Nadat u catalogusitems hebt geïmplementeerd, kunt u acties uitvoeren in vRealize Automation Service Broker om de resources te wijzigen en te beheren. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het resourcetype en of de actie wordt ondersteund in een bepaald cloudaccount of geïntegreerd platform.

De beschikbare acties zijn ook afhankelijk van de rechten die uw beheerder u heeft verleend om acties uit te voeren.

Als beheerder of projectbeheerder kunt u actiebeleidsregels voor dag 2 instellen. Zie Hoe verleen ik implementatiegebruikers rechten voor vRealize Automation Service Broker-acties voor dag 2 met behulp van beleidsregels.

U kunt ook acties zien die niet zijn opgenomen in de lijst. Dit zijn waarschijnlijk custom acties die uw beheerder in vRealize Automation Cloud Assembly heeft geconfigureerd.

Tabel 1. Lijst met mogelijke acties
Actie Van toepassing op deze resourcetypen Geïmplementeerd resourcetype Beschrijving
Schijf toevoegen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

Voeg extra schijven toe aan bestaande virtuele machines.

Als u een schijf toevoegt aan een Azure-machine, wordt de persistente schijf of niet-persistente schijf geïmplementeerd in de resourcegroep die de machine bevat.

Wanneer u een schijf aan een Azure-machine toevoegt, kunt u ook de nieuwe schijf versleutelen met behulp van de Azure-schijfversleutelingsset die is geconfigureerd in het opslagprofiel.

Wanneer u een schijf toevoegt aan vSphere-machines, kunt u de SCSI-controller selecteren, waarvan de volgorde in de cloudsjabloon is ingesteld en is geïmplementeerd. U kunt ook het eenheidsnummer voor de nieuwe schijf opgeven. U kunt geen eenheidsnummer opgeven zonder een geselecteerde controller. Als u geen controller selecteert of geen eenheidsnummer opgeeft, wordt de nieuwe schijf geïmplementeerd op de eerst beschikbare controller en toegewezen aan het volgende beschikbare eenheidsnummer op die controller.

Als u een schijf toevoegt aan een vSphere-machine voor een project met gedefinieerde opslaglimieten, wordt de toegevoegde machine niet beschouwd als onderdeel van de opslaglimieten. Alleen schijven waarvan de grootte is aangepast, worden overwogen.

Als u VMware Storage DRS (SDRS) gebruikt en het gegevensopslagcluster is geconfigureerd in het opslagprofiel, kunt u schijven op SDRS toevoegen aan vSphere-machines.

Salt-configuratie toepassen Machines
 • VMware vSphere

Installeer een Salt-minion of werk een bestaande minion bij op een virtuele machine.

De optie Salt-configuratie toepassen is beschikbaar als u de SaltStack Config-integratie hebt geconfigureerd.

Als u een configuratie wilt toepassen, moet u een verificatiemethode selecteren. De Externe toegang met bestaande verificatiegegevens maakt gebruik van de verificatiegegevens voor externe toegang die zijn opgenomen in de implementatie. Als u de verificatiegegevens op de machine na implementatie hebt gewijzigd, kan de actie mislukken. Als u de nieuwe verificatiegegevens weet, gebruikt u de verificatiemethode Wachtwoord.

Het Wachtwoord en de Persoonlijke sleutel gebruiken de gebruikersnaam en het wachtwoord of de sleutel om uw verificatiegegevens te valideren en vervolgens via SSH verbinding te maken met de virtuele machine.

Als u geen waarde opgeeft voor de master-ID en Minion-ID, maakt Salt de waarden voor u.

Annuleren
 • Implementaties
 • Verschillende resourcetypen in implementaties
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Annuleer een implementatie of een actie voor dag 2 voor een implementatie of een resource terwijl de aanvraag wordt verwerkt.

U kunt de aanvraag annuleren op de implementatiekaart of in de implementatiegegevens. Nadat u de aanvraag hebt geannuleerd, wordt deze als mislukte aanvraag weergegeven op het tabblad Implementaties. Gebruik de actie Verwijderen om geïmplementeerde resources vrij te geven en uw implementatielijst op te schonen.

