Information om nya funktioner och förbättringar i alla produktivitetsprogram, i relaterade produkter och i Workspace ONE UEM Console. Ändringsloggen för UEM Console, interoperabilitetmatrisen och viktiga meddelanden om att supporten upphör att gälla.

 

Ändringslogg för Workspace ONE UEM Console

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 2001.

Workspace ONE UEM Console

 • Använd så många filter du vill med det nya enhetsfiltret.
  Vi har förbättrat hur filtreringen fungerar på enheter i listvyn för enheter. Nu kan du använda så många filter du vill och enhetslistan uppdateras inte förrän du klickar på Använd. Det här sparar tid eftersom du slipper vänta på att konsolen uppdateras varje gång du väljer ett filter.
 • Vi presenterar användarvillkoren för våra SaaS-kunder.
  Kunder som använder tjänsten i molnet får nu se användarvillkoren för VMware Cloud-tjänsteutbudet när de loggar in för första gången. Efter godkännande visas inte samma användarvillkor vid efterföljande inloggningar av någon administratör. Mer information om villkorens innehåll finns i VMware Cloud-tjänsteutbudet.
 • Visa alla dina hanterade enheter anslutna till samma Wi-Fi-router i den anpassade layouten av listvyn för enheter.
  Nu kan du lägga till SSID (Service Set Identifier), vanligen kallat Wi-Fi-nätverksnamnet, i listvyn för enheter. Den här nya kolumnen gör det enklare att visa alla hanterade enheter som är anslutna med samma Wi-Fi-router. Aktivera den nya kolumnen genom att välja alternativet anpassad layout och välja SSID i listan med tillgängliga kolumner.
 • Dina rapporter förbrukar inte längre ett så stort diskutrymme.
  Dina Workspace ONE UEM-rapporter har belagts med en maximal storleksgräns på 4 GB. Gränsen förhindrar potentiellt oskäliga processcykler för att skapa alltför stora rapporter. Mer information finns i Skapa rapporter.
 • Du måste uppgradera .NET Framework till 4.8.
  Om du vill använda automatisk uppdatering för VMware AirWatch Cloud Connector måste ACC vara installerat på servrarna och för det krävs .NET Framework 4.8.

Android

 • Registrera och administrera dina Work-hanterade enheter med och utan GSM inom samma organisationsgrupp.
  För att undvika att behöva skapa flera organisationsgrupper för hanteringen av enheter med och utan GMS har vi uppdaterat vår registrering för QR-kod så att det går att lägga till ett alternativ för att tvinga fram AOSP-registrering/registrering av slutet nätverk. När det här är aktiverat i registreringsinställningarna för QR-kod registreras enheten som AOSP/slutet nätverk oavsett vilken Work-hanterad registreringstyp som anges i registreringsinställningarna för Android. Mer information finns i Generera en QR-kod med hjälp av konfigurationsguiden för anmälning.

Chrome OS

 • Börja konfigurera, förnya och återkalla dina certifikat från UEM-konsolen.
  Med Workspace ONE UEM-tillägget för Chrome OS kan du hantera dina certifikat på användar- och enhetsnivå fullt ut. Mer information finns i VMware Workspace ONE UEM-tillägg för Chrome OS.

iOS

 • Uppdatera dina anpassade Apple-appar med ett enda klick.
  Du kan nu skicka uppdateringar till anpassade Apple-appar som är inaktuella.

Windows

 • Definiera baslinjetilldelningar med den nya undantagsfunktionen.
  Du kan nu utesluta specifika smartgrupper från tilldelningar när du tilldelar baslinjer till dina Windows 10-enheter. Du kan använda den här funktionen till att tilldela baslinjen till en stor smartgrupp och sedan förfina tilldelningen så att den utesluter specifika mindre smartgrupper.
 • Se till att dina data är skyddade på Windows 10-enheter även efter en enhetsrensning.
  Krypteringsprofilen har nu stöd för att ständigt hålla systemet krypterat. Det gäller även när profilen har tagits bort, enheten har rensats och om det har uppstått avbrott i kommunikationen mellan Workspace ONE UEM och dina Windows 10-enheter.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1912.

Workspace ONE UEM Console

 • Namnet på "VMware Identity Manager" har ändrats till "Workspace ONE Access"
  Namnet på "Intelligent Access for the Digital Workspace" har ändrats till "Workspace ONE Access".
 • Beteendet i konsolen när du tar bort enheter har förbättrats.
  När du tar bort en enhet i konsolen döljs inte längre enhetsnamnet av svaret för att du enklare ska kunna identifiera enheten.
 • Du måste uppgradera .NET Framework till 4.8.
  Om du vill använda automatisk uppdatering för VMware AirWatch Cloud Connector måste ACC vara installerat på servrarna och för det krävs .NET Framework 4.8.
 • Den systemhjälpsida som visades när du valde Alla inställningar > Administration > Diagnostik är inte längre tillgänglig men vissa av funktionerna för Cloud Connector har bevarats.
  Du kan använda Testa anslutning till att kontrollera status för Cloud Connector. När du gör det visas samma information som visades på sidan för systemhälsa.

Android

iOS

 • Du kan se till att dina iOS-enheter är uppdaterade och att de senaste iOS-versionerna används.
  Du kan använda det nya uppdateringsramverket till att hantera operativsystemsuppdateringar för dina iOS-enheter. Med hjälp av det ramverket kan du tvinga hämtning och installation av tillgängliga iOS-uppdateringar till/på enheter. Du kan även meddela användarna när de olika stegen har slutförts. Det finns en ny rapporteringskontrollpanel som du kan använda till att spåra distributionen av uppdateringar till dina enheter, där du dessutom kan visa detaljerad uppdateringsinformation för alla enheter.
 • Modernt användargränssnitt för användarregistrering och anpassad registrering.
  När användare registrerar sig med hjälp av de nyligen släppta användarregistreringsfunktionerna för att använda egna enheter och anpassad registrering för enheter som har lagts till i Apple Business Manager får de tillgång till ett modernt gränssnitt som liknar registreringsvyn i Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Ytterligare kontroller för iOS 13-företagsenheter och senare för Wi-Fi och filappen.
  Nu kan du använda begränsningsprofilen till att tvinga att Wi-Fi ska vara aktiverat för övervakade iOS 13-enheter och dessutom kan du förhindra anslutning till nätverksenheter från filappen.
 • Driftsätt anpassade appar på ett bättre sätt med hjälp av metadata i Workspace ONE UEM Console.
  Nu kan du utföra automatisk synkronisering av metadata för anpassade appar som läggs till via integreringen med Apple Business Manager, på samma som sätt för publika appar. Mer information finns i Aktivera hantering av anpassade applikationer.

macOS

 • Nu går det ännu enklare att utföra support med hjälp av den plattformsoberoende fjärrassistanslösningen.
  Workspace ONE Assist är nu tillgängligt för macOS. Mer information finns i Fjärrvisning.
 • Förbättrad säkerhet för hantering av lokala administratörskonton med unika slumpmässiga lösenord för alla enheter som det går att visa i administrationskonsolen.
  Vi har förbättrat säkerheten för hantering av lokala administratörskonton i macOS. I Workspace ONE UEM tas det här ett steg längre och en lösenordsrotation utlöses automatiskt inom åtta timmer efter att någon försöker visa lösenordet i konsolen för en viss enhet.
 • Enheter som obligatoriska certifikat saknas på åtgärdas nu automatiskt.
  Vi har förbättrat tillståndshanteringen för macOS-certifikat. Enheter som obligatoriska certifikat saknas på åtgärdas nu automatiskt. Mer information finns i Certifikatprofilmotståndskraft.

Windows

 • Använd den förbättrade Windows Update-profilen till att kontrollera när dina Windows 10-enheter uppdateras.
  Vi har förbättrat användargränssnittet i Windows Update-profilen. Vi har komprimerat vissa fält, tagit bort äldre alternativ och även flyttat vissa saker i layouten. Vi har även lagt till alternativet Maximalt antal aktiva timmar som du kan använda till att begränsa de aktiva timmarna för enhetsuppdateringar. Du kan använda alternativet Deadline i dagar för påbörjad omstart till att ange senaste sluttider för omstarter.
 • Användargränssnittet har förbättrats för att det ska vara enklare att skapa baslinjer.
  Vi har förbättrat användargränssnittet för att skapa baslinjer. Tack vare den nya lodräta layouten är det enklare att navigera i anpassade policyer och tack vare den nya komprimerbara layouten är det enklare att granska ytterligare policyer.
 • Visa information om vilka byggen som används på dina Windows 10-enheter.
  Vi har förbättrat enhetsinformationssidan så att den senaste korrigeringsversionen eller den fjärde decimalen i operativsystemsversionen för Windows 10-enheter visas i fältet Byggnummer.

Apphantering

 • Vi har slutat samla in personlig appinformation från dina enheter, även när vi tvingar appefterlevnad eller -kontrollpolicyer.
  Vi har ändrat insamlingen av personlig appinformation när du anger integritetspolicyn till Samla inte in. Mer information finns i Påverkan av integritetsinställningarna på applikationslisteefterlevnad och -kontrollprofilen.
 • Vi har förbättrat användargränssnittet för installation av Windows-appar.
  Nu kan du skjuta upp omstarter och installera flera applikationer och starta om när alla har installerats. Mer information finns i Omstart av enheter.

Innehållshantering

 • Nu är det enklare att hantera dina befintliga handboksmallar.
  Nu kan du lägga till länkar till befintliga mallar.

E-posthantering

 • Rotera dina G Suite-lösenord på ett enklare sätt än tidigare.
  Du kan rotera Google Suite-lösenord för G Suite-användarkonton utan att behöva registrera eller avregistrera enheter.

Rugged

 • Vi har lagt till stöd för domänanvändarnamn i autentiseringsuppgifter för Stage Now-reläservrar.
  Nu kan du använda domänbaserade användarnamn för autentisering av Stage Now-reläservrar. Godkända format för domänanvändarnamn är "användarnamn@domän" och "domän\användarnamn". Mer information finns i steg 3 i Zebra Stage Now-specialtecken för Android.
 • Vi har ändrat grässnittet för VMware Launcher-programmet så att det liknar de inbyggda Launcher-programmen så mycket som möjligt. Du kan fästa ikoner i och ta bort ikoner från snabbfältet i Workspace ONE Launcher.
  Du kan lägga till appar i det undre fältet i Workspace ONE Launcher. Fältet visas när användare växlar till andra Launcher-skärmar.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1910 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1910.

Workspace ONE UEM Console

 • Vi har gjort förbättringar av /users/ API.
  GET/users/{uuid} och POST/users/API omfattar nu nya attribut som aadMappingAttribute, department, employeeIdentifier, costCenter, customAttribute1, customAttribute2, customAttribute3, customAttribute4 och customAttribute5.
 • Vi har lagt till ett nytt API som automatiskt synkroniserar användargrupper och administratörsgrupper i Console från Active Directory eller LDAP.
  Tidigare måste administratörer logga in manuellt på Console för att utföra synkronisering av grupper. Nu har vi ett API för gruppsynkroniseringsåtgärden som möjliggör automatisering. Det nya API:et GET/GroupSyncActions/{uuid} får godkännandestatus för en grupp via åtkomsttoken och en länk för sammanslagning av den gruppen. Resultatet inkluderar även information om medlemmar som lagts till och tagits bort från gruppen. Det nya API:et POST/GroupSyncActions sammanfogar användargrupper eller admingrupper i tillståndet "Väntar på godkännande av förfrågan".

Android

 • Visa ett personligt meddelande när du tar bort en arbetsprofil eller en slutanvändares enhet.
  Du kan nu välja att visa ett anpassat meddelande för slutanvändarna om du vill ta bort en arbetsprofil.
 • Vi har förbättrat säkerheten för icke-starka autentiseringsmetoder och meddelanden om byte av lösenkod.
  Lösenkodsprofilen ger bättre säkerhet kring metoder för icke-stark autentisering och aviseringar om lösenkodsbyte. Med Intervall innan lösenkod krävs kan du ange hur lång tid som ska gå innan enheten har låsts upp med icke-stark autentisering innan användaren uppmanas att ange lösenkoden. I textrutan Lösenkordsändringsvarning kan du ange hur lång tid innan lösenkoden förfaller som användaren meddelas att ändra sin lösenkod.
 • Vi har uppgraderat Launcher-profilen med ytterligare konfigurationer.
  Du kan nu aktivera/avaktivera Home och aktivera/avaktivera tangentlås i Launcher-profilen för Android för företag.

Chrome OS

 • Hantera säkert dina certifikat på användar- och enhetsnivå med tillägget Workspace ONE UEM för Chrome OS.
  Tillägget Workspace One UEM för Chrome OS installeras automatiskt på hanterade enheter för att möjliggöra säker provisionering av både användar- och enhetsbaserade Microsoft ADCS-certifikat, och sömlös anslutning till WiFi- och webbapplikationer. Direkt kommunikation med UEM console möjliggör dessutom snabbare enhetssynkronisering efter registrering samt förbättrad visning av enheter.
 • Förlorat läge för Chrome OS avaktiverar enheter på distans om de har tappats bort eller blivit stulna.
  Förlorat läge för Chrome OS gör att du kan avaktivera enheter på distans om de har försvunnit eller blivit stulna och ställa in ett anpassat meddelande som visas på låsskärmen i Chrome OS-enhetens profil. När alternativet är avaktiverat kan enheten inte användas för något syfte. Enheter kan aktiveras på nytt via fjärrkontroll när de hittas.

iOS

 • Ge dina appar ytterligare funktioner genom att associera domäner via fjärrkontroll.
  Konfigurera alla domäner som behöver associering med interna appar eller appar från tredje part utan att lägga in dem manuellt i appens fil med berättiganden. Associeringen kan användas för avancerade funktioner som SSO-tillägg, universella länkar och delade inloggningsuppgifter. För mer information se Lägga till tilldelning och undantag till applikationer.
 • Undvik fördröjningar vid godkännande av uppmaningar och få dina studenter att snabbt börja använda sina appar.
  Studenter med hanterade Apple-ID som skapats i Apple School Manager behöver inte längre godkänna eventuella uppmaningar att installera appar och böcker. Workspace ONE accepterar sådana uppmaningar för hanterade Apple-ID utan administratörsinteraktion.
 • Utnyttja de senaste kommunikationsstandarderna för Apple Push-notiser.
  Kommunicera med Apple-enheter via HTTP/2 för enhetshantering och leverans av push-notiser till VMware-produktivitetsprogram.

Windows

 • Använd sensorer för att övervaka dina 64-bitars Windows 10-enheter.
  Sensorer för Windows-skrivbordsenheter har nu stöd för kontroll när PowerShell-skript körs baserat på enhetsarkitekturen. Du kan begränsa ett skript till enbart 32-bitars eller 64-bitars eller tvinga skript att köras som 32-bitars, oavsett enhetsarkitektur. Den här förbättringen minskar fel vid användning av sensorer för 64-bitarsenheter.
 • Ta reda på hur dina enheter följer dina baslinjer.
  UEM console rapporterar nu en enhets efterlevnad till en specifik baslinje. Se aktuell efterlevnadsstatus för enheter till de publicerade principerna för en baslinje. Vid rapportering av baslinjens efterlevnad används en tröskel på 15 % efterlevnad innan en enhet markeras som en ej överensstämmande enhet.
 • Våra smartgrupper är inte bara smarta, de är också flexibla. Börja skapa OEM-specifika smartgrupper för Windows Desktop-enheter.
  Vi har lagt till support för Windows Desktop OEM och modeller till smartgrupper.
 • Vi arbetar på en teknisk förhands visning för Digital hantering av anställdas erfarenhet vid driftsättning i Windows 10.
  Digital hantering av anställdas erfarenhet är ett samarbete mellan Workspace ONE UEM och Workspace ONE Intelligence. Med den här funktionen aktiverad skickar Workspace ONE Intelligent Hub för Windows information om telemetri till Intelligence om operativsystems och appars stabilitet och användning.
  I en version av Intelligence som snart lanseras kan du se data i kontrollpaneler för att veta vad som fungerar och vad som behöver åtgärdas. Använd kontrollpanelerna för att fokusera på specifika analyser och använda automatiseringar för att minimera möjliga problem och åtgärda problem när de inträffar.
  Om du är intresserad av att börja samla in data kontaktar du kundtjänst för att aktivera funktionen.

Apphantering

 • Få konsekvent spårning av applikationsstatus på alla dina enheter.
  Vi har förbättrat olika områden i UEM console som hanterar övervakning av applikationsdriftsättning. Workspace ONE UEM console övervakar nu appar och tillhandahåller detaljerad applikationsstatus baserat på enhetens rapporter och loggar de åtgärder som vidtas i UEM console.

Tunnel

 • Vi har lagt till stöd för enhetstrafikregler för Workspace ONE Tunnel på macOS.
  Skapa detaljerade policyer för användningsfall som delad tunnling och domänfiltrering för macOS-applikationer. Lägg till appar och policyer från Tunnels enhetstrafikregler och leverera dem som en del av befintliga profiler.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1909 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1909.

