Wanneer u een cloudsjabloon maakt in Cloud Assembly bevat het resourcetypepalet voor de ondersteunde cloudaccount- en integratie-eindpunten. Mogelijk hebt u gebruiksscenario's waarin u cloudsjablonen wilt maken op basis van een uitgebreide lijst met resourcetypen. U kunt typen aangepaste resources maken, deze toevoegen aan het ontwerpcanvas en cloudsjablonen maken die uw ontwerp- en implementatiebehoeften ondersteunen.

Aangepaste resourcenaam en resourcetype

De aangepaste resourcenaam identificeert uw aangepaste resource binnen het palet met resourcetypen van de cloudsjabloon.

Het resourcetype van een aangepaste resource moet beginnen met Custom. en elk resourcetype moeten uniek zijn. U kunt bijvoorbeeld Custom.ADUser instellen als resourcetype voor een aangepaste resource die Active Directory-gebruikers toevoegt. Hoewel de opname van Custom. niet is gevalideerd in het veld, wordt de tekenreeks automatisch toegevoegd als u deze verwijdert.

Aangepaste resources voor uitbreidbaarheidsacties

Met typen aangepaste resources kunt u uitbreidbaarheidsacties in cloudsjablonen gebruiken om complexe applicaties te bouwen. U kunt bijvoorbeeld de native integratie van uitbreidbaarheidsacties met Amazon Web Services en Microsoft Azure gebruiken om eenvoudig te integreren met hun respectieve services. U kunt aangepaste resources voor de uitbreidbaarheidsactie maken door op de optie Gebaseerd op te klikken in de editor voor aangepaste resources en Door gebruiker gedefinieerd ABX-schema te selecteren.

Levenscyclusacties voor aangepaste resources voor uitbreidbaarheidsacties

Wanneer u een uitbreidbaarheidsactie voor uw aangepaste resource gebruikt, kunt u de volgende levenscyclusacties definiëren:

 • Maken: Deze uitbreidbaarheidsactie wordt aangeroepen wanneer een implementatie wordt gestart.
 • Lezen: Deze uitbreidbaarheidsactie wordt gebruikt om de laatste status van de geïmplementeerde resource op te halen.
 • Bijwerken: Deze uitbreidbaarheidsactie wordt aangeroepen wanneer een cloudsjablooneigenschap wordt bijgewerkt. Deze actie wordt alleen geactiveerd wanneer een eigenschap niet is gemarkeerd met recreateOnUpdate.
 • Vernietigen: Deze uitbreidbaarheidsactie wordt aangeroepen wanneer een implementatie wordt verwijderd.

Deze levenscyclusacties kunnen handmatig uit uw bestaande uitbreidbaarheidsacties worden geselecteerd of automatisch worden gegenereerd door Acties genereren te selecteren. Wanneer u Acties genereren selecteert, moet u het project opgeven waarin de nieuwe uitbreidbaarheidsactie wordt gegenereerd.

Opmerking: U kunt de uitbreidbaarheidsacties bewerken die zijn gekoppeld aan uw levenscyclusacties door op de optie Openen naast de specifieke actie te klikken.

Aangepaste resources van vRealize Orchestrator

Elke aangepaste resource van vRealize Orchestrator is gebaseerd op een SDK-inventaristype en wordt gemaakt door een vRealize Orchestrator-werkstroom met een uitvoer die een instantie is van het gewenste SDK-type. Primitieve typen, zoals Properties, Date, string en number, worden niet ondersteund voor het maken van typen aangepaste resources.
Opmerking: SDK-objecttypen kunnen worden onderscheiden van andere vRealize Orchestrator-eigenschapstypen door de dubbele punt (:) die wordt gebruikt om de naam van de invoegtoepassing en de naam van het type te scheiden. AD:UserGroup is bijvoorbeeld een SDK-objecttype dat wordt gebruikt om Active Directory-gebruikersgroepen te beheren.
U kunt de ingebouwde werkstromen gebruiken in vRealize Orchestrator of u kunt uw eigen werkstromen maken. Als u vRealize Orchestrator gebruikt om XaaS-werkstromen op een willekeurige manier te maken, kunt u een cloudsjabloon maken die een Active Directory-gebruiker toevoegt aan machines tijdens de implementatie of een custom F5 load balancer toevoegen aan een implementatie. U kunt aangepaste resources voor vRealize Orchestrator maken door op de optie Gebaseerd op te klikken in de editor voor aangepaste resources en vRO-inventaris te selecteren.

