VMware vRealize Business for Cloud 會自動進行雲端成本計算分析、耗用量計量、雲端比較和規劃,以提供更有效執行雲端所需的成本可見度和業務深入見解。

其他資源

視訊

vRealize Business for Cloud 視訊

相容性資訊

VMware 產品互通性指南

相關產品資訊

VMware vRealize Business for Cloud 產品頁面

VMware vRealize Automation

VMware vRealize Operations Manager

VMware vCloud Suite

VMware vRealize Suite

VMware vRealize Lifecycle Manager