Workspace ONE UEM Console

 • Delta i VMwares program för förbättring av kundupplevelser (CEIP).
  Workspace ONE UEM deltar nu i VMwares program för förbättring av kundupplevelser, som syftar till att förbättra sina produkter och tjänster, åtgärda problem och ge dig råd om hur du bäst driftsätter och använder våra produkter.  Som en del av CEIP samlar VMware in den tekniska informationen om din organisations användning av Vmwares produkter och tjänster regelbundet i samband med organisationens VMware-licensnycklar.  Denna information identifierar inte någon enskild individ. Närmare information om CEIP finns i förtroendecentret på https://www.vmware.com/se/solutions/trustvmware/ceip.html.
 • Automatiskt försök görs för en robust profilinstallationsupplevelse. 
  Vi har lagt till en ny logik för omprövning för profiler som inte kunde installeras på dina enheter. Den nya logiken försöker på nytt installera profilerna när dina enheter checkar in.
 • De nyutformade meddelandemallarna är här.
  De omdesignade meddelandemallarna ger nu en bättre globaliseringsupplevelse. Med det nya systemet ser administratörer som använder meddelandemallar endast mallar för det aktiva språket. Om till exempel en administratör använder Workspace ONE UEM Console med japanska visas endast japanska meddelandemallar.
 • Håll koll på dina delade enheter med den nya API-händelseaviseringen för incheckning/utcheckning.
  Vi har lagt till en API-händelseavisering som gör att du kan se när delade enheter checkas in/ut. Händelseaviseringen gör att du kan känna igen användningsmönster och hjälper dig att hålla koll på de här enheterna med flera användare. 
 • UEM-aviseringar i form av meddelanden i Intelligent Hub finns nu under aviseringar. 
  Om du har aktiverat tjänsten Workspace ONE Intelligent Hub och funktionen aviseringskapacitet är aktiverad skickas UEM-aviseringar (exempelvis överensstämmelseproblem) via aviseringstjänsten. Denna förbättring gör att anställda får alla sina aviseringar till aviseringssidan på Intelligent Hub vilket ger dem en konsekvent upplevelse. Man behöver inte längre gå till konton > den här enheten > meddelanden i Intelligent Hub-appen för att se UEM-relaterade aviseringar.

Chrome

 • Vi presenterar den helt nya Dell-profilen för dina Dell-specifika hanteringsfunktioner. 
  Med lanseringen av Dell Enterprise Chromebook-serien har Dell introducerat några Dell-specifika hanteringsfunktioner med den nya Dell-profilen (Chrome OS)

iOS

 • Öka säkerheten med nya åtkomstkontroller för USB-enheter.
  Nu kan du förhindra att USB-enheten kommer åt filer på enheter med iOS 13+ i begränsningsprofilen
 • Ange hur dina enheter med iOS 13+ hanterar nätverkstrafik med VPN-profilen.
  Nu kan du ställa in domäner som e-post, kontakter och kalenderkonton automatiskt ska ansluta till. Du kan även styra hur VPN-klienten (virtuellt privat nätverk) inkluderar eller exkluderar lokal nätverkstrafik.
 • Styr hur röststyrning fungerar för enheter med iOS 13+ som körs i enappsläge.
  Förhindra eller tillåt röststyrningsfunktioner för enheter med iOS 13+ när du konfigurerar enappslägesprofilen
 • Få SSO-funktionalitet till dina appar med SSO-tilläggsprofilen.
  Den nya tilläggsprofilen för enkel inloggning för enheter med iOS 13+ gör att du kan tillhandahålla riktade webbadresser för både omdirigering och autentiseringsbaserad SSO.
 • Anpassa anmälningsupplevelsen för enheter som synkroniserats från Apple Business Manager. 
  Driftsätt enheter som synkroniserats från Apple Business Manager (tidigare DEP) med en uppsättning anpassningsbara märkeswebbskärmar. Dessa skärmar ger anpassad anmälning med avancerade anmälningsåtgärder som modern autentisering, multifaktorautentisering och godkännande av EULA.
 • Vi har stöd för en ny integritetsfokuserad anmälningsmetod som skyddar dina personuppgifter samtidigt som företagsresurser fortfarande tillhandahålls.
  Anmäl alla dina enheter med iOS 13+ med hanterade Apple-ID:n som skapats i Apple Business Manager genom federation till Azure AD. Användaranmälda enheter ger förbättrat integritetsfokus som skiljer hanterade data från personliga samtidigt som de viktigaste hanteringsfunktionerna fortfarande tillhandahålls, till exempel att installera appar, konfigurera Wi-Fi och krav på lösenkod.
 • Uppdatera din eSIM-konfiguration.
  Begär att enheter med iOS 13+ uppdaterar eSIM-konfigurationen för en specifik operatör genom att göra ändringar på sidan med enhetsinformation.  

macOS

 • Effektivisera upplevelsen av installationsassistenten med våra nya alternativ för anpassning av primära användarkonton. 
  Anpassa det primära användarkontots information som skapas i installationsassistenten på macOS 10.15 Catalina-enheter under en automatisk anmälning via Apple Business Manager. Gör dessa ändringar när du skapar eller redigerar DEP-anmälningsprofilen
 • Med en SSO-tilläggsprofil får du lösenordssynkronisering för SSO och AD på dina enheter. 
  Konfigurera apptillägg som utför enkel inloggning med antingen det generiska eller Kerberos-SSO-tillägget på macOS 10.15 Catalina-enheter med SSO Kerberos-tilläggsnyttolasten

 • Gör användarupplevelsen enklare genom att automatisera nya godkännanden av systemtillägg. 
  Kontrollera begränsningar och inställningar för appar med systemtillägg genom att konfigurera systemtilläggsprofilen

 • Förhindra dataläckage med nya handoffbegränsningar.
  I begränsningsprofilen kan du kan begränsa huruvida funktionen kontinuerlig handoff kan användas på Mac-datorer som kör 10.15 genom att konfigurera handoffnyckeln. 

 • Övervaka status för säker start och extern start i syfte att säkerställa att endast godkända operativsystem kan köras. 
  Visa status för säker start och extern start för Mac som kör 10.15 Catalina på sidan med enhetsinformation

Mobile Content Management

 • Content Locker får ett nytt namn. Vi välkomnar Workspace ONE Content.
  Med Workspace ONE Content får du samma funktioner som med Content Locker, men under ett nytt namn. Mer information finns i VMware Workspace ONE Content

Rugged

 • Håll anmälningen av Honeywell Android-enheter enkel med streckkodsanmälning.
  Du kan förenkla anmälningsupplevelsen för dina användare med streckkodsanmälan för Honeywell Android-enheter. Användare skannar bara streckkoden för att anmäla enheterna

Windows

 • Allt är bättre tillsammans med Dell och den nya Dell BIOS-attesteringen.
  Skydda dina stationära Windows-enheter från Dell med den nya Dell BIOS-attesteringen. Den här tjänsten analyserar dina Dell-enheters BIOS och rapporterar statusen på BIOS till Workspace ONE UEM. Med hjälp av Workspace ONE UEM-efterlevnadspolicyer kan du agera snabbt för att minska den risk som en enhet med säkerhetsbrister utgör för ditt nätverk.

Workspace ONE Express

 • Läs mer om att uppgradera till Workspace ONE UEM.  
  Du har nu en enkel väg för att förstå vad uppgradering till Workspace ONE UEM kan göra för din organisation. Få tillgång till användbara videor, livedemonstrationer och dokumentation av Workspace ONE UEM:s fullständiga funktionsuppsättning, för att inte nämna en enkel uppgraderingssökväg när du ska göra bytet.
 • Vi har gjort det enkelt att migrera dina äldre Android-enheter till Android Enterprise. Testa vårt nya Android-migreringsverktyg för Express.
  Android-migreringsverktyget tar dig genom processen steg för steg. När du har registrerat Workspace ONE Express med Google som företagets mobilitetshanterare kan du migrera dina äldre Android-enheter. 
 • Nu har det blivit enklare att felsöka enheter, vi har fört in en felsökningsflik under enhetsinformation. 
  I felsökningsfliken kan du visa listor med händelseloggar och kommandon, inklusive filter och sökfunktioner, vilket gör att du kan genomföra felsökning på enheten. Mer information finns i fliken felsökning i enhetsinformation

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1908 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1908.

Android

 • Registrera enheter i Android Enterprise arbetshanterat läge utan hanterat Google-konto. 
  Du kan registrera enheter i Android Enterprise arbetshanterat läge utan ett hanterat Google-konto under följande omständigheter:
  • Om du inte har anslutning till Google.
  • När du arbetar i ett slutet nätverk.
  • Om enheterna inte innehåller Google-tjänster (AOSP/icke-GMS). 
   Sidan Android EMM-registrering har nu ett alternativ för att välja AOSP-slutet nätverk som arbetshanterad registreringstyp. Mer information finns i Android-enhetsregistrering
 • Vi tillåter lösenkodsåterställning på arbetsprofilenheter som kör Android 8.0+.
  Du kan nu välja kommandona Rensa lösenkod och Återställ lösenkod för arbetsprofilenheter som kör Android 8.0+. Rensa arbetslösenkod tar bort säkerhetskontrollen på enheten och Återställ arbetslösenkod uppmanar dig att ange en ny lösenkod. 
  Mer information finns i Enhetshanteringskommandon.

iOS

 • Vi har nu lagt till nya nyttolastnycklar för nätverksanvändning för alla dina iOS 13-enheter.
  Ställ in Wi-Fi-stödfunktionerna för riktade fysiska och eSIM-kort för iOS 13-enheter.
  Mer information finns i Konfigurera profil för nätverksanvändningsregler
 • Hoppa över alla nyligen tillagda installationsassistent-skärmar för iOS 13-enheter.
  Vi låter dig hoppa över nyligen tillagda installationsassistentskärmbilder för iOS 13-enheter som lagts till i Apple Business Manager.
  Mer information finns i Slutför registreringsprofilen för DEP
 • Vi har lagt till nya nyttolastnycklar för begränsningar för iOS 13-enheter.
  Förhindra Wi-Fi-växling, QuickPath-tangentbord, Hitta mina vänner och Hitta min enhet på iOS 13-enheter. Vi har dessutom lagt till flera befintliga alternativ som kräver övervakning, till exempel att begränsa kamera, Safari, iCloud-säkerhetskopiering och explicit innehåll.
  Mer information finns i Konfigurationer av begränsningsprofiler
 • Stoppa användarens växling av apparna Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar separat. 
  Vi har nu lagt till en ny nyttolastnyckel för Exchange för iOS 13-enheter som tillåter konfigurering och förhindrar användare att växla mellan ursprungliga apparna E-post, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar separat. 
  Mer information finns i Konfigurera EAS-e-postprofil för den ursprungliga Mail-klienten

macOS

Windows

 • Förenkla peerdistributionen med den nya Windows Desktop-profilen.
  Vi har flyttat Workspace ONE-peerdistributionen från Grupper och inställningar till en enhetsprofil för Windows Desktop. Den nya profilen för Windows Desktop-enheter förenklar konfigurationen av inställningarna för Workspace ONE-peerdistribution.
  Workspace ONE-peerdistribution har nu stöd för distribuerade, värdbaserade och lokala BranchCache-lägen tillsammans med ytterligare konfigurationsinställningar som diskutrymmesprocent och maxålder för cache.
  Mer information finns i Peerdistribution med Workspace ONE
 • Provisionera dina Windows 10-enheter själv med krypterade anpassade PPKG:er.
  Med PPKG:er kan du provisionera Windows 10-enheter med de appar, profiler och registreringsuppgifter du använder. Du kan använda det här provisioneringspaketet som en del av Windows 10 Out of the Box Experience eller senare när enheten har konfigurerats.
  För mer information, se Skapa ett provisioneringspaket för Windows 10-enheter
 • Med ursprung i ett partnerskap med Dell kan VMware presentera Workspace ONE Express+.
  Workspace ONE Express+ är en enkel hanteringslösning för små och medelstora företag som ger stöd för Windows 10-enheter och Office365-appar.

Workspace ONE Express

 • Registrera Google-kontot med Workspace ONE Express och ge stöd åt enheter med Android Enterprise.
  Workspace ONE Express stödjer nu Android Enterprise, däribland stöd för arbetsprofil och arbetshanterade registreringstyper, samt stöd för hanterat Google Play, Android Enterprise-regler och resurser. Express-stöd för äldre Android fortsätter oförändrat.
  Mer information finns i Registrering
 • Med Workspace ONE Express kan du nu lägga till en applikationskatalog på enheternas startskärm.
  När du ställer in Workspace ONE Express erbjuds du nu chansen att lägga till en applikationskatalog på enheternas startskärm. Det här alternativet gör det enkelt att se till att dina enheter kan hämta de valfria appar du tilldelar dem.
  Mer information finns i Express-installation

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1907 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1907.

Workspace ONE UEM Console

 • Vi har gjort det lättare att logga in på Console efter att tidsgränsen för sessionen har överskridits.
  Console kommer nu ihåg om du är SAML-användare eller inte. När tidsgränsen för SAML överskrids kan SAML-användare logga in igen utan några klick. Användare som inte är SAML-användare, med användarnamn och lösenord i historiken, får sina autentiseringsuppgifter ifyllda automatiskt på skärmen och kan sedan logga in med ett klick. Den här förbättringen är aktiverad som standard.
  Mer information finns i Logga in på UEM Console
   
 • Ta reda på om dina APN-certifikat ansluter via HTTP/2-protokollet.
  Du kan nu välja att utföra testet manuellt och kontrollera om dina APN-certifikat ansluter via HTTP/2-protokollet. 
  Mer information finns i Kontrollera APN-anslutningar via HTTP/2-protokollet.
   
 • Enhetstaggar visar inte längre taggfärgen och taggtypen i console.
  Alternativ för enhetens taggfärg och taggtyp har tagits bort från console.
   
 • Ta bort en tilldelad enhetstagg från flera enheter samtidigt.
  Du kan ta bort tilldelade enhetstaggar från flera enheter samtidigt.
  Mer information finns i Ta bort taggar från flera enheter.
   
 • Vi erbjuder en förenklad integrering med Adaptiva för att stödja driftsättningen av peer-to-peer-programvarudistribution.
  Workspace ONE UEM har stöd för en ny version av Adaptiva-servern. För alla befintliga kunder stöder Workspace ONE UEM fortfarande den äldre versionen av Adaptiva-servern. Om du vill använda den nya integreringen uppdaterar du din Adaptiva-server och AirWatch Cloud Connector till version 1907.
  Mer information finns i Konfiguration av Adaptiva Peer Distribution-programvara
   
 • AirWatch Express har fått ett nytt namn. Det nya namnet är Workspace ONE Express.
  Workspace ONE Express har samma funktioner som AirWatch Express, men med ett nytt namn. 
  Mer information finns i Introduktion till Workspace ONE Express.
   
 • Vi har förbättrat sekretessen genom att lägga till en fråga om platsdata i Workspace ONE Express.
  Sekretess är viktigt för våra kunder. Om användaren svarar Ja på enkäten Komma igång får användaren en fråga på enheten om han eller hon vill dela sina platsdata. Om användaren avböjer samlas inte platsdata in.
  Mer information finns i Enkät om Express-installation.
   
 • Få bättre översikt över statusen för batchimport av aktiviteter i Workspace ONE Express.
  Du kan nu se status för batchimport av aktiviteter. Gå till Konton > Användare > Batchstatus för att se status för de batchimportjobb som du har påbörjat.
  Mer information finns i Batchimport av användare eller enheter.
   
 • Få ut mesta möjliga av sidan Listvy för telekom med det nya exportalternativet.
  Du kan nu exportera din användnings- och roaminginformation i CSV- och XLSX-format. Den exporterade filen kan hämtas på sidan Övervakning > Rapporter och statistik > Exporteringar
  Mer information finns i Detaljerad information om abonnemangsanvändning för telekomtillgångar.
   
 • Vi har förbättrat vår logik för synkronisering av kataloganvändarstatus.
  Statusen för administratörs- och anmälningsanvändarkonton i UEM console synkroniserar nu korrekt med avaktiveringar utförda i Active Directory-tjänsten, förutsatt att följande är uppfyllt. Användaren som anges i alternativet BindningsanvändarnamniGrupper och inställningar > Alla inställningar > System > Enterprise-integration > Katalogtjänsterpå flikenServermåste ha administratörsbehörigheter för Active Directory. Papperskorgen måste också aktiveras med Active Directory-administrationscenter.
  Mer information finns i Synkronisering av kataloganvändarstatus.
   
 • Nu är validering av LDAP-konfiguration mer omfattande. Validera din LDAP-konfiguration direkt från console. 
  Administratörer kan nu, vid inställning av Directory Services, validera kataloganvändare och användargrupper samt deras attribut, även innan de läggs till i UEM Console. Den förbättrade funktionen bidrar till att undvika dåliga konfigurationer på grund av felaktig inställning av katalogtjänster.
  Mer information finns i Användarinformation för kartkatalogtjänster.
   
 • Fliken Inställningar har tagits bort från de globala sökresultaten, vilket gör att sökningen går snabbare.
  Om du väljer att söka efter inställningar startar du en sökning från sidan Konfigurationer . Gå till Grupper och inställningar > Konfigurationer och ange ett nyckelord i söktextrutan.