Extern type aangepaste resource voor vRealize Orchestrator

De eigenschap extern type bepaalt het type van uw aangepaste resource van vRealize Orchestrator. Wanneer u een werkstroom Maken in uw type aangepaste resource in Cloud Assembly selecteert, wordt daaronder het vervolgkeuzemenu voor extern type weergegeven. Het vervolgkeuzemenu bevat eigenschappen voor extern type die zijn geselecteerd in de uitvoerparameters van de vRealize Orchestrator-werkstroom. De eigenschappen voor de geselecteerde werkstroom in het vervolgkeuzemenu moeten niet-array-SDK-objecttypen zijn, zoals VC:VirtualMachine of AD:UserGroup.

Opmerking: Wanneer u aangepaste werkstromen maakt die gebruikmaken van een invoegtoepassing van het dynamische type, controleert u of hun variabelen worden gemaakt met behulp van de DynamicTypesManager.getObject()-methode.

Wanneer u uw typen aangepaste resources definieert, definieert u ook het bereik van de beschikbaarheid van het geselecteerde externe type. Het geselecteerde externe type kan:

 • Tussen projecten worden gedeeld.
 • Alleen beschikbaar zijn voor het geselecteerde project.

U kunt slechts één type aangepaste resource met een specifieke waarde voor extern type per gedefinieerd bereik hebben. Als u bijvoorbeeld een aangepaste resource in uw project maakt, die gebruikmaakt van VC:VirtualMachine als extern type, kunt u geen andere aangepaste resource maken voor hetzelfde project dat hetzelfde externe type gebruikt. U kunt ook geen twee gedeelde aangepaste resources maken die hetzelfde externe type gebruiken.

Validatie van levenscyclusactie voor vRealize Orchestrator

Wanneer u werkstromen Maken, Verwijderen en Bijwerken als levenscyclusacties toevoegt aan uw aangepaste resource, valideert Cloud Assembly dat de geselecteerde werkstromen de juiste invoer- en uitvoereigenschapsdefinities hebben.

 • De werkstroom Maken moet een uitvoerparameter hebben die een SDK-objecttype is, zoals SSH:Host of SQL:Database. Als de geselecteerde werkstroom de validatie niet doorgeeft, kunt u geen werkstromen Bijwerken of Verwijderen toevoegen of uw wijzigingen niet opslaan in de aangepaste resource.
 • De werkstroom Verwijderen moet een invoerparameter hebben die een SDK-objecttype is dat overeenkomt met het externe type van de aangepaste resource.
 • De werkstroom Bijwerken moet zowel een invoer- als uitvoerparameter hebben die een SDK-objecttype is dat overeenkomt met het externe type van de aangepaste resource.

Schema met eigenschappen voor aangepaste resource

U kunt het schema met eigenschappen voor aangepaste resource-eigenschappen weergeven en bewerken door het tabblad Eigenschappen te selecteren. Het schema bevat de naam, het gegevenstype, het eigenschapstype en, indien beschikbaar, de beschrijving van een bepaalde eigenschap. Het schema definieert ook of een bepaalde eigenschap vereist of optioneel is in de cloudsjabloon.
Opmerking: Voor het schema met eigenschappen van aangepaste resources voor uitbreidbaarheidsacties zijn alle eigenschappen vereist in de cloudsjabloon.
Wanneer u vRealize Orchestrator-werkstromen toevoegt aan uw aangepaste resource, worden de invoer- en uitvoerparameters toegevoegd als eigenschappen. Voor aangepaste resources voor uitbreidbaarheidsacties moet u het schema met eigenschappen van aangepaste resources voor de uitbreidbaarheidsacties handmatig maken op het tabblad Eigenschappen.
Opmerking: Voor de eigenschappen die zijn gedefinieerd in het schema met aangepaste resources voor uitbreidbaarheidsacties moeten ook waarden worden geretourneerd in de actie Lezen van uw aangepaste resource en deze moeten dezelfde namen hebben. Als uw schema bijvoorbeeld de eigenschappen domain en location bevat, moet de actie Lezen ook dezelfde eigenschappen met dezelfde namen retourneren.
Op dit tabblad kunt u ook de eigenschappen van uw vRealize Orchestrator of aangepaste resources op basis van uitbreidbaarheidsacties wijzigen en opmaken. U kunt bijvoorbeeld de schermnaam van een bepaalde eigenschap wijzigen of beperkingen toevoegen.
Opmerking: Wanneer u beperkingen toevoegt aan de itemsectie van arrayvelden of de eigenschappensectie van objectenvelden in het eigenschappenschema, controleert u of u deze beperkingen heeft gevalideerd omdat onjuist toegepaste beperkingen problemen met de aangepaste resource kunnen veroorzaken. Wanneer u bijvoorbeeld een maximumbeperking toevoegt aan een array met getallen, moet u controleren of deze beperking de standaardwaarde van de eigenschap niet breekt.

