Postup povolení a úpravy nastavení multicastu na úrovni rozhraní:

 1. V nabídce Konfigurovat > Profily > Zařízení (Configure Profiles Device) vyberte cílový model Edge, přejděte do oblasti s nastavením rozhraní a vyberte rozhraní, pro které chcete povolit multicast.
 2. Kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) otevřete dialogové okno Nastavení rozhraní (Interface Settings) pro vámi nakonfigurované Edge.
 3. V dialogovém okně Rozhraní (Interface) u modelu Edge:
  1. Označením pole Rozhraní povoleno (Interface Enabled) zobrazíte nastavení dialogového okna.
  2. V rozevírací nabídce Schopnost (Capability) povolíte použití nastavení multicastu výběrem možnosti Trasováno (Routed).
  3. V rozevírací nabídce Typ adresování (Addressing Type) zvolte možnost DHCP, PPPoE nebo Statické.
  4. V případě potřeby označte pole Overlay síť WAN (WAN Overlay).
  5. V případě potřeby označte pole OSPF.
  6. V části Multicast:
   1. V případě potřeby označte pole IGMP a vyberte jedinou dostupnou možnost IGMP v2.
   2. V případě potřeby označte pole PIM a vyberte jedinou dostupnou možnost PIM SM.
   3. Kliknutím na tlačítko „přepínání rozšířených nastavení multicastu (toggle advanced multicast settings)“ nastavíte časovače IGMP, jak je uvedeno na následujícím obrázku.
    config-profile-device-multicast-interface-level
    • Interval dotazování hostitele IGMP: výchozí hodnota je 125 sekund s rozsahem hodnot 1–1800.
    • Maximální hodnota odezvy dotazu IGMP: výchozí hodnota je 100 decisekund s rozsahem hodnot 10–250.
  7. Podle potřeby označte následující pole: Vysílat, Přímý tok dat NAT, Underlay protokolování a Důvěryhodný zdroj.
  8. V rozevírací nabídce Filtrování cesty zpět (Reverse Path Filter) vyberte možnost (Deaktivováno (Disabled), Konkrétní (Specific) nebo Volné (Loose)). POZNÁMKA: (NOTE:) Uživatel může nastavit filtrování cesty zpět pouze v případě, že je označena důvěryhodná zóna. Pokud není důvěryhodná zóna označena, bude výchozí hodnotou Konkrétní (Specific), jak je vidět na obrázku výše.
  9. Podle potřeby v oblastiNastavení L2 (L2 Settings) označte pole Automaticky vyjednat (Autonegotiate). V takovém případě do textového pole zadejte MTU.
  10. Pokud možnost automatického vyjednávání nevyberete, do příslušných polí zadejte Rychlost (Speed), DuplexMTU.
  11. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update) a aktualizujte tak model Edge.

V následující tabulce jsou popsány časovače IGMP.

Časovače IGMP Popis
Interval dotazování hostitele IGMP (IGMP Host Query Interval) Interval dotazování hostitele IGMP, výchozí hodnota je 60 sekund.
Maximální hodnota odezvy dotazu IGMP (IGMP Max Query Response Value) Maximální hodnota odezvy dotazu IGMP, výchozí hodnota je 10 sekund.
Poznámka: Další informace o trasování multicastu najdete na kartě Monitorování > Trasování > (Monitor > Routing >) Multicast. Další informace naleznete v tématu Monitorování trasování.