Telegraf je modulem plugin řízený serverový agent pro shromažďování a odesílání metrik a událostí ze systémů.

Vstupní plugin je /etc/telegraf/vcg_metrics.sh. Jde o soubor, který obsahuje čítače, které mají být přidány. Výstupní plugin může být buď Wavefront nebo Prometheus.

Telegraf shromažďuje metriky z deklarovaných vstupů a odesílá podrobnosti do deklarovaných výstupů.

Poznámka: Kdykoli dojde ke změně konfigurace agenta Telegraf, je třeba restartovat proces Telegraf za použití příkazu systemctl restart telegraf.

Procedura

 1. Pro konfiguraci pluginu výstupu použijte následující příkazy. Porty můžete upravit v odpovídajících konfiguračních souborech podle potřeby.
  • Pro Wavefront
   [[outputs.wavefront]]
   host = "wavefront_proxy_IP"
   port = 2878
   metric_separator = "."
   source_override = ["hostname", "agent_host", "node_host"]
   convert_paths = true
   
   

   Parametr wavefront_proxy_IP je IP adresa proxy serveru Wavefront.

  • Pro Prometheus
   [[outputs.prometheus_client]]
   listen=":9273"
   metric_version=2
 2. Telegraf musí spustit příkaz /opt/vc/bin/dispcntvcg_metrics.sh, aby získal metriky z Brána SD-WAN Gateway a příkaz vyžaduje příkaz sudo. Použijte následující příkaz pro přidání agenta Telegraf do skupiny sudo.
  sudo usermod -G sudo telegraf
 3. Přidejte pravidla tabulky IP, abyste externím monitorovacím systémům umožnili přístup k portu agenta Telegraf. Zdrojová IP adresa by měla být zadána z bezpečnostních důvodů. Přidejte následující pravidla pro povolení přenosu dat z typu Wavefront a Prometheus. Pokud je to potřeba, můžete upravit porty v odpovídajících konfiguračních souborech.
  Poznámka: Protože pravidla tabulky IP nebudou během restartů trvalá, doporučujeme uložit pravidla tabulky IP pomocí příkazu iptables-save. Tento příkaz pravidla uloží automaticky. Pravidla můžete také uložit manuálně do souboru specifického pro uživatele a znovu je použít později.
  • Pro Wavefront
   sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --source <wavefront_proxy_IP> --sport 2878 -m comment --comment "wavefront" -j ACCEPT
  • Pro Prometheus
   sudo iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --source <IP> --dport 9273 -m comment --comment "prometheus" -j ACCEPT

Výsledek

Integrace agenta Telegraf odesílá data z bran do výstupních plug-in modulů a podrobnosti si můžete zobrazit na řídicích panelech ve vizuálním formátu.

Na následujícím obrázku je příklad výstupu, který je zobrazen na řídicím panelu Wavefront. Graf znázorňuje informace podnikové úrovně o čítači toku, počtu NAT, počtu tras a detailech propustnosti.

Seznam čítačů exportovaných /etc/telegraf/vcg_metrics.sh skriptu vstupního pluginu viz Podporované čítače.