De werkstroomeditor geeft de schema-elementen van de werkstroom weer in menu's op het tabblad Schema. U kunt de schema-elementen gebruiken die beschikbaar zijn op het tabblad Schema om een werkstroom te bouwen.

Tabel 1. Schema-elementen en pictogrammen
Naam schema-element Beschrijving Pictogram Locatie in werkstroomeditor
Start van werkstroom Het beginpunt van de werkstroom. Alle werkstromen bevatten dit element. Een werkstroom kan slechts één startelement hebben. Startelementen hebben één uitvoer en geen invoer en kunnen niet worden verwijderd uit het werkstroomschema.
Een startelement van het werkstroomschema.

Altijd aanwezig op het tabblad Schema 
Scriptbare taak Algemene taken die u definieert. U schrijft JavaScript-functies in dit element.
Het pictogram voor een scriptbare taak in een werkstroomschema.

Het werkstroompalet Algemeen
Beslissing Een booleaanse functie. Beslissingselementen hebben één invoerparameter en retourneren true of false. Het type beslissing dat het element maakt, hangt af van het type invoerparameter. Met beslissingselementen kan de werkstroom vertakkingen in verschillende richtingen hebben, afhankelijk van de invoerparameter die het beslissingselement ontvangt. Als de ontvangen invoerparameter overeenkomt met een verwachte waarde, wordt de werkstroom langs een bepaalde route voortgezet. Als de invoer niet de verwachte waarde is, wordt de werkstroom voortgezet op een alternatief pad.
Het pictogram voor een beslissingselement in een werkstroomschema.

Het werkstroompalet Algemeen
Aangepaste beslissing Een booleaanse functie. Aangepaste beslissingen kunnen verschillende invoerparameters hebben en deze volgens aangepaste scripts verwerken. Retourneert true of false.
Het pictogram voor een aangepast beslissingsschema-element.

Het werkstroompalet Algemeen
Beslissingsactiviteit Een booleaanse functie. Een beslissingsactiviteit voert een werkstroom uit en bindt de uitvoerparameters aan een true- of false-pad.
Het pictogram voor een aangepast beslissingsschema-element.

Het werkstroompalet Algemeen
Gebruikersinteractie Hiermee kunnen gebruikers nieuwe invoerparameters doorgeven aan de werkstroom. U kunt ontwerpen hoe het gebruikersinteractie-element de aanvraag voor invoerparameters weergeeft en beperkingen plaatsen voor de parameters die gebruikers kunnen opgeven. Wanneer een actieve werkstroom bij een gebruikersinteractie-element arriveert, wordt de passieve status geactiveerd en wordt de gebruiker gevraagd om gegevens in te voeren. U kunt een time-outperiode instellen waarbinnen de gebruikers invoer moeten opgeven. De werkstroom wordt hervat op basis van de gegevens die de gebruiker doorgeeft, of retourneert een uitzondering als de time-outperiode verloopt. Terwijl wordt gewacht totdat de gebruiker reageert, heeft het werkstroomtoken de status waiting.
Een gebruikersinteractie-element van het werkstroomschema.

Het werkstroompalet Algemeen
Wachtende timer Gebruikt door langlopende werkstromen. Wanneer een actieve werkstroom bij een wachtende timer-element arriveert, wordt de passieve status geactiveerd. U stelt een absolute datum in waarop de werkstroom wordt hervat. Terwijl wordt gewacht op de datum, bevindt het werkstroomtoken zich in de status waiting-signal.
Het pictogram voor het schema-element van een werkstroom voor wachtende timers.

Het werkstroompalet Algemeen
Wachtende gebeurtenis Wordt gebruikt in langlopende werkstromen. Wanneer een actieve werkstroom in een wachtende gebeurtenis-element arriveert, wordt de passieve status geactiveerd. U definieert een triggergebeurtenis waarop de werkstroom wacht voordat deze wordt hervat. Terwijl wordt gewacht op de gebeurtenis, bevindt het werkstroomtoken zich in de status waiting-signal.
Het pictogram voor het schema-element voor een werkstroom voor wachtende gebeurtenissen.

Het werkstroompalet Algemeen
Einde van werkstroom Het eindpunt van een werkstroom. U kunt meerdere eindelementen in een schema hebben om de verschillende mogelijke uitkomsten van de werkstroom te vertegenwoordigen. Eindelementen hebben één invoer en geen uitvoer. Wanneer een werkstroom het element van een eindpunt bereikt, krijgt het werkstroomtoken de status completed.
Een eindelement van het werkstroomschema

Het werkstroompalet Algemeen
Opgetreden uitzondering Maakt een uitzondering en stopt de werkstroom. Er kunnen meerdere exemplaren van dit element aanwezig zijn in het werkstroomschema. Uitzonderingselementen hebben één invoerparameter, die alleen van het type Tekenreeks kan zijn, en hebben geen uitvoerparameter. Wanneer een werkstroom een uitzonderingselement bereikt, krijgt het werkstroomtoken de status failed.
Een uitzonderingselement van het werkstroomschema

Het werkstroompalet Algemeen
Werkstroomnotitie Hiermee kunt u de secties van de werkstroom van notities voorzien. U kunt notities spreiden om secties van de werkstroom af te bakenen. U kunt de achtergrondkleur van de notities wijzigen om verschillende werkstroomzones te onderscheiden. Werkstroomnotities bieden alleen visuele informatie, om u te helpen bij het begrijpen van het schema.
Het pictogram voor een notitie-element van een werkstroom.

Het werkstroompalet Algemeen
Actie-element Roept een actie aan van de Orchestrator-bibliotheken met acties. Wanneer een werkstroom een actie-element bereikt, wordt deze actie aangeroepen en uitgevoerd.
Een actie-element van een werkstroomschema.

Het werkstroompalet Algemeen
Werkstroomelement Start een andere werkstroom op synchrone wijze. Wanneer een werkstroom een werkstroomelement in zijn schema bereikt, wordt die werkstroom uitgevoerd als onderdeel van het eigen proces. De oorspronkelijke werkstroom wordt alleen voortgezet nadat de aangeroepen werkstroom is uitgevoerd.
Een werkstroomelement

Het werkstroompalet Algemeen
Foreach-element Voert een werkstroom uit op elk element van een array. U kunt bijvoorbeeld de werkstroom Virtual machine hernoemen uitvoeren op alle virtuele machines uit een map.
Werkstroom voor elk element

Het werkstroompalet Algemeen
Asynchrone werkstroom Hiermee wordt een werkstroom asynchroon gestart. Wanneer een werkstroom een asynchroon werkstroomelement bereikt, wordt deze werkstroom gestart en wordt de eigen uitvoering voortgezet. De oorspronkelijke werkstroom wacht niet totdat de aangeroepen werkstroom is voltooid.
Het pictogram voor een element van een asynchroon werkstroomschema.

Het werkstroompalet Algemeen
Werkstroom plannen Maakt een taak om de werkstroom op een bepaalde tijd uit te voeren en vervolgens wordt de uitvoering van de werkstroom voortgezet.
Het pictogram voor een gepland werkstroomschema-element.

Het werkstroompalet Algemeen
Geneste werkstromen Start verschillende werkstromen tegelijk. U kunt ervoor kiezen om lokale werkstromen en externe werkstromen die zich in een andere Orchestrator-server bevinden, te nesten. U kunt ook werkstromen met andere verificatiegegevens uitvoeren. De werkstroom wacht totdat alle geneste werkstromen zijn voltooid voordat de uitvoering doorgaat.
Het pictogram voor een genest werkstroomschema-element.

Het werkstroompalet Algemeen
Fout verwerken Verwerkt een fout voor een specifiek werkstroomelement. De werkstroom kan de fout afhandelen door een uitzondering te maken, een andere werkstroom aan te roepen of een aangepast script uit te voeren.
Het pictogram voor een schema-element voor de foutafhandeling.

Het werkstroompalet Algemeen
Standaardfoutverwerking Verwerkt werkstroomfouten die niet worden afgevangen door standaardfoutverwerkingen. U kunt alle beschikbare schema-elementen gebruiken om fouten af te handelen.
Het pictogram voor een schema-element voor standaardfoutverwerking.

Het werkstroompalet Algemeen
Schakelen Schakelt over naar alternatieve werkstroompaden, gebaseerd op een werkstroomvariabele of -parameter.
Het pictogram voor een schakelschema-element.

Het werkstroompalet Algemeen
Vooraf gedefinieerde taak Niet-bewerkbare scriptelementen die standaardtaken uitvoeren die vaak worden gebruikt door werkstromen. De volgende taken zijn vooraf gedefinieerd:
Basis
 • Slapen
 • Verificatiegegevens wijzigen
 • Wachten tot datum
 • Wachten op aangepaste gebeurtenis
 • Aangepaste gebeurtenis verzenden
 • Teller verhogen
 • Teller verlagen
Logboek
 • Systeemlogboek
 • Systeemwaarschuwing
 • Systeemfout
 • Serverlogboek
 • Serverwaarschuwing
 • Serverfout
 • Systeem- en serverlogboek
 • Systeem- en serverwaarschuwing
 • Systeem- en serverfout
Netwerk
 • HTTP post
 • HTTP get
De werkstroompaletten voor Basis, Logboek en Netwerk