V této části najdete popis konfigurace lokality Non VMware SD-WAN Site typu Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování) (Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)) prostřednictvím SD-WAN Edge v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Procedura

 1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  Otevře se obrazovka Služby (Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) klikněte na tlačítko Nový (New).
  Zobrazí se dialogové okno Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge(Non SD-WAN Destinations via Edge).
 3. Do textového pole Název služby (Service Name) zadejte název Non VMware SD-WAN Site.
 4. Z rozbalovací nabídky Typ služby (Service Type) vyberte jako typ tunelu IPsec možnost Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování) (Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)).
 5. Klikněte na tlačítko Další (Next).
  Lokalita Non VMware SD-WAN Site typu IKEv2 podle směrování je vytvořena a zobrazí se dialog pro vaši Non VMware SD-WAN Site.
 6. V nabídce Brána primární VPN (Primary VPN Gateway) zadejte do textového pole Veřejná IP (Public IP) IP adresu brány primární VPN (Primary VPN Gateway).
 7. Pokud budete chtít upravit nastavení tunelového propojení Non VMware SD-WAN Site primární brány VPN, klikněte na tlačítko Rozšířené (Advanced).
 8. V oblasti Primární brána VPN (Primary VPN Gateway) můžete nakonfigurovat následující nastavení tunelového propojení:
  Pole Popis
  Šifrování (Encryption) Jako velikost klíče šifrování dat pro algoritmy AES vyberte buď AES 128 nebo AES 256. Pokud nechcete šifrovat data, zvolte možnost Null. Výchozí hodnota je AES 128.
  Skupina DH (DH Group) Vyberte algoritmus skupiny Diffie-Hellman (DH), který bude použit při výměně předsdíleného klíče. Skupina DH nastavuje sílu algoritmu v bitech. Podporované skupiny DH jsou 2, 5, 14, 15 a 16. Doporučuje se používat DH skupinu 14.
  PFS Vyberte úroveň PFS (Perfect Forward Secrecy) pomáhající zvýšit zabezpečení. Podporované úrovně PFS jsou 2, 5, 14, 15 a 16. Výchozí hodnotou je Deaktivováno (Disabled).
  Hash Algoritmus autentizace pro záhlaví VPN. Vyberte jednu z následujících podporovaných funkcí SHA (Secure Hash Algorithm) ze seznamu:
  • SHA 1
  • SHA 256
  • SHA 384
  • SHA 512

  Výchozí hodnota je SHA 256.

  Doba životnosti IKE SA (min) (IKE SA Lifetime(min)) Doba, po kterou se pro Edge iniciuje obnovování výměny klíčů IKE (Internet Key Exchange). Minimální doba životnosti IKE je 10 minut a maximum je 1440 minut. Výchozí hodnota je 1440 minut.
  Doba životnosti IPsec SA (min) (IPsec SA Lifetime(min)) Doba, po kterou se pro Edge iniciuje obnovování klíče IPsec (Internet Security Protocol). Minimální doba životnosti IPsec je 3 minuty a maximum je 480 minut. Výchozí hodnota je 480 minut.
  Časovač vypršení DPD (s) (DPD Timeout Timer(sec)) Maximální doba, po kterou má zařízení čekat na přijetí odpovědi na zprávu DPD, než bude partnerské zařízení detekováno jako mimo provoz. Výchozí hodnota je 20 sekund. DPD můžete deaktivovat nakonfigurováním časovače časového limitu DPD na 0 sekund.
  Poznámka: Když AWS inicializuje tunel pro opětovné vytvoření klíčů s lokalitou VMware SD-WAN Gateway (v cílech jiných než SD-WAN), může dojít k selhání a tunel nebude vytvořen, což může způsobit přerušení provozu. Dodržujte následující:
  • Konfigurace časovače doby životnosti IPsec SA (min) pro SD-WAN Gateway musí být menší než 60 minut (doporučeno 50 minut), aby odpovídala výchozí konfiguraci IPsec AWS.
  • Skupiny DH a PFS DH si musí odpovídat.
 9. Pokud chcete vytvořit sekundární bránu VPN pro tuto lokalitu, zaškrtněte pole Sekundární brána VPN (Secondary VPN Gateway) a poté zadejte IP adresu sekundární brány VPN do textového pole Veřejná IP (Public IP).

  Sekundární brána VPN bude pro tuto lokalitu okamžitě vytvořena a bude zřízeno tunelové propojení VPN VMware na tuto bránu.

 10. Zaškrtnutím pole Zachovat aktivní tunel (Keep Tunnel Active) ponecháte sekundární tunel VPN aktivní pro tuto lokalitu.
 11. Zaškrtnutím pole Nastavení tunelového propojení jsou stejná jako u primární brány VPN (Tunnel settings are same as Primary VPN Gateway) použijte stejné nastavení tunelu jako u brány primární VPN (Primary VPN Gateway).
  Jakékoli změny nastavení tunelu provedené pro bránu primární VPN (Primary VPN Gateway) se použijí také pro tunely sekundární VPN (Secondary VPN), pokud jsou nakonfigurovány.
 12. V části Podsítě lokality (Site Subnets) můžete přidat podsítě pro Non VMware SD-WAN Site kliknutím na tlačítko +.
  Poznámka: Pro podporu druhu datového centra typu Non VMware SD-WAN Site budete kromě připojení IPSec muset nakonfigurovat místní podsítě Non VMware SD-WAN Site v systému VMware.
 13. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).