Wanneer u naar vSphere implementeert, vereist een statisch IP-adres dat vRealize Automation Cloud Assembly een vSphere-aanpassingsspecificatie genereert, die de cloud-init-opdrachten kan verstoren.

Probleem

 • Een vRealize Automation Cloud Assembly-blueprint bevat assignment: static om een statisch IP-adres toe te passen op een virtuele vSphere-machine.
 • De blueprint bevat ook een sectie cloudConfig, die initialisatiecommando's bevat die worden uitgevoerd met cloud-init.
 • Om de virtuele machine een statisch IP-adres te geven, genereert vRealize Automation Cloud Assembly dynamisch een vSphere-aanpassingsspecificatie die moet worden toegepast.
 • Telkens wanneer een aanpassingsspecificatie wordt toegepast, wordt de virtuele machine opnieuw gestart door de laatste bewerking.
 • De aanpassingsspecificatie weet niet dat cloud-init-opdrachten worden uitgevoerd, zodat het opnieuw opstarten wordt onderbroken.
 • De cloud-init-opdrachten worden alleen uitgevoerd na de eerste keer opstarten en worden niet automatisch hersteld wanneer ze worden onderbroken.
 • De resulterende virtuele machine blijft slechts gedeeltelijk geconfigureerd.

Tijdelijke oplossing

Maak een machinesjabloon die een getimed uitschakelen van cloud-init bevat. Implementeer vervolgens machines op basis van de sjabloon zodat de aanpassingsspecificatie en herstart kunnen plaatsvinden vóór cloud-init.

Voorbeeldprocedure—Ubuntu 18.04

De volgende stappen zijn van toepassing op Ubuntu 18.04. Mogelijk moet u aanpassingen aanbrengen en de ideeën die hier worden weergegeven aanpassen voor andere Linux-versies of -aanbiedingen.

 1. Maak de virtuele machine en werk deze bij met de gewenste versie-updates en -pakketten.

  Houd er rekening mee dat op andere Linux-aanbiedingen cloud-init mogelijk niet vooraf is geïnstalleerd, maar op Ubuntu 18.04 wel.

 2. Configureer cloud-init opnieuw en stel de gegevensbron in op OVF.

  sudo dpkg-reconfigure cloud-init

 3. Bewerk het volgende bestand.

  /etc/cloud/cloud.cfg

  1. Schakel de traditionele aanpassing van het gastbesturingssysteem (GOSC) in door de volgende regel toe te voegen.

   disable_vmware_customization: true

  2. Zorg ervoor dat de netwerkconfiguratie is ingeschakeld. Verwijder, of maak een opmerking van, de instelling, indien deze bestaat.
   network:
    # config: disabled

   U kunt ook alle configuratiebestanden in de volgende directory controleren.

   /etc/cloud/cloud.cfg.d/*

   Verwijder alle bestanden die een network: {config: disabled}-instelling bevatten.

 4. Bewerk het volgende bestand.

  /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf

  • Voorkom dat de tijdelijke directory wordt gewist door een opmerking te maken van de instelling.

   # D /tmp 1777 root root –

 5. Bewerk het volgende bestand.

  /lib/systemd/system/open-vmtools.service

  • Configureer open-vmtools om te starten na dbus.service door de volgende regel toe te voegen onder de sectie [Unit].

   After=dbus.service

 6. Maak een nieuw, leeg bestand dat cloud-init uitschakelt.

  sudo touch /etc/cloud/cloud-init.disabled

 7. Maak een re_init.sh-script. Na een cron-taakvertraging die de aanpassingsspecificatie onderbreekt, schakelt het script cloud-init opnieuw in en initialiseert het deze.
  sudo rm -rf /etc/cloud/cloud-init.disabled
  sudo cloud-init init
  sleep 20
  sudo cloud-init modules --mode config
  sleep 20
  sudo cloud-init modules --mode final
 8. Voeg het uitvoeringsrecht voor het script toe.

  sudo chmod +x re_init.sh

 9. Maak de cron-taak die na 90 seconden slaapstand wordt uitgevoerd bij het opstarten. Typ crontab -e en voer het volgende in:

  @reboot ( sleep 90 ; sh /script_path/delay_init.sh )

  U kunt meer dan 90 seconden toepassen als de aanpassingsspecificaties en het opnieuw opstarten langer duren.

 10. Maak een cleaner.sh-script dat de sjabloon wist. Vervang cloudadmin door uw eigen gebruiker die u instelt tijdens de installatie van het besturingssysteem.

  Het voorbeeldscript is specifiek voor Ubuntu. Als u een script voor andere Linux-aanbiedingen wilt maken, moet u ervoor zorgen dat u de gemarkeerde, verplichte secties toevoegt.

  #!/bin/bash
  
  # Add usernames to add to /etc/sudoers for passwordless sudo
  users=("ubuntu" "cloudadmin")
  
  for user in "${users[@]}"
  do
  cat /etc/sudoers | grep ^$user
  RC=$?
  if [ $RC != 0 ]; then
  bash -c "echo \"$user ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL\" >> /etc/sudoers"
  fi
  done
  
  #grab Ubuntu Codename
  codename="$(lsb_release -c | awk {'print $2}')"
  
  
  #Stop services for cleanup
  service rsyslog stop
  
  #clear audit logs
  if [ -f /var/log/audit/audit.log ]; then
  cat /dev/null > /var/log/audit/audit.log
  fi
  if [ -f /var/log/wtmp ]; then
  cat /dev/null > /var/log/wtmp
  fi
  if [ -f /var/log/lastlog ]; then
  cat /dev/null > /var/log/lastlog
  fi
  
  #cleanup persistent udev rules
  if [ -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ]; then
  rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
  fi
  
  #cleanup /tmp directories
  rm -rf /tmp/*
  rm -rf /var/tmp/*
  
  #cleanup current ssh keys
  #rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
  
  #cat /dev/null > /etc/hostname
  
  #cleanup apt
  apt-get clean
  
  #Clean Machine ID
  
  truncate -s 0 /etc/machine-id
  rm /var/lib/dbus/machine-id
  ln -s /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
  
  #Clean Cloud-init
  cloud-init clean --logs --seed
  
  #cleanup shell history
  history -w
  history -c
  
 11. Voeg het uitvoeringsrecht toe voor het opschoningsscript van de sjabloon toe.

  sudo chmod +x cleaner.sh

 12. In Ubuntu 18.04 heeft het opschoningsscript rootrechten nodig. Bewerk het volgende bestand.

  /etc/ssh/sshd_config

  1. Zorg ervoor dat u kunt overschakelen naar de rootgebruiker.

   PermitRootLogin yes

  2. Stel een wachtwoord in voor root.

   sudo passwd root

 13. Voer het opschoningsscript uit.

  sudo ./script_path/cleaner.sh

 14. (Optioneel) Omwille van de beveiliging draait u stap 12 terug om verdere rootaanmeldingen te voorkomen.
 15. Sluit de virtuele machine af en gebruik vSphere om er een sjabloon van te maken.

Sjabloonupdates

De cron-taak wordt uitgevoerd telkens wanneer u de sjabloon bijwerkt. Als uw update langer duurt dan de vertraging (bijvoorbeeld 90 seconden), moet u het bestand /etc/cloud/cloug-init.disabled opnieuw toevoegen en het opschoningsscript opnieuw uitvoeren voordat u de sjabloon afsluit. Anders wordt cloud-init niet uitgeschakeld tijdens de eerste keer opstarten en gaat het opnieuw starten van de aanpassingsspecificatie terug naar het onderbreken van de cloud-init-opdrachten.

Problemen oplossen

Als u vermoedt dat de vSphere-aanpassingsspecificatie het voltooien van cloud-init verhindert, schakelt u tijdelijk de aanpassingsspecificatie uit en bepaalt u of cloud-init correct kan eindigen. Om de aanpassingsspecificatie tijdelijk uit te schakelen, gebruikt u de eigenschap customizeGuestOS: false.

  properties:
   image: ubuntu
   cpuCount: 1
   totalMemoryMB: 8192
   customizeGuestOS: false