In dit voorbeeld van een vRealize Automation Cloud Assembly-ontwerp begint u met een cloudsjabloon die alleen minimale WordPress-resources bevat, bijvoorbeeld als u alleen een applicatieserver hebt.

vRealize Automation Cloud Assembly is een Infrastructure-as-code-tool. U sleept resources naar het ontwerpcanvas om aan de slag te gaan. Vervolgens vult u de gegevens in met de code-editor rechts van het canvas.

Met de code-editor kunt u code direct typen, knippen en plakken. Als u niet vertrouwd bent met het bewerken van code, selecteert u een resource in het canvas, klikt u op het tabblad Eigenschappen in de code-editor en voert u daar waarden in. Waarden die u invoert, worden in de code weergegeven alsof u ze direct hebt getypt.

Voorwaarden

U moet vertrouwd zijn met uw infrastructuur. De namen en waarden die hier worden weergegeven, zijn afkomstig uit de infrastructuur in het eerste deel van het voorbeeld, maar u vervangt deze door uw eigen namen en waarden.

Procedure

 1. Ga naar Ontwerp > Cloudsjablonen en klik op Nieuw van > Leeg canvas.
 2. Geef de cloudsjabloon de naam WordPress-BP.
 3. Selecteer het WordPress-project en klik op Maken.
 4. Sleep twee cloudonafhankelijke machines vanuit de resources links op de ontwerppagina voor cloudsjablonen naar het canvas.
  De machines fungeren als WordPress-applicatieserver (WebTier) en MySQL-databaseserver (DBTier).
 5. Bewerk YAML-code van de machine rechts om namen, afbeeldingen, soorten en beperkingstags toe te voegen:
  resources:
   DBTier:  
    type: Cloud.Machine  
    properties:   
      name: mysql   
      image: 'ubuntu-16'   
      flavor: 'small'   
      constraints: - tag: env:dev
   WebTier:
    type: Cloud.Machine  
    properties:   
      name: wordpress   
      image: 'ubuntu-16'   
      flavor: 'small'   
      constraints: - tag: env:dev
  
 6. Sleep een cloudonafhankelijk netwerk naar het canvas en bewerk de code ervan:
   WP-Network-Private:
    type: Cloud.Network
    properties:
      name: WP-Network-Private
      networkType: existing
      constraints: - tag: 'type:isolated-net' - tag: 'env:dev'
 7. Verbind de machines met het netwerk:

  Klik en houd de muisknop vast op de plaats waar de lijn het netwerkblok raakt, sleep deze naar een machineblok en laat de knop los.

  Twee machines en één netwerk

  In de editor ziet u dat de netwerkcode aan de twee machines wordt toegevoegd:

  resources:
   DBTier:  
    type: Cloud.Machine  
    properties:   
      name: mysql   
      image: 'ubuntu-16'   
      flavor: 'small'   
      constraints:    
        -  tag: env:dev
      networks: - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
   WebTier:
    type: Cloud.Machine  
    properties:   
      name: wordpress   
      image: 'ubuntu-16'   
      flavor: 'small'   
      constraints:    
        - tag: env:dev
      networks: - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
   
 8. Voeg prompt voor gebruikersinvoer toe.

  Op sommige plaatsen is het voorbeeld van de infrastructuur voor meerdere opties ingesteld. Bijvoorbeeld:

  • Cloudzoneomgevingen voor ontwikkeling, test en productie
  • Soorttoewijzingen voor kleine, middelgrote en grote machines
  • Snelheden van de opslagschijf voor algemeen en snel gebruik

  U kunt een specifieke optie rechtstreeks in de cloudsjabloon instellen, maar u kunt ook de gebruiker de optie laten selecteren bij het implementeren van de sjabloon. Met behulp van prompts voor gebruikersinvoer kunt u één sjabloon maken die op vele manieren kan worden geïmplementeerd, in plaats van een groot aantal in code vastgelegde sjablonen te gebruiken.

  1. Maak een gedeelte inputs in de code zodat gebruikers de grootte en de doelomgeving van de machine tijdens het implementeren kunnen selecteren. Definieer de selecteerbare waarden.
   inputs:
    env:
     type: string
     enum:
      - 'env:dev'
      - 'env:prod'
      - 'env:test'
     default: 'env:dev'
     title: Environment
     description: Target Environment
    size:
     type: string
     enum:
      - small
      - medium
      - large
     description: Size of Nodes
     title: Tier Machine Size
   
