Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2011 oraz lista rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Nowe funkcje w tej wersji

 • Jesteś nowym klientem decydującym się na usługi Hub lub Workspace ONE Access platformy UEM? Jeśli zaakceptowano już warunki użytkowania usługi firmy VMW w UEM Console, nie zostaną one wyświetlone ponownie.
 • Zaktualizuj zawartość etykiety narzędzia Serwer proxy ruchu wychodzącego, aby uwzględnić ponowne uruchomianie wszystkich usług AirWatch.
  Podczas zapisywania globalnych ustawień serwera proxy wszystkie usług AirWatch dokonują żądań wychodzących w zależności od zainicjowanego przepływu, w wyniku czego zaktualizowano zawartość etykiety narzędzia, aby uwzględnić ponowne uruchamianie wszystkich usług AirWatch.
 • Szczegóły stanu zagrożonego urządzenia dostępne dla systemu iOS.
  Administratorzy mogą teraz przeglądać konkretne powody, w przypadku których urządzenie z systemem iOS jest uznane za zagrożone, umożliwiając administratorowi udostępnianie tych informacji użytkownikowi urządzenia. Przejdź do strony Szczegóły urządzenia zagrożonego urządzenia z systemem iOS i wybierz kartę Więcej > Wykrywanie zagrożenia, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o stanie zagrożenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły urządzenia.
 • Konfiguracja certyfikatów za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub bez niej.
  Zaktualizowaliśmy profile, aby wyodrębnić z sekcji certyfikatów profilu sieci nowy profil poświadczeń. Po uaktualnieniu wszystkie istniejące certyfikaty zostaną przeniesione do profilu poświadczeń, gdzie będzie je można skonfigurować za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub bez niej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja profilu poświadczeń.
 • Łatwiejsza migracja rejestracji Chrome EMM między konsolami.
  Aby ułatwić migrację rejestracji Chrome EMM z jednego środowiska do drugiego, gdy wyczyścisz ustawienia Chrome w UEM console, wszystkie rekordy urządzenia z systemem Chrome OS zostaną wyczyszczone, wszystkie certyfikaty zostaną wysłane do użytkowników Chrome i/lub urządzenia z console zostaną odwołane, a rozszerzenie UEM zostanie usunięte z urządzeń. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja ustawień systemu operacyjnego Chrome. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Konfiguracja ustawień systemu operacyjnego Chrome.
 • Czy wiesz, że wprowadzono zmiany w zarządzaniu systemem Android przy użyciu administratora urządzenia (w starszej wersji systemu Android)?
  Zaktualizowano UEM Console, aby system Android Enterprise był domyślnym modelem wdrożenia dla urządzeń z systemem Android, a starszy model zarządzania systemem Android (znany także jako administrator urządzenia) będzie dostępny tylko w wyjątkowych sytuacjach. System Android Enterprise jest dostosowany do trybu urządzeń prywatnych (BYOD), firmowych i dedykowanych, gdzie każdy z nich ma unikalne mechanizmy zarządzania i inny sposób obsługi przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, patrz Nadchodzące zmiany w zarządzaniu systemem Android przy użyciu administratora urządzenia (starsza wersja systemu Android). .
 • Monitoruj, usuwaj i wylogowuj użytkowników za pomocą udostępnionych iPadów.
  Administratorzy z udostępnionymi urządzeniami iPad dla firm mogą teraz śledzić użytkowników, którzy istnieją na ich urządzeniach, wymuszać ich wylogowanie, a nawet ich usuwać. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Monitorowanie, wylogowywanie i usuwanie użytkownika.
 • Popraw jakość przeprowadzania aktualizacji urządzenia, pomijając niektóre lub wszystkie ekrany na urządzeniach z systemem iOS 14 lub macOS Big Sur 11.0.
  Teraz możesz wdrożyć ładunek pomijania asystenta konfiguracji i decydować o pominięciu ekranów konfiguracji po aktualizacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu asystenta konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja profilu asystenta konfiguracji.
 • Aktualizacja systemu macOS 11 Big Sur do tokena rozruchu.
  Token rozruchu został ulepszony w celu obsługi systemu macOS Big Sur. Informacje o stanie depozytu tokena rozruchu mogą zostać pobrane za pomocą interfejsu API Console w celu uzyskania informacji o urządzeniu, a dzienniki zdarzeń wyświetlają teraz usunięcia tokenów rozruchu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Token Bootstrap MDM.
 • Profil rozszerzenia SSO systemu macOS w kontekście użytkownika.
  Począwszy od systemu macOS Big Sur administratorzy będą mogli tworzyć profile rozszerzenia SSO dla urządzenia lub kontekstu użytkownika w zależności od potrzeb wdrożenia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz temat Konfigurowanie profilu rozszerzenia SSO.
 • Sortuj aplikacje wewnętrzne według daty i godziny utworzenia i filtruj je według źródła, z którego zostały dodane.
  Dodano dwie nowe kolumny do strony widoku listy aplikacji wewnętrznych. Kolumna Data utworzenia umożliwia sortowanie aplikacji na podstawie znacznika czasu utworzenia aplikacji, a kolumna Źródło umożliwia filtrowanie aplikacji na podstawie źródła aplikacji.
 • Zautomatyzowano dodawanie repozytorium za pomocą interfejsów API.
  Teraz możesz dodać repozytoria przy użyciu interfejsów API, zamiast dodawać repozytoria ręcznie w UEM Console.
 • Ogłosiliśmy koniec wsparcia dla repozytorium Personal Content rozwiązania Workspace ONE Content.
  Koniec ogólnej pomocy technicznej dla VMware Workspace ONE Personal Content. Chcesz dowiedzieć się więcej? Patrz Informacja o zakończeniu wsparcia.
 • Zabezpieczenia jawne z NSX-T.
  Integracja NSX Tunnel obsługuje teraz NSX-T. Dzięki temu możesz określić jawne ścieżki między aplikacjami na urządzeniach i w usługach w Twoim centrum danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Integracja VMware Tunnel z NSX.
 • Grupy Smart reguł ruchu urządzenia.
  Chcesz wymusić zasadę braku zaufania dla dostępu do aplikacji? Możesz teraz utworzyć wiele zasad dla reguł ruchu urządzenia i przypisywać je do poszczególnych profili, ułatwiając w ten sposób uzyskanie zasad dostępu w oparciu o najmniejsze uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguł ruchu urządzenia.

Rozwiązane problemy

Rozwiązane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

2011 — rozwiązane problemy
 • AAPP-7494: Przycisk Zapisz zostanie wyłączony, jeśli użytkownik przełączy się z trybu zastępowania do trybu dziedziczenia. 

 • AAPP-10556: Polecenie instalacji profilu dla trybu pojedynczej aplikacji nie jest wydawane. 

 • AAPP-10591: Podczas korzystania z niestandardowej rejestracji DEP wartości platformy systemu operacyjnego nie są zapisywane prawidłowo.

 • AAPP-10604: Nie można zarejestrować urządzeń DEP, jeśli z tokenem powiązany jest znacznik.

 • AAPP-10727: Profil zarządzania urządzeniem nie jest usuwany z urządzenia podczas wymazu danych firmowych. 

 • AAPP-10730: Skład własności urządzenia w profilu DEP nie jest honorowany podczas niestandardowej rejestracji DEP.

 • AAPP-10855: Wersja systemu operacyjnego nie jest aktualizowana w tabeli dbo.Device dla kilku urządzeń.

 • AAPP-10876: Inicjator skryptu nie jest wykonywany pomyślnie.

 • AAPP-10913: Ładunek reguł użycia sieci nie może zostać załadowany, gdy w polu identyfikatora pakietu użyto przecinki.

 • AAPP-11026: Funkcja blokady aktywacji nie może zostać wyłączona dla urządzeń z systemem iOS z obsługą sieci komórkowej.

 •  AAPP-11076: Usługa wysyłania wiadomości kończy przetwarzanie wiadomości w kolejce APNSOutbound. 

 • AAPP-11060: Rekordy rejestracji DEP ze znacznikiem nie są usuwane przez funkcję synchronizacji/pobierania

 • AAPP-11066: Nie można zmienić domyślnego schematu „awbrowsersso” dla istniejącej aplikacji sieciowej systemu iOS. 

 • AAPP-11065: Numer zasobu z rekordu rejestracji nie jest wybierany, gdy urządzenie inne niż DEP zostanie ponownie zarejestrowane przy użyciu niestandardowej rejestracji DEP. 

 • AGGL-8242: Nie można uzyskać dostępu do ograniczenia rejestracji (AFW) po uaktualnieniu UEM Console do wersji 2005. 

 • AGGL-8311: Błąd analizowania metadanych APK. 

 • AGGL-8487: Stan zgodności pozostaje na etapie „Oczekiwanie na sprawdzenie zgodności”.

 • AMST-28816: Usunięcie profilu BitLocker powoduje, że nazwa administratora nie jest wyświetlana podczas rozwiązywania problemów. 

 • AMST-29239: Poprawiono etykietę narzędzia dla repozytorium aplikacji firmowych

 • AMST-29320: Lista wypunktowana / numerowana używana w Warunkach użytkowania nie pojawiają się na urządzeniach z systemem Windows podczas rejestracji, jeśli urządzenia zostały zarejestrowane za pomocą dostępu do konta służbowego lub szkolnego.

 • AMST-29627: Aktualizacja baza danych nie powiodła się z powodu przekroczenia limit czasu.

 • ARES-14781: Karta Podsumowanie szczegółów aplikacji wewnętrznej nie może załadować wykresów, gdy zasób „PublicApplicationView” nie jest włączony dla roli administratora. 

 • ARES-14904: Logika ponawiania profilu nie sprawdza przypisania. 

 • ARES-14911: W starszej wersji katalogu wyświetlane są zarówno aplikacje publiczne, jak i wewnętrzne. 

 • ARES-14934: Działanie Instaluj/Usuń na stronie podsumowania aplikacji > urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami. 

 • ARES-14935: Administrator z dostępem do interfejsu API w podrzędnej grupie organizacyjnej może usuwać aplikacje zarządzane przez nadrzędną grupę organizacyjną za pośrednictwem interfejsu API.

 • ARES-14983: Strona zależności systemu Windows ulega awarii. 

 • ARES-15721: Niezgodność ustawień (Ustawienia i zasady -> Zasady bezpieczeństwa -> Uwierzytelnienie zintegrowane) podczas zmiany pomiędzy dziedziczeniem a zastępowaniem dla podrzędnej grupy organizacyjnej.

 • ARES-15726: Klucze wielokrotnego wyboru aplikacji i konfiguracji aplikacji nie mają zastosowania do aplikacji IBM.

 • ARES-15816: Nie można usunąć obszarów geofencingu. 

 • ARES-15961: Nie można zapisać zasad bezpieczeństwa. 

 • CMCM-188856: Pliki zawartości zarządzanej nie są wyświetlane w aplikacji Content. 

 • CMEM-186012: Pojawia się błąd „Wystąpił błąd” za każdym razem, gdy klient próbuje uzyskać dostęp do zasad zgodności poczty e-mail oraz gdy próbuje uruchomić zasady zgodności poczty e-mail.

 • CMSVC-14107: Problem z duplikatem klucza w procedurze składowania smartGroup.SmartGroup_LoadDevicesByCriteria.

 • CRSVC-15930: Przepływ pracy (Freestyle) nie jest aktualizowany w nowej wersji aplikacji. 

 • CRSVC-9720: Zaktualizuj zawartość etykiety narzędzia Serwer proxy ruchu wychodzącego, aby uwzględnić ponowne uruchomianie wszystkich usług AirWatch. 

 • CRSVC-15533: Niestandardowa linia bazowa systemu Windows nie działa prawidłowo. 

 • CRSVC-15601: Pod adresem URL nazwa pliku ulega zmianie i uruchamiany jest inny plik. 

 • ENRL-2182: Zaszyfrowany ciąg wyświetlanej nazwy EnrollmentUser stale się zmienia. 

 • ENRL-2249: Zasady ograniczenia rejestracji systemu Android nie są uznawane, gdy tworzona jest kombinacja wersji systemu operacyjnego i zasad producenta.

 • FCA-192093: Sekcja ustawień diagnostycznych nie zawiera podstron dla administratorów AirWatch. 

 • FCA-193289: Podczas dodawania roli administratora Console używa funkcji automatycznego wyszukiwania haseł.

 • FCA-193579: W Workspace One UEM całkowita liczba urządzeń i rzeczywista liczba urządzeń nie odpowiada wynikom wyszukiwania urządzenia w interfejsie API.

 • FCA-194885: Nieprawidłowy format daty dla ustawień regionalnych innych niż Stany Zjednoczone podczas przypisywania aplikacji wewnętrznych.

 • FCA-194891: Karty sieciowe dla kilku urządzeń z systemem Android nie ładują się i pojawia się błąd „Wystąpił błąd. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem IT”.

 • FCA-195057: UEM Console nie zapisuje zmiany podczas edycji przepływu pracy w Freestyle oraz dokonywania zmiany.

 • RUGG-8678: Adres IP urządzenia nie jest aktualizowany w Console. 

 • RUGG-9078: Kwerendy wyszukiwania w widoku listy produktów są zastępowane w przefiltrowanym widoku. 

 • RUGG-9211: Kategoria aplikacji dla skryptu znika w Console. 

 • RUGG-9244: UEM nie wysyła zdarzeń Workspace ONE Assist do dziennika systemowego. 

Poprawka 20.11.0.1 — rozwiązane problemy
 • ARES-16514: Zmień tabele tymczasowe na zmienną tabeli w DeviceProfile_SearchByDeviceWebApps. 

 • ARES-16515: Zmień tabele tymczasowe na zmienną tabeli w RecommendedExternalApplication_LoadAssignedApps.

 • ARES-16516: interrogator.ApplicationList_Save_V2 pokazuje degradację wydajności. 

Poprawka 20.11.0.2 — rozwiązane problemy
 • AAPP-11249: Zapisana procedura deviceApplication.VppLicenseReconcileByDeviceOnUnEnrollment oddziałuje na serwer bazy danych.

 • AMST-30228: Polecenie DeviceQuery powoduje utworzenie kolejki maksymalnie 8 wiadomości FastLaneWNSOutbound.

 • ARES-16567: Wystąpienie wysokiego poziomu rywalizacji TempTable z powodu procedury składowania Application_SearchByDevice.

 • CMSVC-14368: smartGroup.SmartGroup_Search powoduje długi czas oczekiwania i zajętość procesora, skutkując ogólnym spowolnieniem działania.

 • FCA-195257: Zmień stopień równoległości dla procedury składowania mobileManagement.EnrollmentUser_DeviceGridSearch_V2.

 • MACOS-1707: Przypisanie czujnika wskazuje tylko 500 pierwszych grup Smart.

 • MACOS-1708: Inicjator macOS Hub 20.11.1 w UEM.

Poprawka 20.11.0.3 — rozwiązane problemy
 • AGGL-9090: Po wywołaniu dla urządzenia z systemem Android interfejs API aplikacji zwraca kod stanu 500. 

 • ARES-16842: Profil SCEP dla Windows nie działa po włączeniu serwera proxy.

 • CRSVC-16653: Ogranicz wpływ kosztownych połączeń z katalogiem aplikacji. 

 • CRSVC-16778:  Zduplikowane wywołania są dokonywane do interfejsu API. 

 • PPAT-8339: Brak reguł ruchu urządzenia po uaktualnieniu środowiska Console w wersji 2003 (lub nowszej) do najnowszej. 

Znane problemy

Znane problemy są pogrupowane w następujący sposób:

Konsola
 • CMSVC-14182: Opcja Przypisz znaczniki jest widoczna, gdy wybrano urządzenie. 

  Wyświetlana jest przestarzała funkcja. Może to wprowadzić użytkownika w błąd. 

Apple
 • AAPP-11143: Prawidłowe nazwy APN certyfikatów aplikacji są zastępowane nieważnymi certyfikatami, gdy platforma UEM jest uaktualniana do wersji z przestarzałymi certyfikatami. 

  Prawidłowe nazwy APN certyfikatów aplikacji są zastępowane nieważnymi certyfikatami. 

  Aby obejść ten problem, po uaktualnieniu uruchom ponownie niestandardowy skrypt inicjatora certyfikatu nazw APN.

Zarządzanie zawartością
 • CMCM-188854: Próba synchronizacji po zmianie nazwy folderu w programie SharePoint zwraca błąd 404 lub pusty plik XML.

  Komunikat o błędzie pojawia się w interfejsie użytkownika. 

   

Tunnel
 • PPAT-7896: Certyfikat podpisywania nie zostanie wygenerowany i zaktualizowany w kilku przypadkach. 

  Instalacja profilu VPN kończy się niepowodzeniem, jeśli klient przenosi uwierzytelnianie klienta z innej firmy do urzędu certyfikacji AirWatch oraz po usunięciu i ponownym dodaniu konfiguracji tunelu.

  Aby obejść ten problem, kliknij opcję Regeneracja w sekcji Uwierzytelnienie klienta na stronie Konfiguracja aplikacji Tunnel i opublikuj profil.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon