Obrazovka Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) zobrazuje souhrn všech směrů v síti.

Konfigurace nastavení řízení toku overlay pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) a můžete konfigurovat následující nastavení:

Obnovit směry (Refresh Routes) – pro IPv4 je tato možnost k dispozici, pouze pokud operátor aktivuje funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation). Pro IPv6 je ve výchozím nastavení aktivován Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) . Operátor nemůže tuto funkci vypnout pro IPv6.

Zadejte ANO (YES) a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat směry (Refresh Routes); tato možnost donutí zařízení Edge a zařízení Gateway znovu vypočítat vytížení zjištěných směrů a výsledky odeslat do systému Orchestrator. Změny v řízení toku overlay jsou také uplatněny okamžitě u nových i existujících zjištěných směrů. Další informace naleznete v tématu Řízení toku overlay.

Globální předvolby směrování VRF (VRF Global Routing Preferences) – umožňuje upravit globální předvolby směrování, oznamovat akce a upravovat priority cílů, do kterých má být provoz směrován.

 • Kliknutím na možnost Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) určete prioritu výstupních výstupů VPN.

  Klikněte na možnost Úpravy (Edit) a pomocí šipek NAHORU (UP) a DOLŮ (DOWN) můžete změnit prioritu.

 • V části Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) vyberte příslušná zaškrtávací políčka pro úpravu akcí oznamovat pro směru.

Seznam SMĚRŮ (Route List) – v této části se zobrazují naučené směry podsítí. Kliknutím na kartu IPv4 nebo IPv6 můžete zobrazit odpovídající podsítě. Následující obrázek zobrazuje podsítě IPv6.

Další informace o podsítích naleznete v tématu Konfigurace podsítí.

Vyberte jednu nebo více podsítí pro provedení následujících aktivit:

 • Úprava podsítě (Edit Subnet) – upravte preferované cíle a stanovte jejich priority.
 • Připnout zjištěné předvolby směrování (Pin Learned Route Preference) – připnutí předvoleb vybrané naučené směru.
 • Resetovat zjištěné předvolby směrování (Reset Learned Route Preference) – resetuje předvolby vybraného zjištěného směrování do výchozích nastavení.
 • Odstranit zjištěné směru – odstraní zjištěné směru. Tato možnost neodstraní připojené směru, statické směru, směru z řízení toku overlay a směru z tabulky Směr Edge. Tato možnost je k dispozici pro IPv4 pouze v případě, že je vypnutá možnost Konfigurovat distribuovaný výpočet směru (Configure Distributed Cost Calculation). Tato možnost není podporována pro IPv6.

Po kliknutí na možnost Upravit podsíť (Edit Subnet) se zobrazí následující okno:

V okně Subnet (Podsíť) můžete cíle přesunout z nabídky Způsobilé výstupy VPN (Eligible VPN Exits) do nabídky Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) a naopak. Na panelu Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) šipkami NAHORU (UP) a DOLŮ (DOWN) můžete změnit prioritu, poté klikněte na možnost Aktualizovat (Update).

Podle potřeby můžete výpočet vytížení u podsítí resetovat v případě, že jsou k dispozici připnuté směru. Kliknutím na tlačítko Znovu nastavit (Reset) umožníte systému Orchestrator vymazat připnuté směru, přepočítat vytížení vybrané podsítě na základě zásad a výsledky odeslat do zařízení Edge a bran.

Poznámka: Pro směry IPv4 je k dispozici možnost Znovu nastavit (Reset) pouze, pokud je aktivován Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation).