Můžete zobrazit podrobnosti sousedních zařízení BGP připojených k branám.

Zobrazení sousedních zařízení BGP připojených k branám:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing) > Stav BGP Neighbor brány (BGP Gateway Neighbor State).

Výsledek

Karta Stav sousedního zařízení BGP brány (BGP Gateway Neighbor State) zobrazuje podrobnosti o branách připojených k sousedním zařízením BGP.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: Název brány (Gateway name), IP adresa sousedního zařízení BGP (IP address of the BGP neighbor), Stav sousedního zařízení (State of the neighbor), Datum a čas změny stavu (Date and time of the state change), Počet přijatých a odeslaných zpráv (Number of messages received and sent), Počet událostí (Number of Events), Doba, po kterou je sousední zařízení BGP v provozu / mimo provoz (Duration for which the BGP neighbor is Up/Down) a Počet přijatých předpon (Number of prefixes received).

Kliknutím na název brány zobrazíte podrobnosti příslušné události. V části Související události změny stavu (Related State Change Events) se zobrazuje změna ve stavu a další podrobnosti o vybrané bráně.