vSphere 包含對向客體作業系統公開虛擬 NUMA 拓撲的支援,這樣便於客體作業系統和應用程式 NUMA 最佳化,從而可提高效能。

虛擬 NUMA 拓撲可用於虛擬機器,且依預設在虛擬 CPU 的數目大於 8 時啟用。也可以使用進階組態選項手動影響虛擬 NUMA 拓撲。

首次開啟啟用了虛擬 NUMA 之虛擬機器的電源時,其虛擬 NUMA 拓撲將以基礎實體主機的 NUMA 拓撲為基礎。虛擬機器之虛擬 NUMA 拓撲在初始化後不會進行變更,除非該虛擬機器中 vCPU 數目發生變更。

虛擬 NUMA 拓撲不考慮為虛擬機器設定的記憶體。虛擬 NUMA 拓撲不受虛擬機器的虛擬通訊端數目及每個通訊端的核心數目影響。

如果需要覆寫虛擬 NUMA 拓撲,請參閱虛擬 NUMA 控制項

備註: 啟用 CPU HotAdd 將使虛擬 NUMA 停用。請參閱 https://kb.vmware.com/kb/2040375