Na kartě Přehled (Overview) Edge na řídicím panelu monitorování se zobrazují podrobnosti o linkách WAN spolu se spotřebou šířky pásma a využitím sítě.

Zobrazení informací o Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edge.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a ve výchozím nastavení se zobrazí karta Přehled (Overview).

Výsledek

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují podrobnosti o linkách se stavem a spotřebou šířky pásma.

Pomocí možnosti Zůstat v živém režimu (Stay in Live Mode) můžete zvolit, zda chcete informace o Edge zobrazovat živě. Když je tento režim aktivován (ON), probíhá živé monitorování Edge a data na stránce se aktualizují, kdykoli dojde ke změně. Živý režim se po určité době automaticky přepne do režimu offline, aby se snížilo zatížení sítě.

V části Stav linků (Links Status) jsou zobrazeny následující podrobnosti:

Možnost Popis
Linky (Links) Rozhraní a linky WAN vybraného zařízení Edge.
Stav linky (Link Status) Stav připojení linku k bráně.
Rozhraní (typ WAN) Rozhraní připojené k linku.
Propustnost (Throughput) Celkový počet bajtů v daném směru dělený celkovým časem. Celkový čas je periodicita statistik nahraných z Edge. Ve výchozím nastavení je periodicita v systému Orchestrator 5 minut.
Šířka pásma (Bandwidth) Maximální rychlost přenosu dat přes danou cestu. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma (Bandwidth) pro stahování i odesílání.
Předběžná oznámení (Pre-Notifications) Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat výstrahy zaslané operátorovi. Klikněte na možnost Upravit (Edit) pro upravení nastavení oznámení.
Výstrahy (Alerts) Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat výstrahy zaslané podnikovému zákazníkovi. Klikněte na možnost Upravit (Edit) pro upravení nastavení oznámení.
Signál (Signal) Informace o síle signálu.
Latence (Latency) Čas potřebný na to, aby se paket dostal prostřednictvím sítě ze zdroje do cíle. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma pro latenci (Latency) při stahování i odesílání.
Kolísání (Jitter) Změny ve zpožďování přijatých paketů způsobené zahlcením sítě nebo změnami směru. Zobrazí detaily o kolísání (Jitter) při stahování i při odesílání.
Ztráta paketu (Packet Loss) Ke ztrátě paketů dochází, když jeden nebo více paketů nedosáhne zamýšleného cíle. Ztracený paket se vypočítá, když se vynechá číslo sekvence cesty a nedorazí v rámci okna opakování sekvence. Paket s příznakem „velmi zpožděný“ se počítá jako ztracený paket.

Část Využití šířky pásma (Bandwidth Usage) zobrazuje grafické znázornění šířky pásma a využití sítě v následujících oblastech: aplikace, kategorie, operační systémy, zdroje a cíle zařízení Edge. Kliknutím na možnost Zobrazit detaily (View Details) na každém panelu přejděte na příslušnou kartu a zobrazte další podrobnosti.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Poznámka: Minimální spotřeba dat pro provoz řízení SD-WAN na lince je 1,5 – 2 GB za měsíc v závislosti na počtu cest.