Door gebruik te maken van een robuustere logboekanalyse en het genereren van rapporten, kunt u logboeken van vRealize Automation doorsturen naar vRealize Log Insight.

vRealize Automation bevat een logboekagent op basis van fluentd. Deze agent verzamelt en bewaart logboeken zodat u ze op een later tijdstip als logboekbundel kunt opvragen en onderzoeken. De agent kan een kopie van de logboeken met behulp van de vRealize Log Insight REST API doorsturen naar een vRealize Log Insight-server. Andere programma's kunnen via de meegeleverde API communiceren met vRealize Log Insight.

Zie de documentatie voor vRealize Log Insight voor meer informatie over vRealize Log Insight, inclusief documentatie voor de vRealize Log Insight REST API.

Gebruik vracli-configuratiecommando's om alle vRealize Automation-logboeken door te sturen naar vRealize Log Insight.

U kunt elke logboekregel in vRealize Log Insight bekijken. Elke logboekregel bevat een hostnaam en een omgevingstag. In een omgeving met hoge beschikbaarheid (HA) bevatten logboeken tags, afhankelijk van het knooppunt waarop ze zijn gemaakt. De omgevingstag kan worden geconfigureerd met behulp van de optie --environment ENV, zoals beschreven in de sectie Integratie van vRealize Log Insight configureren en bijwerken. In een omgeving met hoge beschikbaarheid (HA) heeft de omgevingstag dezelfde waarde voor alle logboekregels.

Als u informatie wilt weergeven over het gebruik van het hulpprogramma voor de vracli-commandoregel, gebruikt u het argument --help in de vracli-commandoregel. Bijvoorbeeld: vracli vrli --help. Voor een gebruikersvriendelijke reactie begint u het commando met vracli -j vrli.

Opmerking: U kunt slechts één integratie voor logboekregistratie op afstand configureren. vRealize Log Insight heeft prioriteit als een vRealize Log Insight-server en een syslog-server beschikbaar zijn.

Controleer de bestaande configuratie van vRealize Log Insight

Command

vracli vrli

Arguments

De opdrachtregel bevat geen argumenten.

Output

De huidige configuratie voor de vRealize Log Insight-integratie wordt uitgevoerd in de JSON-indeling.

Exit codes
De volgende afsluitcodes zijn mogelijk:
 • 0 - De integratie met vRealize Log Insight is geconfigureerd.
 • 1 - Er is een uitzonderingsfout opgetreden. Bekijk het foutbericht voor meer informatie.
 • 61 - De integratie met vRealize Log Insight is niet geconfigureerd. Bekijk het foutbericht voor meer informatie.
Example - check integration configuration
$ vracli vrli
No vRLI integration configured
 
$ vracli vrli
{
  "agentId": "0",
  "environment": "prod",
  "host": "my-vrli.local",
  "port": 9543,
  "scheme": "https",
  "sslVerify": false
}

Integratie van vRealize Log Insight configureren en bijwerken

Command

vracli vrli set [options] FQDN_OR_URL

Opmerking: Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, kan het maximaal 2 minuten duren voordat de logboekregistratieagent uw opgegeven configuratie toepast.
Arguments
 • FQDN_OR_URL

  Geeft de FQDN of het URL-adres op van de vRealize Log Insight-server die moet worden gebruikt voor het posten van logboeken. Standaard worden poort 9543 en https gebruikt. Als een van deze instellingen moet worden gewijzigd, kunt u in plaats daarvan een URL gebruiken.

  vracli vrli set <options> https://FQDN:9543
  Opmerking:
  U kunt een ander hostschema (HTTPS is standaard) en andere poort (9543 is standaard voor https, 9000 is standaard voor http) instellen om logboeken te verzenden. Hier volgen enkele voorbeelden:
  vracli vrli set https://HOSTNAME:9543
  vracli vrli set --insecure HOSTNAME
  vracli vrli set http://HOSTNAME:9000

  Poorten 9543 voor https en 9000 voor http worden gebruikt door de opname- REST API voor vRealize Log Insight-opname, zoals beschreven bij het onderwerp Poorten en externe interfaces onder vRealize Log Insight beheren in de documentatie voor vRealize Log Insight.

 • Opties
  • --agent-id SOME_ID

   Stelt de id van de logboekregistratieagent voor deze appliance in. De standaardwaarde is 0. Wordt gebruikt om de agent te identificeren wanneer u logboeken post naar vRealize Log Insight met behulp van de vRealize Log Insight REST API.

  • --environment ENV

   Stelt een id voor de huidige omgeving in. Deze id wordt als tag weergegeven voor elke logboekvermelding in vRealize Log Insight-logboeken. De standaardwaarde is prod.

  • --ca-file /path/to/server-ca.crt

   Geeft een bestand op dat het certificaat bevat van de certificaatautoriteit (CA) die is gebruikt om het certificaat van de vRealize Log Insight-server te ondertekenen. Dit dwingt de logboekregistratieagent om de opgegeven CA te vertrouwen en zorgt dat de agent het certificaat van de vRealize Log Insight-server kan controleren als dit is ondertekend door een niet-vertrouwde autoriteit. Om het certificaat te verifiëren, kan het bestand een hele certificaatketen bevatten. Als het een zelfondertekend certificaat betreft, geeft u het certificaat zelf door.

  • --ca-cert CA_CERT

   Definitie is identiek aan die van --ca-bestand als hierboven, maar geeft in plaats daarvan het certificaat (keten) inline als tekenreeks door.

