Systém SD-WAN Orchestrator nabízí role s rozdílnou sadou oprávnění. Jako primární uživatel typu operátor můžete ostatním uživatelům přiřadit předem definovanou roli. Přizpůsobení role umožňuje přizpůsobení stávající sady oprávnění pro funkční role.

Můžete upravovat pouze funkční role, ale ne role složené. Pokud upravíte funkční roli, změny budou mít vliv na složené role, které sestávají z vlastních funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Funkční role.

Postup aktivace nebo deaktivace primárního uživatele partnera pro přizpůsobení oprávnění rolí ostatních uživatelů partnera a podnikových uživatelů partnera je uveden zde: Konfigurace informací o partnerovi.

Postup aktivace nebo deaktivace podnikového primárního uživatele pro přizpůsobení oprávnění rolí ostatních podnikových uživatelů je uveden zde: Konfigurace zákazníků.

Přizpůsobení role se aplikuje na funkční role následovně:

 • Vlastní nastavení provedená na úrovni podniku přepíšou vlastní nastavení provedená na úrovni partnera nebo operátora.
 • Přizpůsobení provedená na úrovni partnera přepíšou přizpůsobení provedená na úrovni operátora.
 • Pouze v případě, že na úrovni partnera nebo podniku nejsou prováděna žádná přizpůsobení, použijí se přizpůsobení provedená operátorem u všech uživatelů v rámci nástroje SD-WAN Orchestrator globálně.

V portálu operátora klikněte na položku Přizpůsobení role (Role Customization).

Můžete provádět následující úkony:

 • Zobrazit aktuální oprávnění (Show Current Privileges) – zobrazuje aktuální oprávnění pro funkční roli. Oprávnění všech funkčních rolí můžete zobrazit a stáhnout ve formátu CSV. V případě podniku zobrazí oprávnění pouze funkčních rolí, ke kterým má zákazník licence.
 • Nový balíček (New Package) – umožňuje vytvořit nový balíček s vlastními oprávněními role. Viz téma Vytvoření nového vlastního balíčku.
 • Resetovat na výchozí systémové nastavení (Reset to System Default) – umožňuje obnovit oprávnění role do výchozího nastavení. Do výchozího nastavení budou obnovena pouze přizpůsobená oprávnění, která byla uplatněna u funkčních rolí v portálu operátora. Pokud si vaši partneři nebo zákazníci přizpůsobili svá oprávnění pro funkční role v portálu partnera nebo podniku, zůstanou tato nastavení stejná.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

 • Nahrát balíček (Upload Package) – umožňuje nahrání přizpůsobeného balíčku. Viz téma Nahrání vlastního balíčku.
 • Klonovat balíček (Clone Package) – umožňuje vytvořit kopii vybraného balíčku.
 • Modifikovat balíček (Modify Package) – umožňuje upravovat nastavení přizpůsobení ve vybraném balíčku. Nastavení můžete upravit také po kliknutí na odkaz na balíček.
 • Odstranit balíček (Delete Package) – odstraní vybraný balíček. Používaný balíček nelze odstranit.
 • Použít balíček (Apply Package) – aplikuje vlastní úpravy dostupné ve vybraném balíčku na existující funkční role. Tato volba upravuje oprávnění role pouze na aktuální úrovni. Pokud jsou k dispozici přizpůsobení pro stejnou roli na úrovni operátora nebo na nižší úrovni, pak má přednost nižší úroveň.
Můžete také kliknout na ikonu Stáhnout (Download) před názvem balíčku a stáhnout balíček ve formátu JSON.
Poznámka: Balíčky přizpůsobení role jsou závislé na dané verzi a balíček vytvořený v aplikaci Orchestrator používající starší verzi softwaru nebude kompatibilní s aplikací Orchestrator s novější verzí. Balíček přizpůsobení role vytvořený v aplikaci Orchestrator s vydáním 3.4.x například nefunguje správně, pokud aplikaci Orchestrator aktualizujete na vydání 4.x. Balíček přizpůsobení role vytvořený v aplikaci Orchestrator s vydáním 3.4.x dále nefunguje správně, pokud aplikaci Orchestrator aktualizujete na vydání 4.x.x. V těchto případech uživatel musí balíček přizpůsobení role zkontrolovat a znovu vytvořit pro novější vydání tak, aby bylo zajištěno správné vynucování všech rolí.