Android

 • I konfigurationsupplevelsen för Androids publika appar kan du nu ställa in komplexa konfigurationer som stöds av OEM.
  Våra nya uppdateringar omfattar:
  • Stöd för kapslade paketmatriser.
  • En bättre och enklare design med användbara knappbeskrivningar. 
  • Välj att lämna de oanvända applikationsinställningarna tomma i stället för att ta bort dem från användargränssnittet.
   Mer information finns i Tilldela appar för Android.
 • Vi har lagt till programmatiska migreringsarbetsflöden för att flytta dina enheter i äldre enhetsadministration till arbetsprofil.
  Migrera från din Android-driftsättning (äldre) till Android Enterprise (tidigare Android for Work) för att få mer kontroll och enhetlighet för alla OEM-enheter med förbättrad säkerhet och en bättre övergripande upplevelse för anställda med BYOD-enheter.
  Mer information finns i Migrering av Android (äldre) enhetsadministratör
   
 • Den förbättrade lösenkodsprofilen har bättre stöd för den ursprungliga Android-funktionen.
  Lösenkodsprofilen för Android har uppdaterats med stöd för ursprungliga funktioner i Android 9.0. Nu kan du: 
  • Tvinga fram en separat lösenkod för enhetens arbetsdel och privata del.
  • Öka maximalt antal dagar innan lösenordet går ut från 180 till 9 999.
  • Ange ytterligare biometriska lösenkodsalternativ. 
   Mer information finns i Inställningar för att påtvinga lösenkod (Android).
 • Skydda dina Work Managed-enheter och företagsägda, personligt aktiverade enheter med en första lösenkod.
  Använd alternativet Ange första lösenkod i lösenkodsprofilen för att ange en första lösenkod på enhetsnivå på alla driftsatta enheter. Efter driftsättning kan du återställa lösenkoden på enhetsnivå.
  Mer information finns iInställningar för att påtvinga lösenkod (Android).
   
 • QR-kodguiden ger större flexibilitet för alla dina systemappar när enheten anmäls. 
  På alla arbetshanterade enheter kan du aktivera systemappar för att icke-kritiska systemapplikationer ska vara fortsatt installerade på din arbetshanterade enhet, eller så väljer du Avaktivera för att ta bort apparna
  Mer information finns i Generera en QR-kod med hjälp av konfigurationsguiden för anmälning.

Chrome OS

 • Få tillgång till beta- eller utvecklingsversioner av Chrome OS och testa förhandsversioner innan de är allmänt tillgängliga.
  Ange om enheterna ska ta emot beta-, utvecklings- eller produktionsversioner av Chrome OS via fältet för att släppa kanaler i profilen för systemuppdateringar. Det är användbart för att testa versioner innan uppdateringar skickas ut till hela enhetsflottan.
  Mer information finns i profilen Konfigurera systemuppdateringar (Chrome OS).

iOS

 • Aktivera dataskydd på dina enheter vid alla tidpunkter. 
  Nu kan du välja om du vill ta bort enhetens lösenkod när du checkar in en delad enhet.
  Mer information finns i Konfigurera delade enheter
 • Konvertera automatiskt begärda appar till hanterade, om du väljer att aktivera "Ändra app till MDM-hanterad om installerad av användaren". 
  Om du nu installerar en app som ohanterad (t.ex. via App Store) konverterar konsolen automatiskt appen till hanterad när inställningen Ändra app till MDM-hanterad om installerad av användaren är aktiverad, oavsett om metoden för appdistribution är automatisk eller på begäran. 
  För mer information se Lägga till tilldelning och undantag till applikationer

macOS

 • Rotera dina återställningsnycklar på begäran för bättre säkerhetsefterlevnad.
  En ny säkerhetsförbättring har lagts till i enhetsinformationen och självbetjäningsportalen som innebär att PRK (personlig återställningsnyckel för FileVault) roteras automatiskt 15 minuter efter att användaren eller administratören har fått åtkomst till den.
  Mer information finns i Rotation av personlig återställningsnyckel
   
 • Kontrollera begränsningarna för parkoppling av smartkort på enheter med macOS 10.12.4 och senare.
  Vi har lagt till en ny profilnyttolast för att konfigurera inställningarna och begränsningarna för användningen av smartkort.
  Mer information finns i Konfigurera en profil för smartkort
   
 • Begränsa eller tillåt registrering av skärminspelningar och skärmbilder.
  Vi har lagt till en ny begränsningsnyckel som avaktiverar användarens möjlighet att ta skärmbilder av bildskärmen eller registrera skärminspelningar.
  Mer information finns i Konfigurera profilen Begränsningar

Mobile Content Management

 • Markera flera filer och ta bort dem samtidigt från den innehållslistvy som hanteras av AirWatch.
  Innehållslistvy som hanteras av AirWatch har nu stöd för massborttagning av filer.
  Mer information finns i Listvy för innehållshantering.
   

Tunnel

 • Vi förbereder oss för något nytt. Workspace ONE Tunnel för Windows-appen behöver ett nytt ramverk och ytterligare inställningar för den kommande versionen.
  I UEM console visas nya inställningar för Workspace ONE Tunnel för Windows. Vänta med att använda de nya inställningarna tills vår nya app finns tillgänglig.
  Mer information finns i Konfigurera per-app-tunnelprofil för Windows Desktop-appen.
 • Det är dags att flytta dina Safari-domäner från iOS VPN-profilnyttolast till konfigurationen enhetstrafikregler.
  Vi har tagit bort avsnittet Safari-domän från XML för VPN-profiler. Om du uppgraderar till 1907 från en äldre version kan du planera en smidig migreringsstrategi och flytta alla dina Safari-domäner från iOS VPN-profilnyttolast till konfigurationen enhetstrafikregler. 

Windows

 • Vill du att dina Windows 10-enheter ska fortsätta att vara konfigurerade med bästa praxis? Nu är baslinjefunktionen tillgänglig för alla kunder.
  Baslinjer gör att du kan skydda dina enheter och anpassa dem efter industristandarder såsom CIS Benchmarks. Med baslinjer kan du ställa in och hantera dina valda konfigurationer helt trådlöst utan behov av VPN eller ditt domännamn. Du kan också skapa anpassade baslinjer med GPO-policyer. De nya baslinjeförbättringarna inkluderar redigering och borttagning av anpassade baslinjer.
  Mer information finns i Använda baslinjer

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1905 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1905.

Workspace ONE UEM Console

 • Få ut det mesta av AirWatch Express med de nya standardinställningarna.
  • Platsinsamling är nu aktiverad som standard för nya driftsättningar av AirWatch Express. . Slutanvändarna får nu ett bekräftelsemeddelande på sina enheter som ber om tillåtelse att samla in platsdata. Om tillåtelsen ges visas platsinformation i enhetsinformationen på UEM-konsolen.
  • Appkatalogen är nu aktiverad som standard för nya driftsättningar av AirWatch Express. Efter registreringen visas webbklippet för appkatalogen på enhetens hemskärm och gör att slutanvändare kan se alla tilldelade appar.
  • Du kan snabbt låsa upp iOS-enheter i förlorat läge från åtgärdsverktygsfältet i vyn med enhetsinformation.
 • Flera konfigurationsförbättringar har gjorts för AirWatch Express som påverkar platsinsamlingen, appkatalogen och förlorat läge för iOS-enheter.
 • Hämta dina användarkonton och grupper med helt nya SCIM API.
  Ett nytt SCIM API är till hjälp med att hämta alla grupper som en användare tillhör. 
 • Godkänn automatiskt dina applikationer från kom igång-guiden i Office 365.
  Med kom igång-guiden i Office 365 kan du automatiskt godkänna Office 365-appar för Android Enterprise. Det här är nu det normala flödet.
 • Exportera dina rapporter till XLSX-filer, precis som CSV-filer.
  Förutom att exportera CSV-filer kan du nu exportera listvyer och rapporter som XLSX-filer. Med det nya alternativet kan du undvika de formateringsproblem som orsakats av CSV-format.

Workspace ONE Intelligent Hub

 • Aktivera enkelt dina hubbtjänster om du redan använder VMware Identity Manager och Workspace ONE UEM.
  Nu kan du enkelt aktivera hubbtjänster om du redan använder VMware Identity Manager och Workspace ONE UEM.
  Ange bara din befintliga VMware Identity Manager-URL för att aktivera hubbtjänster. Du behöver inte ange administratörens användaruppgifter igen. Vi använder dem som du redan har angett för att koppla VMware Identity Manager och Workspace ONE UEM.

iOS

 • Börja rapportera på både fysiska SIM-kort och eSIM-kort med det nya stödet för dubbla SIM.
  Administratörer kan nu rapportera både fysiska SIM-kort och eSIM-kort som är konfigurerade på iOS-enheter som stöds, som iPhone XR, XS och XS Max.

Mobile Content Management

 • Lägg till jokertecken för att hindra användare från att skapa manuella arkiv och undermappar.
  Du kan nu använda jokertecknet (*) i början och slutet av filens sökväg för att förhindra användare från att skapa manuella arkiv och undermappar med den manuella mallen.

Rugged

 • Automatisering gör det enkelt att lägga till appar i Launcher-profilen.
  Nu kan du skapa dynamiska regler för automatisk vitlistning av appar som lagts till i en Launcher-profil. Reglerna har stöd för jokertecken i appfältet. När du har lagt till ett jokertecken visas appikonen som ett paket med appar och visas i Launcher-tjänsten i det tillgängliga utrymmet. Du behöver inte publicera appen varje gång du lägger till en ny app.
 • Vi har utökat Content Delivery Network (CDN) till VMware Workspace ONE Launcher.
  Content Delivery Network (CDN) är nu utökat till VMware Workspace ONE Launcher.Under registrering, när starttjänsten skickas till enheten, så skickas den genom CDN istället för via enhetstjänsterna. Detta förbättrar Launcher-tjänstens prestanda till enheter och minskar belastningen på servern när en ny version av Launcher (starttjänsten) distribueras.

Windows

 • Få ut mesta möjliga av dina Dell-enheter med den uppdaterade integrationen av BIOS-profilen och Dell Command | Monitor.
  Du behöver inte längre skicka Dell Command | Monitor manuellt till Windows Desktop-enheter för att använda BIOS-profilen. När du skickar profilen till enheterna skickar Workspace ONE UEM Dell Command | Monitor till enheterna.
 • Ge användarna kunskaper. Aktivera en förloppsvisning för Windows Desktop-enheter som registreras genom att använda arbetsflödet OOBE (out of the box experience).
  Den nya förloppsvisningen informerar användaren om vad som händer bakom skärmen under OOBE-registreringen. Du kan även tillåta användare att hoppa över OOBE efter en viss tidsgräns.

 • Slutanvändarenheter kräver inte längre Intelligence Hub för att använda Windows Desktop Antivirus-profilen.
  Nu är det enklare än tidigare att hålla dina Windows Desktop-enheter säkra med Windows Defender eftersom vi inte längre kräver agent med den uppdaterade antivirusprofilen för Windows Desktop-enheter.

 • Enheter har ett stort antal attribut associerade. Utnyttja kraften hos sensorer för att välja specifika enheter.
  Stationära Windows-enheter har mängder av attribut för att komma ihåg t.ex. maskinvara, OS, certifikat, korrigeringar, appar och mycket mer. För att spåra alla dessa attribut har vi skapat sensorer. Nu kan du skapa en sensor för ett visst attribut och visa dessa data i Workspace ONE Intelligence genom att skapa visualiseringar på kontrollpaneler och anpassa rapporter.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1904 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1904.

Workspace ONE UEM Console

 • Vi är glada att ge dig en bättre inloggningsupplevelse
  Administratörer kan nu spara sina användarnamn och lösenord i webbläsarens cache som kan användas för efterföljande inloggningar.
 • Identifiera dina enheter på ett enkelt sätt. Vi har lagt till en ny enhetsidentifierare med namnet Offentlig IP-adress i enhetsinformationen och listvyn för enheter.
  Den offentliga IP-adressen läggs till i enhetsinformationen, i listvyn för enheter och på sidan med integritetsinställningar så att du kan begränsa åtkomsten till den enligt affärs-och slutanvändarens behov.
  Visa enheternas offentliga IP-adresser genom att gå till Enheter > Listvy, och klicka sedan på knappen Layout och anpassa kolumnvalen. Du hittar Offentlig IP-adress på fliken Nätverk i vyn för enhetsinformation. Ändra integritetsinställningar för enheters offentliga IP-adresser genom att gå till Grupp och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Allmänt > Integritet i avsnittet Nätverk.
 • Med den nya Mina tjänster-väljaren får du åtkomst till dina hubbtjänster från UEM Console. 
  Du kan nu få åtkomst till hubbtjänster från Workspace ONE UEM Console med Mina tjänster-väljaren. Väljaren finns i huvudmenyn på nästan alla sidor i konsolen.
 • Vi erbjuder nu SAML-autentisering för konfigurationer med flera domäner.
  Administratörer (endast) kan nu använda SAML-autentisering i miljöer med flera domäner för Workspace ONE UEM och utöka verktyget för redan betrodda autentiseringsprotokoll utöver konfigurationer för enskild domän. Stöd för miljöer med flera domäner är som standard aktiverat och det krävs ingen systeminställning.
 • I AirWatch Express finns nu ett annat alternativ för att kommunicera med användarenheter med SMS-meddelanden.  
  Börja använda SMS-meddelanden i AirWatch Express.Sidan för SMS-konfiguration finns nu i AirWatch Express. För att använda funktionen krävs ett konto med en SMS-leverantör som stöds. Du kan aktivera SMS-meddelanden genom att gå till Grupper och inställningar > Konfigurationer > SMS och sedan fylla i inställningsalternativen inklusive Gateway-typ och Lösenord.

Android 

 • Nu är det dags att komma igång med Googles Firebase Cloud Messaging-tjänst.
  Google har meddelat att de avaktiverar Google Cloud Messaging från och med 10 april och istället lanserar en ny Cloud Messaging-plattform som kallas Firebase Cloud Messaging (FCM). När GCM har blivit föråldrad kan kunder som registrerar nya enheter i GCM-aktiverade miljöer uppleva längre fördröjningar i kommunikationen mellan Workspace ONE UEM Console och Android-enheter. 
  Alla kunder uppmanas att uppgradera sin VMware Workspace ONE UEM Console, Workspace ONE Intelligent Hub-applikation, och Workspace ONE-applikation till versionerna som innehåller stöd för Firebase Cloud Messaging. 
  Du hittar mer information om kommande ändringar i Cloud Messaging Services i miljöer med Android-enheter i portalen My Workspace ONE.

Innehållshantering

 • Den nya strategin för just-in-time cachelagring som eliminerar hög minnesanvändning.
  Vi har konstruerat om cachelagring för innehåll för bättre prestanda. Den nya strategin lagrar endast de mappar och de innehållsposter som användarna använder. Mappar lagras individuellt i stället för som i den gamla strukturen där hela arkivet lagrades.

E-posthantering

 • Börja anpassa attributen som används i API-anrop till Google Suite.
  Nu ger vi möjlighet att ändra användarens attribut för Google Suite-provisionering. Anpassa attributen som används i API-anrop till Google Suite genom att ange ett alternativt attribut istället för användarens e-postadress. 

iOS

 • Hindra användare från att ändra inställningarna för personlig hotspot.
  Nu kan du begränsa användarna från att ändra de personliga inställningarna för hotspot och förhindra Siri från att logga tillbaka data till dess servrar på iOS 12.2 +-enheter.

macOS

 • Nu har vi stöd för hubbtjänster på macOS Intelligent Hub 19.04.
  UEM Console 1904 innehåller stöd för funktioner i macOS Intelligent Hub 19.04, som förbättrad katalog, People, aviseringar och anpassad Hem-flik. 
 • Ny och förbättrad profil för FileVault-kryptering.
  Diskkrypteringsprofilen stöder nu uppskjuten MDM-aktivering. Profiluppdateringen innehåller även mer granulära kontroller över hubbeteende för aktivering av kryptering och återställningsnyckel för deponering. 

Rugged

 • Öka säkerheten på din reläserver. Nu stöds HTTPS-protokoll av reläserverns konfiguration.
  Nu kan du välja HTTPS-protokollet när du konfigurerar en reläserver, inklusive konfigurationen av en StageNow-streckkod. Utnyttja stödet genom att konfigurera en HTTPS-slutpunkt med ett valfritt konfigurationsverktyg hos webbservern (t. ex. IIS). Du måste även gå till Enheter > Provisionering > Reläservrar > Listvy, välj Lägg till följt av Lägg till reläserver. Välj sedan i fliken Enhetsanslutning ”HTTPS” som Protokoll.

Windows

 • Se till att dina Windows Desktop-enheter är säkra från skadlig kommunikation med den nya brandväggsprofilen.
  Den nya brandväggsprofilen innehåller nya inställningar för Windows 10-enheter. Nu kan du konfigurera olika beteenden för domän-, publika och privata anslutningar. Du kan även lägga till egna anpassade brandväggsregler.
 • Vi har gjort underhåll av Dell provisionering för VMware Workspace ONE-provisioneringspaket enklare med mallar.
  Med mallar kan du konfigurera inställningar för ett provisioneringspaket inklusive appar och spara inställningarna för senare användning. Vi har även lagt till möjligheten att redigera och ta bort befintliga provisioneringspaket.
  Om du har befintliga PPKG:er när du uppgraderar till 1904 kommer de att tas bort eftersom de inte längre stödjer det nya arbetsflödet. Du kommer att behöva återskapa befintliga PPKG:er på din dator.
 • Ge användarna sina appar. Lägg till användarkontextappar till dina provisioneringspaket för Dell-provisionering för Workspace ONE UEM.
  Nu kan du lägga till användarkontextappar i provisioneringspaket. Dessa appar installeras när en användare loggar in på en enhet för första gången.
 • Ibland behöver en baslinje bara justeras en aning.
  Nu kan du anpassa de förvalda ADMX-inställningarna i dina Windows Desktop-baslinjer. Den här anpassningen läggs till utöver att lägga till ytterligare ADMX-policyer.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1903 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1903.

Workspace ONE UEM Console

 • Växla mellan alla Workspace ONE-tjänster som du har konfigurerat.
  Du kan nu växla mellan alla dina Workspace ONE-tjänster med den nya bento-ikonen på sidhuvudmenyn. Prova genom att välja den nya ikonen till höger om kontonamnet. Den här funktionen är aktiverad som standard.
 • Filterkriterierna för smartgrupp blir allt smartare.
  Du har nu två nya och användbara kategorier tillgängliga när du skapar en smartgrupp: Hanteringstyp och Registreringskategori. 
  Med hanteringstyp kan du rikta in dig på enheter över olika plattformar som hanteras av MDM eller en applikation som Boxer eller Content. 
  Med registreringskategorin kan du gå längre ned i enbart Apple- eller Android-enhetspoolen och isolera enheter efter deras specifika registreringssökväg. Du kan till exempel endast använda Apple-enheter som är DEP-registrerade eller endast Android Enterprise-enheter. Se hela utbudet av hanteringstyper och registreringskategorier genom att gå till Grupper och inställningar > Grupper > Tilldelningsgrupper och välja knappen Lägg till smartgrupp.
 • Få åtkomst till meddelandemallar som är specifika för registreringsflödet.
  När du lägger till saknade Active Directory-användare i användargrupperna har du nu åtkomst till meddelandemallar som är specifika för registreringen. Det innebär att användarna kan få ett registreringsmeddelande som tar hänsyn till konfigurationen. Om registreringen till exempel är begränsad till endast registrerade enheter med ett token, kan du skicka ett e-postmeddelande för registrering till de användare som återspeglar den här konfigurationen och innehåller detta token. Dra nytta av den här funktionen genom att gå till Konton > Användargrupper > Listvy, välj Lägg till och sedan Lägg till användargrupp, aktivera sedan alternativet Skicka e-post till användare när du lägger till saknade användare och välj den meddelandemall som bäst passar dina behov.
 • Nu kan du låta en grupp administratörer skapa taggarna för enheterna och lämna tilldelningen av taggarna till en annan grupp.
  Tilldelningen av enhetstagg har förbättrats. Du kan ha en grupp administratörer som har i uppgift att skapa alla taggar för enheterna och lämna masstilldelningen av dessa taggar till en annan administratörsgrupp.
  Dra nytta av den här funktionen genom att gå till Konton > Administratörer > Roller och lägg till den nya resursen "Hantering av flera enheter" till administratörsrollerna.
 • Vi ger dig större flexibilitet när du hanterar enheterna eftersom AirWatch Express nu har stöd för tre nya enhetsåtgärder.
  AirWatch Express har nu stöd för Rensa lösenkod, Enhetsradering och OS-uppdatering (för iOS och MacOS). 
  Navigera till Enheter > Listvy, öppna enhetens Detaljvy genom att välja ett namn i listvyn och sedan välja knappen Fler åtgärder.
 • Konfigurera servicekontobaserade mobilflödeskopplingar från Workspace ONE UEM Console.
  Administratörer kan nu ange inloggningsuppgifterna för tjänstekontot på konsolen medan de konfigurerar OOTB-anslutningar (out-of-the-box).
 • Utökad användning av Identity Manager som autentiseringskälla för Workspace ONE Intelligent Hub.
  Tidigare kunde Identity Manager och dess flerfaktorsautentisering endast aktivera UEM Active Directory-användare för autentisering. Nu kan UEM-användare med grundläggande/lokala funktioner autentiseras av Identity Manageri Intelligent Hub. 
  Dessutom kan Identity Manager nu användas för Android-mellanlagring och registrering av delade enheter i Intelligent Hub. För närvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Android och blir tillgänglig på iOS i en framtida version.
 • Vi erbjuder enkel inloggning till appen Intelligent Hub och dess resurser utan att be dig autentisera dig på nytt.
  Nu kan du aktivera grundläggande användarsynkronisering för att lägga till lokala användare i VMware Identity Manager Local UEM-katalogen. När grundläggande konton synkroniseras kan du använda Workspace ONE Intelligent Hub för enkel inloggning till resurserna.
 • Vi har introducerat snabbfiltersökning för dina nyttolaster.
  Nu har vi ett sökfält som enkelt hjälper dig att begränsa önskad nyttolast i profilens modal. Sök efter nyttolasterna genom att ange en textsöksträng i sökfiltret Sök nyttolast.
 • Vi har förbättrat säkerheten som begränsar registreringsflödet från att skapa en ny registreringsanvändare i flödet Avancerad mellanlagring för en användare.
  Vi tillåter inte längre att våra användare skapar andra registreringsanvändare i flödet Avancerad mellanlagring för en användare. Användare får endast registrera en enhet för en annan befintlig användares räkning.
 • Rensa alla konsolmeddelanden med en enda knapp.
  Du kan stänga alla aktiva meddelanden så att de endast visas i listan med avfärdade varningar. Om du vill testa klickar du på klockikonen längst upp till höger i Workspace ONE UEM Console-fönstret och väljer Avfärda alla. Det finns ingen inställning för att aktivera den här funktionen, den är aktiverad som standard.

Android 

 • Anpassa uppdateringar av inbyggd programvara som utförs på dina mobila företagsenheter.
  Android-uppdateringssidan i Workspace ONE UEM Console har ytterligare alternativ för att anpassa uppdateringar för Samsung Enterprise Firmware Over the Air (EFOTA).
  Om du vill konfigurera följande Android Samsung EFOTA Android-uppdateringar går du till Enheter > Livscykel > Uppdateringar och väljer fliken Android:
  • Installationsmetod
  • Start- och sluttid för driftsättning
  • Servertidszon
  • Nätverk
 • Vi har nått slutet av supportperioden för Play Store Integration Service.
  VMware nådde slutet av den allmänna supportperioden för Play Store Integration Service den 15 december 2018, vilket meddelades i december 2017 för kunder som använder Android-driftsättningsmetoden (äldre). Befintliga Android-kunder (äldre) som använder Play Store Integration Service för att söka efter och lägga till offentliga Android-appar på Workspace ONE UEM Console uppmanas att konfigurera Android Enterprise för att använda den officiella Play Store-sökupplevelsen. 
  Vill du veta mer? Läs artikeln om Slutet på den allmänna supportperioden för Play Store Integration Service via portalen My Workspace ONE.

iOS

 • Vi hjälper nu användarna att enkelt installera MDM-profilen vid registreringen av BYO iOS 12.2+-enheter
  Användarna kommer nu att se instruktionsskärmar i Safari när de registrerar enheter som kör den senaste iOS-versionen och senare. Den här versionen kräver nu att användare manuellt navigerar till appen iOS Settings för att installera MDM-profilen i stället för att automatiskt ta användaren dit.
 • Få korrekt feedback om aktuell status för en företagsrensning eller enhetsrensning för iOS-enheter med aktiveringslås.
  Administratörerna har nu bättre tydlighet när de raderar iOS-enheter med aktiveringslås och mer effektivitet under raderingen.
 • Få ett korrekt antal licenser och deras inlösta status för Apple Business Manager-applikationer.
  Administratörer kan nu se ett konsoliderat, mer exakt antal licenser och deras inlösta status för applikationerna Apple Business Manager och Apple School Manager.

Mobile Application Management

 • Hantera dina resurser för Horizon, Citrix eller Thin App från Workspace ONE UEM med alla nya virtuella appsamlingar.
  Förutom webbapplikationer kan du integrera Horizon-datorer och -applikationer, Horizon Cloud-datorer och -applikationer, Citrix-publicerade resurser och ThinApp-applikationer i Workspace ONE UEM med integreringen av virtuella appsamlingar.
 • Vi erbjuder nu ett internt peer-distributionssystem för driftsättning av Win32-applikationer i företagsnätverk.
  Du kan nu konfigurera Workspace ONE UEM:s interna peer-distribution som använder funktionen Windows BranchCache. Det ursprungliga peer-distributionssystemet ligger dock bakom funktionsflaggan under de första versionerna. Om du vill prova vår tekniska förhandsgranskningsfunktion kontaktar du Workspace ONE UEM-representanten och ber dem att aktivera "WorkspaceOneP2PirchCacheFeatureFlag". 

Rugged

 • Vi har gjort Content Delivery Service-överföringen snabbare.
  CDS-överföringshastigheten har förbättrats. Genom att implementera en ny filöverföringsmetod har våra konstruktörer gjort det möjligt att överföra till reläservrar parallellt, samtidigt, i stället för i serie som tidigare. Det finns ingen systeminställning för den här funktionen, den är aktiverad som standard.
 • Kontrollera om en viss fil finns på en Android-enhet innan du tillämpar en åtgärd. 
  Du kan ange filvillkoret som ett extra villkor för att hämta eller installera en produkt baserat på om det finns en fil eller inte. Gör ett villkor genom att gå till Enheter > Provisionering > Komponenter > Villkor, välj Lägg till villkor, välj Android som plattform och välj Arkiv i listrutan Villkor. Det nya filvillkoret fungerar bara på Android-enheter med version 19.03 av Intelligent Hub. 
 • Vi fortsätter att förbättra prestanda för produktprovisionering.
  En prestandaförbättring har gjorts i Produktprovisionering. Om en enhet inte kan bearbeta en provisionerad produkt krävs det just nu ett manuellt ingripande i form av en tvingad ombearbetning. Förbättringen utlöser ett automatiskt försök att göra om ett produktutskick när en utskicksfrekvens på upp till 5 % känns av. Den gör högst tre försök per enhet, vilket bör minimera antalet manuella ombearbetningar du gör. Aktivera den här funktionen när du skapar en produkt genom att gå till Enheter > Provisionering > Produktlistvy och välja Lägg till produkt följt av plattformen. Kryssrutan Automatiskt omförsök visas på fliken Distribution.

Tunnel

 • Konfigurera per-app Tunnel snabbt för företagsåtkomst.
  Vi har skapat en ny administratörsfunktion för att förenkla driftsättning och hantering av Tunnel-inställningar. Kom igång genom att gå till Grupper och inställningar > Konfigurationer > Tunnel.

Linux

 • Registrera enheter som kör valfri version och bygg in Linux i din Workspace ONE UEM-driftsättning.
  Nu kan du registrera dina Linux-enheter med Workspace ONE UEM. Registrera enheter som kör vilken version och byggversion som helst av Linux på x86_64 eller ARM7 i din Workspace ONE UEM-driftsättning genom att installera Workspace ONE Intelligent Hub på enheten, för att sedan kunna visa enheten från Workspace ONE UEM Console.
  Om du vill hämta Workspace ONE Intelligent Hub för Linux måste din organisation vitlistas med Workspace ONE UEM. Kontakta din kontorepresentant för att få åtkomst till hämtningsfilen.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1902 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1902.

Workspace ONE UEM Console

 • Håll koll på när ditt lösenord går ut med den nya funktionen E-postavisering om utgående lösenord.
  UEM Console skickar ett e-postmeddelande till administratörerna fem dagar (standardinställningen) innan ett lösenord går ut. Standardinställningen på fem dagar kan ändras av lokala administratörer men inte av SaaS-administratörer. Om du har behörighet kan du ändra inställningen genom att gå till Grupper & inställningar > Alla inställningar > Admin > Console-säkerhet > Lösenord.
  E-post skickas bara på första och sista dagen i aviseringsperioden.
 • Möt den nya Organisationsgruppsväljaren.
  Flera förbättringar av användargränssnittet har gjorts i Organisationsgruppsväljaren som finns på skärmarna Lägg till smartgrupp, Lägg till användarkonto, Lägg till ett adminkonto > Roll, och Lägg till DEP-profil.
  En snabbsökningsfunktion har lagts till: om du börjar skriva i organisationsgrupp-textrutan kör den omedelbart en sökning baserad på den sträng du skriver in och visar namnen på de organisationsgrupper för vilka matchningar hittas. Organisationsgrupper som visas i snabbsökningsresultaten presenteras med hela sin hierarkisökväg, med enskilda organisationsgrupper avdelade med framvända snedstreck. Namn och sökvägar för organisationsgrupper som är längre än bredden på organisationsgrupp-väljarens fönster radbryts så att du kan se hela namnet/sökvägen. Ingen konfiguration krävs för att använda den här funktionen, den är aktiverad som standard.
 • Förbättra säkerheten genom att inkludera en användares säkra active directory-ID i certifikatets alternativa namn (SAN) för integrering av Active Directory-certifikattjänster och certifikatutfärdare.
  Du kan nu mappa certifikatbegäranden om SID-värde för ADCS-certifikatmallar.
 • Styr vem du skickar e-post om SMTP-testanslutning till.
  Vi har lagt till möjligheten att ställa in "till"-adress för e-post när du testar SMPT-anslutningen. Om du vill använda den här funktionen, gå till Grupper & inställningar > Alla Inställningar > System > Företagsintegrering > E-post (SMTP).
 • Konfigurera vad som är viktigt med sidan Konfigurationer.
  Konfigurationer-sidan är en sammanställd lista över viktiga systeminställningar som är väsentliga för att ställa in systemet efter verksamhetens behov. Du kan söka i konfigurationerna för den funktion du är intresserad av, filtrera bort funktioner du inte vill se och dela din filtrerade lista med andra administratörer. Om du vill använda den här funktionen, gå till Grupper & Inställningar > Konfigurationer.
 • Kom igång med Workspace ONE Intelligent Hub.
  • Förbättrad upplevelse vid konfiguration av Intelligent Hub.
   Nu kan du på konfigurationssidan för Intelligent Hub hitta en sammanfattning av Intelligent Hub-inställningar för hanteringsläge, autentiseringstyp och Hub-katalog, och även konfigurera dessa inställningar snabbt och enkelt.
  • Aktivera Hub-tjänster direkt även om du inte har Cloud VMware Identity Manager-instansen (endast SaaS-funktion).
   Konfigurationssidan för Intelligent Hub ger nu omedelbar åtkomst till Hub-tjänster så att du kan börja din resa mot den digitala arbetsytan. Du behöver inte längre logga ett supportärende eller kontakta din VMware-representant för att dra nytta av Hub-tjänster. Du kan klicka dig igenom en enkel guide för att få VMware Identity Manager Cloud-innehavare och automatiskt aktivera Hub-tjänster.
  • Smidig aktivering av Hub-tjänster.
   Om du redan har en molnbaserad instans av VMware Identity Manager och vill använda Hub-tjänstfunktioner som katalogen, People och Notiser kan du förlita dig på oss. Vi har förfinat användarupplevelsen så du bara behöver ange innehavar-URL och inloggningsuppgifter för att aktivera Hub-tjänster.
 • Snabb konfiguration av VMware-hostade anslutningar för mobila flöden.
  Hitta och konfigurera VMware-hostade anslutningar för mobila flöden utan att behöva använda några anslutningar på ditt moln eller din infrastruktur. UEM Console sammanställer en lista över tillgängliga anslutningar du kan använda.

Android

 • Leverera meddelanden till användarenheter med ny profil för anpassade meddelanden. 
  Vi har lagt till en profil för anpassade meddelanden för Android-enheter som gör att administratörer kan skapa anpassade meddelanden att skicka till en användare. Den nya profilen har alternativ för att ange låsskärmsmeddelanden, ange ett meddelande för blockerade inställningar eller ange ett meddelande som användare ser i sina enhetsinställningar. Den här profilen finns tillgänglig för Android 7.0+ enheter med Work Managed.  
  För att konfigurera profilen går du till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Android och väljer profilen Anpassade meddelanden
 • Installera om de program du vill ha på dina delade Android-enheter med kommandot Installera om appar vid utloggning.
  Ett nytt alternativ för att installera om program vid utloggning har införts i Android-utloggningsinställningarna för delad enhet. Det fastställer om applikationer på delade enheter ska installeras om automatiskt när en användare loggar ut (checkar in) en enhet. Administratörer kan avgöra om appar alltid eller aldrig ska installeras om. 
  Om Rensa appdata vid utloggning är aktiverat finns ett tredje alternativ tillgängligt för att installera om appar endast om appdata inte kan rensas.  Om det är aktiverat kräver Workspace ONE UEM inte längre att appar avinstalleras och installeras om när en användare slutar använda en delad enhet och en annan användare börjar använda samma enhet. Detta innebär att användare kan få tillgång till föregående användares data, inklusive personlig information.
 • Välj om du vill konfigurera SSID och lösenord med konfigurationsguiden för registrering.
  Administratörer var tidigare tvungna att ange SSID och lösenord i konfigurationsguiden för registrering vilket gör att användaren kan hoppa över det här steget vid registrering med QR-kod för Android-enheter med Work-hanterad enhetsregistrering. Fältet Lösenord är nu valfritt eftersom lösenord inte alltid krävs vid anslutning till ett nätverk.
  För att konfigurera registrering med QR-kod med hjälp av konfigurationsguiden för registrering, gå till Enhet > Livscykel > Mellanlagring > Listvy > Konfigurera registrering > Android > QR-kod > Konfigurera.
 • Ut med det gamla och in med det nya. Vi har lagt till stöd för Googles meddelandetjänst Firebase Cloud Messaging.
  När Firebase Messaging implementerats kommer det att ersätta Google Cloud Messaging (som snart ska avvecklas av Google) för kommunikation med Android-enheter. 
 • Vi har tagit bort enhetskommandot för företagsrensning för Android for Work-hanterade och företagsägda personligt aktiverade enheter.
  Företagsrensning stöds inte längre på Android for Work-hanterade och företagsägda personligt aktiverade enheter eftersom administratörer bara skulle använda kommandot för att utföra en fabriksåterställning på en enhet.
  Inställningen har tagits bort från Workspace ONE UEM Console.

iOS

 • Förhindra installation eller redigering av eSIM-konfigurationer på administrerade, stödda iOS-enheter.
  Vi har lagt till en ny begränsning till iOS-begränsningsprofilen. Nu kan du hindra användare från att ställa in eller redigera eSIM-konfigurationer på administrerade, stödda iOS-enheter.

macOS

 • Håll skadlig programvara borta från dina macOS-enheter genom att se till att enheterna skyddas med efterlevnadspolicyer för Skydd av systemintegritet.
  Nu kan du skapa en efterlevnadspolicy som identifierar om Skydd av systemintegritet har avaktiverats på en macOS-enhet. Skapa en efterlevnadspolicy som utnyttjar detta stöd genom att gå till Enheter > Efterlevnadspolicyer > Listvy, välja knappen Lägg till och sedan plattformen macOS. Välj sedan "Skydd av systemintegritet" i listrutan till vänster på fliken Regler.

Mobile Application Management

 • Överför interna appar utan att behöva oroa dig för senare versioner.
  Tidigare kunde administratörer inte överföra lägre versioner av interna appar utan att justera upp versionsnumret för Workspace ONE UEM. Nu behöver administratörer inte längre bekymra sig om Workspace ONE UEM-version och de kan överföra tidigare versioner av interna appar utan felmeddelanden.
  Om exempelvis administratörer har två versioner av en intern app i UEM Console, 1.1 (föregående version) och 1.5 (senaste versionen), kan de nu överföra 1.3 (ny version) utan felmeddelande och utan att konsolen uppmanar dem att justera upp versionsnumret för Workspace ONE UEM. Konsolen migrerar tilldelningarna från den tidigare versionen till den nya versionen. Den senaste versionen förblir den senaste och enheter som registreras i den tilldelade gruppen får fortfarande denna senaste version av appen. Dessutom kan administratörer fortfarande kassera den tidigare versionen när en ny version läggs till.
  Ett undantag kvarstår för Android-appar. Android-appar har en sträng som kallas versionskod som fortfarande styr versionshanteringen i Workspace ONE UEM. Om administratörer lägger till ett nytt versionsnummer för en Android-app som har samma versionskod som den senaste versionen i konsolen, uppmanar konsolen dem fortfarande att höja versionsnumret för Workspace ONE UEM.

Rugged

 • Prestandaförbättring i Produktprovisionering.
  En prestandaförbättring har gjorts i Produktprovisionering. Utgående och inkommande kommunikation för flera kedjeövergripande implementeringar har optimerats, vilket förbättrar effektivitet och skalning. Den här förbättringen kräver ingen inställning, den är aktiverad som standard.
 • Produktbeständighet avaktiverad som standard.
  Beständighetsinställningen för nya produkter, som tidigare sattes till aktiverad som standard, har ändrats. Standardinställningen för nya produkter har nu en inställning för inaktivering av beständighet. Om du vill ha beständighet aktiverad för en ny produkt måste du aktivera den manuellt genom att gå till Enheter > Provisionering > Listvy för produkt och välja Lägg till produkt följt av val av plattform. Välj Manifest, sedan Lägg till, och välj sedan en åtgärd. Kryssrutan Består vid företagsåterställning visas.

Windows

 • Anpassa dina Windows Desktop-enheter precis som du vill ha dem med den nya anpassningsprofilen.
  Vi har lagt till en ny Windows Desktop-profil så att du kan styra anpassningsinställningarna för dina enheter. Anpassningsprofilen styr bakgrunds- och skärmlåsningsbild samt policyer för startmenyn för enheten. Utöver dessa inställningar kan du överföra en XML med startlayout. Denna XML åsidosätter startmenyns standardlayout och förhindrar att användare ändrar den.
 • Skapa den baslinje du alltid velat ha. Du kan nu lägga till ytterligare policyer till dina baslinjer.
  Du kan nu lägga till ytterligare policyer till dina baslinjer för att konfigurera enheterna så som du vill ha dem. Baslinjer håller redan dina enheter säkrade och i linje med branschstandarder. Nu kan du lägga till Microsoft ADMX-policyer till dina baslinjer. Den här funktionen är för närvarande en teknisk förhandsversion.
 • Dölj anpassade Windows Desktop-filer i katalogen.
  Använd alternativet Visa i App Catalog när du tilldelar en intern eller publik app för att dölja de filer du vill driftsätta men inte annonsera i katalogen. Den här funktionen är användbar för att dölja filer som utför backend-processer.
 • Överför en enstaka APPX för Windows Desktop och Windows Phone
  Workspace ONE UEM har tagit bort behovet av att överföra flera appaket när du använder filtypen APPX. När du lägger till en intern Windows-app kan du nu överföra en enstaka APPX-fil, oavsett arkitektur.
 • Välj rätt app för dina enheter. Du kan nu välja transformationer och korrigeringar (MST och MSP) när du lägger till appar till en PPKG för Dell-provisionering för VMware-Workspace ONE.
  I guiden för provisioneringspaket kan man nu välja transformationer och korrigeringar för appar. Transformationer och korrigeringar måste läggas till med modalen Redigera app.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1811 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1811.

Workspace ONE UEM Console

 • Nu behöver administratörer inte längre redigera inloggningswebbadressen. Workspace ONE UEM stöder nu automatisk SAML-autentisering.
  När du har SAML-inloggning aktiverad i systeminställningar tillhandahåller systemet den organisationsspecifika inloggningsskärmen, som följer standarder för identitetsfederation, när du anger administratörsanvändarnamnet. Nu behöver du inte längre redigera inloggningswebbadressen för att få den inloggningsskärm du vill ha.
  Aktivera SAML-inloggning för administratörer genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > System > Företagsintegration > Katalogtjänster. Välj fliken Server. I avsnittet LDAP aktiverar du inställningen Använd SAML för autentisering och väljer sedan relevanta alternativ.
 • Dina synpunkter är fortfarande viktiga. Vi har förbättrat den frivilliga enkäten för att bättre kunna behandla dina svar.
  Den frivilliga enkäten som introducerades i föregående utgåva samlade in värdefulla synpunkter utifrån dina erfarenheter av vår programvara. Tillsammans med data som samlades in när du skapade ditt administratörskonto behandlar VMware dessa enkätsvar med hjälp från tredje part för att underlätta för ett slutet återkopplingssystem. Detta system hjälper oss att förstå våra användare bättre och gör att vi kan förbättra våra produkter utifrån dina behov.
 • Spåra grundläggande administratörskontoaktivitet på ett bättre sätt med nya tillägg för händelseloggning för Console.
  Två nya händelser har lagts till i händelseloggaren för Console: "administratörskonto låst" och "administratörskonto olåst". Dessa händelser hjälper dig att efterforska grundläggande problem med administratörsinloggning, vilket du kan göra genom att gå till Övervaka > Rapporter och statistik > Händelser > Console-händelser. De nya inloggningshändelserna är för Modul: Administration och Kategori: Logga in.
 • Vi har blivit bättre på att berätta vad som gått fel genom förbättrade felmeddelanden.
  Vi förstår att det är frustrerande när det inte fungerar. För att minska frustrationen har vi sett över våra felmeddelanden för att se var vi kan göra förbättringar.
 • Vi har tagit bort inställningssidan för datasamplingar i Console.
  Vi har fasat ut möjligheten att konfigurera och lagra historiska exempeldata relaterade till enhetens maskinvara, enhet nätverksdata, profilinformation, telekommunikationsdata, begränsningar, och säkerhetsinformation i UEM Console. Du kan göra dessa ändringar från Alla inställningar > Admin > Dataurval.
 • Vi har fasat ut flera API:er så se till att du använder de nya ersättningarna.
  För mer information om vilka API:er som har fasats ut och deras ersättningar, se https://resources.workspaceone.com/view/6z89m664plrjdjjr7fcb/en

Android

 • Konfigurera fler funktioner för Android-enheter.
  Vi har uppdaterat Workspace ONE UEM Console till att inkludera ytterligare stöd för Wi-Fi-proxy, Bluetooth, säkerhetskopieringstjänst och uppdateringsinformation.
  • Wi-Fi-profilen innehåller ett nytt avsnitt som kallas Proxy för att konfigurera proxyinställningar för Android-enheter. (Android 8.0+). 
  • Sidan Enhetsinformation innehåller ett avsnitt som heter Pågående systemuppdatering som visar information om tillgängliga eller senaste uppdateringar för Android 8.0+-enheter.
  • Profilen för begränsningar har uppdaterats med en ny begränsning, "Tillåt säkerhetskopieringstjänst"
  • Stöd för nya begränsningar finns för att förhindra Bluetooth och Bluetooth-delning. 
 • Du kan nu aktivera Knox för Android-enheter utan att använda äldre Android-inställningar.
  Under Intelligent Hub-inställningar är fältet Licensnyckel för Knox inte längre beroende av inställningen Aktivera behållare.  Det innebär att du kan ange en licensnyckel för Knox utan att slå på Aktivera behållare (gäller endast för äldre Android). Om Aktivera behållare är markerad och Android EMM-registrering är konfigurerad slås Knox Play for Work på (läget Äldre Android-registrering).

  Om du vill se dessa inställningar går du till Grupp och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Android > Intelligent Hub-inställningar

 • Hantera hur dina Android-enheter uppdaterar appar med den nya profilen Uppdatera policy.
  Vi har lagt till den nya profilen Automatisk uppdatering av policy för Android-enheter som gör att administratörer kan konfigurera automatiska uppdateringar och schemalägga underhållsperioder för publika Android-appar. När den aktiveras uppdateras applikationerna automatiskt endast under den angivna start- och sluttiden.

  För att konfigurera Automatisk uppdatering av policy går du till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Android > och väljer profilen Automatisk uppdatering

 • Konfigurera ytterligare funktioner i profilen Begränsningar.
  Profilen Begränsningar har nu stöd för ytterligare funktioner som är specifika för Android för företag. På Work Managed-enheter och på företagsägda, personligt aktiverade enheter (COPE) kan du nu förhindra system-UI (meddelanden, aktiviteter, varningar, överlägg) som blockerar ytterligare fönster från att öppnas på enheten. För alla registreringstyper (Work Managed-enhet, Work Profile och företagsägda, personligt aktiverade enheter (COPE)) kan du aktivera Hoppa över användarhandledning och nybörjartips för att tvinga appar att hoppa över skärmbilder med användarhandledningar och nybörjartips.

 • Bekräfta att dina appar är säkra för dina enheter med Safetynet App Verification.
  En ny systeminställning, Safetyney App Verification, möjliggör appverifiering och skannar appar som finns installerade på enheten innan de laddas ned för att identifiera potentiellt skadliga appar. 

macOS

 • Förbättrad macOS-nätverksprofil för att stödja konfigurering av flera Ethernet-gränssnitt.
  Vi har lagt till alternativ för att konfigurera flera Ethernet-gränssnitt efter behov.

 • Förbättrad profil för macOS-sekretessinställning så att du kan lägga till flera Apple Event-regler för en viss app.
  För att hjälpa administratörer att hantera dataåtkomstsamtycke åt användaren har vi förbättrat profilen Sekretessinställning. Nu kan du lägga till flera Apple Events till en viss app.

Windows

 • Att hålla stationära Windows-enheter konfigurerade och uppdaterade med bästa praxis är svårt. Workspace ONE UEM sammanställer bästa praxis till konfigurationer som kallas baslinjer.
  Den här nya funktionen gör att du kan skydda dina enheter och anpassa dem efter industristandarder såsom CIS Benchmarks. Med baslinjer kan du ställa in och hantera dina valda konfigurationer helt trådlöst utan behov av VPN eller ditt domännamn. Den här funktionen erbjuds för närvarande som en teknisk förhandsversion.

 • Spåra dina stationära Windows-enheter utan att behöva den äldre AirWatch Agent.
  Vi har förbättrat vårt GPS-stöd för stationära Windows-enheter. Workspace ONE UEM får nu platsdata via OMA-DM istället för att förlita sig på AirWatch Agent från Microsoft Store. Windows Phone-enheter måste fortfarande använda den äldre metoden.

 • Skicka Windows 10-enhetens trafik via en proxy med den nya proxyprofilen.
  Med den här profilen kan du konfigurera de inbyggda systemproxyinställningarna i dina Windows 10-enheter för direkt nätverkstrafik via en proxyserver.

 • Enheter har ett stort antal attribut associerade. Utnyttja kraften hos sensorer för att välja specifika enheter.
  Stationära Windows-enheter har mängder av attribut för att komma ihåg t.ex. maskinvara, OS, certifikat, korrigeringar, appar och mycket mer. För att spåra alla dessa attribut har vi skapat sensorer. Nu kan du skapa en sensor för ett visst attribut och kombinera sensorn med smartgrupper för att välja specifika enheter för profiler, uppdateringar med mera.
  Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i en teknisk förhandsversion. Den kommer att bli allmänt tillgänglig i Workspace ONE UEM 1905.

 • Vi har gjort Dells provisionering för VMware Workspace ONE enklare att använda.
  En ny installationsguide i UEM Console erbjuder en plats för att skapa en konfigurationsfil för de olika användarfallen och exportera dina Win32-appar. Du behöver inte längre använda det externa konfigurationsverktyget.

  Dessutom har vi utökat appsupporten så att den nu innefattar OMA-DM och användarkontext-appar. För att använda den nya installationsguiden, gå till Livscykel > Mellanlagring > Windows

 • Styr nivån på telemetridata om enhetsdiagnostik och användning som dina enheter skickar till Microsoft.
  Vi har uppdaterat profilen Begränsningar till att styra nivån av data som skickas till Microsoft. Nivån av data sträcker sig från Säkerhet, som begränsar data till enbart det som krävs för att hålla enheten skyddad och säker, till Fullständig.

 • Samla in viktig information om enheten via åtgärden Begär enhetslogg.
  Vi har lagt till denna funktion så att du kan begära loggar från enheten för att felsöka och ge support. Om du vill begära en logg går du till enheten och väljer Begär enhetslogg från listan Fler åtgärder.

 • Rensa dina enheter precis som du vill.
  Vi har förbättrat åtgärden Enhetsrensning så att du kan välja nivå på enhetsrensingen. Utöver den ursprungliga enhetsrensningen kan du nu utföra Rensningsskydd, som inte kan kringgås av användare. Slutligen kan du utföra åtgärden Rensa och behåll provisioneringsdata som säkerhetskopierar provisioneringsdata och tillämpar den igen efter att enheten rensats.

 • Återställ dina enheter tillbaka till fabriksinställningarna med åtgärden Företagsåterställ enhet.
  Vi har lagt till denna funktionalitet för företagsägda Windows Desktop-enheter. Nu kan du återställa enheten till fabriksinställningarna samtidigt som enheten är registrerad i Workspace ONE UEM.

Apphantering

 • Håll din VPN-profil per app, som är associerad med ursprungliga appar, uppdaterad.
  Du kan redigera konfigurationen Tunnling per app genom att välja en annan VPN-profil per app i den flexibla driftsättningstilldelningen. Det här associerar den ändrade profilen när applikationerna publiceras. Med den flexibla driftsättningstilldelningen kan du även ändra prioritet för en tilldelning. Flytta den högre upp i listan så får tilldelade grupper de associerade konfigurationerna som innehåller VPN-profilen per app.

  Du kan också avmarkera inställningen Tunnling per app i den flexibla driftsättningstilldelningen. Systemet tar bort VPN per app från enheter i den tilldelade smartgruppen. Ett annat alternativ är att ändra smartgruppen för en enhet till en som är tilldelad till en applikation som har den önskade VPN-profilen per app associerad till sig.

 • Distribuera interna appaket från Workspace ONE UEM istället för att omdirigera användare till en länk.
  Den här funktionen är användbar för driftsättningar som använder API:er för kontinuerliga leveransintegrationer och UI-åtgärder. 

 • Ha kontroll på kostnaden för licenser för distribution av programvara och OMA DM-applikationer med det nya arbetsflödet Appgodkännanden.
  Med den här processen kan du godkänna vem som kan använda applikationslicenser och därmed styra kostnaderna för att hantera dessa resurser. Detta arbetsflöde integrerar dina befintliga driftsättningar av ServiceNow, VMware Identity Manager, VMware Workspace ONE UEM och VMware Workspace ONE Intelligence. Den här funktionen erbjuds för närvarande som en teknisk förhandsversion.
  Obs! Appgodkännanden är för närvarande en teknisk förhandsfunktion. Beakta att funktionen endast bör användas i testsyften.  Appgodkännanden ska inte användas i produktionsmiljöer. Funktionerna är inte färdigutvecklade och kan ändras när som helst.

 • Programvarudistributionen har uppdaterats så att den stödjer distribution av Win32-applikationer utan CDN (content delivery network) för lokala driftsättningar.
  För närvarande behövs fortfarande ett av två system för distribution, CDN eller ett fillagringssystem. VMware Workspace ONE UEM har stöd för upp till 5 GB lagringsutrymme på CDN lokalt. Om mer än 5 GB behövs används ett fillagringssystem.

E-posthantering

 • Återkalla åtkomst för Google-konton om ett konto bryter mot standarder med alternativet Tokenåterkallelse på sidan E-postinställningar.
  Vi erbjöd en liknande funktion för Office 365 och nu stödjer vi den för Google-konton. Om du återkallar en token förlorar användare åtkomst till sina Google-konton. Workspace ONE utvärderar sedan om standarder följs innan en ny token utfärdas.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 1810 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 1810.

Workspace ONE UEM Console

 • Våra Console-utgåvor följer ett nytt versionshanteringsformat.
  VMware Workspace ONE UEM tar ett steg bort från våra traditionella major.minor-versionsnummer till en datumstyrd modell som representeras av år och månad (ÅÅMM). Den här utgåvan är version 1810 med en byggversion 18.10.0.0 (ÅÅ.MM.U.P) där U = underhåll och P = patch. 
 • Dina synpunkter är viktiga. Fyll i en frivillig enkät och berätta om dina erfarenheter av Workspace ONE UEM Console.
  Du kan tillhandahålla dina synpunkter om dina erfarenheter av Workspace ONE UEM Console genom att fylla i en frivillig enkät. Dina synpunkter används till att förbättra programvaran. Du startar själv enkäten genom att välja ditt användarnamn i övre högra hörnet och sedan välja Skicka synpunkter. Du kan också anmäla dig via popupfönstret som visas efter den 25:e inloggningen inom en 30-dagarsperiod. Om du klickar bort det här fönstret blir du inte tillfrågad igen.

 • Integrera VMware Identity Manager och VMware Workspace ONE UEM utan Active Directory i Kom igång.
  På inställningssidan Kom igång har vi frikopplat beroendet för Active Directory så att du kan konfigurera VMware Identity Manager utan det.
   
 • Vi har förbättrat inloggningssäkerheten för grundläggande administratörer genom att ta bort tidsgränsen för kontolåsning. 
  En grundläggande administratör kan utelåsas antingen genom att överskrida det maximala antalet ogiltiga inloggningsförsök som kan ställas in eller genom att tillhandahålla fel svar på frågor fler än tre gånger.
  När de är utelåsta måste de antingen återställa lösenordet med hjälp av felsökningslänken på inloggningssidan eller få hjälp av en annan administratör med att låsa upp kontot via administratörslistvyn. Den utelåsta administratören får en avisering via e-post när kontot låses och igen när det låses upp.
  Grundläggande administratörer kan även utelåsas genom API:et. I sådana fall måste de återställa lösenordet med samma metod men de får ingen avisering via e-post.
  Tidsgränsen för utelåsningen har tagits bort. Det innebär att när en grundläggande admin har spärrats kan hon eller han inte längre bara vänta ut tidsgränsen och sedan försöka igen. Standardinställningen är att den här funktionen är aktiverad. Det krävs inga ytterligare inställningar.
  Om du vill ställa in maximalt antal ogiltiga inloggningsförsök kan du gå till Grupper & inställningar > Alla inställningar > Admin > Console-säkerhet > Lösenord.
   
 • Vi har gett Hub ett nytt namn i UEM Console. Nu kallas den Monitor.
  Den centrala portalen med all viktig information kallas nu Monitor
   
 • Direkt registrering med LDAP.
  Vi har förbättrat hanteringen av externa ID:n för att se till att det finns funktioner för direktregistrering med LDAP i UEM Console.
   
 • Komma igång med inställningen av Mobile Flow med automatiserad provisionering av innehavare.
  Nu finns i UEM Console heltäckande funktioner för automatisk provisionering av innehavare från UEM Console med VMware Identity Manager.
   
 • Mobile Flows-tillgängligheten är nu ännu mer flexibel. Nu kan administratörer få åtkomst till Mobile Flows utan restriktioner.
  Vi har tagit bort åtkomstbegränsningarna i VMware Identity Manager för att använda Mobile Flows i UEM Console. Administratörer kan nu få åtkomst till Mobile Flows inom UEM Console.
   
 • Mobile Flow-användarautentiseringen och autentiseringsprocessen har förbättrats.
  I Mobile Flows krävs inte användarsynkronisering till VMware Identity Manager via UEM Console. Om användarkontot finns i VMware Identity Manager autentiseras klientens önskemål automatiskt i Mobile Flows.
   
 • Produktivitetsappen AirWatch Agent har bytt namn till VMware Workspace ONE Intelligent Hub.
  Den här nya appen ger dig den flexibilitet du behöver för att ge medarbetare en enhetlig introduktionsupplevelse på i stort sett alla iOS- och Android-enheter. Hub-tjänster gör det enklare än någonsin tidigare att leverera en äkta digital arbetsyta med användbara nya funktioner, däribland:
  • Enhetlig appkatalog med app-betyg
  • Notiser
  • People
  Mer information om de tjänster som erbjuds finns i Handbok för att driftsätta Workspace ONE Intelligent Hub-tjänster.

AirWatch Cloud Connector

 • Vi har bytt namn på sidan Systeminställningar för VMware Enterprise Systems Connector.
  Nu fungerar Cloud Connector-sidan som systeminställningssida för VMware Enterprise Systems Connector. 
 • Installera AirWatch Cloud Connector eller VMware Identity Manager Connector med deras egna installationsprogram.
  Vi har skapat två separata installationsprogram, ett för AirWatch Cloud Connector och ett för VMware Identity Manager Connector. Nu kan du installera VMware AirWatch Cloud Connector och VMware Identity Manager Connector separat eller tillsammans.
  Hämta installationsprogrammet för AirWatch Cloud Connector från sidan för Workspace ONE UEM Console Cloud Connector. Hämta installationsprogrammet för VMware Identity Manager Connector från my.workspaceone.com eller my.vmware.com.

Android

 • Driftsätt företagsägda enheter med fullt hanterade enhetsfunktioner samtidigt som användarna ser en arbetsprofil.
  Nu kan administratörer styra enhetshanteringsfunktionerna när de driftsätter en arbetsprofil för användaren. Det går nu att ställa in separata policyinställningar för de appar som ska användas i arbetet och de som ska användas privat. Du får flexibla driftsättningsalternativ för Android-enheter med driftsättningsmetoden COPE (Corporate Owned Personally Enabled).  
   
 • Skydda Android-enheter mot säkerhetshot med attesterings-API:et SafetyNet.
  Nu kan du bedöma säkerheten och kompatibiliteten hos de Android-miljöer där programmen körs. Administratörer kan dra nytta av Googles attesterings-API SafetyNet, med vilket du validerar program- och maskinvaruinformation på den enhet där appen installeras och skapar en profil för den enheten. Med hjälp av attesterings-API:et kan du avgöra om en viss enhet har manipulerats eller modifieras.
  Aktivera attesterings-API:et SafetyNet i UEM Console genom att gå till Grupper & inställningar >Alla inställningar > Appar > Inställningar och policyer > Inställningar > Anpassade inställningar och klistra in det anpassade XML:et { "SafetyNetEnabled":true} i fältet Anpassade inställningar.
 • Nu är Enterprise Factory Reset Protection-policyn flexiblare. Låt administratörerna ändra inställningarna under enhetsrensningar.
  Nu går det att ta bort fabriksåterställningsskyddet när en enhet töms på enhetshanteringskommandon.
   
 • Det är enklare att hantera Samsung Knox-funktioner via UEM Console.
  • Nu går det att konfigurera den nya brandväggsprofilen för Samsung Knox och Android Enterprise. Administratörer kan konfigurera brandväggsregler för Android-enheter. Brandväggsprofilen visas endast när OEM-inställningsfältet är aktiverat och Samsung har valts i fältet Välj OEM.
  • Lösenkodsprofilen har uppdaterats för Samsung Knox så att den omfattar restriktioner för Tillåt irisskanner, Tillåt upplåsning med ansikte och Skärmlåsbild.
  • Profilen Restriktioner har uppdaterats så att den omfattar ytterligare funktioner som är specifika för Knox-enheter. Nu kan du se ett nytt avsnitt som kallas Samsung Knox. Här kan du ändra inställningarna.
 • Vi har gjort konfigureringen av Per-App VPN-klienten mer flexibel. Du kan nu välja Tunnel för både Android Enterprise och äldre Android.
  Med Per-app-VPN kan du konfigurera VPN-trafikregler baserade på specifika appar. Vid konfigurationen av Per-App-VPN (interna appar) kan administratörer nu välja VMware Tunnel individuellt för Android Enterprise och äldre Android. VMware Tunnel-valet tillämpades tidigare på både äldre Android och Android Enterprise.

Chrome OS

 • Kolumnen Installerad status i listvyn för profiler är förbättrad. 
  Nu kan administratörer få information om värden för Ej installeradInstallerad och Tilldelad och visa listan med användare som har en viss status för profilen
  Dra nytta av den här uppdateringen genom att filtrera listvyn Profiler efter Plattform. I kolumnen Installerad status visas värdena för Ej installeradInstallerad och Tilldelad. Med statuslänken kan du visa användarinformation i ett separat fönster. 

iOS

 • Hantera företagsutvecklade tvOS-appar – nu ännu bättre.
  Nu kan du enklare hantera företagsutvecklade tvOS-appar på samma sätt som iOS genom att lägga till nya versioner, förnya tillhandahållandeprofiler, ställa in appkonfigurationsvärden och installera de här apparna på begäran.
   
 • Hoppa över SIM-installationskonfigureringen i installationsassistenten.
  För iOS 12.1-enheter som är konfigurerade för DEP i Apple Business Manager kan administratörer nu hoppa över alternativet för konfigurering av SIM-inställningar i installationsassistenten.

macOS

 • Vi låter dig definiera applikationer som kan blockera ren installation av en app.
  Vi har lagt till möjligheten att definiera applikationer som kan blockera rena installationer av en app för att förbättra slutanvändarens upplevelse vid uppdatering av appar. Genom att definiera en blockerande app kan platsadministratörer garantera att slutanvändaren meddelas om en app behöver uppdateras men det inte går att uppdatera appen eftersom en app som körs måste stängas. Om slutanvändaren avböjer att stänga den blockerande appen upprepar Workspace ONE Intelligent Hub installationsförsöket vid nästa synkronisering.
 • Nu har macOS Bootstrap-paketfunktionen funktioner för det senaste MDM-kommandot för driftsättning av företagsappar.
  Vi har förbättrat macOS bootstrap-paketet så att det finns funktioner för det nyaste MDM-kommandot för driftsättning av företagsappar för macOS 10.13.6 och senare. Befintliga paket och enheter påverkas inte.
 • macOS Mojave 10.14 ger förbättringar av säkerheten kring användarens samtycke till dataåtkomst.
  Vi har lagt till en ny MDM-konfigurationsprofilnyttolast som kallas Sekretessinställningsstyrning för att hjälpa administratörer att hantera dataåtkomstsamtycke från användare. I den här nyttolasten kan administratörer selektivt tillåta och neka åtkomst till olika macOS-tjänster för olika program och processer.

Rugged 

 • Ombearbeta en produkt med vår nya rollbaserade åtkomstkontroll. 
  Två nya resurser har skapats så att du kan inkludera behörighet för ombearbetning av produkter när du skapar administratörsroller. Administratörer med den här behörigheten kan ombearbeta en produkt på en viss enhet och begära ombearbetning för alla berörda enheter.
  Du ger administratörsroller ombearbetningsmöjligheter genom att gå till Konton > Administratörer > Roller och välja Lägg till roll. På sidan Skapa Roll anger du Ombearbeta i rutan Sök resurser för att använda de nya behörigheterna.

Windows

 • Nu är standardinställningen att distribution av programvara för Win32-program är aktiverad för alla lokala kunder.
  Nu är standardinställningen att programvarudistribution är aktiverad i UEM Console för alla lokala kunder. Standardinställningen är att kunderna får upp till 5 GB lagringsutrymme för appar i databasen innan de väljer att använda fillagring.
   
 • Förvandla Windows 10-enheter till kioskenheter med flera appar med den nya kioskprofilen.
  Med den nya kiosk-profilen kan du konfigurera enhetens startmeny med önskade appar och grupperingar. I Kiosk-läge kan du använda de flesta appar och det finns vissa inbyggda appar, t.ex. Microsoft Edge och Maps. Du kan skapa profilen med egna anpassade XML eller det medföljande utformningsverktyget.
   
 • Ta enkelt bort anpassade profiler genom att lägga till den anpassade profilen för Windows-enheter.
  Vi har lagt till en ny textruta i profilen, så att du kan lägga till borttagningskod för din anpassade XML. Borttagningskoden aktiverar funktionerna för borttagning av profil och avaktivering av profil. Du behöver inte längre skjuta ut en anpassad profil för att ta bort anpassade profiler.
   
 • Godkänn automatiskt alla uppdateringar av funktioner och drivrutiner för hämtning med Windows Update-profilen.
  Vi har lagt till en funktion för uppdateringar av funktioner och drivrutiner i funktionen för godkända uppdateringar i profilen. Nu kan du ställa in de här uppdateringstyperna för automatiskt godkännande. Det betyder att enheterna får de här uppdateringarna när de blir tillgängliga.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 9.7 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 9.7.

Console

 • Gläds åt att arbeta med en Console utan CAPTCHA-kontroller. 
  Känner du till CAPTCHA, systemet med kontrollfrågesvar? Det står för Completely-Automated-Public-Turing-Test, och används för att skilja datorer och människor åt. Den goda nyheten är att CAPTCHA nu är utfasat så vi har tagit bort alla CAPTCHA-meddelanden och inställningar från Workspace ONE UEM Console, inklusive den första inloggningsskärmen och SSP-inloggningsskärmen, skärmarna för Console- och SSP-lösenordsåterställning samt systeminställningarna.

 • Console-säkerheten för administratörer har blivit ännu bättre tack vare lösningen Återställ lösenord.
  UEM Console-säkerheten för administratörer har förbättrats genom att vi har tagit bort alternativet Ändra lösenord till förmån för lösningen Återställ lösenord. Alternativet för lösenordsåterställning innebär att ett e-postmeddelande skickats till administratören, som väljer sitt eget lösenord. Administratörens identitet autentiseras genom att denne svarar på kontrollfrågor för lösenordsåterställning, som konfigureras in i förväg.
  Det nya alternativet Återställ lösenord finns i Listvyn för administratörer
   
 • Smartgrupper har blivit ännu smartare. Jo, du läste rätt: uteslut användargrupper när du skapar smartgrupper.
  Skapa enhetsprofiler och efterlevnadspolicyer snabbare genom att utesluta användargrupper när du skapar smartgrupper. Det gör du genom att navigera till Grupper & Inställningar > Grupper > Tilldelningsgrupper , välj Lägg till smartgrupp och välj Välj kriterium Du hittardet nya alternativet under Undantag.
   
 • Filtrera vyn Senast sedd för när enheten senast sågs efter antalet dagar sedan Console såg en enhet.
  Filtret Senast sedd på enhetens listvy kan nu visa en lista över enheter som har setts mer än, mindre än, eller mellan ett valfritt antal dagar. Dessa alternativ gör det lättare att konfigurera listor över enheter som inte har kontakt med resten av din maskinpark, så att du kan vidta lämpliga åtgärder.
  Ta en titt på det nya filtret Senast sedd genom att navigera till Enheter > Listvy, markera Filter och sedan välja Status i listrutan.
   
 • Att registrera en tidigare avregistrerad enhet är nu enklare med vitlistan för bevarandepolicyn.
  Tidigare rensades vitlistan som tillåter registrering av redan registrerade enheter var 90:e dag. Nu är den kvar på obestämd tid, så att du när som helst kan registrera dina tidigare avregistrerade enheter. Den här funktionen är aktiverad automatiskt, det finns ingen inställning för att aktivera den.
   
 • Använd fjärrincheckning för alla dina delade iOS-enheter med det nya alternativet för att incheckning av enhet.
  Du kan fjärrchecka in en delad iOS-enhet från UEM Console, vilket återställer enhetens registrering till den förinställda användaren, med en förinställd organisationsgrupp, profil, appar osv.
  Börja använda den här uppdateringen genom att navigera till Enheter > Listvy och markera den delade iOS-enhetens Namn. Enhetsinformation visas då Klicka sedan påknappen Fler åtgärder och välj Checka in enhet.
   
 • Vi har tillkännagivit att den mobilspecifika vyn i Workspace ONE UEM Console inte längre är tillgänglig. 
  Den mobilspecifika vyn i UEM Console är inte längre tillgänglig, och ingår inte längre i några UEM Console-versioner. I och med att vi har tagit bort den mobilspecifika vyn skickas administratörer till den fullständiga vyn över UEM Console oavsett enhetstyp. 
  Vill du veta mer? Läs artikeln om Den mobilspecifika vyn i Workspace ONE UEM Console är inte längre tillgänglig
    via portalenMy Workspace ONE.
   
 • Mycket säker och ömsesidig autentisering mellan AirWatch Cloud Connector och Adaptiva Server.
  AirWatch Cloud Connector och Adaptiva Server kan kommunicera med varandra med en högre tillförlitlighet med Transport Layer Security (TLS). Implementera den förbättrade ömsesidiga säkerhetsautentiseringen genom att ladda upp ett Adaptiva Public-certifikat när du konfigurerar programvaran för Peer-distribution i UEM Console.

Content Gateway

 • ICAP-Proxy är inte längre tillgängligt.
  Från och med denna version stöds inte längre ICAP Proxy-konfigurationer från UEM Console. Alla våra befintliga kunder kan fortsätta att använda konfigurationen till slutet av den allmänna supportperioden. Framöver kan du inte konfigurera nya ICAP-Proxy via Grupper och inställningar > Alla inställningar > System > Enterprise Integration > Content Gateway och Grupper och inställningar > Alla inställningar > Innehåll > Fjärrlagring.
  Vill du veta mer? Läs artikeln om slutet av den allmänna supportperioden för VMware AirWatch ICAP-Proxy via portalen My Workspace ONE.

Dokumentation

 • Utvecklingen av Workspace ONE UEM-produktdokumentationen.
  Workspace ONE UEM utvecklas ständigt och vår dokumentation behöver anpassas därefter. Under de kommande månaderna kommer du att se förbättringar av hur vår dokumentation ser ut och hur den är organiserad.

iOS

 • Ange om den integrerade e-postlösningen för Exchange-anslutningen ska använda OAuth för autentisering av  alla dina iOS-12 enheter.
  Exchange ActiveSync-profilen anger nu om den integrerade e-postlösningen för Exchange ska använda OAuth för autentisering av dina iOS 12-enheter. Om du vill aktivera användningen av OAuth för autentisering väljer du Använd OAuth i nyttolasten för Exchange ActiveSync.

 • Felsökning av enheter med iOS 11+ har blivit ännu enklare med fjärrvyfunktionen.
  Med fjärrvyfunktionen kan administratörer nu enkelt initiera en fjärrvysession på en enhet med iOS 11+ från UEM Console och hjälpa till med felsökning genom att titta på slutanvändarens enhet. För att använda fjärrvisning måste du ha köpt en SKU för hantering av avancerad fjärrvisning och använda iOS Agent v5.8.1+. 
  Kom igång genom att välja åtgärden Starta fjärrvisning under Fler åtgärder > Support för var och en av enheterna i listvyn för enheter.  
   
 • Publicera profiler till Apple-enheter mer effektivt.
  Förbättrad publicering av profiler vid tilldelning till flera enheter samtidigt.
   
 • Låt dina användare bestämma om de vill använda S/MIME för signering och kryptering på alla iOS 12-enheter.
  Med e-post- och Exchange-nyttolaster kan användaren nu växla mellan S/MIME-signering och S/MIME-kryptering för alla sina iOS 12-enheter. Du kan också välja S/MIME-signeringscertifikat​ och S/MIME-krypteringscertifikat för alla dina iOS 12-enheter. 
   
 • Gruppera alla dina appmeddelanden på iOS 12-enheter med den helt nya "gruppmeddelandetypen". 
  Meddelandenyttolasten har nu en inställning som hjälper dig att gruppera appmeddelanden. Dra nytta av denna uppdatering genom att använda Välj gruppmeddelandetyp under meddelandenyttolasten . 
   
 • Vi har gjort så att du inte missar viktiga meddelanden på grund av Stör ej-läget. 
  Meddelande -nyttolasten har nu en inställning som heter Tillåt viktiga varningsmeddelanden som gör att du kan markera ett applikationsmeddelande som kritiskt för att kringgå Stör ej-inställningarna för ringsignalinställningar. 
   
 • Störs du av appmeddelanden när du kör? Du kan nu förhindra appmeddelanden från att visas i CarPlay  alla dina iOS 12-enheter.
  Meddelandenyttolasten har nu en inställning som heter Tillåt CarPlay  som används för att undvika att applikationsmeddelanden visas i CarPlay.
   
 • Behåll dina SIM-data när du rensar en enhet. 
  För enheter med iOS 11 eller tidigare rensar kommandot för enhetsrensning SIM-data som är kopplade till enheten. För enheter med iOS 11+ kan du behålla SIM-dataplanen (om en sådan finns på enheten) genom att markera alternativet  Behåll dataplan  på sidan för enhetsrensning innan du skickar kommandot för enhetsrensning.
   
 • Hoppa över proximitetskonfigurationen när du rensar en iOS-enhet. 
  För iOS 11.3+-enheter finns ytterligare en möjlighet för att hoppa över skärmen proximitetskonfiguration i konfigurationsassistenten. Det här alternativet förhindrar användare från att se alternativet Proximitetskonfiguration.
   
 • Förhindra att användarna ändrar funktionen Ställ in automatiskt under Datum och tid på en iOS-enhet.
  Använd inställningarna Forcera att datum och tid ställs in automatiskt under underavsnittet Funktioner i begränsningsnyttolastenför att hindra användare från att ändra funktionen ”Ställ in automatiskt” för Datum och tid på en iOS-enhet. 
   
 • Tillåt användarna att styra inställningen för autofyll av lösenord för alla administrerade enheter med iOS 12+.
  Använd inställningarna under Tillåt autofyll av lösenord under underavsnittet Funktioner i begränsningsnyttolasten för att kontrollera autofyll av lösenord för administrerade enheter med iOS 12+.
   
 • Ökad flexibilitet för Wi-Fi-lösenordsdelning för  administrerade enheter med iOS 12+. 
  Använd inställningarna för Tillåt delning av Wi-Fi-lösenord under underavsnittet Funktionalitet i begränsningsnyttolastenför att förhindra delning av Wi-Fi-lösenord från administrerade enheter med iOS 12+ till enheter i närheten.
   
 • Förhindra användare från att använda inställningarna för autofyll av lösenord för administrerade enheter med iOS 11+.
  Använd inställningen Forcera autentisering före autofyll av lösenord under underavsnittet Funktionalitet i begränsningsnyttolastenför att kräva autentisering på alla dina administrerade enheter med iOS 11+ innan lösenord matas in automatiskt.
   
 • Förhindra användare från att använda ohanterade kontakter i hanterade appar eller hanterade kontakter i ohanterade appar. 
  Begränsningsnyttolasten i underavsnittet Skydd mot dataläckage har en ny funktion som tillåter hanterade appar att läsa kontakter från ohanterade kontaktkonton. Dra nytta av den här nya funktionen med hjälp av inställningarna Tillåt  hanterade appar att läsa kontakter från ohanterade kontaktkonton eller Tillåt ohanterade appar att läsa kontakter från hanterade kontaktkonton​  under underavsnittet Skydd mot dataläckage ibegränsningsnyttolasten.

macOS

 • Ange om den integrerade e-postlösningen för Exchange-anslutningen ska använda OAuth för autentisering av  macOS 10.14-enheter.
  Exchange ActiveSync-profilen kan nu ange om den integrerade e-postlösningen för Exchange ska använda OAuth för autentisering av macOS 10.14-enheter. Om du vill aktivera OAuth för autentisering kan du välja Använd OAuth  i nyttolasten för Exchange ActiveSync.
   
 • Förhindra användare från att använda inställningarna för autofyll av lösenord för alla macOS 10.14-enheter.
  Använd inställningarna under Tillåt automatisk inmatning av lösenord under underavsnittet Enhetsfunktionalitet i begränsningsnyttolasten för att styra den automatiska inmatningen av lösenord för macOS 10.14-enheter.
   
 • Ökad flexibilitet för Wi-Fi-lösenordsdelning för macOS 10.14-enheter.
  Använd inställningarna under Tillåt delning av Wi-Fi-lösenord under underavsnittet Enhetsfunktionalitet i begränsningsnyttolastenför att förhindra delning av Wi-Fi-lösenord från macOS 10.14-enheter till en enhet i närheten.

Mobile Application Management

 • Ett bättre sätt att hantera uppdateringar som gjorts för de appsamplingstabeller som oftast används.
  Vi förbättrar prestandan när appsampling görs och sparas och minskar antalet läs- och skrivåtgärder som görs i de samplingstabeller som oftast används. Tidsstämplarna i applistan per enhet per app konverteras nu till en tidsstämpel per app när samplingarna för alla applikationer samlas in samtidigt.
   
 • Ökad flexibilitet för överföring av applikationer som en länk.
  Tillsammans med stödet för att överföra en applikation som en länk med filtillägget som stöds i webbadressen kan du nu överföra en applikation som en länk om webbadressen innehåller frågeparametrar i slutet. 

Mobile Content Management

 • Vi har tillkännagivit att VMware Content Locker Outlook Add-In och VMware Content Locker för Windows Desktop inte längre är tillgängliga. 
  Konfigurationsinställningar för Outlook Add-In och Content Locker för Windows Desktop är inte längre tillgängliga i UEM Console eftersom den allmänna supportperioden för dessa applikationer har nått sitt slut.
  Vill du veta mer? Läs artikeln om slutet på den allmänna supportperioden för VMware Content Locker Outlook Add-Invia portalen My Workspace ONE.

Skrivare

 • Börja använda Avery Dennison 9485-skrivaren i UEM Console.
  Nu finns stöd för skrivarhantering av Avery Dennison 9485 som ett nytt OEM. Du kan nu hantera Avery Dennison-skrivare på samma sätt som andra skrivare, t.ex. Zebra och Epson, från UEM Console. Med den aktuella versionen kan du:
  • Registrera Avery Dennison-skrivaren.
  • Visa den registrerade skrivaren i UEM Console.
  • Avregistrera skrivaren.
  • Visa detaljer om skrivaren i UEM Console.
  • Push-skicka konfigurationsfiler till skrivaren.

Rugged

 • Låt användarna avgöra vilken distributionsmodell för produktprovisionering som ska användas.
  Du kan nu välja hur produkten driftsätts. Använd antingen det standardmässiga driftsättningsläget (reläserver med en säkerhetskopia för enhetstjänster) eller endast reläserver. Om du väljer endast reläserver kan enhetsservern använda resurser till andra uppgifter. Ställ in detta för dina egna produkter genom att navigera till Enheter > Förinställning och provisionering > Listvy för produkt > Lägg till produkt och välj sedan en plattform.  Du väljer alternativet i listrutan Driftsättningsläge på fliken Driftsättning
   
 • App/sök-API:t har blivit ännu bättre. Administratörer kan leta  efter applikationer som driftsätts under förinställning och provisionering.
  App/sök-API:et har förbättrats för att innefatta applikationer som överförs under Förinställning och provisionering och returnerar applikations-ID så att det senare kan användas i API-flödet.
   
 • Konfigurera filservern som en förinställnings- och provisioneringskomponent för alla Android-enheter.
  Nu kan du ha filservrar som används som källa eller destination för händelseåtgärderna Hämta filer och Överför filer. Om du vill konfigurera en filserver som en förinställnings- och provisioneringskomponent för alla dina Android-produkter går du till Enheter > Förinställning och provisionering > Komponenter > Händelseåtgärder och väljer knappen Lägg till händelseåtgärd. Välj Android. På fliken Åtgärder väljer du antingen Hämta filer eller Överför filer.
 • Ombearbeta en produkt med vår nya rollbaserade åtkomstkontroll. 
  Två nya resurser har skapats så att du kan inkludera behörighet för ombearbetning av produkter när du skapar administratörsroller. Administratörer med den här behörigheten kan ombearbeta en produkt på en viss enhet och begära ombearbetning för alla berörda enheter.
  Du ger administratörsroller ombearbetningsmöjligheter genom att gå till Konton > Administratörer > Roller och välja Lägg till roll. På sidan Skapa Roll anger du Ombearbeta i rutan Sök resurser för att använda de nya behörigheterna.

SDK

 • Vi har flyttat Skydd mot säkerhetsbrister och Åtkomst offline för standardprofilen för SDK till sidan Säkerhetspolicyer.
  Sidan Kompatibilitet med SDK-appar har tagits bort. Vi har dock migrerat de tidigare konfigurationerna för Skydd mot säkerhetsbrister och Åtkomst offline för standardprofilen för SDK till Grupper & inställningar > Alla inställningar > Appar > Inställningar och policyer > Säkerhetspolicyer.
  Vill du veta mer? Läs artikeln om ändringar av SDK-inställningarna för Skydd mot säkerhetsbrister och Åtkomst offline via My Workspace ONE-portalen.

Tunnel

 • Styr arv för dina inställningar för enhetstrafikregler mellan organisationsgrupper.
  Du kan nu välja att antingen ärva eller åsidosätta enhetstrafikregler för alla underordnade organisationsgrupper. Gör dessa ändringar i Enhetstrafikregler under VMware Tunnel > Regler för nätverkstrafik. 
Windows
 • Framtvingad BitLocker har blivit ännu bättre. Med krypteringsprofiler kan du inaktivera framtvingning i realtid på Windows stationära enheter.
  Tidigare kunde framtvingad BitLocker-kryptering orsaka problem vid försök att uppgradera en enhet eller rensa den. Nu kan du avaktivera framtvingning i realtid så att du kan uppgradera dina Windows-enheter utan BitLocker-kryptering.
   
 • Konfigurera Windows 10-enheten innan den ens lämnar fabriken genom Dells provisionering för VMware Workspace ONE. 
  Nu har Workspace ONE UEM stöd för att skapa ett provisioneringspaket för Windows 10-enheter som du kan skicka till Dell för att konfigurera enheterna innan de levereras. Den här processen kräver distribution av programvara och det nya konfigurationsverktyget för VMware Workspace ONE för provisionering. När provisioneringspaketet är installerat på din enhet behöver slutanvändare bara logga in för att slutföra registreringen med de applikationer som redan är installerade. Dell tar dessa provisioneringspaket och installerar dem på enheter så att dina slutanvändare får en enhet med alla sina appar installerade redan.

Om du vill visa den fullständiga versionsinformationen för 9.6 med kända och lösta problem läser du i versionsinformationen för 9.6.

Android

 • Förenklad registrering av företagsägda Android-enheter​ med QR-koder
  Med automatisk QR-kod som genereras från UEM-konsolen kan administratörer nu förenkla registreringsflödet för Android-enheter som kör version 7.0 (Nougat) eller senare.
  I UEM-konsolen kan nu en IT-administratör eller en slutanvändare registrera enheten som företagshanterad med QR-koder. Det nya registreringsflödet är perfekt för en administratör som vill mellanlagra flera enheter före driftsättning till användare, och för slutanvändaren som vill registrera enheten med QR-koden som hen har fått av en IT-administratör.
  Förenkla registreringsflödet genom att gå till Enheter > Förinställning och provisionering > Provisionering och välja knappen Konfigurera registrering.
 • Registrera loggar över misstänkt aktivitet när Bluetooth-kringutrustning eller USB-enheter ansluter till din enhet
  När Bluetooth-kringutrustning eller USB-enheter ansluter till din enhet spårar UEM Console händelsen och rapporterar det som en logg till UEM Console.
  Du spårar all skadlig aktivitet genom att aktivera Loggar över misstänkt aktivitet under Grupper och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Android > Agentinställningar. 
 • Ställ in svag biometri för lösenkodsinnehåll
  I lösenkodsprofilen kan du nu ställa in svag biometri för lösenkodsinnehåll under lösenkodsinställningarna. Lösenkodsinnehåll med svag biometri möjliggör biometriska upplåsningsmetoder med låg säkerhet, såsom ansiktsigenkänning.
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Android och konfigurera Lösenkodsinställningar.
 • Konfigurera företagshanterade Samsung-enheter i Android-företagsprofilen
  Profilerna i UEM-konsolen har uppdaterats med stöd för Samsung Knox-standardfunktioner för företagshanterade enheter. I den allmänna profilen har fältet OEM-inställningar lagts till. När OEM-inställningarna aktiveras får profiler med uppdaterade funktioner för Knox-stöd en Knox-symbol. Dessa omfattar lösenkod, begränsningar, datum/tid och APN.
 • Launcher-profilen har stöd för registreringar av mellanlagring för flera användare och in- och utcheckningsfunktionen för arbetshanterade enheter
  Android Enterprise-registreringar har nu stöd för mellanlagring för flera användare på en delad enhet och in- och utcheckningsfunktionen. Funktionen för delad enhet/enhet för flera användare garanterar att användare enkelt kan dela en enhet utan att förlora sina unika företagsresurser.
 • Ställ in förvalda Google-användar-ID:n för en enhet utifall att en enhet återställs genom en bootloader eller snabbstart
  UEM-konsolen har nu en ny profil som heter Fabriksåterställningsskydd för företag. Med den nya profilen kan administratörer ställa in förvalda Google-användar-ID:n för en enhet utifall att en enhet återställs med en bootloader eller snabbstart. Den här är användbar när en enhet ska återställas efter att en slutanvändare har lämnat företaget. Den gör det möjligt för administratören att använda ett av de angivna Google-ID:na till att återställa enheten så att den kan tilldelas en annan användare.
  Konfigurera ditt fabriksåterställningsskydd genom att välja Fabriksåterställningsskydd för företag från Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Android.

Certifikat

 • Förnya certifikat som utfärdas via SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
  Administratörer kan nu konfigurera en SCEP-certifikatmall för automatisk förnyelse när Microsoft ADCS används. Förnyelsefunktionen tar bort behovet av manuell åtgärd vid SCEP-konfigurationer och gör det möjligt för administratörer att utnyttja prestanda och skalbarhet. 
 • Definiera SAN-attribut för SCEP (Generic Simple Certificate Enrollment Protocol) och GlobalSign
  Administratörer kan nu konfigurera SAN-attribut för allmänna SCEP- och GlobalSign-certifikat. Utnyttja uppdateringen genom att konfigurera SAN-typen på skärmen Certifikatmall – Lägg till/redigera

Chrome OS

 • Avsluta processer i Aktivitetshanteraren
  Det går nu att konfigurera profilen för applikationskontroll så att slutanvändaren ser alternativet för avsluta process i Chrome OS.
  Du använder funktionen genom att aktivera Användare kan avsluta processer i Aktivitetshanteraren i profilen för applikationskontroll under Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Chrome OS.
 • Starta URL vid start
  I innehållsprofilen finns nu ett nytt alternativ för att konfigurera så att URL öppnas vid start. Fältet URL gör det möjligt att starta URL vid start.
  Utnyttja funktionen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Chrome OS, konfigurera innehållsprofilen och ställa in fältet URL.
 • Kontrollera om startläget krävs för att enhetsverifieringen ska lyckas för användar- och enhetsprofilerna
  Säkerhet och sekretess för användar- och enhetsprofilerna har ett nytt alternativ vid namn Krävs startläge för enhetsverifiering?. När det är aktiverat kontrolleras huruvida startläget krävs för att enhetsverifieringen ska lyckas.
  Utnyttja funktionen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Chrome OS, konfigurera säkerhets- och sekretessprofilen och ställa in fältet Krävs startläge för enhetsverifiering?.
 • Funktion för flexibel utskrift
  Nu går det att konfigurera utskriftsprofilen för Chrome OS så att förhandsgranskningen används med Google Cloud Print eller systemets dialogruta för utskrift. Om profilen är avaktiverad går det bara att skriva ut via plugin-program som åsidosätter Google Chrome.
  Utnyttja den nya funktionen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Chrome OS och konfigurera utskriftsprofilen.

Console

 • Flexibilitet att aktivera SAML-autentisering på SSP och utesluta registrering
  UEM-konsolen tillåter för närvarande SAML-autentisering för admin, användare eller båda. Administratörer har nu valet att använda SAML-autentisering för Admin, Registrering och Självbetjäningsportalen, och kan välja alla tre, en kombination av två eller en av de tre komponenterna. Administratörer får flexibilitet framtvinga SAML-autentisering på SSP och utesluta registrering.
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Företagsintegration > Katalogtjänster och aktivera .  
 • Automatisk återkallelse av användartoken vid företagsrensning
  För närvarande tillhandahåller inte Azure Active Directory något alternativ för att återkalla en token från en specifik enhet. Användaren loggas ut från alla Azure SSO-aktiverade platser när token återkallas vid en företagsrensning. På konfigurationssidan Katalogtjänster i UEM-konsolen finns nu en ny användargränssnittsinställning för administratören så att hen kan aktivera och avaktivera automatisk återkallelse av användartoken vid företagsrensning.
  Du aktiverar inställningarna genom att gå till Konton > Administratörer > Admininställningar > Katalogtjänster och aktivera Återkalla användartoken automatiskt vid enhetsrensning.
 • VMwares produktförbättringsprogram innefattar Självbetjäningsportalen
  Självbetjäningsportalen (SSP) ingår nu i VMwares produktförbättringsprogram. Med den kan du påverka våra produkters kvalitet och effektivitet. När programmet är aktiverat testar det endast SSP-användbarhetsdata, vilket är viktigt för att säkerställa att våra kunders faktiska behov uppfylls.
  Du kan när som helst aktivera eller avaktivera ditt deltagande i produktförbättringsprogrammet genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Admin > Produktförbättringsprogram.
 • Konfigurera Rensa jobb-schemaläggaren för att hantera fillagringsblobbar
  Den befintliga rensningsprocessen behandlar bara databasen för blobbar. Rensa jobb-schemaläggaren behandlar rensning av både fillagring och CDN. Konfigurera Rensa jobb-schemaläggaren genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Admin > Schemaläggaren.
 • Förbättrade säkerhetsåtgärder i självbetjäningsportalen för alla tokenbaserade konton
  Följande säkerhetsfunktioner har implementeras i självbetjäningsportalen, vilka endast påverkar konton som registreras med en token:
  • Fälten E-postadress och Telefonnummer skrivskyddas nu på skärmarna Lägg till enhet och Konto.
  • Det grundläggande åtgärdsformuläret Skicka registreringsmeddelande igen har textrutor för e-postadress och telefonnummer som är skrivskyddade.
  • Den grundläggande åtgärden Visa registreringsmeddelande otillgängliggörs.
 • Begränsa registrering till endast tokenregistrerade enheter
  UEM-konsolen begränsar nu registrering till endast tokenregistrerade enheter.
  Registrera enheter med en token genom att gå till Enheter > Enhetsinställningar > Enheter och användare > Allmänt > Registrering. Välj fliken Autentisering. Bläddra förbi avsnittet Komma igång och välj Endast inmatade enheter som Läge för enhetsregistrering. Växlingsknappen Kräv registreringstoken visas. Genom att aktivera alternativet begränsas registrering till endast tokenregistrerade enheter.
 • Förbättrade prestanda för sidan för enhetslistvy i UEM-konsolen
  Prestanda för sidan för enhetslistvy har förbättrats genom att alternativet för att sortera efter kolumnen Inventarienummer har tagits bort.  Om du vill använda den här förbättringen går du till Enheter > Listvy.  Den här förbättringen är aktiverad som standard.

Content Gateway

 • Välj Unified Access Gateway (UAG) som installationstyp vid konfiguration av en Content Gateway-nod
  Administratörer kan nu använda Unified Access Gateway (UAG) som installationstyp vid konfiguration av en ny Content Gateway för Unified Access Gateway eller migration av befintlig Windows- eller Linux Content Gateway till Unified Access Gateway.
  Du väljer Unified Access Gateway (UAG) som installationstyp när du konfigurerar en Content Gateway-nod genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Företagsintegration > Content Gateway.

iOS

 • Konfigurera nya DEP-överhoppningsinställningar för iOS-enheter
  Nu går det att konfigurera tre nya DEP-överhoppningsinställningar vid tidpunkten för konfiguration av Apples installationsassistent.
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Apple >
  Device Enrollment Program
  och konfigurera arbetsflödet för Apples installationsassistent så att följande av installationsassistentens alternativ överhoppas:
  • iMessage och FaceTime: Aktivera överhoppningsinställningen för att förhindra iMessage- och FaceTime-frågan under användning av installationsassistenten.
  • Uppdatering av programvara: Aktivera överhoppningsinställningen för att förhindra att användare informeras om uppdateringar av programvara under användningen av installationsassistenten.
  • Skärmtid: Aktivera överhoppningsinställningen för att förhindra att användare informeras om Skärmtid under användningen av installationsassistenten.
 • Begär tillstånd av läraren att lämna en ohanterad kurs i appen Klassrum på iOS 11.3+-enheter
  När du skapar säkerhetsprofilen för utbildningsenheter kan du nu tillåta att elever i ohanterade kurser i appen Klassrum begär tillstånd av läraren innan de lämnar Klassrum. 
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till. Välj Apple iOS och konfigurera Klassrum 2.0-säkerhetsinställningarna för utbildningsenheter.
 • Möjlighet att avaktivera USB-begränsat läge på övervakade enheter
  En ny säkerhets- och sekretessbegränsning har lags till i iOS-säkerhetsprofilen som förhindrar att användare av övervakade iOS 11.4+-enheter anger lösenkoden för att ansluta till eller förbli anslutna till USB-tillbehör medan enheten är låst.
  Du avaktiverar det USB-begränsade läget på övervakade enheter genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till, välja Apple iOS och konfigurera nyttolasten för begränsningar.
 • Konfigurera TLS minimiversion och TLS max.version för Wi-Fi-nätverk
  Vid konfigurationen av en Wi-Fi-profil för iOS-enheter kan du nu ställa in TLS-minimi- och maximiversioner för VPN-profilen av IKEv2-typ.
  Du konfigurerar TLS-minimi- och maximiversionerna genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till. Välj Apple iOS och konfigurera informationen för autentisering i Wi-Fi-inställningarna.
 • Konfigurera Bluetooth som en av de hanterade inställningarna för iOS-enheter
  Utöver röstroaming, dataroaming och internetdelning kan du nu aktivera Bluetooth i inställningarna på sidan Hanterade inställningar i UEM-konsolen. 
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Enheter > Enhetsinställningar > Enheter och användare > Apple > Apple iOS > Hanterade inställningar > Hantera standardinställningar.

macOS

 • Möjlighet att avaktivera tvingad hantering av en applikation
  UEM-konsolen har nu en ny tilldelningsflagga vid namn Hantering av önskad status för distribution av macOS-programvara. Den nya flaggan gör det möjligt för IT-personal att avaktivera tvingad hantering av en applikation. Om inställningen avaktiveras är det möjligt att driftsätta applikationer som del av en engångskonfiguration och slutanvändaren kan vid behov avinstallera en applikation lokalt. 
  Om du vill avaktivera inställningen går du till Appar och böcker > Applikationer > Ursprunglig > Intern och konfigurerar inställningarna under Inställningar för driftsättning.
 • Konfigurera nya DEP-överhoppningsinställningar för macOS-enheter
  Nu går det att konfigurera två nya DEP-överhoppningsinställningar vid tidpunkten för konfiguration av Apples installationsassistent.
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Enheter och användare > Apple >
  Device Enrollment Program
  och konfigurera arbetsflödet för Apples installationsassistent så att följande av installationsassistentens alternativ överhoppas:
  • Välj utseende:  Aktivera överhoppningsinställningen för att förhindra att användaren kan välja ljust eller mörkt läge under användning av installationsassistenten.
  • Skärmton: Aktivera överhoppningsinställningen för att förhindra skärmen Skärmton under användning av installationsassistenten.
 • Tillåt åtkomst till alla applikationer i SCEP-nyttolasten för macOS-användarkontexten
  Ett alternativ som gör det möjligt att tillåta åtkomst till alla applikationer i SCEP-nyttolasten för macOS-användarkontexten har lagts till. När funktionen är aktiverad beviljas alla applikationer på enheten åtkomst till certifikatets nyckelring som utfärdas av SCEP-nyttolasten. Det innebär att användaren aldrig uppmanas att ange autentiseringsuppgifter när åtkomst till en applikation på enheten ska beviljas.
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till > Lägg till profil > Android och konfigurera SCEP-nyttolasten
 • Välj att aktivera och avaktivera Bluetooth-kommandot på enheter med macOS 10.13.4 eller senare
  Klustret för åtgärdsknapparna till Enhetsinformation i UEM-konsolen har nu knappen Hanterade inställningar med vilken du kan aktivera och avaktivera Bluetooth-kommandot. Gäller endast för macOS 10.13.4+-enheter.
 • Fjärromstarta macOS 10.13+-enheter med åtgärden Starta om enhet
  Klustret för åtgärdsknapparna till Enhetsinformation i UEM-konsolen har nu knappen Starta om enhet med vilken du kan fjärromstarta en enhet.
 • Stäng av macOS 10.13+-enheter på distans med åtgärden Stäng av
  Klustret för åtgärdsknapparna till Enhetsinformation i UEM-konsolen har nu knappen Stäng av med vilken du kan skicka ett fjärrkommando om att stänga av macOS-enheter.
 • Konfigurera TLS minimiversion och TLS max.version för Wi-Fi-nätverk
  Det är nu möjligt att ange lägsta och högsta TLS-version för Wi-Fi-profilen i protokolltyperna TLS, TTLS, EAP-fast och PEAP med UEM-konsolen. Utnyttja uppdateringen genom att gå till Enheter > Profiler och resurser > Profiler > Lägg till. Välj Apple iOS och konfigurera informationen för autentisering i Wi-Fi-inställningarna.

Mobile Application Management

 • Gör asynkrona anrop till VMware AirWatch Cloud Messaging med Publicera applikation
  Under publicering av interna appar gör UEM-konsolen nu asynkrona anrop till AWCM så att inte körtiden för en batch applikationsinstallationer påverkas av AWCM:s prestanda. AWCM-servern väljer enheter i en kö och skickar avisering.

Rugged

 • Konfigurera en proxyserver när du installerar en ny Linux-baserad mottagarinitierad tjänst
  I UEM-konsolen går det nu att konfigurera en proxyserver när du installerar en ny Linux-baserad mottagarinitierad tjänst. Du kan ange värdnamn, port, användarnamn och lösenord vid tidpunkten för installationen. Om du vill konfigurera en proxyserver till en befintlig pulltjänst måste du ominstallera pulltjänsten med det nya installationsprogrammet.
  Utnyttja uppdateringen genom att gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > System > Företagsintegration > Pulltjänstinstallerare och följa anvisningarna i installationsprogrammet, bl.a. rörande den valfria konfigurationen av en proxyserver.
 • Undvika onödig försämring av databasens prestanda och förbättra dataflödet under produktprovisioneringsprocessen
  UEM-konsolen har nu förbättrat produktprovisioneringens kommandokö med följande funktioner för att förbättra produktprovisioneringsprocessen: 
  • En gräns har satts för antalet och frekvensen av kommandon som skickas till enheter, vilket i sin tur begränsar antalet stickprov som returneras.
  • Standardgränsen för den utgående AirWatch Cloud Messenger-kön till enheter har förbättrats med en FIFO-algoritm (first in/first out).
  • Policymotorn har förbättrats med ny logisk som tar hänsyn till antalet poster på så sätt att den vid behov kan återställa kön.
  • Användarinitierade åtgärder under provisioneringsprocessen påskyndas omedelbart.
  • Gå till Grupper och inställningar > Alla inställningar > Installation > Prestandajustering och se supporten om att ändra de två nya inställningarna AWCM-kontrollhastighet för produktprovisionering och Satsstorlek för kommandofrisläppning för produktprovisionering.

Tunnel

 • Möjlighet att ta bort publika SSL-certifikat från hanteringen av SSL-certifikatens livscykler
  Om du har överfört ett felaktigt publikt SSL-certifikat och vill ta bort det från databasen går det nu att ta bort det från UEM-konsolen. Utnyttja uppdateringen genom att gå till fliken Avancerat under VMware Tunnel

Windows

 • Visa OEM-uppdateringar som har driftsatts i dina Windows 10-enheter i listvyn för OEM-uppdateringar
  Workspace ONE UEM visar nu alla driftsatta OEM-uppdateringar i listvyn för OEM-uppdateringar. På den här sidan går det att filtrera uppdateringarna efter uppdateringstyp, bland många andra ljuddrivrutin, drivrutin för kretsuppsättning och BIOS-uppdateringar. Du ser dessa uppdateringar i UEM-konsolen genom att gå till Enheter > Livscykel > Uppdateringar och välja fliken OEM-uppdateringar.
 • Fjärromstarta Windows 10-enheter med åtgärden Starta om enhet
  Klustret för åtgärdsknapparna till Enhetsinformation i UEM-konsolen har nu knappen Starta om enhet med vilken du kan fjärromstarta en enhet.
 • Nya minimiintervall för enheters stickprov
  AirWatch Agent för Windows-plattformen har uppdaterats med nya minimivärden för incheckningsintervallen. Minimivärdena för stickprov börjar vid 120 minuter.
  Du ställer in nya minimiintervall genom att gå till Alla inställningar > Enheter och användare > Windows > Windows Desktop > Agentinställningar.

Tabell över kompatibilitet

I tabellen över kompatibilitet för VMware-produkter finns information om kompatibilitet för nuvarande och tidigare versioner av VMware-produkter och -komponenter.

Meddelanden om slut på support

I matrisen med Workspace ONE UEM Console-versioner och slutdatum för support finns det information om allmän tillgänglighet, slutdatum för tillgänglighet och slutdatum för support för alla Workspace ONE UEM Console-versioner.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon