VMware Workspace ONE UEM versionsinformation ger information om de nya funktionerna och förbättringarna i varje version. Den här sidan innehåller en summering av de nya funktioner som introducerades i 1910 samt en lista med lösta problem och kända problem

 

Nya funktioner i denna version

Workspace ONE UEM Console

 • Vi har gjort förbättringar av /users/ API.
  GET/users/{uuid} och POST/users/API omfattar nu nya attribut som aadMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 och customAttribute5.
 • Vi har lagt till ett nytt API som automatiskt synkroniserar användargrupper och administratörsgrupper i Console från Active Directory eller LDAP.
  Tidigare måste administratörer logga in manuellt på Console för att utföra synkronisering av grupper. Nu har vi ett API för gruppsynkroniseringsåtgärden som möjliggör automatisering. Det nya API:et GET/GroupSyncActions/{uuid} får godkännandestatus för en grupp via åtkomsttoken och en länk för sammanslagning av den gruppen. Resultatet inkluderar även information om medlemmar som lagts till och tagits bort från gruppen. Det nya API:et POST/GroupSyncActions sammanfogar användargrupper eller admingrupper i tillståndet "Väntar på godkännande av förfrågan".
 • Den systemhjälpsida som visades när du valde Alla inställningar > Administration > Diagnostik är inte längre tillgänglig men vissa av funktionerna för Cloud Connector har bevarats.
  Du kan använda Testa anslutning till att kontrollera status för Cloud Connector. När du gör det visas samma information som visades på sidan för systemhälsa.

Android

 • Visa ett personligt meddelande när du tar bort en arbetsprofil eller en slutanvändares enhet.
  Du kan nu välja att visa ett anpassat meddelande för slutanvändarna om du vill ta bort en arbetsprofil.
 • Vi har förbättrat säkerheten för icke-starka autentiseringsmetoder och meddelanden om byte av lösenkod.
  Lösenkodsprofilen ger bättre säkerhet kring metoder för icke-stark autentisering och aviseringar om lösenkodsbyte. Med Intervall innan lösenkod krävs kan du ange hur lång tid som ska gå innan enheten har låsts upp med icke-stark autentisering innan användaren uppmanas att ange lösenkoden. I textrutan Lösenkordsändringsvarning kan du ange hur lång tid innan lösenkoden förfaller som användaren meddelas att ändra sin lösenkod.
 • Vi har uppgraderat Launcher-profilen med ytterligare konfigurationer.
  Du kan nu aktivera/avaktivera Home och aktivera/avaktivera tangentlås i Launcher-profilen för Android för företag.

Android

 • Hantera säkert dina certifikat på användar- och enhetsnivå med tillägget Workspace ONE UEM för Chrome OS.
  Tillägget Workspace One UEM för Chrome OS installeras automatiskt på hanterade enheter för att möjliggöra säker provisionering av både användar- och enhetsbaserade Microsoft ADCS-certifikat, och sömlös anslutning till WiFi- och webbapplikationer. Direkt kommunikation med UEM console möjliggör dessutom snabbare enhetssynkronisering efter registrering samt förbättrad visning av enheter.
 • Förlorat läge för Chrome OS avaktiverar enheter på distans om de har tappats bort eller blivit stulna.
  Förlorat läge för Chrome OS gör att du kan avaktivera enheter på distans om de har försvunnit eller blivit stulna och ställa in ett anpassat meddelande som visas på låsskärmen i Chrome OS-enhetens profil. När alternativet är avaktiverat kan enheten inte användas för något syfte. Enheter kan aktiveras på nytt via fjärrkontroll när de hittas.

iOS

 • Ge dina appar ytterligare funktioner genom att associera domäner via fjärrkontroll.
  Konfigurera alla domäner som behöver associering med interna appar eller appar från tredje part utan att lägga in dem manuellt i appens fil med berättiganden. Associeringen kan användas för avancerade funktioner som SSO-tillägg, universella länkar och delade inloggningsuppgifter. För mer information se Lägga till tilldelning och undantag till applikationer.
 • Undvik fördröjningar vid godkännande av uppmaningar och få dina studenter att snabbt börja använda sina appar.
  Studenter med hanterade Apple-ID som skapats i Apple School Manager behöver inte längre godkänna eventuella uppmaningar att installera appar och böcker. Workspace ONE accepterar sådana uppmaningar för hanterade Apple-ID utan administratörsinteraktion.
 • Utnyttja de senaste kommunikationsstandarderna för Apple Push-notiser.
  Kommunicera med Apple-enheter via HTTP/2 för enhetshantering och leverans av push-notiser till VMware-produktivitetsprogram.