Het annuleren van een aanvraag waarvan u denkt dat deze te lang wordt uitgevoerd, is één methode voor het beheren van de implementatietijd. Het is echter efficiënter om Time-out voor aanvraag in te stellen in de projecten. De standaardtime-out is twee uur. U kunt een langere tijdsperiode instellen als de workloadimplementatie voor een project meer tijd vereist.

Lease wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

Controleer de vervaldatum en -tijd van de lease.

Wanneer een lease verloopt, wordt de implementatie vernietigd en worden de resources teruggewonnen.

Leasebeleidsregels worden ingesteld in vRealize Automation Service Broker.

Eigenaar wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Wijzigt de eigenaar van de implementatie in de geselecteerde gebruiker. De geselecteerde gebruiker moet lid zijn van hetzelfde project dat de aanvraag heeft geïmplementeerd.

Als u een servicebeheerder of projectbeheerder wilt toewijzen als eigenaar, moet u deze toevoegen als lid van een project.

Wanneer een ontwerpfunctie voor cloudsjablonen een sjabloon implementeert, is de ontwerper zowel de aanvrager als de eigenaar. Een aanvrager kan echter een ander lid van het project de eigenaar maken.

U kunt beleid gebruiken om te bepalen wat een eigenaar kan doen met een implementatie, zodat deze rechten krijgt die meer beperkend of minder beperkend zijn.

Project wijzigen Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

De actie Project wijzigen is alleen beschikbaar voor implementaties met geonboarde resources. De geonboarde implementaties kunnen alleen machines en schijven bevatten. De actie is niet beschikbaar voor geïmplementeerde cloudsjablonen en ook niet voor gemigreerde implementaties.

Als u wijzigingen aanbrengt in de implementatieresources, bijvoorbeeld door een schijf toe te voegen, kunt u de actie Project wijzigen niet uitvoeren.

Wijzig het project van een geonboarde implementatie. Met deze actie kunt u afzonderlijke implementaties van het geonboarde project wijzigen in een ander project.

Actiebeperkingen:

 • De initiële gebruiker moet rechten hebben om de actie Project wijzigen uit te voeren.
 • Als u een beheerder bent die de implementatie verplaatst, kunt u de implementatie verplaatsen naar een project waarbij de eigenaar geen lid is en bijgevolg toegang verliest. U kunt de gebruiker toevoegen aan het doelproject of de implementatie verplaatsen naar een project waar de gebruiker lid van is.
 • De cloudzones van het doelproject moeten dezelfde zijn als de cloudzones van het bronproject. Als dat niet het geval is, werken toekomstige acties voor dag 2 met betrekking tot de cloudaccount-/regioresources die u wilt uitvoeren, mogelijk niet.
Beveiligingsgroepen wijzigen Machines
 • VMware vSphere
U kunt beveiligingsgroepen koppelen aan en loskoppelen van machinenetwerken in een implementatie. De wijzigingsactie is van toepassing op bestaande en beveiligingsgroepen op aanvraag voor NSX-V en NSX-T. Deze actie is alleen beschikbaar voor enkele computers en niet voor machineclusters

Als u een beveiligingsgroep wilt koppelen aan het machinenetwerk moet de beveiligingsgroep aanwezig zijn in de implementatie.

Als u een beveiligingsgroep loskoppelt van alle netwerken van alle computers in een implementatie wordt de beveiligingsgroep niet uit de implementatie verwijderd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op beveiligingsgroepen die zijn toegepast als onderdeel van de netwerkprofielen.

Deze actie wijzigt de configuratie van de beveiligingsgroep van de machine zonder de machine opnieuw te maken. Dit is een niet-destructieve wijziging.

 • Als u de configuratie van de beveiligingsgroep van de machine wilt wijzigen, selecteert u de machine in het deelvenster topologie en klikt u vervolgens op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Beveiligingsgroepen wijzigen. U kunt nu de associatie van de beveiligingsgroepen met de machinenetwerken toevoegen of verwijderen.
Verbinding maken met externe console Machines
 • VMware vSphere
Open een externe sessie op de geselecteerde machine.

Bekijk de volgende vereisten voor een geslaagde verbinding.

 • Controleer als implementatiegebruiker of de ingerichte machine is ingeschakeld.
Momentopname van schijf maken Machines en schijven
 • Microsoft Azure

Maak een momentopname van een VM-schijf of een opslagschijf.

 • Voor machines maakt u momentopnamen voor afzonderlijke machineschijven, zoals opstartschijf, imageschijven en opslagschijven.
 • Voor opslagschijven maakt u momentopnamen van onafhankelijke beheerde schijven, geen onbeheerde schijven.

Naast het opgeven van een naam voor een momentopname kunt u ook de volgende informatie voor de momentopname opgeven:

 • Incrementele momentopname. Schakel het selectievakje in om een momentopname te maken van de wijzigingen sinds de laatste momentopname, in plaats van een volledige momentopname te maken.
 • Resourcegroep. Voer de naam in van de doelresourcegroep waar u de momentopname wilt maken. Standaard wordt de momentopname gemaakt in dezelfde resourcegroep die wordt gebruikt door de bovenliggende schijf.
 • Versleutelingsset-ID. Selecteer de versleutelingssleutel voor de momentopname. Standaard wordt de momentopname versleuteld met dezelfde sleutel die wordt gebruikt door de bovenliggende schijf.
 • Tags. Voer tags in om de momentopnamen in Microsoft Azure makkelijker te beheren.
Momentopname maken Machines
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere
Een momentopname maken van de virtuele machine.

Als u toestemming hebt voor slechts twee momentopnamen in vSphere en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat deze opdracht weer beschikbaar is.

Verwijderen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Een implementatie vernietigen.

Alle resources worden verwijderd en vervolgens opnieuw geclaimd.

Als een verwijdering mislukt, kunt u de verwijderactie een tweede keer uitvoeren op een implementatie. Tijdens de tweede poging kunt u Ignore Delete Failures selecteren. Als u deze optie selecteert, wordt de implementatie verwijderd, maar worden de resources mogelijk niet teruggewonnen. U moet de systemen controleren waarop de implementatie is ingericht om ervoor te zorgen dat alle resources worden verwijderd. Als dit niet het geval is, moet u de overige resources op deze systemen handmatig verwijderen.

NSX-gateway
 • NSX
Verwijder de regels voor NAT-port mapping van een NSX-T- of NSX-V-gateway.
Machines en load balancers
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
 • VMware NSX
Verwijder een machine of load balancer uit een implementatie. Deze actie kan ertoe leiden dat de implementatie onbruikbaar wordt.
Beveiligingsgroepen
 • NSX-T
 • NSX-V
Als de beveiligingsgroep niet is gekoppeld aan een machine in de implementatie, verwijdert het proces de beveiligingsgroep uit de implementatie.
 • Als de beveiligingsgroep op aanvraag is, wordt deze op het eindpunt vernietigd.
 • Als de beveiligingsgroep wordt gedeeld, mislukt de actie.
Momentopname van schijf verwijderen

Machines en schijven

 • Microsoft Azure

Verwijder de schijf van een virtuele machine of een momentopname van een beheerde schijf in Azure.

Deze actie is beschikbaar wanneer er ten minste één momentopname is.

Momentopname verwijderen Machines
 • VMware vSphere
 • Google Cloud Platform
Een momentopname van de virtuele machine verwijderen.
Opstartdiagnose uitschakelen Machines
 • Microsoft Azure
Schakel de foutopsporingsfunctie voor virtuele Azure-machines uit.

De optie Uitschakelen is alleen beschikbaar als de functie is ingeschakeld.

Tags bewerken Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Voeg resourcetags toe die worden toegepast op individuele implementatieresources of wijzig deze.
Opstartdiagnose inschakelen Machines
 • Microsoft Azure
Schakel de foutopsporingsfunctie voor virtuele Azure-machines in om de opstartfouten van de virtuele machine te diagnosticeren. De diagnostische gegevens van het opstarten zijn beschikbaar in uw Azure-console.

De optie Inschakelen is alleen beschikbaar als de functie momenteel niet is ingeschakeld.

Terraform-status ophalen Terraform-configuratie
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Toon het Terraform-statusbestand.

Als u wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht op de Terraform-machines op de cloudplatformen waarop ze zijn geïmplementeerd en de implementatie wilt bijwerken, voert u eerst de actie Terraform-status vernieuwen uit en voert u dan de actie Terraform-status ophalen uit.

Wanneer het bestand in een dialoogvenster wordt weergegeven. Het bestand is ongeveer 1 uur beschikbaar voordat u een nieuwe actie voor vernieuwen moet uitvoeren. U kunt het kopiëren als u het later nodig hebt.

