Uživatelé mohou aktivovat službu webového proxy serveru, přidružit zásadu Cloud Web Security a vygenerovat soubor PAC z konfigurační obrazovky webového proxy serveru.

Poznámka: Před aktivací služby webového proxy serveru se ujistěte, že je aktivováno jednotné přihlašování (SSO).
Chcete-li aktivovat službu webového proxy serveru, proveďte následující kroky:
 1. Přejděte na Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurovat (Configure) > Metody přístupu (Access Method) > Webový proxy server (Web Proxy). Otevře se obrazovka Webový proxy server (Web Proxy).
 2. Na kartě Konfigurace webového proxy serveru (Web Proxy Configuration) zapněte přepínačem možnost Povolit webový proxy server (Enable Web Proxy).
 3. Služba webového proxy serveru se změní ze stavu Neaktivní (Inactive) na stav Aktivní (Active).
 4. Po aktivaci služby se informace o adrese URL a režimu proxy serveru automaticky vyplní a zobrazí se na obrazovce Konfigurace (Configuration) pro Webový proxy server (Web Proxy):
  • Adresa URL proxy serveru (Proxy URL) – Toto je automaticky vygenerovaná adresa URL, která kompromituje jedinečný identifikátor uživatele (UUID) následovaný adresou cwsproxy.gsm.vmware.com a portem č. 3129. Pro ruční konfiguraci proxy serveru na hostiteli to bude adresa URL a port, který budou muset uživatelé dodat do systému.
  • Režim proxy serveru (Proxy Mode) – pro službu Cloud Web Security je k dispozici pouze jeden režim proxy serveru. Tento režim vyžaduje použití SSL a SSO pro připojení ke službě proxy serveru.

  Funkce webového proxy serveru je aktivována a uživatelé mohou pomocí adresy URL proxy serveru nakonfigurovat soubor PAC (Proxy Auto-Config). Další informace naleznete v tématu Soubory automatické konfigurace proxy serveru.

 5. Po aktivaci služby webového proxy serveru nejsou nastaveny zásady zabezpečení. Třebaže je webový proxy server použitelný v tomto stavu, nenabízí žádné zabezpečení. Pokud chcete přiřadit zásadu služby Cloud Web Security uživatelům webového proxy serveru, vyberte zásadu z rozevírací nabídky Vyberte zásady Cloud Web Security (Select Cloud Web Security Policy).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).