Jako administrátor podniku můžete konfigurovat pravidla brány firewall, nastavení stavové brány firewall, nastavení sítě a ochrany před floodingem, informace o přístupu k Edge a povolovat nebo zakazovat stav a protokoly brány firewall pomocí karty Brána firewall (Firewall) v dialogu Konfigurace profilu (Profile Configuration).

Profily brány firewall pracují se segmenty. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment). Po zvolení vhodného segmentu, který chcete konfigurovat, z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment), se v oblasti Konfigurovat segmenty (Configure Segments) zobrazí nastavení a možnosti přidružené k tomuto segmentu. Výchozím segmentem je Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]).

Další informace o segmentaci naleznete v tématu Konfigurace segmentů.Konfigurace brány firewall na úrovni profilu zahrnuje:
Poznámka: Funkci brány firewall pro profily můžete zakázat přepnutím parametru Stav brány firewall (Firewall Status) na VYPNUTO (OFF).

Související odkazy