

Linux.ExternalScript.LocationType

Geeft het locatietype op van het aanpassingsscript dat in de eigenschap Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd. Dit kan local of nfs zijn.

U moet ook de scriptlocatie opgeven met behulp van de eigenschap Linux.ExternalScript.Path. Als het locatietype nfs is, gebruikt u ook de eigenschap Linux.ExternalScript.Server.

Linux.ExternalScript.Server

Geeft de naam op van de NFS-server, bijvoorbeeld lab-ad.lab.local, waarop het externe Linux-aanpassingsscript dat in Linux.ExternalScript.Name wordt genoemd, zich bevindt.

Linux.ExternalScript.Path

Geeft het lokale pad op naar het Linux-aanpassingsscript of het exportpad naar de Linux-aanpassing op de NFS-server. De waarde moet beginnen met een slash en mag de bestandsnaam niet bevatten, bijvoorbeeld /scripts/linux/config.sh.

Andere aangepaste eigenschappen van de gastagent

Als u de gastagent op uw referentiemachine hebt geïnstalleerd, kunt u aangepaste eigenschappen gebruiken om machines verder aan te passen na de implementatie.

Tabel 5. Aangepaste eigenschappen voor het aanpassen van gekloonde machines met een gastagentchecklist
Aangepaste eigenschap Mijn waarde Beschrijving
VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins

Stel dit in op True (standaardwaarde) om de eigenaar van de machine, zoals opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.Admin.Owner, toe te voegen aan de groep met lokale beheerders op de machine.

VirtualMachine.Admin.AllowLogin

Stel dit in op True (standaardwaarde) om de machine-eigenaar toe te voegen aan de groep met lokale Remote Desktop-gebruikers, zoals opgegeven door de eigenschap VirtualMachine.Admin.Owner.

VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent

Als de gastagent geïnstalleerd is als een service op een sjabloon voor klonen, stelt u dit in op True op de machineblueprint om de gastagentservice in te schakelen op machines die gekloond zijn vanaf die sjabloon. Als de machine wordt gestart, wordt de gastagentservice gestart. Stel dit in op onwaar om de gastagent te deactiveren. Als dit is ingesteld op False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom de gastagent niet gebruiken voor gastbesturingssysteemtaken, waardoor de functionaliteit ervan wordt beperkt tot VMwareCloneWorkflow. Als dit niet is opgegeven of als dit is ingesteld op iets anders dan False, zal de uitgebreide kloonwerkstroom werkitems naar de gastagent verzenden.

VirtualMachine.DiskN.Active

Stel dit in op True (standaardwaarde) om op te geven dat schijf N van de machine actief is. Stel dit in op False om op te geven dat schijf N van de machine niet actief is.

VirtualMachine.DiskN.Label

Geeft het label op voor schijf N van een machine. De maximumgrootte van het schijflabel is 32 tekens. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft dit het label op van schijf N van een machine in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.DiskN.Letter

Geeft de stationsletter of het koppelpunt van de schijf N van een machine op. De standaardwaarde is C. Als u bijvoorbeeld de letter D wilt opgeven voor Schijf 1, definieert u de aangepaste eigenschap als VirtualMachine.Disk1.Letter en voert u de waarde D in. De nummering van schijven moet opeenvolgend zijn. Als dit wordt gebruikt in combinatie met een gastagent, geeft deze waarde de stationsletter of het koppelpunt op waaronder een aanvullende schijf N wordt gekoppeld door de gastagent in het gastbesturingssysteem.

VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay

Geeft de tijd op die u moet wachten nadat de aanpassing is voltooid en voordat u de aanpassing van het gastbesturingssysteem kunt starten. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00). Als u ervoor kiest om deze aangepaste eigenschap niet op te nemen, kan de inrichting mislukken als de virtual machine opnieuw wordt opgestart voordat de gastagentwerkitems zijn voltooid.

VirtualMachine.Customize.WaitComplete

Stel dit in op Waar om te verhinderen dat de inrichtingswerkstroom werkitems verzendt naar de gastagent totdat alle aanpassingen zijn voltooid. Stel dit in op Onwaar om ervoor te zorgen dat werkitems worden gemaakt voordat de aanpassing is voltooid.

