NSX Manager 使用部分 TCP 和 UDP 連接埠與其他元件及產品進行通訊。這些連接埠必須在防火牆中開啟。

您可以使用 API 呼叫或 CLI 命令來指定供傳輸檔案 (預設值為 22) 和供匯出 Syslog 資料 (預設值為 514 和 6514) 的自訂連接埠。若要進行,您將需要依此設定防火牆。

表格 1. NSX Manager 所使用的 TCP 和 UDP 連接埠

來源

目標

連接埠

通訊協定

說明

管理用戶端

NSX Manager

22

TCP

SSH (依預設為停用)

NTP 伺服器

NSX Manager

123

UDP

NTP

管理用戶端

NSX Manager

443

TCP

NSX API 伺服器

SNMP 伺服器

NSX Manager

161

UDP

SNMP

NSX ControllerNSX Edge 節點、傳輸節點、vCenter Server

NSX Manager

8080

TCP

安裝-升級 HTTP 存放庫

NSX ControllerNSX Edge 節點、傳輸節點

NSX Manager

5671

TCP

NSX 傳訊

NSX Manager

管理 SCP 伺服器

22

TCP

SSH (上傳支援服務包及備份等項目)

NSX Manager

DNS 伺服器

53

TCP

DNS

NSX Manager

DNS 伺服器

53

UDP

DNS

NSX Manager

NTP 伺服器

123

UDP

NTP

NSX Manager

SNMP 伺服器

161 和 162

TCP

SNMP

NSX Manager

SNMP 伺服器

161 和 162

UDP

SNMP

NSX Manager

Syslog 伺服器

514

TCP

Syslog

NSX Manager

Syslog 伺服器

514

UDP

Syslog

NSX Manager

Syslog 伺服器

6514

TCP

Syslog

NSX Manager

Syslog 伺服器

6514

UDP

Syslog

NSX Manager

Log Insight 伺服器

9000

TCP

Log Insight 代理程式

NSX Manager

Traceroute 目的地

33434 - 33523

UDP

Traceroute

NSX Manager

vCenter Server

80

TCP

NSX Manager 與計算管理程式 (vCenter Server) 通訊 (若已設定)。

NSX Manager

vCenter Server

443

TCP

NSX Manager 與計算管理程式 (vCenter Server) 通訊 (若已設定)。