vRealize Operations Manager 會針對 vSAN 磁碟群組收集雍塞度量。

  • 雍塞| 記憶體雍塞 - 最愛

  • 雍塞| SSD 雍塞 - 最愛

  • 雍塞| IOPS 雍塞 - 最愛

  • 雍塞| Slab 雍塞

  • 雍塞| 記錄雍塞

  • 雍塞| 運算雍塞