Voordat u SNMP-trappoort instellen uitvoert, moet u de poort toevoegen aan de vRealize Orchestrator Appliance.

Procedure

 1. Meld u als root aan op de vRealize Orchestrator Appliance-opdrachtregel.
 2. Maak een variabele voor de SNMP-trappoort.
  SNMP_PORT=port_value
  Opmerking: De geopende poorten voor SNMP-traps zijn 81 tot 32767.
 3. Maak een Kubernetes NodPort-service voor de SMNP-trappoort via UDP (User Datagram Protocol).
  kubectl -n prelude expose deployment vco-app --type=NodePort --name=vro-snmp-$SNMP_PORT --port=$SNMP_PORT --target-port=$SNMP_PORT --protocol=UDP 
 4. Voeg de poort toe aan de NodePort-service.
  kubectl -n prelude patch svc vro-snmp-$SNMP_PORT --type='json' -p '[{"op":"replace","path":"/spec/ports/0/nodePort","value":'$SNMP_PORT'}]'
 5. Patch de NodePort-service, zodat het bron-IP-adres verbinding kan maken met de vRealize Orchestrator-pod.
  kubectl -n prelude patch svc vro-snmp-$SNMP_PORT -p '{"spec":{"externalTrafficPolicy":"Local"}}'
 6. Maak de firewallregels voor de geconfigureerde SNMP-poort.
  iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport $SNMP_PORT -j ACCEPT