  2. Voeg in het gedeelte resources van de code de code ${input.input-name} toe om gebruikers om hun selectie te vragen:
   resources:
    DBTier:  
     type: Cloud.Machine  
     properties:   
       name: mysql   
       image: 'ubuntu-16'   
       flavor: '${input.size}'   
       constraints:    
         -  tag: '${input.env}'
       networks:
         - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
    WebTier:
     type: Cloud.Machine  
     properties:   
       name: wordpress   
       image: 'ubuntu-16'   
       flavor: '${input.size}'   
       constraints:    
         - tag: '${input.env}'
       networks:
         - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
    WP-Network-Private:
     type: Cloud.Network
     properties:
       name: WP-Network-Private
       networkType: existing
       constraints:
         - tag: 'type:isolated-net'
         - tag: '${input.env}'
 9. Verbeter ten slotte de code WebTier en DBTier met behulp van de volgende voorbeelden. Voor de WP-Network-Private-code hoeven geen aanvullende wijzigingen te worden aangebracht.
  Tot de verbeteringen behoren aanmeldingstoegang tot de databaseserver, een databaseschijf en cloudConfig-initialisatiescripts tijdens het implementeren.
  Onderdeel Voorbeeld
  Aanvullende DBTier-invoer
   username:
    type: string
    minLength: 4
    maxLength: 20
    pattern: '[a-z]+'
    title: Database Username
    description: Database Username
   userpassword:
    type: string
    pattern: '[a-z0-9A-Z@#$]+'
    encrypted: true
    title: Database Password
    description: Database Password
   databaseDiskSize:
    type: number
    default: 4
    maximum: 10
    title: MySQL Data Disk Size
    description: Database Disk Size
  
  DBTier-resource
   DBTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     name: mysql
     image: ubuntu-16
     flavor: '${input.size}'
     constraints:
      - tag: '${input.env}'
     networks:
      - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
       assignPublicIpAddress: true
     remoteAccess:
      authentication: usernamePassword
      username: '${input.username}'
      password: '${input.userpassword}'
     cloudConfig: |
      #cloud-config
      repo_update: true
      repo_upgrade: all
  
      packages:
       - mysql-server
  
      runcmd:
       - sed -e '/bind-address/ s/^#*/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
       - service mysql restart
       - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';"
       - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
     attachedDisks: []
  WebTier-resource
   WebTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     name: wordpress
     flavor: '${input.size}'
     image: ubuntu-16
     constraints:
      - tag: '${input.env}'
     networks:
      - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
       assignPublicIpAddress: true
     cloudConfig: |
      #cloud-config
      repo_update: true
      repo_upgrade: all
  
      packages:
       - apache2
       - php
       - php-mysql
       - libapache2-mod-php
       - php-mcrypt
       - mysql-client
  
      runcmd:
       - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/mywordpresssite --strip-components 1
       - i=0; while [ $i -le 5 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h ${DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15; i=$((i+1)); done
       - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database wordpress_blog;"
       - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
       - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME', 'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER', 'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD', 'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '${DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
       - service apache2 reload
  

Voorbeeld: Voorbeeld van voltooide code voor basiscloudsjabloon

inputs:
 env:
  type: string
  enum:
   - 'env:dev'
   - 'env:prod'
   - 'env:test'
  default: 'env:dev'
  title: Environment
  description: Target Environment
 size:
  type: string
  enum:
   - small
   - medium
   - large
  description: Size of Nodes
  title: Tier Machine Size
 username:
  type: string
  minLength: 4
  maxLength: 20
  pattern: '[a-z]+'
  title: Database Username
  description: Database Username
 userpassword:
  type: string
  pattern: '[a-z0-9A-Z@#$]+'
  encrypted: true
  title: Database Password
  description: Database Password
 databaseDiskSize:
  type: number
  default: 4
  maximum: 10
  title: MySQL Data Disk Size
  description: Database Disk Size
resources:
 DBTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: mysql
   image: ubuntu-16
   flavor: '${input.size}'
   constraints:
    - tag: '${input.env}'
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
     assignPublicIpAddress: true
   remoteAccess:
    authentication: usernamePassword
    username: '${input.username}'
    password: '${input.userpassword}'
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    repo_update: true
    repo_upgrade: all

    packages:
     - mysql-server

    runcmd:
     - sed -e '/bind-address/ s/^#*/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
     - service mysql restart
     - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';"
     - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
   attachedDisks: []
 WebTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: wordpress
   flavor: '${input.size}'
   image: ubuntu-16
   constraints:
    - tag: '${input.env}'
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
     assignPublicIpAddress: true
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    repo_update: true
    repo_upgrade: all

    packages:
     - apache2
     - php
     - php-mysql
     - libapache2-mod-php
     - php-mcrypt
     - mysql-client

    runcmd:
     - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/mywordpresssite --strip-components 1
     - i=0; while [ $i -le 5 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h ${DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15; i=$((i+1)); done
     - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database wordpress_blog;"
     - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
     - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME', 'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER', 'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD', 'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '${DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
     - service apache2 reload
 WP-Network-Private:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: WP-Network-Private
   networkType: existing
   constraints:
    - tag: 'type:isolated-net'
    - tag: '${input.env}'

Volgende stappen

Test de cloudsjabloon door de syntaxis te controleren en te implementeren.