  • --insecure

   Deactiveert SSL-verificatie van het servercertificaat. Dit dwingt de logboekregistratieagent om elk SSL-certificaat te accepteren wanneer logboeken worden gepost.

 • Geavanceerde opties
  • --request-max-size BYTES

   Meerdere logboekgebeurtenissen worden opgenomen met één API-aanroep. Dit argument bepaalt de maximale grootte van de lading, in bytes, voor elke aanvraag. Geldige waarden liggen tussen 4000 en 4000000. De standaardwaarde is 256000. Zie opname van vRealize Log Insight-gebeurtenissen in de documentatie voor de vRealize Log Insight REST API voor gerelateerde informatie over toegestane waarden. Als u deze waarde te laag instelt, kunnen logboekregistratiegebeurtenissen die groter zijn dan de toegestane grootte, worden verwijderd.

  • --request-timeout SECONDS

   Een aanroep naar de API kan om een aantal redenen vastlopen, inclusief problemen met het externe systeem, netwerkproblemen, enzovoort. Deze parameter regelt het aantal seconden dat wordt gewacht op de voltooiing van elke bewerking, zoals het openen van een verbinding, het schrijven van gegevens of het wachten op een reactie, voordat de aanroep wordt herkend als mislukt. De waarde mag niet minder dan 1 seconde zijn. De standaardwaarde is 30.

  • --request-immediate-retries RETRIES

   Logboeken worden gebufferd in samengevoegde segmenten voordat ze worden verzonden naar vRealize Log Insight. (Zie --buffer-flush-thread-count hieronder.) Als een API-aanvraag mislukt, wordt onmiddellijk een nieuwe poging ondernomen voor het logboek. Het standaard aantal directe pogingen is 3. Als geen van de nieuwe pogingen lukt, wordt het hele logboeksegment teruggedraaid en wordt het later opnieuw geprobeerd.

  • --request-http-compress

   Om de netwerkverkeervolumes te verlagen, kunt u gzip-compressie toepassen op aanvragen die naar de vRealize Log Insight-server worden verzonden. Als deze parameter niet is opgegeven, wordt er geen compressie gebruikt.

  • --buffer-flush-thread-count THREADS

   Voor betere prestaties en om netwerkverkeer te beperken, worden logboeken lokaal in een buffer opgeslagen voordat ze worden leeggemaakt en naar de logboekserver worden verzonden. Elk segment bevat logboeken van één service. Afhankelijk van uw omgeving kunnen segmenten groot worden waardoor het leegmaken ervan tijdrovend wordt. Dit argument bepaalt het aantal segmenten dat gelijktijdig kan worden leeggemaakt. De standaardwaarde is 2.

Opmerking:

Wanneer u integratie via https configureert en de vRealize Log Insight-server is geconfigureerd voor het gebruik van een niet-vertrouwd certificaat zoals een zelfondertekend certificaat of een certificaat dat is ondertekend door een niet-vertrouwde autoriteit, moet u een van de opties --ca-file, --ca-cert of --insecure gebruiken. Anders kan de logboekregistratieagent de serveridentiteit niet valideren en worden geen logboeken verzonden. Wanneer u --ca-file of --ca-cert gebruikt, moet het vRealize Log Insight-servercertificaat geldig zijn voor de hostnaam van de server. Controleer in alle gevallen de integratie door enkele minuten te wachten op de verwerking en vervolgens te controleren of vRealize Log Insight de logboeken heeft ontvangen.

Output

Er wordt geen uitvoer verwacht.

Exit codes
De volgende afsluitcodes zijn mogelijk:
 • 0 - De configuratie is bijgewerkt.
 • 1 - Er is een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Bekijk het foutbericht voor meer informatie.
Examples - Configure or update integration configuration
De volgende voorbeeldinstructies worden weergegeven op afzonderlijke commandoregels, maar de argumenten kunnen worden gecombineerd op één commandoregel. U kunt bijvoorbeeld meerdere argumenten opnemen wanneer u vracli vrli set {somehost} of vracli vrli set --ca-file path/to/server-ca.crt gebruikt om de standaardwaarden van de agent-id of de omgeving te wijzigen. Zie de online help voor commando's bij vracli vrli --help voor gerelateerde informatie.
$ vracli vrli set my-vrli.local 
$ vracli vrli set 10.20.30.40
$ vracli vrli set --ca-file /etc/ssl/certs/ca.crt 10.20.30.40
$ vracli vrli set --ca-cert "$(cat /etc/ssl/certs/ca.crt)" 10.20.30.40
$ vracli vrli set --insecure http://my-vrli.local:8080
$ vracli vrli set --agent-id my-vrli-agent my-vrli.local
$ vracli vrli set --request-http-compress
$ vracli vrli set --environment staging my-vrli.local
$ vracli vrli set --environment staging --request-max-size 10000 --request-timeout 120 --request-immediate-retries 5 --buffer-flush-thread-count 4 my-vrli.local

Integratie van vRealize Log Insight wissen

Command

vracli vrli unset

Opmerking: Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, kan het maximaal 2 minuten duren voordat de logboekregistratieagent uw opgegeven configuratie toepast.
Arguments

De opdrachtregel bevat geen argumenten.

Output

Bevestiging wordt uitgevoerd als tekst zonder opmaak.

Exit codes
De volgende afsluitcodes zijn beschikbaar:
 • 0 - De configuratie is gewist of er bestond geen configuratie.
 • 1 - Er is een uitzondering opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Bekijk het foutbericht voor meer informatie.
Examples - Clear integration
$ vracli vrli unset
Clearing vRLI integration configuration
 
$ vracli vrli unset
No vRLI integration configured