Generování incidentu lze vyladit ve VMware Edge Network Intelligence, aby lépe odpovídalo vašemu prostředí. Je obzvláště důležité vyladit nové instance, aby bylo zajištěno, že generování falešně pozitivních incidentů nevytvoří příliš mnoho výstrah a nenaruší důvěru v ENI.

Ve výchozím nastavení je generování incidentu VMware Edge Network Intelligence předběžně vyladěno na optimální nastavení pro většinu podniků. Když přidáváte vlastní aplikace, nebo potřebujete změnit výchozí nastavení, můžete to provést tak, že přejdete na stránku Nastavení administrátora ==> Priorita incidentů.

Terminologie

Prioritní profily

Přednastavení, která vám umožní definovat, jakým způsobem se každý typ incidentu chová ve vašem prostředí. Existují 2 druhy incidentů:

1. incidenty, které měří procento ovlivněných klientů, přičemž klíč k nastavení priorit nastavuje míru odchylky od standardní hodnoty, kterou jste ochotni tolerovat, a minimální % klientů, kteří musí být ovlivněni předtím, než se priorita zvýší na hodnotu P2, nebo dokonce P1. Pro důležitější problémy je třeba nastavit „nižší toleranci odchylky“, a naznačit tak, že i malá odchylka od standardní hodnoty musí zvýšit prioritu incidentu.

2. incidenty, které jsou binární: serverové výpadky spadají do této kategorie, v níž server má výpadek (například neodpovídá na požadavky apod.), nebo ne. Pro tyto problémy je priorita binární, např. pokud má server výpadek, musí mít „vždy prioritní PX“.

Tolerance odchylky

Určete, jak velká má být odchylka od standardní hodnoty a jaké procento klientů musí být ovlivněno, aby se tyto typy problémů staly kritickými.

Popisy profilu

Tolerance velké odchylky

Obvykle se používá u méně důležitých typů incidentů (například u klientů došlo k pomalé latenci radius). Incidenty s tímto profilem priority začínají jako P6. Pokud existuje 1 směrodatná odchylka od standardní hodnoty, zvyšuje se na P5. Pokud existují 2 směrodatné odchylky od standardní hodnoty a ovlivňují nejméně 5 % klientů, zvyšuje se na P3. Pokud se jedná o 3 nebo více směrodatných odchylek a ovlivňují nejméně 10 % klientů, zvyšuje se na hodnotu P2. Incidenty s tímto profilem priority nemohou nikdy dosáhnout P1.

Tolerance střední odchylky

Obvykle se používá pro méně důležité druhy incidentů (například u klientů došlo k slabému výkonu webu). Incidenty s tímto profilem priority začínají jako P5. Pokud existuje 1 směrodatná odchylka od standardní hodnoty, zvyšuje se na P4. Pokud existují 2 směrodatné odchylky od standardní hodnoty a ovlivňují nejméně 5 % klientů, zvyšuje se na P3. Pokud se jedná o 3 nebo více směrodatných odchylek a ovlivňují nejméně 10 % klientů, zvyšuje se na hodnotu P2. Konečně pokud existuje nárůst o 4 nebo více směrodatných odchylek a ovlivňují více než 30 % klientů, zvýší se na P1.

Tolerance malé odchylky

Obvykle se používá pro nejdůležitější druhy incidentů (například klienti se mohou připojit z důvodu X). Incidenty s tímto profilem priority začínají jako P4. Pokud existuje 1 směrodatná odchylka od standardní hodnoty, zvyšuje se na P3. Pokud existují 2 směrodatné odchylky od standardní hodnoty a ovlivňují nejméně 5 % klientů, zvyšuje se na P2. Pokud se jedná o 3 nebo více směrodatných odchylek a ovlivňují nejméně 10 % klientů, zvyšuje se na hodnotu P1

Vždy PX (například P2, P3, P4)

Obvykle se používá pro výpadky serveru, které jsou binární: buď se odehrává, nebo ne. Když jsou incidenty tohoto typu spuštěny, musí vždy mít tuto specifickou prioritu.

Žádná priorita

Obvykle se používá u incidentů, kde krátké odchylky nejsou postihovatelné (např. klienti mají slabý výkon Wi-Fi); incidenty tohoto typu se stanou postihovatelnými, když se zobrazí v kontextu analýzy systémových problémů za delší časové období. Incidenty s tímto profilem nebudou mít přiřazenu prioritu. Výstražné e-maily nebudou pro tyto incidenty odeslány, bude na ně však upozorňováno v dolní části stránky incidentu, pokud byl vybrán filtr „Všechny incidenty“.

Deaktivováno (Disabled)

Incidenty s tímto profilem se nezobrazují v uživatelském rozhraní.