U kunt het bestand ook bekijken op het tabblad implementatiegeschiedenis. Selecteer de gebeurtenis Terraform-status ophalen op het tabblad Gebeurtenissen en klik vervolgens op Aanvraagdetails. Als het bestand niet is verlopen, klikt u op Inhoud weergeven. Als het bestand is verlopen, voert u opnieuw Vernieuwen en Acties ophalen uit.

Voorbeeld van de Aanvraagdetails waar u het Terraform-statusbestand kunt bekijken.

U kunt andere dag 2-acties uitvoeren op de Terraform-resources die zijn ingesloten in de configuratie. De beschikbare acties zijn afhankelijk van het resourcetype, het cloudplatform waarop ze worden geïmplementeerd en of u bevoegd bent om de acties uit te voeren op basis van een beleid voor dag 2.

Uitschakelen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De implementatie uitschakelen tijdens het afsluiten van de gastbesturingssystemen.

Machines

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De machine uitschakelen tijdens het afsluiten van de gastbesturingssystemen.
Inschakelen

Implementaties

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De implementatie inschakelen. Als de resources zijn onderbroken, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de resources zijn onderbroken.

Machines

 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De machine inschakelen. Als de machine is onderbroken, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine is onderbroken.
Opnieuw opstarten Machines
 • Amazon Web Service
 • VMware vSphere

Het gastbesturingssysteem van een virtuele machine opnieuw opstarten.

Voor een vSphere-machine moet VMware Tools op de machine zijn geïnstalleerd als u deze actie wilt gebruiken.

Opnieuw configureren Load balancers
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware NSX

Wijzig de grootte van de load balancer en het logboekregistratieniveau.

U kunt ook routes toevoegen of verwijderen en de instellingen voor het protocol, de poort, de statusconfiguratie en de ledenpool wijzigen.

Voor NSX load balancers kunt u de statuscontrole in- of uitschakelen en de statusopties wijzigen. Voor NSX-T kunt u de controle instellen op actief of passief. Voor NSX-V worden geen passieve gezondheidscontroles ondersteund.

Port mapping NSX-gateway
 • NSX-T
 • NSX-V
De regels voor NAT-port mapping van een NSX-T- of NSX-V-gateway toevoegen, bewerken of verwijderen.
Beveiligingsgroepen
 • NSX-T
 • NSX-V
 • VMware Cloud
 • VMware vSphere

U kunt firewallregels of beperkingen toevoegen, bewerken of verwijderen op basis van het feit of het een beveiligingsgroep op aanvraag of een bestaande beveiligingsgroep is.

 • Beveiligingsgroep op aanvraag

  Voeg firewallregels voor NSX-T- en VMware Cloud-beveiligingsgroepen op aanvraag toe, of bewerk of verwijder ze.

  • Om een regel toe te voegen of te verwijderen, selecteert u de beveiligingsgroep in het deelvenster Topologie, klikt u op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Opnieuw configureren. U kunt nu de regels toevoegen, bewerken of verwijderen.
 • Bestaande beveiligingsgroep

  U kunt beperkingen voor bestaande NSX V-, NSX-T- of VMware Cloud-beveiligingsgroepen toevoegen, bewerken of verwijderen.

  • Om een beperking toe te voegen of te verwijderen, selecteert u de beveiligingsgroep in het deelvenster Topologie, klikt u op het menu Actie in het rechterdeelvenster en selecteert u Opnieuw configureren. U kunt nu de beperkingen toevoegen, bewerken of verwijderen.
Terraform-status vernieuwen Terraform-configuratie
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Haal de laatste iteratie van het Terraform-statusbestand op.

Als u wijzigingen wilt ophalen die zijn aangebracht op de Terraform-machines op de cloudplatforms waarop deze zijn geïmplementeerd en de implementatie wilt bijwerken, voert u eerst de actie Terraform-status vernieuwen uit.

Als u het bestand wilt weergeven, voert u de actie Terraform-status ophalen uit voor de configuratie.

Gebruik het tabblad implementatiegeschiedenis om het vernieuwingsproces te controleren.

Schijf verwijderen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

Verwijder schijven van bestaande virtuele machines.

