VMware vSphere Lifecycle Manager一般權限可控制讀取和寫入 Lifecyle Manager 資源的能力。

您可以在階層中的不同層級設定此權限。例如,如果您在資料夾層級設定了某項權限,則可以將此權限散佈到該資料夾中的一或多個物件。[要求] 資料行中列出的物件必須具有權限集,可以直接具有,也可以透過繼承獲得。

表 1. VMware vSphere Lifecycle Manager一般權限
權限名稱 說明 要求
VMware vSphere Lifecycle Manager.Lifecycle Manager:一般權限.讀取 允許讀取vSphere Lifecycle Manager資源。需要此權限才能取得工作資訊。

根 vCenter Server

VMware vSphere Lifecycle Manager.Lifecycle Manager:一般權限.寫入 允許寫入vSphere Lifecycle Manager資源。需要此權限才能取消 vSphere Lifecycle Manager工作。

根 vCenter Server