VirtualMachine.SoftwareN.Name

Geeft de beschrijvende naam op van de softwaretoepassing N die of het script dat moet worden geïnstalleerd of uitgevoerd tijdens inrichting. Dit is een optionele eigenschap die slechts ter informatie wordt gegeven. Deze heeft geen echte functie voor de uitgebreide kloonwerkstroom of de gastagent, maar is nuttig voor een aangepaste softwareselectie in een gebruikersinterface of voor rapportage over softwaregebruik.

VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath

Geeft het volledige pad op naar het installatiescript van een toepassing. Het pad moet een geldig absoluut pad zijn zoals gezien door het gastbesturingssysteem en moet de naam van de scriptbestandsnaam bevatten.

U kunt ook aangepaste eigenschapswaarden als parameters doorgeven naar het script door {CustomPropertyName} in de padtekenreeks toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap hebt met de naam ActivationKey waarvan de waarde 1234 is, dan is het scriptpad D:\InstallApp.bat –key {ActivationKey}. De gastagent voert de opdracht D:\InstallApp.bat –key 1234 uit. Uw scriptbestand kan vervolgens worden geprogrammeerd om deze waarde te accepteren en te gebruiken.

VirtualMachine.SoftwareN.ISOName

Geeft het pad en de bestandsnaam van het ISO-bestand op ten opzichte van de datastorehoofdmap. De indeling is /folder_name/subfolder_name/file_name.iso. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de ISO niet gekoppeld.

VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation

Geeft het opslagpad op dat het ISO-installatiekopiebestand bevat dat moet worden gebruikt door de toepassing of het script. Gebruik de indeling van het pad zoals het op de hostreservering wordt weergegeven, bijvoorbeeld netapp-1:it_nfs_1. Als er geen waarde is opgegeven, wordt de ISO niet gekoppeld.

Aangepaste netwerkeigenschappen

U kunt de configuratie voor specifieke netwerkapparaten op een machine opgeven door aangepaste eigenschappen te gebruiken.

Veelgebruikte netwerkgerelateerde aangepaste eigenschappen worden weergegeven in de volgende tabel. Voor aanvullende en gerelateerde aangepaste eigenschappen raadpleegt u Aangepaste eigenschappen voor kloonblueprints en Aangepaste eigenschappen voor netwerken in Naslaggids voor aangepaste eigenschappen.

Tabel 6. Aangepaste eigenschappen voor netwerkconfiguratie
Aangepaste eigenschap Mijn waarde Beschrijving

VirtualMachine.NetworkN.Address

Geeft het IP-adres van netwerkapparaat N op van een machine die is ingericht met een statisch IP-adres.

VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType

Geeft aan of het MAC-adres van netwerkapparaat N wordt gegenereerd of door de gebruiker wordt gedefinieerd (statisch). Deze eigenschap is beschikbaar voor klonen.

De standaardwaarde is 'genereren'. Als de waarde statisch is, moet u ook VirtualMachine.NetworkN.MacAddress gebruiken om het MAC-adres op te geven.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.MacAddress

Geeft het MAC-adres van een netwerkapparaat N op. Deze eigenschap is beschikbaar voor klonen.

Als de waarde van VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType wordt gegenereerd, bevat deze eigenschap het gegenereerde adres.

Als de waarde van VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType statisch is, geeft deze eigenschap het MAC-adres op. Voor virtual machines die zijn ingericht op ESX-serverhosts, moet het adres in het bereik liggen dat is opgegeven door VMware. Zie de vSphere-documentatie voor meer informatie.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.Name

Geeft de naam op van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, bijvoorbeeld het netwerkapparaat N, waaraan een machine is toegevoegd. Dit is gelijk aan een netwerkinterfacekaart (NIC).

Standaard wordt een netwerk toegewezen vanaf de netwerkpaden die beschikbaar zijn op de reservering waarop de machine is ingericht. Zie ook VirtualMachine.NetworkN.AddressType.

U kunt controleren of een netwerkapparaat verbonden is met een specifiek netwerk door de waarde van deze eigenschap in te stellen op de naam van een netwerk op een beschikbare reservering. Als u bijvoorbeeld eigenschappen opgeeft voor N= 0 en 1, krijgt u 2 NIC's en hun toegewezen waarde, op voorwaarde dat het netwerk geselecteerd is in de gekoppelde reservering.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

Zie het blogbericht Adding a Network Selection Drop-Down in vRA 7 voor een voorbeeld van hoe u deze aangepaste eigenschap kunt gebruiken om VirtualMachine.Network0.Name dynamisch in te stellen op basis van een selectie van de verbruiker uit de lijst met vooraf gedefinieerde beschikbare netwerken.

VirtualMachine.NetworkN.PortID

Geeft de poort-id op die moet worden gebruikt voor netwerkapparaat N wanneer u een dvPort-groep gebruikt met een met vSphere gedistribueerde switch.

Aangepaste eigenschappen met VirtualMachine.NetworkN zijn specifiek voor individuele blueprints en machines. Wanneer een machine wordt aangevraagd, wordt netwerk- en IP-adrestoewijzing uitgevoerd voordat de machine aan een reservering wordt toegewezen. Omdat blueprints niet noodzakelijk worden toegewezen aan een specifieke reservering, gebruikt u deze eigenschap niet op een reservering. Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor NAT- of geleide netwerken op aanvraag.

VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName

Geeft de naam op van een netwerkprofiel waarvan u een statisch IP-adres moet toewijzen aan netwerkapparaat N of waarvan u het bereik met statische IP-adressen moet verkrijgen dat kan worden toegewezen aan netwerkapparaat N van een gekloonde machine, waarbij N=0 is voor het eerste apparaat, 1 voor het tweede enzovoort.

Het netwerkprofiel waarnaar de eigenschap verwijst, wordt gebruikt om een IP-adres toe te wijzen. De eigenschap bepaalt het netwerk waaraan de machine wordt gekoppeld, op basis van de reservering.

 • VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask

 • VirtualMachine.NetworkN.Gateway

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns

 • VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix

 • VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van een aangepaste eigenschap maken. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld pools voor taakverdeling weergeven die zijn ingesteld voor algemeen gebruik, en machines met hoge, gemiddelde en lage prestatievereisten:
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.high
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.low

Configureert kenmerken van het netwerkprofiel dat is opgegeven in VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName.

VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.name

Geeft de NSX-pools voor taakverdeling op waaraan de virtual machine wordt toegewezen tijdens de inrichting. De virtual machine wordt toegewezen aan alle servicepoorten van alle opgegeven pools. De waarde is de naam van een edge/pool of een lijst met door komma's gescheiden namen van een edge/pool. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van een aangepaste eigenschap maken. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld pools voor taakverdeling weergeven die zijn ingesteld voor algemeen gebruik, en machines met hoge, gemiddelde en lage prestatievereisten:
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.high
 • VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.low

VCNS.SecurityGroup.Names.name

Geeft de NSX-beveiligingsgroep(en) op waaraan de virtual machine wordt toegewezen tijdens de inrichting. De waarde is de naam van een beveiligingsgroep of een door komma's gescheiden lijst met namen. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van de eigenschap maken, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld beveiligingsgroepen weergeven die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, voor het verkoopteam en voor ondersteuning:
 • VCNS.SecurityGroup.Names
 • VCNS.SecurityGroup.Names.sales
 • VCNS.SecurityGroup.Names.support

VCNS.SecurityTag.Names.name

Geeft de NSX-beveiligingstag(s) op waaraan de virtual machine wordt gekoppeld tijdens de inrichting. De waarde is de naam van een beveiligingstag of een door komma's gescheiden lijst met namen. Namen zijn hoofdlettergevoelig.

Door een naam toe te voegen kunt u meerdere versies van de eigenschap maken, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschappen kunnen bijvoorbeeld beveiligingstags weergeven die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, voor het verkoopteam en voor ondersteuning:
 • VCNS.SecurityTag.Names
 • VCNS.SecurityTag.Names.sales
 • VCNS.SecurityTag.Names.support