Als u de actie voor dag 2 uitvoert op een implementatie die is geïmplementeerd als vSphere-machines en -schijven, wordt het aantal schijven vrijgemaakt, zoals van toepassing is op de projectopslaglimieten. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Opnieuw instellen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere

Het opnieuw opstarten van de virtuele machine afdwingen zonder het gastbesturingssysteem af te sluiten.

Grootte wijzigen Machines
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • VMware vSphere

De CPU en het geheugen van een virtuele machine vergroten of verkleinen.

Grootte van opstartschijf wijzigen Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

Vergroot of verklein de grootte van het medium voor de opstartschijf.

Als u de actie voor dag 2 uitvoert op een implementatie die is geïmplementeerd als vSphere-machines en -schijven, en de actie mislukt met een bericht zoals 'De aangevraagde opslag is hoger dan de beschikbare opslagplaatsing', wordt dit mogelijk veroorzaakt door de gedefinieerde opslaglimieten in uw vSphere VM-sjablonen die zijn gedefinieerd in het project. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Grootte van schijf wijzigen Opslagschijf
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform

De capaciteit van een opslagschijf vergroten.

Als u de actie voor dag 2 uitvoert op een implementatie die is geïmplementeerd als vSphere-machines en -schijven, en de actie mislukt met een bericht zoals 'De aangevraagde opslag is hoger dan de beschikbare opslagplaatsing', wordt dit mogelijk veroorzaakt door de gedefinieerde opslaglimieten in uw vSphere VM-sjablonen die zijn gedefinieerd in het project. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De grootte van schijven in de machine-imagesjabloon en eventuele gekoppelde schijven vergroten of verkleinen.
Opnieuw opstarten Machines
 • Microsoft Azure
Een actieve machine afsluiten en opnieuw opstarten.
Terugzetten naar momentopname Machines
 • VMware vSphere
Een vorige momentopname van de machine terugzetten.

U kunt deze actie alleen gebruiken als u een bestaande momentopname hebt.

Puppet-taak uitvoeren Beheerde resources
 • Puppet Enterprise
Voer de geselecteerde taak uit op machines in uw implementatie.

De taken zijn gedefinieerd in uw Puppet-instantie. U moet de taak kunnen identificeren en de invoerparameters opgeven.

Afsluiten Machines
 • VMware vSphere
Het gastbesturingssysteem afsluiten en de machine uitschakelen. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools op de machine is geïnstalleerd.
Opheffen Machines
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Pauzeer de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en deze geen andere systeemresources verbruikt dan de opslag die de machine gebruikt.
Bijwerken Implementaties
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
De implementatie wijzigen op basis van de invoerparameters.

Zie Een geïmplementeerde machine naar een ander netwerk verplaatsen voor een voorbeeld.

Als de implementatie is gebaseerd op vSphere-resources, en de machine en schijven de optie Aantal bevatten, kunnen de opslaglimieten die in het project zijn gedefinieerd, van toepassing zijn wanneer u het aantal verhoogt. Als de actie mislukt met een bericht zoals 'De aangevraagde opslag is groter dan de beschikbare opslagplaatsing', wordt dit mogelijk veroorzaakt door de gedefinieerde opslaglimieten in uw vSphere VM-sjablonen die zijn gedefinieerd in het project. De projectopslaglimieten zijn niet van toepassing op extra schijven die u na de implementatie hebt toegevoegd als een actie voor dag 2.

Tags bijwerken Machines en schijven
 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere
Voeg een tag toe of wijzig of verwijder een tag die op een individuele resource wordt toegepast.
Registratie ongedaan maken Machines
 • Amazon Web Service
 • Google Cloud Platform
 • Microsoft Azure
 • VMware vSphere

De actie Registratie ongedaan maken is alleen beschikbaar voor geonboarde implementatiemachines.

Niet-geregistreerde machines worden samen met gekoppelde schijven uit de implementatie verwijderd. Door de resources te verwijderen, kunt u vervolgens de onboardingwerkstroom voor de niet-geregistreerde machine opnieuw uitvoeren. Mogelijk wilt u de resource opnieuw onboarden voor een nieuw project.

Als u wijzigingen in de machine aanbrengt, bijvoorbeeld door een schijf toe te voegen, voordat u de registratie van de machine ongedaan maakt, mislukt de actie voor het ongedaan maken van de registratie.