Systém SD-WAN Orchestrator nabízí role s rozdílnou sadou oprávnění. Jako primární uživatel partnera můžete přiřadit předdefinovanou roli jiným uživatelům partnera a svým podnikovým uživatelům. Přizpůsobení role umožňuje přizpůsobení stávající sady oprávnění pro funkční role.

Můžete upravovat pouze funkční role, ale ne role složené. Pokud upravíte funkční roli, změny budou mít vliv na složené role, které sestávají z vlastních funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Funkční role.

Přizpůsobení role se aplikuje na funkční role následovně:

  • Vlastní nastavení provedená na úrovni podniku přepíšou vlastní nastavení provedená na úrovni partnera .
  • Pouze pokud nejsou provedena žádná vlastní nastavení na podnikové úrovni, jsou vlastní nastavení partnera použita napříč všemi uživateli na partnerském portálu.

Pouze primární uživatel operátora může povolit přizpůsobení rolí pro primárního uživatele partnera. Pokud pro vás funkce Přizpůsobení role (Role Customization) není dostupná, kontaktujte svého operátora.

V portálu partnera klikněte na položku Přizpůsobení role (Role Customization).

Můžete provádět následující úkony:

  • Zobrazit aktuální oprávnění (Show Current Privileges) – zobrazuje aktuální oprávnění pro funkční roli. Oprávnění všech funkčních rolí můžete zobrazit a stáhnout ve formátu CSV. V případě podniku zobrazí oprávnění pouze funkčních rolí, ke kterým má zákazník licence.
  • Nový balíček (New Package) – umožňuje vytvořit nový balíček s vlastními oprávněními role. Viz téma Vytvoření nového vlastního balíčku.
  • Resetovat na výchozí systémové nastavení (Reset to System Default) – umožňuje obnovit oprávnění role do výchozího nastavení. Do výchozího nastavení se obnoví pouze přizpůsobená oprávnění aplikovaná na funkční role v portálu partnera. Jestliže vaši zákazníci upravili svá oprávnění k funkčním rolím v podnikovém portálu, tato nastavení zůstanou zachována.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

  • Nahrát balíček (Upload Package) – umožňuje nahrání přizpůsobeného balíčku. Viz téma Nahrání vlastního balíčku.
  • Klonovat balíček (Clone Package) – umožňuje vytvořit kopii vybraného balíčku.
  • Modifikovat balíček (Modify Package) – umožňuje upravovat nastavení přizpůsobení ve vybraném balíčku. Nastavení můžete upravit také po kliknutí na odkaz na balíček.
  • Odstranit balíček (Delete Package) – odstraní vybraný balíček. Používaný balíček nelze odstranit.
  • Použít balíček (Apply Package) – aplikuje vlastní úpravy dostupné ve vybraném balíčku na existující funkční role. Tato volba upravuje oprávnění role pouze na aktuální úrovni. Jsou-li pro stejnou roli k dispozici přizpůsobení na úrovni partnera nebo na nižší úrovni, pak bude mít přednost nižší úroveň.
Můžete také kliknout na ikonu Stáhnout (Download) před názvem balíčku a stáhnout balíček ve formátu JSON.
Poznámka: Balíčky přizpůsobení role jsou závislé na dané verzi a balíček vytvořený v aplikaci Orchestrator používající starší verzi softwaru nebude kompatibilní s aplikací Orchestrator s novější verzí. Balíček přizpůsobení role vytvořený v aplikaci Orchestrator s vydáním 3.4.x například nefunguje správně, pokud aplikaci Orchestrator aktualizujete na vydání 4.x. Balíček přizpůsobení role vytvořený v aplikaci Orchestrator s vydáním 3.4.x dále nefunguje správně, pokud aplikaci Orchestrator aktualizujete na vydání 4.x.x. V těchto případech uživatel musí balíček přizpůsobení role zkontrolovat a znovu vytvořit pro novější vydání tak, aby bylo zajištěno správné vynucování všech rolí.