U kunt het eigenschappenschema voor aangepaste resources bewerken door naar het tabblad Eigenschappen te gaan en het tabblad Code of Formulier te gebruiken.

 • Code: bewerk het eigenschappenschema met behulp van YAML-inhoud. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het eigenschapsschema gedefinieerd met behulp van het JSON-schema.
 • Formulier: door op Nieuwe eigenschap te klikken, maakt u voor aangepaste resources voor uitbreidbaarheidsacties een nieuwe eigenschap door naam, schermnaam, beschrijving, eigenschapstype en standaardwaarde te configureren. Voor aangepaste resources van vRealize Orchestrator kunt u ook niet-vereiste en niet-berekende eigenschappen in het schema verbergen door op Eigenschap verwijderen te klikken.

Aangepaste aanvraagformulieren voor bewerkingen voor dag 2

U kunt het aanvraagformulier voor bewerkingen voor dag 2 die in uw aangepaste resource zijn opgenomen, stroomlijnen door verschillende typen resource-eigenschappen toe te voegen en aan te passen.

U kunt bijvoorbeeld de waarde van een invoerparameter in uw aanvraagformulier binden aan een externe bron, zoals een vRealize Orchestrator-actie die een implementatienaam of projectnaam ophaalt. U kunt ook de waarde van een specifieke invoerparameter binden aan de berekende waarde van twee andere tekstvakken die in hetzelfde aanvraagformulier zijn opgenomen.

Opmerking: Deze functionaliteit is beschikbaar voor zowel aangepaste resources als resourceacties. U kunt de waarde van de invoereigenschappen van uw aanvraagformulier aanpassen via het tabblad Waarden van de pagina Aanvraagparameters van de editor voor de aangepaste resource of resourceactie.

Validatie van aanvraagformulieren voor bewerking voor dag 2

U kunt het aanvraagformulier voor uw bewerkingen voor dag 2 valideren door een externe validatie toe te voegen. Door een externe validatie te gebruiken, voorkomt u dat de gebruiker het aanvraagformulier indient totdat aan de validatieparameters is voldaan. U kunt externe validatie toevoegen vanuit het tabblad Validaties van de pagina Aanvraagparameters van de editor voor een aangepaste resource of resourceactie. Nadat u het tabblad heeft geselecteerd, kunt u een element voor Orchestrator-validatie naar het canvas slepen en een vRealize Orchestrator-actie toevoegen die u wilt gebruiken voor validatie.

U kunt bijvoorbeeld een aangepaste resource maken die een bewerking voor dag 2 bevat voor het wijzigen van een gebruikerswachtwoord. Voor een dergelijk gebruiksscenario kunt u een vRealize Orchestrator-actie toevoegen met de invoerparameters newPassword en confirmPassword die gebruikmaken van het type SecureString.

Opmerking: Dit is een voorbeeldscript voor het valideren van een gebruikerswachtwoord. Voor uw eigen gebruiksscenario kunt u ervoor kiezen om een ander script te gebruiken.
if (newPassword != confirmPassword) {
  return 'passwords are different';
}
if (newPassword.lenght < 7) {
  return 'password must be at least 10 symbols';
}
return null;