vSphere 5.0 及更新版本包含對向客體作業系統公開虛擬 NUMA 拓撲的支援,這樣便於客體作業系統和應用程式 NUMA 最佳化,從而可提高效能。

虛擬 NUMA 拓撲可用於硬體版本 8 的虛擬機器,且依預設在虛擬 CPU 的數目大於 8 時啟用。也可以使用進階組態選項手動影響虛擬 NUMA 拓撲。

首次開啟啟用了虛擬 NUMA 之虛擬機器的電源時,其虛擬 NUMA 拓撲將以基礎實體主機的 NUMA 拓撲為基礎。虛擬機器之虛擬 NUMA 拓撲在初始化後不會進行變更,除非該虛擬機器中 vCPU 數目發生變更。

虛擬 NUMA 拓撲不考慮為虛擬機器設定的記憶體。虛擬 NUMA 拓撲不受虛擬機器的虛擬通訊端數目及每個通訊端的核心數目影響。

如果需要覆寫虛擬 NUMA 拓撲,請參閱虛擬 NUMA 控制項

備註︰

啟用 CPU HotAdd 將使虛擬 NUMA 停用。請參閱https://kb.vmware.com/kb/2040375