Workspace ONE UEM — uwagi dotyczące wydania

Uwagi dot. wydania VMware Workspace ONE UEM zawierają informacje o nowych funkcjach i ulepszeniach wprowadzonych w każdej wersji. Na tej stronie znajduje się podsumowanie nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2209, rozwiązanych problemów i znanych problemów.

Kiedy mogę się spodziewać najnowszej wersji?

Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości, a w celu zapewnienia jakości i płynnych przejść, wdrażamy nasze produkty etapami. Każde wdrożenie może trwać do czterech tygodni i jest realizowane w następujących fazach:

 • Faza 1: Wersja demo, testy UAT współdzielonych środowisk SaaS i testy UAT najnowszego trybu

 • Faza 2: Współdzielone środowiska SaaS

 • Faza 3: Środowiska najnowszego trybu

Po zakończeniu stopniowego wdrażania ogłosimy ogólną dostępność dla klientów lokalnych i zarządzanych firm hostingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł w bazie wiedzy.

Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2022 roku.

Dowiedz się więcej o nadchodzących jesiennych wydaniach firmy Apple z 2022 roku. Zobacz Przygotuj się na jesienne wydania od firmy Apple z 2022 roku, aby uzyskać więcej informacji.

Nowe funkcje w tej wersji

Console

 • Ulepszyliśmy Globalne wyszukiwanie, aby zwiększyć liczbę wyników wyszukiwania.

  Wyniki Globalnego wyszukiwania urządzeń obejmują teraz grupę organizacji urządzenia. Zapewnia to kontekst do lokalizowania urządzenia w dużych środowiskach. Dla tej funkcji domyślnej nie jest wymagane żadne ustawienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Globalne wyszukiwanie.

 • Strona czyszczenia danych urządzenia ładuje się teraz znacznie szybciej!

  Ulepszyliśmy wydajność strony czyszczenia danych urządzenia przez implementację filtra, który pobiera tylko dane czyszczenia urządzenia z pełnej tabeli poleceń urządzenia. Przyspiesza to renderowanie strony czyszczenia danych urządzenia.

 • Szybsze i bardziej bezproblemowe uaktualnienia środowiska SaaS.

  Uaktualnienie do usługi SaaS zajęło więcej czasu, niż oczekiwano, z powodu pewnej logiki w kodzie migracji, w szczególności dodania identyfikatorów UUID (uniwersalnych identyfikatorów unikatowych) do tabeli powiadomień dużych środowisk. Teraz postanowiliśmy nie przenosić tego konkretnego zbioru danych, a zamiast tego dodawać UUID do każdego nowego rekordu. UUID jest wymagane tylko dla nowszych interfejsów API powiadomień SaaS, a nie dla wszystkich interfejsów API związanych z powiadomieniami UEM konsoli.

 • Wymuszanie dzierżawcy na stronie Grupy przypisania.

  Nie można już tworzyć nowych grup Smart w grupach organizacji powyżej typu klienta. Nowe grupy Smart można tworzyć tylko w grupach organizacji typu klienta lub innych grupach organizacji poniżej typu klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Modernizacja Workspace ONE UEM — identyfikator dzierżawcy i wymagania grupy organizacji klienta dla grup Smart (87464).

 • Zadbaj, aby pracownicy pracujący na zmiany mieli dostęp do właściwych aplikacji i usług w godzinach pracy, używając do tego kontroli dostępu opartej na zmianach (wersja poglądowa)

  Możesz skonfigurować ograniczenia dla usług aplikacji Hub, powiadomień, uprawnień do aplikacji i jednokrotnego logowania, gdy użytkownik zostanie uznany za niepracującego — w oparciu o definicje WorkJam i Attendance System. Ta funkcja wymaga Workspace ONE Experience Workflows, Workspace ONE Hub Services 2209, Workspace ONE Access 2209 i Workspace ONE Intelligent Hub iOS 22.08 oraz Workspace ONE Intelligent Hub Android 22.11.

Android

 • Chcesz mieć większą kontrolę nad automatycznymi aktualizacjami aplikacji do systemu Android? Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

  Teraz możesz ustawić priorytet automatycznej aktualizacji publicznych aplikacji do systemu Android dla urządzeń zarządzanych przez Workspace ONE UEM. Możesz włączyć aktualizacje o wysokim priorytecie lub opóźnić aktualizacje poszczególnych aplikacji o 90 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie aplikacji na urządzeniach z systemem Android za pośrednictwem zarządzanego sklepu Google Play.

 • Wprowadzona została nowa funkcja Wymaż dane firmowe w celu zrzeczenia się własności urządzeń Android 11+ COPE.

  Teraz możesz usunąć tylko profil służbowy na urządzeniach Android 11+ COPE, pozwalając organizacjom na zrzekanie się własności urządzenia na rzecz użytkownika. Wcześniej działanie wymazania danych firmowych inicjowało reset fabryczny urządzenia, którego nazwę zmieniono na „Wymaz danych urządzenia”. Nowa czynność wymazywania danych firmowych zachowuje w całości osobiste aplikacje i dane oraz nie inicjuje resetu fabrycznego.

Zawartość

 • Ograniczenie użytkownikom możliwości ładowania obrazów do aplikacji Content tylko przy użyciu aparatu urządzenia.

  Można ograniczyć użytkownikom możliwość ładowania obrazów do aplikacji Content tylko przy użyciu aparatu urządzenia. W tym celu aktywuj opcję Zezwalaj na ładowanie tylko z aparatu podczas konfiguracji repozytorium administratora w konsoli Workspace ONE UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja repozytorium administratora.

 • Określ liczbę plików, które użytkownicy mogą załadować do aplikacji Content.

  Ustaw maksymalną liczbę plików, które użytkownicy mogą załadować podczas konfiguracji aplikacji Workspace ONE Content przy użyciu konsoli Workspace ONE. Teraz można umożliwić użytkownikom ładowanie do 40 plików jednocześnie w aplikacji Content. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja aplikacji VMware Workspace ONE Content.

macOS

 • macOS obsługuje teraz ładowanie plików MobileConfig.

  Teraz można bezpośrednio ładować profile mobileconfig dla macOS do konsoli Workspace ONE UEM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ładowanie profilu.

 • Określ wersję Intelligent Hub, która ma być rozprowadzana do urządzeń.

  Można teraz wybrać wersję Intelligent Hub do wdrożenia na stronie Ustawienia. Podczas automatycznej rejestracji za pomocą Apple Business Manager lub School Manager lub rejestracji opartej na sieci Web można określić, która wersja Intelligent Hub musi być zainstalowana na wszystkich nowych urządzeniach. Można zainicjować najnowszą wersję Intelligent Hub do konsoli UEM lub określić wersję, jeśli jest ona obsługiwana i kompatybilna z wersją konsoli. Podczas wdrażania będziemy stopniowo dodawać tę funkcję do środowisk SaaS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia macOS Intelligent Hub.

Freestyle

 • Obsługa warunków aplikacji i plików.

  Można teraz dodawać warunki aplikacji i pliku do przepływów pracy w macOS. Przepływy pracy w Windows obecnie obsługują te warunki. Aby dodać warunek aplikacji lub pliku dla urządzeń z macOS, funkcja Freestyle Orchestrator wymaga minimalnej wersji VMware Workspace ONE Intelligent Hub 22.08 zainstalowanej na urządzeniu docelowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunek z aplikacjami.

 • Dostosowaliśmy ustawienia domyślne obsługi błędów.

  Wcześniej domyślne ustawienia obsługi błędów miały bardzo długi czas oczekiwania między ponownymi próbami. Skróciliśmy czas poświęcony na ponowne próby tak, aby przepływ pracy mógł być szybciej kontynuowany lub zakończony niepowodzeniem.

  • Limit czasu: 120 minut

  • Ponowienie próby po 15 minutach

  • Maksymalna liczba ponownych prób: 1

  • Częstotliwość Bockoff: 2

  Nie wpłynie to na istniejące przepływy pracy — nowe wartości domyślne zostaną wprowadzone tylko do nowych przepływów pracy. Zawsze możesz je dostosować do swoich potrzeb, klikając Ustawienia zaawansowane > Edytuj obsługę błędów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługa błędów dotyczących zasobów.

Windows

 • Kwerendy linii bazowych w Workspace ONE UEM dla urządzeń stacjonarnych Windows.

  Można teraz formułować zapytania dotyczące linii bazowych na urządzeniach, aby aktualizować próbki linii bazowej i odświeżać stan zgodności z linią bazową. Funkcji zapytania można użyć z widoku Szczegóły urządzenia. Aby odświeżyć próbkę linii bazowej urządzenia, wybierz kolejno Więcej czynności > Zapytanie > Linie bazowe w rekordzie urządzenia. Stan zgodności z linią bazową można znaleźć w sekcji Zasoby > Profile i linie bazowe > Linie bazowe, gdzie można wybrać linię bazową i wyświetlić kartę Stan zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie linii bazowych.

Rozwiązane problemy

2209 — rozwiązane problemy

 • FS-2122: Zaobserwowano wiele problemów z Freestyle w przypadku urządzeń z macOS.

 • AGGL-12944: Nie można zarejestrować urządzeń z systemem Android 12 jako DO, gdy tryb rejestracji urządzeń jest ustawiony na zarejestrowane urządzenia.

 • AAPP-13550: Opóźnienie we wdrożeniu skryptu inicjującego OS powoduje niespójność danych.

 • MACOS-3339: profil filtra zawartości DDUI macOS miał ograniczenie do 255 znaków dla wymagania dotyczącego gniazda i wymagania dotyczącego pakietów.

 • AGGL-12354: Zezwalanie użytkownikowi na modyfikację ustawień lokalizacji dla profilu służbowego nie działa.

 • FCA-203951: Nie można przypisać urządzeń do listy planu Telecom.

 • CMSVC-16504: Strona przypisania sporadycznie wyłącza się dla aplikacji wewnętrznych.

 • CRSVC-32267: zasady zgodności systemu iOS dla wersji aplikacji nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • UM-7538: Synchronizacja atrybutów nie powiodła się.

 • UM-7606: Zbiorcza dezaktywacja 100 użytkowników w konsoli Workspace ONE UEM nie powiodła się.

 • RUGG-11335: Brak ustawień ładunku aplikacji Launcher w 2209.

 • RUGG-11361: Brak nazw folderów w wielu profilach aplikacji Launcher dla systemu Android Enterprise.

 • PPAT-12022: Zmiana interfejsu urządzeń Tunnel z publicznego na wewnętrzny.

 • MACOS-3301: Profil dostępu sieciowego MacOS DDUI nie wyświetla opcji „Użyj jako konfiguracji okna logowania”.

 • MACOS-3300: W przypadku nowych rejestracji DEP lub ręcznych aplikacje natywne nie były instalowane na ekranie po rejestracji, ponieważ wyświetlały się jako „oczekujące”.

 • MACOS-3252: w profilu DDUI Tunnel do macOS brakuje tablic.

 • MACOS-3258: Nie można edytować istniejącego profilu macOS po włączeniu macOS DDUI w środowisku.

 • FCA-203881: Podczas pobierania starszych raportów nazwa raportu jest randomizowana.

 • FCA-203685: Czas lokalny jest nieprawidłowo raportowany na stronach Astro Air.

 • MACOS-3211: Aplikacja Workspace ONE Intelligent Hub nie została zainstalowana po rejestrracji w środowisku produkcyjnym.

 • FCA-203777: Nie można edytować numeru zasobu urządzenia.

 • ENRL-3521: Urządzenia wzmocnione Windows zaprzestały pobierania wpisu rejestru dla przyjaznej nazwy.

 • FCA-203090: Nieprawidłowa przyczyna powiadomienia o wyrejestrowaniu urządzenia.

 • ENRL-3495: Interfejs API nie zwraca wartości znaczników.

 • CRSVC-31836: Nie można opublikować skryptów.

 • CRSVC-31524: Nie można usunąć urządzenia z powodu błędu.

 • CRSVC-31387: Połączenie testowe GSX kończy się niepowodzeniem z błędem SSL.

 • CRSVC-31110: Narzędzie do migracji usługi upoważnienia nie łączy się z bazą danych po zmianie poświadczeń bazy danych.

 • CRSVC-31194: Filtr daty zdarzenia w konsoli nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • CMSVC-16348: Podczas tworzenia profilu zgodności po raz pierwszy w grupie organizacyjnej kontenera grupa Smart Wszystkie urządzenia, która jest tworzona automatycznie, nie wyświetla zarejestrowanych urządzeń.

 • CRSVC-29464: Uszkodzone certyfikaty S/MIME w bazie danych.

 • CRSVC-29428: Nie można usunąć urządzeń z konsoli Workspace ONE UEM.

 • CRSVC-29391: Wyzwalanie limitu 5 tysięcy wywołań interfejsu API na minutę, mimo że czas wynosi więcej niż minutę.

 • CMEM-186691: W środowisku PowerShell wystąpił błąd z opisem „Poświadczenia użytkownika zdalnego serwera PowerShell zawierają znaki specjalne”.

 • CMCM-190011: CPU serwera bazy danych osiąga do 100% obciążenia wiele razy dziennie.

 • CMCM-190017: Podczas przeglądania przypisanych urządzeń zawartości wystąpił nieokreślony błąd.

 • ARES-22983: Zaobserwowano wysokie opóźnienie w wykonywaniu zadania czyszczenia wygasłych próbnych danych.

 • ARES-22753: Brak aktualizacji przypisania Mac Studio lub jej nie zaznaczono.

 • ARES-7519: Obrazy przekazane dla tabletów i urządzeń mobilnych nie są filtrowane dla aplikacji wewnętrznych.

 • ARES-22684: Raport dotyczący urządzeń ze szczegółowymi informacjami o aplikacjach i użytkownikach kończy się niepowodzeniem, gdy filtr aplikacji zawiera różne nazwy dla aplikacji o tym samym identyfikatorze pakietu.

 • AMST-36905: Nie można edytować przypisań aplikacji.

 • AMST-36758: Aplikacje oparte na kontekście urządzenia wymagają ważnej sesji użytkownika w celu przetworzenia dezinstalacji.

 • AMST-36710: Reguła zapory systemu Windows nie działa prawidłowo na urządzeniu z systemem Windows 10.

 • AMST-36694: Opcje wdrażania nie są zachowywane podczas zapisywania i publikowania.

 • AMST-36528: Nie można aktywować opcji Pokaż w Hub (opcjonalnie), gdy w kolumnie Przypisanie wybrano opcję Nowe przypisanie.

 • AMST-36527: Domyślny użytkownik jest tworzony ze słabym hasłem.

 • AGGL-12787: Ze względu na utratę danych znika informacj ao blokowanych adresach URL i wyjątkach w profilu przeglądarki Chrome.

 • AGGL-12439: Przypisanie programu Outlook do urządzenia PO rejestracji spowoduje konfigurację aplikacji.

 • AGGL-12349: Synchronizacja urządzenia wyzwala polecenie RemoveApp dla aplikacji iOS.

 • AGGL-12346: Nie można przeprowadzić migracji urządzeń Zebra do trybu zarządzania pracą z powodu błędu „Hub jest już właścicielem urządzenia”.

 • AGGL-12014: Godzina wymieniona w profilu Aktualizacje systemu zmienia się na przedpołudniową z popołudniowej po zapisaniu i opublikowaniu, gdy językiem interfejsu użytkownika jest japoński, chiński lub koreański.

 • AGGL-11868: Publiczne aplikacje do systemu Android opublikowane z ponad 600 000 przypisanych urządzeń nie trafiły do urządzeń.

 • AGGL-11852: Wystąpił problem z językiem opisu aplikacji w aplikacji Workspace ONE Intelligent Hub dla urządzeń z systemem Android w trybie zarządzania pracą.

 • AAPP-14054: Opcja EAP-TLS nie jest zapisywana w profilu Wi-Fi systemu tvOS (DDUI).

 • AAPP-14265: Podczas wymeldowywania urządzenia do podrzędnej grupy organizacyjnej ustawienia zarządzane podrzędnej grupy organizacyjnej nie są odzwierciedlone w scenariuszu CICO.

 • AAPP-14521: Nie można przekazać aplikacji wewnętrznych z wieloma plikami info.plists.

 • AAPP-13982: Książki wewnętrzne są zonaczone jako Niezainstalowane na karcie Książki na stronie Szczegóły urządzenia.

 • AAPP-13986: Nie można przypisać urządzeń do książek publicznych po utworzeniu książki.

Problemy rozwiązane przez poprawkę

22.9.0.1

 • CRSVC-32619: Optymalizacja przepływu publikowania aplikacji publicznych i zakupionych.

 • AGGL-12914: Urządzenia Zebra są raportowane jako typ modelu „nieznany” w filtrze grupy Smart.

 • AMST-37236: Zezwalanie na wielkie litery w nazwie linii bazowej.

22.9.0.3

 • AMST-37303: Od aktualizacji 22.4.0.12 (2204) profile niestandardowe nie są instalowane dla nowo zarejestrowanych urządzeń Windows.

 • AMST-37308: Niezgodność identyfikatora urządzenia i UDID z jakiegokolwiek powodu nie powinna wyrejestrować urządzenia.

 • AMST-37330: Wypełnianie tabeli dzienników zdarzeń zmianami statusu naruszenia zabezpieczeń urządzeń Mac.

 • ARES-23122: POST /apps/internal/{applicationid}/uninstall w MacOS tworzy polecenie tworzy polecenie aplikacji ukierunkowanego usunięcia klienta MDM.

 • ARES-23135: Instalowanie aplikacji na urządzeniach nie jest żądane, gdy wszystkie urządzenia zostały wybrane na karcie Zasoby > Aplikacje > Widok szczegółów > Urządzenia w celu zainstalowania aplikacji wewnętrznej Windows.

 • CMCM-190198: Niepowodzenie uaktualnienia bazy danych ZDT.

 • CRSVC-32785: Powiadomienia o automatycznej aktualizacji aplikacji VPP nie będą już wysyłane do konsoli administracyjnej po uaktualnieniu UEM do wersji 2206 z powodu błędu w wywołaniu GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync.

 • CRSVC-32880: Poprawienie przepływu zgodności w „/api/mdm/devices/search”, aby zmniejszyć liczbę wywołań bazy danych.

 • CRSVC-32900: Nie można załadować strony dziennika zdarzeń w ramach rozwiązywania problemów po uaktualnieniu do wersji 2209.

 • FCA-204032: Jedno wywołanie „/api/mdm/devices/search” powoduje około 3000 wywołań bazy danych, przez co ją obciąża.

 • LOC-12523: Nieprawidłowe tłumaczenie „Nazwy klasy” w ładunku modułu uruchamiania.

 • MACOS-3403: Profil urządzenia sieciowego MacOS DDUI nie wyświetla opcji „nazwa użytkownika” w protokole EAP-TLS.

22.9.0.4

 • ARES-23300: Jedno wywołanie API wykonuje około 600 połączeń do bazy danych powodując jej obciążenie.

 • CMCM-190180: Nie można usunąć zawartości z widoku listy ani za pośrednictwem interfejsu API (błąd 500).

 • CMSVC-16585: Nie można uzyskać dostępu do menu grup przypisania i przypisanych zasobów.

 • UM-7681: Poprawki dotyczące skryptu migracji na potrzeby przetwarzania zbiorczego.

 • AMST-37434: Karta Czujniki w widoku Szczegóły urządzenia powinna być widoczna dla urządzeń z trybem zarejestrowanym.

 • AAPP-14824: Długotrwałe zapytanie prowadzi do intensywnej rywalizacji bazy danych.

 • MACOS-3318: Profil dostępu sieciowego MacOS DDUI nie zapisuje opcji Protokoły.

 • AMST-37256: Poprawka inicjalna V2206 SFD do UEM.

22.9.0.5

 • FS-2042: Nie można zainstalować VMwareWorkspaceONEWorkflowEngine na nowych komputerach Mac M2.

 • MACOS-3433: macOS DDUI — nieprawidłowe odwołanie do certyfikatu w ładunku sieci.

 • UM-7696: Nie można załadować strony Konto > Użytkownicy > Widok listy.

 • AAPP-14773: Nie można włączyć przypisania urządzenia dla niektórych aplikacji VPP.

 • INTEL-42470: Tworzenie początkowego eksportu listy zarządzanych aplikacji.

22.9.0.6

 • AMST-37582: Błędy WnsClient wskazują niezgodność aplikacji.

 • ARES-23737: Poprawa wydajności profili.

 • CRSVC-32264: Połączenie Syslog kończy się niepowodzeniem w przypadku konfiguracji z ACC.

 • FCA-204327: Wewnętrzne aplikacje iOS nie mogą odnowić profilu aprowizacji.

 • RUGG-11580: Profil DDUI-Launcher ma problem z wyświetlaniem danych w polu Dodaj ustawienia niestandardowe urządzenia.

 • AMST-37582: Błędy WnsClient wskazują niezgodność aplikacji.

 • ARES-23737: Poprawa wydajności profili.

 • CRSVC-32264: Połączenie Syslog kończy się niepowodzeniem w przypadku konfiguracji z ACC.

 • FCA-204327: Wewnętrzne aplikacje iOS nie mogą odnowić profilu aprowizacji.

 • RUGG-11580: Profil DDUI-Launcher ma problem z wyświetlaniem danych w polu Dodaj ustawienia niestandardowe urządzenia.

22.9.0.7

 • AMST-37637: Dodawanie nowej wersji dla aplikacji do Windows nie udaje się w pewnym scenariuszu (EAR lub zmiana ikony).

 • FS-2132: Inicjowanie hosta przepływów pracy na platformie Mac (wersja 2209.8) w wersji kanonicznej – 2209.

 • CMCM-190230: Czyszczenie ContentMap — błąd duplikatu klucza, gdy dane mapy zawartości mają status >1.

 • CMCM-190233: Nie można skonfigurować CG w trybie Re-Ep z niepublicznymi adresami URL EP.

 • CRSVC-33268: Dodanie rejestrowanie debugowania do kodu kanonicznego HMAC.

 • FS-2124: Zaobserwowano wiele problemów z Freestyle w przypadku urządzeń z macOS.

 • INTEL-44134: Niezgodność wersji aplikacji Hub do systemu Android między UEM a Intelligence.

22.9.0.8

 • AGGL-13396: DDUI — żądanie zwiększenia maksymalnego limitu znaków w polach w profilu Ustawień przeglądarki Chrome.

 • AMST-37555: Udoskonalenia próbek zabezpieczeń.

 • ARES-23743: Problem z pakietem Shift Based Access SDK. 

 • INTEL-44408: Wyświetlanie nazwy użytkownika ostatniego wymeldowania w danych urządzeń UEM w Intelligence.

22.9.0.9

 • MACOS-3454: ładunek SCEP macOS DDUI — szablon urzędu certyfikacji AirWatch nie jest wypełniany

 • FCA-204374: Okno modalne Dane zdarzenia nie ładuje się dla zdarzeń urządzenia i konsoli

 • AAPP-15042: Niektóre aplikacje VPP są zablokowane w oczekiwaniu na sprawdzenie

22.9.0.10

 • AAPP-15021: Zwiększone użycie pamięci DS po uaktualnieniu do wersji 2209.

 • AMST-37721: (Aprowizacja fabryczna) Instrukcja select w Active Directory nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • AMST-37747: (P2P BranchCache) Pobieranie w trybie Peer to Peer nie działa.

 • ARES-24026: Usunięcie czasochłonnego skryptu bazy danych aktualizującego EventLog_UpdateCorrectEnrollmentUserInfo z Poprawek.

 • RUGG-11642: Po uaktualnieniu do wersji 2206 pliki pobrane z Plików/Działań są puste.

22.9.0.11

 • ARES-23914: Długi czas oczekiwania na SQL spowalniający działanie konsoli.

 • CRSVC-33938 Serwery hostowane na platformie 2012 R2 nie przechodzą pomyślnie testu kondycji po uaktualnieniu UEM do wersji 2209.

22.9.0.12

 • AAPP-15129: Szczegóły aplikacji nie są wstępnie wypełniane podczas przekazywania aplikacji wewnętrznej w UEM 22.09 lub nowszej wersji.

 • CRSVC-34056: Skrypt instalatora bazy danych dla wersji 2209.9 nie działa w wersji standardowej serwera SQL Server.

22.9.0.13

 • ARES-23973: Określona procedura składowana powoduje błąd sortowania podczas uaktualnienia środowiska.

22.9.0.14

 • LOC-12523: Nieprawidłowe tłumaczenie „Nazwy klasy” w ładunku modułu uruchamiania.

 • FS-2503: Nie można usunąć aplikacji wewnętrznych.

 • AMST-38007: Nie można zmodyfikować i zapisać polecenia instalacji dla aplikacji Windows.

22.9.0.15

 • MACOS-3559: Błąd menedżera przestrzeni kontenera Rocket podczas próby dostępu do karty Zabezpieczenia w przypadku urządzeń macOS.

 • MACOS-3570: macOS — dodano obsługę nowego sprzętu.

 • AMST-38168: Brak opcji lokalizacji w zarządzaniu zbiorczym w przypadku urządzeń z systemem Windows.

 • FCA-204671: Wyszukiwanie ogólne zwraca wartość ASCII dla apostrofu w przyjaznej nazwie urządzenia.

 • CRSVC-34124: Nie można zapisać ustawień Syslog przy użyciu nazwy hosta. Występuje komunikat o błędzie „Zapisywanie nie powiodło się — nieprawidłowa nazwa hosta”.

22.9.0.16

 • AMST-38158: Aplikacja Hub nie wyświetla urządzenia jako zarejestrowanego i nie odbiera aplikacji/profili.

 • CMEM-186774: Integracja PowerShell z Nowoczesnym uwierzytelnianiem powoduje awarię w przypadku dzierżawców O365.

 • PPAT-12921: Aktualizacje DTR nie są konsekwentnie wykorzystywane przez urządzenia Windows.

 • PPAT-13437: Profile VPN systemu iOS mają nieprawidłowy zestaw reguł DTR stosowany do urządzeń.

22.9.0.17

 • CRSVC-34839: Unieważnienie certyfikatu nie działa w przypadku OpenTrust.

 • AMST-38172: Oszacowanie i aktualizacja funkcji Reset firmowy oraz kontroli DeviceGuard w procesie resetu firmowego.

 • AMST-38266: Poprawiono dostarczanie produktów dla nowo zarejestrowanych urządzeń.

 • AAPP-15352: Zarejestrowane przez użytkownika urządzenia iPad nie wyświetlają szczegółów modelu urządzenia w sekcji przyjaznej nazwy urządzenia i modelu urządzenia.

22.9.0.18

 • FCA-204796: W widoku listy urządzeń pola: Układ niestandardowy, Adres e-mail, Telefon, Wyświetlana nazwa, Imię i Nazwisko są puste.

  .

 • MACOS-3604: Błąd menedżera przestrzeni podczas ładowania widoku Konta > Użytkownicy > Widok listy.

22.9.0.19

 • ARES-24673: Błąd wewnętrznej publikacji aplikacji z powodu błędu wstawienia zduplikowanego klucza.

 • AAPP-15423: Przypisanie VPP po uaktualnieniu konsoli z wersji 22.06 do 22.09 nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • ARES-24701: Nie można odnowić profilu aprowizacji wewnętrznych aplikacji iOS.

 • AMST-38335: Generowanie raportu zgodności linii bazowej na w pełni zgodnych urządzeniach powoduje odświeżenie zasad linii bazowej i przełączenie stanu na Oczekujące na instalację.

 • AAPP-15386: Próbka sygnału nawigacyjnego powinna wyzwalać próbkę informacji o urządzeniu, ale nie powinna zapisywać danych systemu operacyjnego.

 • FCA-204890: Wyświetlanie komunikatu o powodzeniu zmiany grupy organizacji urządzenia nawet wtedy, gdy ograniczenie dzierżawcy to uniemożliwia.

 • UM-7872: Zadanie SQL z wygasłą próbką danych funkcji Purge AirWatch kończy się niepowodzeniem.

22.9.0.20

 • AMST-38366: Inicjowanie wersji 22.06.20 aplikacji SFD w konsoli UEM.

 • AMST-38395: Ograniczanie przepustowości bramy dla próbki zarządzanych aplikacji.

 • ARES-24728: Publikowanie aplikacji do systemu Android nie powiodło się z komunikatem o błędzie naruszenia klucza duplikacji.

 • AAPP-15380: Poświadczenia nie zapisują profilu przy ponownym publikowaniu.

 • AGGL-13792: [UEM Console - Google] Niektóre modele Pixel są niespójnie mapowane do innego modelu, co powodowało nieprawidłowe uzgadnianie grupy Smart.

 • AGGL-14043: Nie można załadować aplikacji Kalkulator z sekcji aplikacji wewnętrznych.

 • AMST-38341: Status programu antywirusowego i zapory jest okresowo zawodny.

22.9.0.21

 • AGGL-14125: Wersja .Net Core 3.1 zakończyła cykl życia i należy zaktualizować MTS.

 • PPAT-13627: Uaktualnienie .NET Core do wersji 6 dla mikrousługi Tunnel.

 • SINST-176047: Instalacja .NET Core w wersji 6 w instalatorze UEM 2209.

22.9.0.22

 • CRSVC-36191: Nie udało się pobrać tokenu okaziciela w celu odwołania tokenu odświeżania dla aplikacji usługi Office 365.

 • ARES-24846: Na ekranie globalnych wyników wyszukiwania wyświetlane są zniekształcone znaki nazw dwubajtowych w konsoli UEM w wersji 2209 lub nowszej.

 • AAPP-15586: Urządzenie ABM nie aktualizuje się wraz ze stanem drugiego zarejestrowanego użytkownika po przerejestrowaniu z pierwszego użytkownika na drugiego użytkownika.

 • ARES-24773: Procedura składowana została wywołana zbyt wiele razy, co zwiększyło rywalizację o zasoby bazy danych.

 • ARES-24645: Interfejs API odinstalowania aplikacji publicznych nie działa w przypadku aplikacji systemowych.

 • CRSVC-36072: Publikowanie artefaktów ES.NET 6.0 w instalatorze UEM.

22.9.0.23

 • AAPP-15654: Częstotliwość wykorzystania powiadomień o próbkach APN jest wyrównana z częstotliwością harmonogramu, co powoduje narastanie kolejki.

 • ARES-25015: Zadanie SQL usuwania wygasłych przykładowych danych bazy danych AirWatch kończy się niepowodzeniem.

 • CRSVC-36223: Niepowodzenie uaktualnienia bazy danych z powodu braku wartości inicjującej w szczegółach producenta i modelu urządzenia.

 • ENRL-3707: Przepływ sygnalizacji nieprawidłowo aktualizuje informacje o systemie operacyjnym.

 • RUGG-11942: Ekran ładowania wyświetla się ponad godzinę po kliknięciu przycisku Wyślij na stronie listy urządzeń, na której wybrano wszystkie urządzenia iOS.

22.9.0.24

 • AMST-38674: Tabela sesji zarządzania urządzeniami z Windows nie jest aktualizowana.

 • ARES-25139: Nie można zapisać ustawień SDK po edycji „Dozwolonych witryn” w uwierzytelnianiu zintegrowanym.

 • ARES-25202: Nie można dodać grupy Smart do przepływu pracy dla aplikacji wewnętrznej.

 • CRSVC-36552: Możliwość cichej modyfikacji wartości hosta podczas wysyłania żądań testowych API.

 • FCA-204490: Wyjątek SQL dbo.Admin_LocationGroupEdit_V3.

22.9.0.25

 • CRSVC-36552: Możliwość cichej modyfikacji wartości hosta podczas wysyłania żądań testowych API.

 • ENRL-3740: Ograniczenia rejestracji nie są honorowane w przypadku urządzeń iPad.

 • AGGL-12973: Nie można zarejestrować urządzeń z systemem Android 12 jako właściciel urządzenia, gdy tryb rejestracji urządzeń jest ustawiony na zarejestrowane urządzenia.

 • AAPP-15768: Ograniczenie komunikatów APNsOutbound i kod błędu: nieznany.

22.9.0.26

 • AAPP-15869: Wsparcie Pilnych uaktualnień zabezpieczeń — faza 1.

 • FS-3212: Problem z przepływami pracy na platformie Freestyle Orchestrator.

 • CRSVC-37274: Zmiany w celu korekty typu przepływu pracy AppSequence w wersji 2209.

 • AGGL-14472: [Google UEM] Aktualizacja grupy profili do grupy profili zezwoleń usuwa wszystkie aplikacje z listy zezwoleń.

 • FS-3222: Utknięcie przepływów pracy w systemach iOS i Android ze statusem „InProgress”.

 • FCA-205271: Zbiorcze usuwanie urządzeń nie powiodło się w wersji 2210 platformy UEM.

22.9.0.27

 • CRSVC-37518: Aktualizacja wywołania API Azure AD Graph w celu odświeżenia tokena.

 • ARES-25382: Profile nie były przypisywane do urządzeń z systemem iOS.

 • SINST-176113: Kopiowanie pliku bramy API AirWatch nie powiodło się podczas wdrożenia.

 • PPAT-14135: Po migracji do CloudFront AWS strona konfiguracji Tunnel nie ładuje się.

 • AGGL-14564: Usunięcie kanonicznego odwołania zapisu do punktu końcowego komunikacji sygnalizatora urządzenia.

 • AMST-38844: Redukcja ruchu pustej próbki dla urządzeń WinRT.

22.9.0.28

 • SINST-176076: AirWatch Tunnel — niepowodzenie ochrony ciągu connectionString TunnelDB.

 • CRSVC-37819: Migracja unieważnia przepływ tokenu odświeżania z AAD do interfejsu API Microsoft Graph.

 • AMST-38949: Powiadomienia WNS — polecenia nie są wykorzystywane natychmiast.

22.9.0.29

 • CRSVC-37690: Dodanie zdarzeń powiązanych z oceną zgodności do celów rozwiązywania problemów.

 • AMST-39008: Inicjowanie najnowszej kompilacji SFD 22.06 do serwerów UEM 2212, 2210 i 2209.

 • AAPP-16002: Ulepszenia i poprawki zbierania próbek w trybie rejestrowanym w aplikacji Hub.

22.9.0.30

 • AAPP-16040: Szczegóły aktualizacji urządzenia z systemem iOS pokazują niespójne dane w siatce Urządzenia.

 • CRSVC-37933: Unieważnienie OCSP w przypadku wszystkich typów przepływów unieważnienia certyfikatów.

 • CRSVC-37926: Nadanie priorytetu ocenom zgodności na podstawie próbek.

 • RUGG-12117: Przypisania produktów są opóźnione.

 • ARES-25475: Próba opublikowania aplikacji nie jest ponawiana z powodu problemu z blokiem catch i zakleszczeniem synchronizacji procedury składowanej.

22.9.0.31

 • FCA-205565: Przekazywanie Selenoid 1.10.12 do Harbor i używanie docker-compose.yaml.

 • INTEL-50181: Użytkownicy rejestracji Intelligence nie byli synchronizowani zgodnie z oczekiwaniami.

 • AAPP-16147: Kopia zapasowa kolejki wychodzącej APN jest tworzona na CN230.

22.9.0.32

 • AAPP-16171: Nie można zainstalować niektórych aplikacji wewnętrznych z opcją automatycznego wdrażania na urządzeniu.

22.9.0.33

 • ARES-25891: Na ekranie publikowania jest wyświetlany komunikat o niepowodzeniu zapisywania, gdy ponawianie publikowania aplikacji kończy się niepowodzeniem z powodu błędu wstawiania zduplikowanego klucza.

 • CRSVC-38515: Usługa Interrogator nie może zapisać próbek certyfikatu.

 • UM-8066: Zastąpienie przestarzałego Azure AD Graph punktami końcowymi interfejsu API Microsoft Graph — zmiany związane z UM 22.09.

22.9.0.34

 • CRSVC-38593: Umożliwienie migracji przepływu unieważniania odświeżania tokenu z AAD do interfejsu API Microsoft Graph.

 • FCA-205617: Żadne nowe dane nie są synchronizowane z Intelligence z konsoli UEM.

 • FCA-205651: Nie można wysyłać powiadomień push/powiadomień e-mail przy użyciu zarządzania zbiorczego.

 • MACOS-3984: Profil macOS wielokrotnie napotyka błąd „Profil urządzenia jest uszkodzony”.

22.9.0.35

 • SINST-176153: Zaktualizowano certyfikat podpisywania kodu.

22.9.0.36

 • SINST-176170: Poprawka ekranu profilu DDUI.

22.9.0.37

 • SINST-176202: Zaktualizowano instalator, aby rozwiązać problemy z ekranem profilu DDUI.

22.9.0.38

 • AAPP-16363: Odnowiony sToken VPP (ASM) nie synchronizuje szczegółów aplikacji na konsoli.

 • AGGL-15217: Kliknięcie opcji „Dodaj wersję” na stronie przypisania profilu Kontrola aplikacji powoduje przywrócenie ustawień domyślnych ładunku Kontroli aplikacji.

 • AMST-39538: Obejście problemu produktu Microsoft, który przerywa instalację SFD.

 • INTEL-51753: Aktualizacja bieżącego eksportu różnic użytkownika rejestracji urządzenia, aby uwzględnić operację usuwania.

 • CRSVC-39279: Hasło certyfikatu jest puste.

 • CRSVC-39364: System Memcached używa tylko jednego serwera.

 • CMEM-186889: Zmiany skryptu Powershell i po stronie Workspace ONE UEM dla modułu EXO V3.

 • ARES-26206: Wdrażanie aplikacji wewnętrznych utyka w stanie „Oczekiwanie na zwolnienie”.

 • AMST-39475: Domyślna rola administratora „tylko do odczytu” do wyświetlania linii bazowej nie działała.

 • AGGL-15034: Ładunki profilu DDUI systemu Android nie są ładowane.

 • CRSVC-40109: Nie można wyeksportować klucza prywatnego w przepływie ręcznym.

 • CMCM-190661: WS1 UEM Console pokazuje błąd menedżera przestrzeni podczas przeglądania karty zabezpieczeń dla większości urządzeń z macOS.

22.9.0.39

 • SINST-176170: Usunięto problemy z ekranem profilu DDUI.

 • AGGL-15327: Usunięcie próbki EFOTA z mikrousług.

 • ARES-25473: Publikowanie aplikacji dla systemu Android kończy się niepowodzeniem z powodu błędu zduplikowanego klucza.

 • AAPP-16310: Fałszywe powiadomienia APNS podczas synchronizacji zakupionych aplikacji.

 • AGGL-15440: Nie można utworzyć profilu systemu Android z harmonogramem czasowym, którego identyfikator UUID to NULL.

 • ARES-26330: Nieaktywne profile aktualizacji są usuwane z komputerów automatycznie, co powoduje niepotrzebną aktualizację urządzeń do systemu Windows 11.

 • CRSVC-40045: Zapisywanie tylko komponentu klucza publicznego certyfikatu w bazie danych.

 • ARES-26449: Zmodyfikowano synchronizację z dostawcą usług, aby kolejkować polecenia w razie nieobecności, gdy identyfikator działania ADS to 1.

 • AGGL-15530: Firma Google prawdopodobnie zwiększyła długość oAuthToken (AndroidWorkSetting AccessToken został ucięty).

22.9.0.40

 • SINST-176221: Zgodność wsteczna z lokalnym instalatorem.

22.9.0.41

 • MACOS-4060: Rejestracja ADE urządzeń z macOS 14 ADE kończy się niepowodzeniem, jeśli rejestracja niestandardowa jest wyłączona.

 • CMSVC-17277: Skrypt niestandardowy — starsza wersja dla grupy Smart wielokrotnego użytku.

 • CMCM-190726: Stan dokumentu w raporcie szczegółów zawartości był nieprawidłowy.

 • ARES-23912: Awaria strony TOU w konsoli Workspace ONE UEM.

 • AAPP-16440: Uaktualnienie kluczy komórkowych dotyczących zapytania o informacje o urządzeniu.

22.9.0.42

 • ENRL-3854: Urządzenia z Windows w grupie organizacji klienta były wyświetlane jako zarejestrowane dla użytkowników z innego dzierżawcy w tej samej konsoli.

 • CRSVC-41708: Brama Tunnel jest nieosiągalna z nowo zarejestrowanych urządzeń z iOS.

 • FCA-206098: Nie można wysłać szablonu wiadomości do urządzenia z karty szczegółów aplikacji publicznej urządzenia.

22.9.0.43

 • RUGG-12619: Dodano obsługę odkrywania serwera przekazującego typu Pull przy użyciu adresu IP jako tekstu odkrywania.

 • UM-8389: Odblokowanie synchronizacji automatycznych/ręcznych podczas niepowodzenia cyklu zaawansowanej synchronizacji LDAP.

 • CMEM-186924: Obiekty nie są usuwane z pamięci, co powoduje jej wysoki poziom wykorzystania.

 • PAT-15438: Przejrzano i zredukowano generowanie dzienników usługi Tunnel.

 • AAPP-16572: UEM nie może edytować zatwierdzonej karty SIM w przypadku niektórych urządzeń.

 • FCA-206108: Separator dziesiętny (.) jest wyświetlany jako przecinek (,) w raporcie urządzeń w przypadku niektórych ustawień regionalnych.

22.9.0.44

 • CRSVC-42821: Secure Channel — nie można znaleźć informacji o wystawieniu certyfikatu pierwotnej osobie podpisującej.

22.9.0.45

 • CRSVC-43327: Zwiększone użycie procesora CPU przez pulę aplikacji CiscoISE.

 • AGGL-16159: Profil VPN systemu Android wyświetla błąd „Nie można zapisać profilu” podczas próby zmodyfikowania profilu lub dodania do niego wersji.

Znane problemy

Console

 • LUEM-529: Stan certyfikatów w szczegółach urządzenia w urządzenicah z systemem Linux nie jest aktualizowany.

  Po pomyślnej instalacji certyfikatów dla urządzeń z systemem Linux przy użyciu profili stan certyfikatu w konsoli UEM pozostaje wyświetlany jako Oczekiwanie na instalację lub Nieznane. Jednak certyfikaty są pomyślnie wdrażane do urządzeń.

  Ma to wpływ na aktualizowanie stanu certyfikatu w oparciu o próbkowanie. Ale istnienie wpisu certyfikatu w szczegółach urządzenia można uznać za udane wdrożenie certyfikatów na urządzeniu.

 • FCA-204007: Nie można pobrać informacji o magazynie za pomocą interfejsu API v3 GET /devices/{uuid}.

  Użytkownik próbuje użyć interfejsu API v3 do uzyskania szczegółów dotyczących urządzenia, podczas gdy otrzymywane dane różnią się od interfejsu API v2. Ponieważ dane różnią się w obu wersjach interfejsu API, użytkownik nie ma pewności, które dane są poprawne.

  Do pozyskania danych można użyć interfejsu API v2.

 • FCA-204004: Okno modalne Dane zdarzenia nie wczytuje się dla zdarzeń urządzenia i konsoli.

   Brak indeksu w kolumnie EventLogUuid w dzienniku eventlog.eventlog, wskutek czego wykonanie procedury składowanej trwa długi i powoduje upływ limitu czasu.

  Nie ma obecnie obejścia tego problemu.

 • UM-7632: Interfejs REST API wyszukiwania użytkownika nie zwraca użytkowników z nadrzędnej grupy organizacyjnej, nawet jeśli administrator w podrzędnej grupie organizacyjnej ma dostęp do grup użytkowników w nadrzędnej grupie organizacyjnej.

  Grupy użytkowników w nadrzędnej grupie organizacyjnej są skonfigurowane tak, aby mieli do nich dostęp administratorzy podrzędnej grupy organizacyjnej. Umożliwia to administratorom podrzędnej grupy organizacyjnej wyświetlenie wszystkich użytkowników z grup użytkowników w nadrzędnej grupie organizacyjnej w konsoli UEM. Gdy administrator podrzędnej grupy organizacyjnej spróbuje pobrać tych samych użytkowników za pomocą interfejsu REST API, interfejs nie zwróci tych użytkowników. 

  Jedynym obejściem przy używaniu interfejsu REST API jest użycie poświadczeń administratora nadrzędnej grupy organizacyjnej podczas pobierania użytkowników.

 • CRSVC-32184: Nieprawidłowa suma podziałów na liście szablonów wiadomości

  W łącznej liczbie podano niespójną sumę podziałów.

  Urządzenia BlackBerry nie są już obsługiwane, ale klienci mogą wciąż mieć urządzenia BlackBerry wprowadzone w systemie.

  Nie istnieje aktualne obejście tego problemu. Jego źródłem są dane w bazie danych. Zanim problem zostanie usunięty należy wyczyścić dane za pomocą skryptu.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon