In dit voorbeeld van een Cloud Assembly-ontwerp begint u met een cloudsjabloon die alleen minimale WordPress-resources bevat, bijvoorbeeld als u alleen een applicatieserver hebt.

Cloud Assembly is een Infrastructure-as-code-tool. U sleept resources naar het ontwerpcanvas om aan de slag te gaan. Vervolgens vult u de gegevens in met de code-editor rechts van het canvas.

Met de code-editor kunt u code direct typen, knippen en plakken. Als u niet vertrouwd bent met het bewerken van code, selecteert u een resource in het canvas, klikt u op het tabblad Eigenschappen in de code-editor en voert u daar waarden in. Waarden die u invoert, worden in de code weergegeven alsof u ze direct hebt getypt.

Procedure

 1. Ga naar Ontwerp > Cloudsjablonen en klik op Nieuw van > Leeg canvas.
 2. Geef de cloudsjabloon de naam WordPress-BP.
 3. Selecteer het WordPress-project en klik op Maken.
 4. Sleep twee cloudonafhankelijke machines vanuit de resources links op de ontwerppagina voor cloudsjablonen naar het canvas.
  De machines fungeren als WordPress-applicatieserver (WebTier) en MySQL-databaseserver (DBTier).
 5. Bewerk YAML-code van de machine rechts om namen, afbeeldingen, soorten en beperkingstags toe te voegen:
  resources:
   WebTier:
    type: Cloud.Machine  
    properties:   
      name: wordpress   
      image: ubuntu   
      flavor: small   
      constraints:    
        - tag: env:dev
   DBTier:  
    type: Cloud.Machine  
    properties:   
      name: mysql   
      image: ubuntu   
      flavor: small   
      constraints:    
        - tag: env:dev
  
 6. Sleep een cloudonafhankelijk netwerk naar het canvas en bewerk de code ervan:
   WP-Network-Private:
    type: Cloud.Network
    properties:
      name: WP-Network-Private
      networkType: existing
  
 7. Verbind de machines met het netwerk:

  Houd in het canvas de muis over het netwerkblok, klik en houd de ballon vast waar de lijn het blok raakt, sleep deze naar een machineblok en laat deze los.

  Wanneer u de verbindingsregels maakt, wordt netwerkcode automatisch toegevoegd aan de machines in de editor.

  Twee machines en één netwerk
 8. Voeg prompt voor gebruikersinvoer toe.

  Op sommige plaatsen is het voorbeeld van de infrastructuur voor meerdere opties ingesteld. Bijvoorbeeld:

  • Cloudzoneomgevingen voor ontwikkeling, test en productie
  • Soorttoewijzingen voor kleine, middelgrote en grote machines

  U kunt een specifieke optie rechtstreeks in de cloudsjabloon instellen, maar u kunt ook de gebruiker de optie laten selecteren bij het implementeren van de sjabloon. Met behulp van prompts voor gebruikersinvoer kunt u één sjabloon maken die op vele manieren kan worden geïmplementeerd, in plaats van een groot aantal in code vastgelegde sjablonen te gebruiken.

  1. Maak een sectie inputs in de code zodat gebruikers de grootte en de doelomgeving van de machine tijdens het implementeren kunnen selecteren. Definieer de selecteerbare waarden.
   inputs:
    env:
     type: string
     enum:
      - env:dev
      - env:prod
      - env:test
     default: env:dev
     title: Environment
     description: Target Environment
    size:
     type: string
     enum:
      - small
      - medium
      - large
     description: Size of Nodes
     title: Tier Machine Size
   
  2. Voeg in de sectie resources van de code de code ${input.input-name} toe om gebruikers om hun selectie te vragen:
   resources:
    WebTier:
     type: Cloud.Machine  
     properties:   
       name: wordpress   
       image: ubuntu   
       flavor: '${input.size}'   
       constraints:    
         - tag: '${input.env}'
       networks:
         - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
    DBTier:  
     type: Cloud.Machine  
     properties:   
       name: mysql   
       image: ubuntu   
       flavor: '${input.size}'   
       constraints:    
         - tag: '${input.env}'
       networks:
         - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
    WP-Network-Private:
     type: Cloud.Network
     properties:
       name: WP-Network-Private
       networkType: existing
   
 9. Verbeter ten slotte de code WebTier en DBTier met behulp van de volgende voorbeelden. Voor de WP-Network-Private-code hoeven geen aanvullende wijzigingen te worden aangebracht.
  Tot de verbeteringen behoren aanmeldingstoegang tot de databaseserver en cloudConfig-initialisatiescripts tijdens het implementeren.
  Onderdeel Voorbeeld
  Aanvullende DBTier-invoer
   username:
    type: string
    minLength: 4
    maxLength: 20
    pattern: '[a-z]+'
    title: Database Username
    description: Database Username
   userpassword:
    type: string
    pattern: '[a-z0-9A-Z@#$]+'
    encrypted: true
    title: Database Password
    description: Database Password
  
  DBTier-resource
   DBTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     name: mysql
     image: ubuntu
     flavor: '${input.size}'
     constraints:
      - tag: '${input.env}'
     networks:
      - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
       assignPublicIpAddress: true
     remoteAccess:
      authentication: usernamePassword
      username: '${input.username}'
      password: '${input.userpassword}'
     cloudConfig: |
      #cloud-config
      repo_update: true
      repo_upgrade: all
      packages:
      - mysql-server
      runcmd:
      - sed -e '/bind-address/ s/^#*/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
      - service mysql restart
      - mysql -e "CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';" 
      - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';"
      - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
     attachedDisks: []
  
  WebTier-resource
   WebTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
     name: wordpress
     image: ubuntu
     flavor: '${input.size}'
     constraints:
      - tag: '${input.env}'
     networks:
      - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
       assignPublicIpAddress: true
     cloudConfig: |
      #cloud-config
      repo_update: true
      repo_upgrade: all
      packages:
      - apache2
      - php
      - php-mysql
      - libapache2-mod-php
      - mysql-client
      - gcc
      - make
      - autoconf
      - libc-dev
      - pkg-config
      - libmcrypt-dev
      - php-pear
      - php-dev
      runcmd:
      - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/mywordpresssite --strip-components 1
      - i=0; while [ $i -le 10 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h ${DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15; i=$((i+1)); done
      - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database wordpress_blog;"
      - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
      - pecl channel-update pecl.php.net
      - pecl update-channels
      - pecl install mcrypt
      - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME', 'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER', 'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD', 'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '${DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
      - sed -i '950i extension=mcrypt.so' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
      - service apache2 reload
  

Voorbeeld: Voorbeeld van voltooide code voor basiscloudsjabloon

formatVersion: 1
inputs: 
 env:
  type: string
  enum:
   - env:dev
   - env:prod
   - env:test
  default: env:dev
  title: Environment
  description: Target Environment
 size:
  type: string
  enum:
   - small
   - medium
   - large
  description: Size of Nodes
  title: Tier Machine Size
 username:
  type: string
  minLength: 4
  maxLength: 20
  pattern: '[a-z]+'
  title: Database Username
  description: Database Username
 userpassword:
  type: string
  pattern: '[a-z0-9A-Z@#$]+'
  encrypted: true
  title: Database Password
  description: Database Password
resources:
 WebTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: wordpress
   image: ubuntu
   flavor: '${input.size}'
   constraints:
    - tag: '${input.env}'
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
     assignPublicIpAddress: true
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    repo_update: true
    repo_upgrade: all
    packages:
    - apache2
    - php
    - php-mysql
    - libapache2-mod-php
    - mysql-client
    - gcc
    - make
    - autoconf
    - libc-dev
    - pkg-config
    - libmcrypt-dev
    - php-pear
    - php-dev
    runcmd:
    - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/mywordpresssite --strip-components 1
    - i=0; while [ $i -le 10 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h ${DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15; i=$((i+1)); done
    - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database wordpress_blog;"
    - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
    - pecl channel-update pecl.php.net
    - pecl update-channels
    - pecl install mcrypt
    - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME', 'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER', 'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD', 'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '${DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
    - sed -i '950i extension=mcrypt.so' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
    - service apache2 reload
 DBTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: mysql
   image: ubuntu
   flavor: '${input.size}'
   constraints:
    - tag: '${input.env}'
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
     assignPublicIpAddress: true
   remoteAccess:
    authentication: usernamePassword
    username: '${input.username}'
    password: '${input.userpassword}'
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    repo_update: true
    repo_upgrade: all
    packages:
    - mysql-server
    runcmd:
    - sed -e '/bind-address/ s/^#*/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
    - service mysql restart
    - mysql -e "CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';" 
    - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';"
    - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
   attachedDisks: []
 WP-Network-Private:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: WP-Network-Private
   networkType: existing

Volgende stappen

Test de cloudsjabloon door de syntaxis te controleren en te implementeren.