Přidání integrace Microsoft RADIUS do VMware Edge Network Intelligence umožňuje prohlížet specifické zprávy autentizace RADIUS související se síťovou autentizací. Bez této integrace zprávy RADIUS nejsou dekódovány a budou pouze hlásit úspěch nebo selhání. Tato integrace je prováděna za použití forwarderu protokolu Solarwinds pro Windows a přidáním crawleru jako cíle protokolování syslog.

Stáhněte bezplatný forwarder protokolu události z Solarwinds https://www.solarwinds.com/free-tools/event-log-forwarder-for-windows

Důležité:

Ujistěte se, že máte na serveru Microsoft RADIUS aktivován nástroj pro protokolování událostí.

Krok 1: Nainstalujte forwarder protokolu a poté jej otevřete, abyste mohli zahájit konfiguraci.

Krok 2: Přidejte odběr do protokolů události, abyste jej předali dopředu na crawler. Z Solarwinds Řídicí panel (Dashboard ) > Odběry (Subscriptions) přidejte nový odběr tak, že kliknete na „Přidat“ (Add).

Obrázek 1.
Integrace Microsoft RADIUS – Řídicí panel SolarWinds (Microsoft RADIUS Integration - SolarWinds Dashboard)

Krok 2: Vyberte typ protokolu událostí „Zabezpečení“ (Security), abyste se přihlásili k odběru přes ovládací prvek stromové struktury levého sloupce a ujistěte se, že jste z Typu události (Event Type) zahrnuli prvky Chyba (Error), Varování (Warning) a Informace (Information).

Obrázek 2.
Integrace Microsoft RADIUS – Aktualizace odběru protokolu události (Microsoft RADIUS Integration - update event log subscription)

Krok 3: V části SolarWinds z Řídicí panel (Dashboard ) > Servery Syslog (Syslog Servers) přidejte nový server Syslog tak, že zvolíte „Přidat“ (Add).

Obrázek 3.
Integrace Microsoft RADIUS – Servery Syslog (Microsoft RADIUS Integration - syslog servers)

Název serveru

Název crawleru

Adresa serveru

<IP adresa crawleru>

Port

514

Protokol

UDP

Obrázek 4.
Integrace RADIUS Microsoft – Upravit server Syslog (Microsoft RADIUS Integration- edit syslog server)