Windows

 • Använd sensorer för att övervaka dina 64-bitars Windows 10-enheter.
  Sensorer för Windows-skrivbordsenheter har nu stöd för kontroll när PowerShell-skript körs baserat på enhetsarkitekturen. Du kan begränsa ett skript till enbart 32-bitars eller 64-bitars eller tvinga skript att köras som 32-bitars, oavsett enhetsarkitektur. Den här förbättringen minskar fel vid användning av sensorer för 64-bitarsenheter.
 • Ta reda på hur dina enheter följer dina baslinjer.
  UEM console rapporterar nu en enhets efterlevnad till en specifik baslinje. Se aktuell efterlevnadsstatus för enheter till de publicerade principerna för en baslinje. Vid rapportering av baslinjens efterlevnad används en tröskel på 15 % efterlevnad innan en enhet markeras som en ej överensstämmande enhet.
 • Våra smartgrupper är inte bara smarta, de är också flexibla. Börja skapa OEM-specifika smartgrupper för Windows Desktop-enheter.
  Vi har lagt till support för Windows Desktop OEM och modeller till smartgrupper.
 • Vi arbetar på en teknisk förhands visning för Digital hantering av anställdas erfarenhet vid driftsättning i Windows 10.
  Digital hantering av anställdas erfarenhet är ett samarbete mellan Workspace ONE UEM och Workspace ONE Intelligence. Med den här funktionen aktiverad skickar Workspace ONE Intelligent Hub för Windows information om telemetri till Intelligence om operativsystems och appars stabilitet och användning.
  I en version av Intelligence som snart lanseras kan du se data i kontrollpaneler för att veta vad som fungerar och vad som behöver åtgärdas. Använd kontrollpanelerna för att fokusera på specifika analyser och använda automatiseringar för att minimera möjliga problem och åtgärda problem när de inträffar.
  Om du är intresserad av att börja samla in data kontaktar du kundtjänst för att aktivera funktionen.

Apphantering

 • Få konsekvent spårning av applikationsstatus på alla dina enheter.
  Vi har förbättrat olika områden i UEM console som hanterar övervakning av applikationsdriftsättning. Workspace ONE UEM console övervakar nu appar och tillhandahåller detaljerad applikationsstatus baserat på enhetens rapporter och loggar de åtgärder som vidtas i UEM console.

Tunnel

 • Vi har lagt till stöd för enhetstrafikregler för Workspace ONE Tunnel på macOS.
  Skapa detaljerade policyer för användningsfall som delad tunnling och domänfiltrering för macOS-applikationer. Lägg till appar och policyer från Tunnels enhetstrafikregler och leverera dem som en del av befintliga profiler.

Lösta problem

De lösta problemen är indelade i grupper enligt följande:

1910 Lösta problem
 • AAPP-790: Om du tar bort en registreringsanvändare som har en tillhörande DEP-registreringspost tas registreringsposten bort felaktigt

 • AAPP-4364: Det gick inte att registrera DEP-enheter när användarnamnet eller lösenordet innehåller specialtecken, till exempel €ràdö^, åäö123.

 • AAPP-7382: Återkommande problem med undantagshantering för massinstallation av macOS-profil

 • AAPP-7435: Om du ändrar eller tar bort korgar tas externa taggar bort från delade iPad för utbildning.

 • AAPP-7568: Låsåtgärden för macOS-enheter från listvyn stöder inte den PIN-kod som krävs för kommandot. 

 • AAPP-7719: Inmatningsrutan "Visa appar" och "Dölj appar" visas på ett felaktigt sätt.

