Funkce analýzy jsou nativně zakomponovány do Zařízení VMware SD-WAN Edge pro souběžné shromažďování dat. Ve výchozím nastavení je funkce analýzy pro zařízení Edge deaktivovaná. Pro firemní zákazníky s aktivovaným přístupem k analytickým funkcím, umožňuje podnikovým správcům vytvářet Edge s přístupem k analytickým funkcím.

Při vytváření nového Zařízení SD-WAN Edge s funkcí analytiky postupujte následovně.

Požadavky

 • Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny všechny nezbytné systémové vlastnosti potřebné pro aktivaci funkce analýzy. Další informace vám sdělí váš superuživatel operátora.
 • Před zřízením Edge s funkcí analýzy se ujistěte, že je zákazníkovi povolen přístup k funkci analýzy.
  Poznámka: Další informace naleznete v  příručce konfigurace VMware Edge Network Intelligence dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.
 • SD-WAN Orchestrator musí být verze 5.0.1.0 a Zařízení SD-WAN Edge musí mít kód nejméně 4.3.1. Bitovou kopii softwaru nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v části Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Tabulka na stránce Zařízení Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru zařízení Edge pro zákazníka.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a přejděte do části Konfigurovat (Configure) > Edge.
  Otevře se obrazovka Edge.
 3. Klikněte na možnost Nové Edge (New Edge) v pravém horním rohu obrazovky.
  Zobrazí se dialogové okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
 4. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název zařízení Edge.
 5. Z rozevírací nabídky Model vyberte model Edge.
 6. Z rozevírací nabídky Analýza (Analytics) vyberte jeden z následujících režimů analýzy, který chcete pro Edge nakonfigurovat:
  • Analýzy aplikací – přístup k možnosti izolaci chyb a analýze specifické pro aplikaci.
  • Analýzy aplikací a větví – přístup k analýze specifické pro aplikaci a analýze větví.
  • Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Žádná (None), což znamená, že funkce analýzy jsou pro dané Edge deaktivované.
  V rozbalovací nabídce Analýza (Analytics) najdete zbývající počet licencí pro použití funkce analýzy, které jsou k dispozici pro zřízení Edge s analýzou. Z pozice správce můžete také změnit režim analýzy pro konkrétní Edge na obrazovce Přehled Edge (Edge Overview).
 7. Z rozevírací nabídky Profile (Profil) vyberte profil, který bude přiřazen k Edge.
 8. V rozevírací nabídce Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte licenci Edge z dostupného seznamu. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
 9. Z rozevírací nabídky Autentizace (Authentication) můžete vybrat jednu z následujících možností ověřování na základě certifikátu:
  • Certifikát není vyžadován (Certificate Not Required) – zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
  • Získání certifikátu – Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
   Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je povinný – Edge používá certifikát PKI.
 10. Do textového pole Vlastní informace (Custom Info) zadejte vlastní informace související s Edge.
  Délka vlastních informací nesmí přesáhnout 255 znaků.
  Poznámka: Primární uživatelé a standardní uživatelé – administrátoři s podnikovými/MSP/operátorskými rolemi (s oprávněním UPDATE_EDGE) mohou přidávat nebo aktualizovat vlastní informace pro Edge.
 11. Chcete-li použít vysokou dostupnost (HA), zaškrtněte pole Vysoká dostupnost (High Availability).
 12. Do textového pole Sériové číslo (Serial Number) zadejte volitelně sériové číslo Edge. Pokud je zadané, sériové číslo musí odpovídat sériovému číslu aktivovaného Edge.
  V současnosti je tím nejlepším způsobem, jak najít sériové číslo, provedení vizuální kontroly. Sériové číslo naleznete na krytech.
 13. Do textových polí Jméno kontaktu (Contact Name) a Kontaktní e-mail (Contact Email) zadejte jméno a e-mailovou adresu kontaktu lokality daného Edge.
 14. Kliknutím na odkaz Nastavit umístění (Set Location) nastavíte umístění Edge.
 15. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je zřízeno zařízení Edge s dostupnými funkcemi analýzy. Jakmile je Edge zajištěno, funkce analýzy shromažďuje data, provádí hloubkovou kontrolu paket veškerého provozu, identifikuje síťové aplikace a koreluje provoz s uživatelskými údaji.

Jak pokračovat dále

Chcete-li odesílat shromážděná analytická data do modulu Cloud Analytics, musíte nakonfigurovat rozhraní Analytics, na kterém Edge přenáší analytická data. Další informace naleznete v tématu Konfigurace rozhraní analýzy u Edge.