VMware Aria Operations 收集 vSAN 磁碟群組的雍塞度量。

  • 雍塞| 記憶體雍塞 - 最愛
  • 雍塞| SSD 雍塞 - 最愛
  • 雍塞| IOPS 雍塞 - 最愛
  • 雍塞| Slab 雍塞
  • 雍塞| 記錄雍塞
  • 雍塞| 運算雍塞