 • AAPP-7835: DEP-enheter får felaktig token från lägre organisationsgrupper. 

 • AAPP-7841: API:t apps/purchased/search? returnerar ett felaktigt värde för "IsAutoUpdateEnabled". 

 • AAPP-7854: Om du driftsätter en enappslägesprofil på iOS-enheter orsakar det omfattande processorbelastning för enhetstjänster.

 • AAPP-7882: Verktygstipset för "Tillåt videokonferenser" i begränsningsnyttolasten för iOS visar felaktig information.

 • AAPP-7956: Uppmaningen som bekräftar om administratören vill aktivera enhetsbaserad tilldelning innehåller inte applikationens namn.

 • AAPP-8223: EULA-godkännandet stöds inte för anpassad DEP-registrering. 

 • AAPP-8434: Det går inte att hämta tokenet vid initieringen av den integrerade interna iOS-SDK-appen. 

 • AGGL-5486: Det går inte att göra ändringar i registreringsinställningar för Android i Console eftersom alternativen är avaktiverade. 

 • AGGL-5951: Registrerad Android för företag-enhet tar inte emot den publika applikationen om registreringsbegränsningarna är inställda på Använd alltid äldre. 

 • AGGL-6202: Enhetsinventeringsrapporten visas som MDM-hanterad Ja för vissa Android-enheter.

 •  AGGL-6213: Sidan med EMM-registrering för Android har AirWatch-instanser och kräver namnbyte. 

 • AGGL-6287: IPsec-protokollet är inte korrekt inställt i Android AnyConnect-appen när nyttolasten för VPN-profilen används. 

 • AMST-20030: Skärmen för OOBE-status visar felaktigt "misslyckad" i sektionen Säkerhetspolicyer när en brandväggsprofil används.

 • AMST-20890: Enheter kan inte ändra smartgrupper efter uppgradering av Windows-versionen.

 •  AMST-21028: Den uppdaterade versionen av BitLocker-profilen sparas inte på enheterna.

 • AMST-21382: beginInstall-kommandot misslyckas på en Windows-app när tidsgränsen för installationen är större än 60 minuter.

 • AMST-21579: Om du tar bort brandväggsprofilen från sidan Enheter -> Informationsvy –> Profiler leder det till statusen "Installationen misslyckades".

 • ARES-9499: Nyckelvärden för den fristående Boxer-registreringen uppdateras inte på konsolen för iOS.

 • ARES-9502: Nyckelvärden uppdateras inte på Console vid fristående registrering av Android Boxer.

 • ARES-9659: Inloggningssidan för appkatalog returnerar ett executionTime-fält som kan ange indikera för angripare hur lång tid det tar för applikationen att bearbeta ett giltigt användar-ID jämfört med ett ogiltigt användar-ID. 

 • ARES-9706: Incheckning/utcheckning av enheter kan inte ta emot VPN-profil. 

 • ARES-9912: Fel 204 returneras från API:et api/mam/apps/internal/xxx/devices API när MamCountsImprovementFeatureFlag är aktiverad. 

 • ARES-10501: Registrering av fristående kataloger på Android 9-enheter visar fel operativsystemsinformation.

 • ARES-10637: Profilsökning fungerar inte som förväntat och ett fel genereras om du inte anger plattform. 

 • CMEM-185421: Övervaka > Adminpanelen kan inte laddas. 

 • CMSVC-10375: Åtgärd för användarmigrering under Users --> Advanced --> User migration fungerar inte som förväntat. 

 • CMSVC-10716: API:et system/users/Search inkluderar inte CustomAttribute2 till CustomAttribute5.

 • CRSVC-6795: De exporterade händelserna från HUB visas inte i språkinställning för admin och den som exporteras från vyn med enhetsinformation visas inte.

 • CRSVC-7417: Webbkonsolen använder inte proxyinställningar när du försöker ansluta till AWCM. 

 • CRSVC-7487: Efterlevnadspolicy för senast sedda enheter fungerar inte som förväntat. 

 • CRSVC-7713: Rapportprenumerationen får flera e-postförfrågningar.

 • ENRL-150: Enheter kan läggas till för inaktiva användare.

 • FCA-191374: Om du avaktiverar alternativet ”Komma igång” tas inte ikonen bort från konsolen. 

 • FCA-191412: Sidan Enheter > Listvy visar felmeddelandet "Något oväntat inträffade”.

 • FCA-191454: Misslyckade inloggningsförsök loggas inte i händelsehistoriken för katalogadminkonton. 

 • FCA-191605: WiFi-IP-adress visas för adapternamnet "dummy0".

 • INTEL-14177: ETL | CDC-jobb misslyckas på grund av att datatyperna inte matchar.

 • INTEL-15348: Enhetslistan svarar inte på omsynkronisering av enheter.

 • PPAT-5908: Applikationer med DTR-regler visas inte efter uppgradering av konsolen från 1902 till 1907. 

 • PPAT-6195: TLS-certifikat för Tunnel Gateway måste anpassas efter nya Apple-standarder.

 • RUGG-5789: Värde för anpassat attribut begränsar '/ | :’ tecken. 

 • RUGG-5865: Produkter med både smartgruppstilldelning och tilldelningsinställningar kan inte sparas. 

 • RUGG-7271: Fältet "Mellanlagringsprofil" tillhandahåller inte några WiFi-profiler som skapats som "Android"-profiler.  Det visar profiler som skapats som "Äldre Android"-profiler.

19.10.0.1 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8504: Det går inte att skicka pushmeddelanden till några Workspace ONE-produktivitetsappar. 

19.10.0.2 Korrigeringslösta problem
 • FCA-191865: GPS-stickprov tas emot och sparas i konsolen men det uppstår problem när Bing Maps-gränssnittet ska läsas in. 

 • CRSVC-7878: Stickprovsjobb hämtas inte för förväntade enheter för incheckning med stickprovsintervallen.

19.9.0.4 Korrigeringslösta problem
 • CMEM-185462: Det går inte att läsa in administrationspanelsidan.

 • CRSVC-8135: Enhetstjänsten i applikationspoolen stannar. 

 • ENRL-1605: Enhetsmodeller anges inte i listrutan Registreringsbegränsningar.

19.10.0.4 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-8073: Informationen för rubrikerna i integritetswebbklippet visas inte. 

 • AAPP-8604: Efterlevnadspolicyn för mobildataanvändning ändras inte från väntade läge. 

 • AAPP-8629: Redigering av profiler fungerar inte som förväntat. 

19.10.0.5 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8620: Stöd för "apns-push-type” för APN:er via HTTP/2 

19.10.0.6 Korrigeringslösta problem
 • AMST-22482: Authmode för Windows-Wi-Fi-profiler fungerar inte som förväntat.

 • AMST-22484: Inställningen för automatisk utloggning används inte för Windows-enheter

 • AMST-22517: Det går inte att använda strängvärden för fjärradressintervall i brandväggsregler. 

 • AMST-22520: Användargränssnittet mappas till SyncML för brandväggsregler

 • ARES-10887: Administrationskonfigurationen används inte för appkatalogkommentarer

 • INTEL-16289: Skapa ett migreringsskript för det nya alternativet för att exportera användarkategori. 

19.10.0.7 Korrigeringslösta problem
 • AMST-22685: Enhetsregistreringen fastnar i läget Pågår när du aktiverar inställningarna för OOBE-provisionering. 

 • AMST-22706: Alla användarsammanhangsappar i konsolen ändras till hanterade men oinstallerade när du frågar efter appen när användaren är utloggad.

19.10.0.9 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6677: Chrome OS-enheter förbrukar Googles dagliga API-kvot vilket leder till felloggar. 

 • INTEL-16555: Det går inte att uppdatera enhets- och inställningsjobb på grund av PK-överträdelsefel. 

19.10.0.11 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-8975: Enhetssynkronisering anropas när en app tas bort och appförfrågan utförs för iOS-enheter.

 • CRSVC-8731: API:t medför att det uppstår ett internt serverfel. 

 • CRSVC-8826 Plattformsspecifik meddelandemall hämtas inte när enheter registreras.

 • ENRL-1727: E-postmeddelande för enhetsaktivering skickas inte om mallen har sökning med QR-kod och underordnad organisationsgrupp är markerat.

19.10.0.12 Korrigeringslösta problem
 • AGGL-6873: Synkroniseringsprocessen för ChromeOS försöker publicera filnamnstillägg till användare utan e-postadresser.

19.10.0.14 Korrigeringslösta problem
 • PPAT-6785: Tunneltjänsten kan inte lägga till en ny krypteringsnyckel i registret för att avkryptera anslutningssträngen.

19.10.0.15 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-9766: Åtgärden för att ta bort enheten rensar inte enheten i sällsynta fall när enheten checkas in direkt innan kommandot utfärdas. 

19.10.0.16 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-10083: Kommunicera med Apple-enheter via HTTP/2 för enhetshantering och leverans av push-notiser till VMware-produktivitetsprogram.

 • AMST-27380: Status för enhetsregistrering har fastnat. 

19.10.0.17 Korrigeringslösta problem
 • AMST-27574: Efterlevnadsstatusen förblir väntande status i Console för Windows 10-enheter. 

19.10.0.19 Korrigeringslösta problem
 • FCA-194953: Visa enheter eller användare i användarvillkor som inte listar enheterna.

19.10.0.20 Korrigeringslösta problem
 • AAPP-11220: Rensa borttagna enheter som finns i slutpunkten för incheckningen. 

 • AAPP-11207: Enhetshanteringsprofilen tas inte bort från enheten i en företagsrensning. 

19.10.0.21 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-18462: När man åtgärdar krypterings-/signeringsproblem för enhetstjänster leder det till kommunikationsfel på grund av nya ändringar i .NET Framework vilka ingår i de senaste Windows-uppdateringarna.

19.10.0.22 Korrigeringslösta problem
 • CRSVC-19544: Alla certifikat är i ett okänt tillstånd. 

Kända problem

 • AAPP-8343: iOS 13-profiler med Tillåt borttagning inställd på "med auktorisering" kan inte landas på enheten. 

  Med iOS 13-versionen är nyckeln "Tillåt borttagning" endast giltig för administrerade enheter. Användargränssnittet måste uppdateras med taggen. 

  Du kan lösa problemet genom att redigera profilen och avmarkera nyckeln "Tillåt borttagning" i den allmänna nyttolasten. 

 • AAPP-8165: Det går inte att ladda upp en app med tillägg när nyttolast inte anges direkt under IPA.

  Det går inte att ladda upp en app med tillägg när nyttolasten anges i mappen för SWIFT-support istället för att ha den direkt under IPA.

  Du kan lösa problemet genom att ta bort mappen Swift-support och arkivera nyttolasten direkt i IPA. 

 • AAPP-7814: Det går inte att installera betalappar med inlösenkoder. 

  Inlösenkodsbaserade betalappar som misslyckas med installation på enheten.

 • AAPP-7500: nyttolasten för macOS FileVault misslyckas med språket franska. 

  Nyttolasten för macOS FileVault misslyckas med språket franska. 

 • AGGL-6437: När du har tagit bort Android Enterprise-slutanvändaren för att rensa meddelandet på AE-inställningssidan och sparar tas inte meddelandet bort.

  När du har tagit bort Android Enterprise-slutanvändarens rensningsmeddelande på AE-inställningssidan och sparar tas inte meddelandet bort.

  Du kan lösa problemet genom att lägga till ett tomt utrymme eller ett tecken när du rensar meddelandet. 

 • AGGL-6286: Vid migrering av DA till PO raderas inte kommandona 148 i tabellen för kommandokö när administratören avbryter migreringen. 

  Under en stor migrering av Android-enheter från DA till PO rensas inte kommandot för att initiera migrering när migreringen avbryts. 

 • AMST-21640: En ej godkänd åtgärd avbryter för uppdateringar som är godkända av klassificering.

  Uppdateringen misslyckas med att inte godkänna och status uppdateras till "Godkänn efter revision och klassificering", men bör ändras till "Inte godkänd". 

 • AMST-21542: Efterlevnadspolicyn visar "Inte tillgänglig" för vissa användare i listvyn för enheter.

  Om registrering av mellanlagring används och ingen efterlevnadspolicy har ställts in visas alltid efterlevnadspolicyn som ej tillgänglig på sidan med visning av enhetslistan.

  Som lösning anger du en efterlevnadspolicy, så uppdateras statusen korrekt. 

 • CMCM-18831: Automatisk uppdatering fungerar inte som förväntat. 

  Borttagning av flera filer fungerar inte alltid vid automatisk uppdatering. 

  Som en lösning kan du uppdatera sidan manuellt. 

 • CMEM-185433: Inställningen Automatisk lösenordsprovisionering för Google med SEG visas inte. 

  När du väljer Google med SEG visas inte alternativet Automatisk lösenordsprovisionering på fliken Driftsättning i MEMconfig-guiden.

 • CMSVC-11001: När du använder den nya användar- eller admingruppens sammanfognings-API (POST/GroupSyncActions) mottas svaret som "204 inget innehåll" om ändringarna inte kan sammanfogas. 

  Felaktig status visas när sammanfogningen misslyckas. 

  Du kan lösa problemet genom att kontrollera sammanfogningsstatusen med GET-API (GET/GroupSyncActions/{Uuid}) för att bekräfta sammanfogningsstatusen.

 • CMSVC-11016: Om du inte har angett största antal tillåtna försök för åtgärden för SDK-appar till ett större värde än det största antalet tillåtna försök för registreringsanvändaren låses hen ute före företagsrensningen. 

  Det finns ingen validering/varning för att ange inställningen för SDK-appar (största antal ogiltiga försök) till ett värde som är mindre än eller lika med registreringsanvändarinställningen.

 • ENRL-1542: Knapparna Redigera registrering och Skicka meddelandet igen fungerar inte som förväntat på sidan för enhetsregistreringsinformation. 

  Knapparna Skicka meddelandet igen och Redigera registrering fungerar inte som förväntat. 

  Du kan lösa problemet genom att redigera eller skicka meddelandet igen från enhetsregistreringslistan.

 • PPAT-5862: Det går inte att hämta VPN-klientcertifikatet för ohanterade flöden. 

  När du skapar en anmälningsanvändare utan något UPN och användaren försöker anmäla sig för kontot med hjälp av webbläsarapp skapas SCEP-tokenet för användaren utan något UPN-namn. Samma SCEP-token begärs igen när UPN:et läggs till till användaren.

  Som tillfällig lösning väntar du en dag tills det gamla tokenvärden har tagits bort med hjälp av rensningsskriptet. Alternativt tar du bort användarkontot och återskapar det med UPN-information.

 • PPAT-6111: Om du lägger till en NSX-värdadress i en VMware Tunnel-konfiguration medför det att sidan kraschar och felmeddelandet "Ett fel har inträffat" visas. 

  Om du anger NSX-värdnamnet manuellt visas ett konsolfel i NSX-konfigurationskortet.

  Som tillfällig lösning kopierar du URL:en för NSX-värdnamn och klistrar in den.

 • MACOS-1887: Det gick inte att driftsätta apparna Intelligent Hub (automatisk installation efter registrering), Bootstrap Packages och Apple Business Manager (VPP) på macOS 11 Big Sur

  Nyckeln ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” (restrict-store-require-admin-to-install) har tagits bort i macOS 10.14. Om du installerar en profil med den här nyckeln i macOS 11 Big Sur kommer tyvärr appar som driftsätts via ursprungliga MDM-kommandon att misslyckas. 

  Som tillfällig lösning rensar du inställningen ”Kräv adminlösenord för att installera eller uppdatera en app” i alla macOS-begränsningsprofiler som driftsatts till en macOS 11+-enhet.

 • CMCM-188952: Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i konsolen.

  Ange slutdatum för en fil i avsnittet Hanterat innehåll i konsolen. Synkronisera enheten och kontrollera informationen för filen. Slutdatum för filer är alltid en dag senare än vad som är angett i UEM Console-konsolen. 

  Tillfällig lösning: ange datumet till en dag före det förväntade slutdatumet.  

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon