Ve výchozím nastavení je trasovací BGP vlastnost pro podniky povolena. BGP můžete konfigurovat na segment pro profil nebo Edge.

VMware podporuje 4bajtové ASN BGP:
 • Jako ASN z SD-WAN Edge.
 • Partnerské zařízení na sousedské zařízení se 4bajtovým ASN.
 • Příjem 4bajtových ASN v inzerování tras.

Aktivace protokolu BGP:

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
 3. V kartě Zařízení (Device) sjeďte dolů do části Nastavení protokolu BGP (BGP Settings), překlikněte posuvník do polohy Zap. (ON) a pak klikněte na Upravit (Edit).
 4. V okně Editor protokolu BGP konfigurujte následující nastavení:
  1. Klikněte na Přidat filtr (Add Filter), abyste vytvořili jeden nebo více filtrů. Tyto filtry se aplikují na souseda za účelem zakázání nebo změny atributů trasy. Stejný filtr může být použit u více sousedů.
   Nastavte pravidla filtru v okně Vytvořit filtr BGP.
   Možnost Popis
   Název filtru (Filter Name) Zadejte popisný název BGP filtru.
   Shoda typu a hodnoty (Match Type and Value) Zvolte typ tras, které mají být sladěny s filtrem:
   • Předpona (Prefix): zvolte, aby odpovídala předponě a zadejte IP adresu předpony do pole Hodnota (Value).
   • Komunita (Community): zvolte, aby odpovídala komunitě a zadejte řetězec komunity do pole Hodnota (Value).
   Přesná shoda (Exact Match) Tato akce filtru se provádí pouze v případě, že se trasy BGP přesně shodují se specifikovanou předponou nebo řetězcem komunity. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
   Typ akce (Action Type) Zvolte akci, která se provede, když se trasy BGP shodují se specifikovanou předponou nebo s řetězcem komunity. Přenášená data můžete buď povolit (Permit) nebo zamítnout (Deny).
   Nastavit (Set) Pokud budou trasy BGP odpovídat specifikovaným kritériím, můžete nastavit směrování provozu do sítě na základě atributů cesty. Z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
   • Žádné (None): atributy odpovídajících tras zůstávají stejné.
   • Lokální preference (Local Preference): odpovídající provoz je směrován na cestu se specifikovanou lokální preferencí.
   • Komunita (Community): odpovídající trasy jsou filtrovány dle určeného řetězce komunity. Můžete také zvolit pole Doplněk komunity (Community Additive), abyste aktivovali možnost doplňku, který připojí hodnotu komunity k existujícím komunitám.
   • Metrika (Metric): odpovídající přenos je směrován na cestu se specifikovanou hodnotou metriky.
   • Předřazení-cesty-AS-Path (AS-Path-Prepend): umožňuje předřazovat více vstupů Autonomního systému (AS) trase BGP.
   K přidání více odpovídajících pravidel pro filtr klikněte na ikonu plus ( +).
   Klikněte na tlačítko OK.
   K vytvoření více filtrů BGP proceduru opakujte.
   Konfigurované filtry jsou zobrazeny v okně Editor protokolu BGP(BGP Editor).
  2. V okně Editor protokolu BGP nakonfigurujte následující nastavení protokolu BGP:
   Možnost Popis
   Místní ASN (Local ASN) Zadejte místní číslo autonomního systému (ASN)
   Sousední IP adresa (Neighbor IP) Zadejte IP adresu souseda BGP
   ASN Zadejte ASN souseda
   Filtr příchozí komunikace (Inbound Filter) Vyberte příchozí filtr z rozevíracího seznamu.
   Filtr odchozí komunikace (Outbound Filter) Vyberte odchozí filtr z rozevíracího seznamu.
   Další možnosti (Additional Options) – klikněte na odkaz Zobrazit vše (View all) a nakonfigurujte následující dodatečná nastavení:
   Příznak sousedního směrovače (Neighbor Flag) Označuje typ souseda. Z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
   • Žádný (None) – sousední směrovač není označen příznakem.
   • Odchozí připojení (Uplink) – tuto možnost vyberte, pokud je odchozí připojení používáno jako překrytí WAN směrem k MPLS. Možnost se používá jako příznak k rozhodování, zda se stránka propagováním tras naučených přes překrytí SD-WAN k lince WAN směrem k MPLS stane tranzitní stránkou (například hubem). Pokud potřebujete vytvořit tranzitní stránku, vyberte políčko Předpony overlay přes odchozí připojení (Overlay Prefixes over Uplink) dostupné v části Pokročilé (Advanced).
   Povolit AS (Allow AS) Zaškrtnutím políčka povolíte, aby byly trasy BGP přijaty a zpracovány i v případě, že Edge zjistí své vlastní ASN v cestě AS.
   Výchozí trasa (Default Route) Výchozí trasa je statická trasa, která nabývá účinnosti, když není k dispozici žádná jiná trasa pro cílovou IP adresu. Zvolte zaškrtávací okénko pro vysílání výchozí trasy sousednímu směrovači.
   Aktivovat BFD (Enable BFD) Umožňuje odběr stávající relace BFD pro BGP souseda. Další informace naleznete v tématu Nastavení BFD.
   Keep-Alive (Keep Alive) Zadejte čas prezenčního signálu v sekundách, který určuje trvání mezi prezenčními zprávami posílanými partnerovi. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 60 sekund.
   Časovač blokování (Hold Timer) Zadejte časovač blokování v sekundách. Pokud není zpráva keepalive přijata po zadanou dobu, uvažuje se o partnerovi, jako by byl mimo provoz. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 180 sekund.
   Připojit (Connect) Zadejte časový interval pro vyzkoušení nového spojení TCP s partnerem, pokud bude zjištěno, že relace TCP není pasivní. Výchozí hodnota je 120 sekund.
   Ověření MD5 (MD5 Auth) Chcete-li aktivovat autentizaci protokolu BGP algoritmem MD5, zaškrtněte toto políčko. Tato možnost se používá pro starší nebo federální sítě a je běžné, že BGP MD5 je použit jako bezpečnostní strážce pro partnerství BGP.
   Heslo MD5 (MD5 Password) Zadejte heslo pro autentizaci MD5.
   Více sousedů BGP přidejte kliknutím na ikonu plus ( +).
  3. Klikněte na Rozšířené (Advanced) pro konfiguraci následujících rozšířených nastavení, které jsou globálně aplikovány na všechny BGP sousedy.
   Možnost Popis
   ID směrovače (Router ID) Zadejte ID směrovače globálního BGP. Pokud nezadáte žádnou hodnotu, ID se přiřadí automaticky.
   Keep-Alive (Keep Alive) Zadejte čas prezenčního signálu v sekundách, který určuje trvání mezi prezenčními zprávami posílanými partnerovi. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 60 sekund.
   Časovač blokování (Hold Timer) Zadejte časovač blokování v sekundách. Pokud není zpráva keepalive přijata po zadanou dobu, uvažuje se o partnerovi, jako by byl mimo provoz. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 180 sekund.
   Komunita odchozího připojení (Uplink Community)

   Zadejte řetězec komunity, který bude považován za trasy odchozího připojení.

   Odchozí připojení odkazuje na linku připojenou k Edge poskytovatele (PE). Příchozí trasy směrem k Edge vyhovující specifické hodnotě komunity budou považovány za trasy odchozího připojení. Hub/Edge není pro tyto trasy považován za vlastníka.

   Zadejte hodnotu v číselném formátu sahající od 1 do 4294967295 nebo ve formátu AA:NN.

   Předpona překrytí (Overlay Prefix) Toto políčko zaškrtněte, chcete-li redistribuovat předpony naučené z překrytí.
   Deaktivovat příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“ (Disable AS-Path carry over) Ve výchozím nastavení by měla tato možnost zůstat nezaškrtnutá. Zaškrtnutím políčka deaktivujete příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“. V určitých topologiích bude deaktivace přenosu AS PATH ovlivňovat odchozí AS PATH, aby směrovače L3 dávaly přednost cestě k Edge nebo hubu.
   Upozornění: Nalaďte svou síť, když je přenesení přes cestu AS-PATH deaktivováno, abyste se vyhnuli trasovacím smyčkám.
   Připojené trasy (Connected Routes) Chcete-li redistribuovat všechny podsítě připojených rozhraní, zaškrtněte toto políčko.
   Protokol OSPF (OSPF) Chcete-li aktivovat redistribuci OSPF do BGP, zaškrtněte toto políčko.
   Nastavení metriky (Set Metric) Aktivujte-li protokol OSPF, zadejte metriku BGP pro redistribuované trasy OSPF. Výchozí hodnota je 20.
   Výchozí trasa (Default Route)

   Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete redistribuovat výchozí trasu pouze v případě, že se Edge naučí trasy BGP prostřednictvím softwarové a fyzické topologie.

   Pokud vyberete možnost Výchozí trasa (Default Route), je možnost Vysílat (Advertise) k dispozici jako podmíněná (Conditional).

   Předpony overlay přes odchozí připojení Pokud chcete rozšiřovat trasy naučené z překrytí na sousední směrovač s příznakem pro odchozí připojení, zaškrtněte toto políčko.
   Sítě (Networks) Zadejte síťovou adresu, kterou bude BGP vysílat partnerům. K přidání více síťových adres klikněte na ikonu plus (+).
   Pokud aktivujete možnost Výchozí trasa (Default Route), trasy BGP budou vysílány na základě výchozího nastavení trasy globálně a podle sousedního BGP, jak je znázorněno v následující tabulce:
   Výběr výchozí trasy Možnosti vysílání
   Globální Podle sousedního BGP
   Ano Ano Konfigurace sousedního BGP má před globální konfigurací přednost, a proto je výchozí trasa vždy vysílána partnerskému BGP.
   Ano Ne BGP redistribuuje výchozí trasu k sousedovi pouze v případě, že se Edge naučí explicitní výchozí trasu přes softwarovou nebo fyzickou síť.
   Ne Ano Výchozí trasa je vždy vysílána partnerskému BGP.
   Ne Ne Výchozí trasa není vysílána partnerskému BGP.
  4. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

V sekci Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) se zobrazí nastavení konfigurace BGP.

Klikněte na Uložit změny (Save Changes) na obrazovce Zařízení (Device), abyste uložili konfiguraci.

Když konfigurujte nastavení protokolu BGP pro profil, nastavení konfigurace jsou automaticky aplikována na Edge, které jsou přidruženy k profilu. V případě potřeby můžete přepsat konfiguraci pro konkrétní Edge následujícím způsobem:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. V kartě Zařízení (Device) přejdete dolů do části Nastavení protokolu BGP (BGP Settings).
 4. Vyberte políčko Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 5. K upravení nastavení konfigurace BGP pro vybraný Edge klikněte na Upravit (Edit).

 6. Klikněte na Uložit změny (Save Changes) na stránce Zařízení (Device), abyste uložili upravenou konfiguraci.