Pokud mají mít zákazníci možnost používat partnerské brány, operátor musí označit pole Povolit předání partnerů (Enable Partner Handoff) u požadované brány. Jakmile bude tato funkce k dispozici, na obrazovce s kartou Konfigurovat > Profily > Zařízení (Configure > Profiles > Device) uvidíte oblast Přiřazení partnerské brány (Partner Gateway Assignment).

Poznámka: Funkce přiřazení partnerské brány byla vylepšena a nově podporuje také konfigurace na základě segmentů. Na úrovni profilu můžete hromadně konfigurovat více partnerských bran, stejně jako potlačit jejich konfiguraci na úrovni Edge.

config-profile-device-partner-gateway

Výběr bran

Než bude možné tuto část dokončit, je nezbytné aktivovat tuto funkci. Další informací získáte od operátora.

Pokud se v oblasti Přiřazené předání brány (Gateway Handoff Assignment) nenachází žádné brány, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat brány (Select Gateways) a vyberte partnerské brány.
 2. V dialogovém okně Vyberte partnerské brány pro globální segment (Select Partner Gateways for Global Segment) vyberte dostupnou partnerskou bránu z oblasti Dostupné partnerské brány (Available Partner Gateway) a přesuňte ji (pomocí vhodné šipky) do oblasti Vybrané partnerské brány (Selected Partner Gateway).

it-admin-config-profile-device-select-partner-gateway

Mějte na paměti, že v oblasti Dostupné brány partnera (Available Partner Gateways) jsou uvedeny pouze brány, které byly nakonfigurovány jako předávací brány partnera. Pokud existují jiné brány, které nejsou nakonfigurovány jako předávací brány partnera, zobrazí se v dialogovém okně následující zpráva: Ve fondu bran se nachází další brána, která nebyla nakonfigurována jako předávací brána partnera (There is one other Gateway in the Gateway Pool that is not configured as a Partner Handoff Gateway).

Výběr bran CDE

V obvyklých případech probíhá tok dat PCI mezi větví zákazníka a datovým centrem, kde se tok dat PCI předává do sítě PCI a brány jsou mimo obor PCI. (Operátor může zrušením označení role CDE nakonfigurovat bránu tak, aby segment PCI vyloučila.)

V určitých případech, kdy brány umožňují předání do sítě PCI a jsou v oboru PCI, může operátor aktivovat roli CDE pro partnerské brány a tyto brány (brány CDE) budou dostupné uživatelům, kteří je následně mohou přiřadit v rámci segmentů PCI (typ CDE).

Než bude možné tuto část dokončit, je nezbytné aktivovat tuto funkci. Další informací získáte od operátora.

Přiřazení brány CDE

Postup přiřazení brány CDE:

 1. V okně Konfigurovat segmenty (Configure Segments) klikněte na tlačítko Vybrat segmenty profilů (Select Profile Segments) Změnit (Change).
  it-admin-config-profile-device-change-button
 2. V dialogovém okně Vybrat segmenty (Select Segments) přesuňte dostupný segment CDE z oblasti Dostupné segmenty (Available Segments) (pomocí vhodné šipky) do oblasti V tomto profilu (Within This Profile).

  it-admin-config-profile-device-select-segments

 3. V oblasti Přiřazené předání brány (Gateway Handoff Assignment) klikněte na tlačítko Vybrat brány (Select Gateways).
 4. V dialogovém okně Vyberte brány partnera pro segment CDE (Select Partner Gateways for cde seg) vyberte dostupnou bránu partnera CDE (z oblasti Dostupné brány partnera (Available Partner Gateways)) a přesuňte ji do oblasti Vybrané brány partnera (Selected Partner Gateways).
  it-admin-select-partner-gateway-cde-seg
 5. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).

V oblasti Přiřazené předání brány (Gateway Handoff Assignment) se doplní zvolené brány.

Poznámka: Jak napovídá dialogové okno Vyberte partnerské brány pro segment CDE (Select Partner Gateways for cde seg), pro segment lze vybrat pouze brány CDE.

Důležité informace týkající se přiřazení partnerských bran:

Během přiřazování partnerských bran mějte na paměti následující:

 • Partnerské brány je možné přiřadit na úrovni profilu nebo Edge.
 • K Edge lze přiřadit více než dvě partnerské brány (až 16).
 • Partnerské brány lze přiřadit k segmentům.
Poznámka: Pokud v okně Konfigurovat segmenty (Configure Segments) oblast Přiřazené předání brány (Gateway Handoff Assignment) nevidíte, požádejte operátora o aktivaci této funkce.