Bránu můžete nakonfigurovat pro potřeby předání partnerům. Brána funguje jako partnerská brána a vy díky tomu můžete nakonfigurovat rozhraní předání, statické směru, BGP a další nastavení.

Ujistěte se, že bráně, kterou chcete předat, je přiřazena role partnerské brány. V portálu partnera klikněte na tlačítko Brány (Gateways) a poté na odkaz na existující bránu. V části Vlastnosti (Properties) vybrané brány můžete aktivovat roli partnerské brány.

Ke konfiguraci nastavení předání použijte stránku Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).

 • V portálu partnera klikněte na možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 • Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.
 • V zákaznickém nebo podnikovém portálu klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer).
 • V okně Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) přejděte do části Fond bran (Gateway Pool) a vyberte možnost Povolit předání partnerů (Enable Partner Handoff).

Nakonfigurujte následující nastavení:

Priorita protokolu BGP zákazníka

 • Po výběru možnosti Aktivovat mapování komunity (Enable Community Mapping) můžete nastavit atributy komunity, které budou označeny ve oznamovaných směrech protokolu BGP.
 • Ve výchozím nastavení je mapování komunity nastaveno na všechny segmenty. Pokud budete chtít nakonfigurovat atributy komunity pro konkrétní segment, zvolte možnost Na segment (Per segment) a z rozevíracího seznamu vyberte vhodný segment.
 • Označením pole Doplněk komunity (Community Additive) můžete aktivovat přídavnou funkci související s konkrétní automatickou konfigurací komunity. Tato možnost zachová příchozí atributy komunity do předpony přijaté z overlay sítě a připojí nakonfigurovanou automatickou komunitu k předponě na partnerské bráně. V důsledku toho strana MPLS PE přijímá předpony se všemi atributy komunity, včetně atributů automatických komunit.
 • Zadejte atributy komunity do pole Komunita (Community)Komunita 2 (Community 2). Kliknutím na ikonu Plus (+) přidáte další atributy komunity.

Konfigurovat předání

 • Ve výchozím nastavení se konfigurace předání používá u všech bran. Pokud budete chtít nakonfigurovat konkrétní bránu, zvolte možnost Dle brány (Per Gateway) a z rozevíracího seznamu vyberte vhodnou bránu.
 • Ve výchozím nastavení se konfigurace předání používá u všech segmentů. V případě, že chcete nakonfigurovat konkrétní segment, vyberte z rozevíracího seznamu možnost Segment.
 • Pokud chcete nakonfigurovat všechny brány, klikněte na možnost Upravit (Edit). Pokud jste zvolili konkrétní bránu, klikněte na odkaz Pro konfiguraci klikněte zde (Click here to configure).

Zobrazí se okno Podrobnosti o předání (Hand Off Details) a můžete nakonfigurovat možnosti zobrazené na obrázku dole. Popis možností podrobností o předání naleznete v následující tabulce.

Popis podrobností o předání (Hand Off Details Description)
Možnost Popis
Rozhraní předání (Hand Off Interface)
Typ tagu (Tag Type) Zvolte typ tagu představující zapouzdření, ve kterém brána předává přenášená data zákazníka do směrovače. Jsou dostupné následující typy tagů:
 • Žádný (None) – bez přiřazeného tagu. Tuto možnost zvolte v případě předávání jednoho klienta nebo při předávání do sdílených služeb VRF.
 • 802.1q – jedna značka VLAN.
 • 802.1ad / QinQ(0x8100) / QinQ(0x9100) – duální značka VLAN.
Síťový přenos LAN VLAN (Transport LAN VLAN) Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že vyberete tag typu 802.1ad / QinQ(0x8100) / QinQ(0x9100). Zvolte typ tagu, který chcete použít pro konfiguraci síťového přenosu VLAN.
C-tag (štítek zákazníka) (C-Tag (Customer tag)) Zadání tagu zákazníka VLAN
S-tag (Servisní štítek) (S-Tag (Service tag)) Zadání tagu sítě VLAN definovaného poskytovatelem služeb
Místní IP adresa (Local IP Address) Zadejte lokální IP adresu pro logické rozhraní předání.
Použití pro privátní tunely (Use for Private Tunnels) Pole označte, pokud se mají privátní linky WAN připojit k privátní IP adrese brány partnera. Pokud je na bráně aktivováno privátní připojení WAN, aplikace Orchestrator provede audit za účelem ověření, že je místní IP adresa (local IP address) pro každou podnikovou bránu jedinečná.
Oznamovat prostřednictvím protokolu BGP (Advertise via BGP) Pole označte, pokud chcete zvolit automatické oznamování privátní IP adresy WAN brány partnera prostřednictvím protokolu BGP. Připojení využívá existující místní IP adresu (Local IP Address).
Statické směru (Static Routes) – kliknutím na ikonu Plus (+) můžete přidat další směru.
Podsítě (Subnets) Zadejte IP adresu podsítě statické směru, kterou má brána oznamovat pro zařízení Edge.
Vytížení (Cost) Definujte vytížení jednotlivých směrů. Povolený rozsah je od 0 do 255.
Šifrování (Encrypt) Označením pole zašifrujte přenášená data mezi zařízením Edge a bránou.
Předání (Hand off) Vyberte typ předání VLAN nebo NAT.
Popis (Description) Volitelně zadejte popisný text statické směru.
BFD
Aktivovat BFD (Enable BFD) Zaškrtnutím tohoto pole aktivujete odběr BFD pro sousední zařízení BGP a nakonfigurujete nastavení BFD.
Adresa druhé strany (Peer Address) Zadejte IP adresu vzdáleného uzlu druhé strany pro iniciaci relace BFD.
Místní adresa (Local Address) Zadejte lokálně nakonfigurovanou IP adresu pro naslouchací proces zařízení druhé strany. Tato adresa se používá k odesílání paketů.
Rozpoznat multiplikátor (Detect Multiplier) Zadejte multiplikátor doby detekce. Interval vzdáleného přenosu se vynásobí touto hodnotou, aby se určil časovač detekce ztráty spojení. Rozsah je 3 až 50, přičemž výchozí hodnota je 3.
Interval příjmu (Receive Interval) Zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém systém může přijímat kontrolní pakety ze zařízení druhé strany BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
Interval přenosu (Transmit Interval) Zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém lokální systém může odesílat kontrolní pakety BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
BGP
Aktivovat protokol BGP (Enable BGP) Označením pole aktivujte protokol BGP a získáte možnost nastavit konfiguraci protokolu BGP.
ASN zákazníka (Customer ASN) Zadejte číslo autonomního systému zákazníka.
IP souseda (Neighbor IP) Zadejte IP adresu nakonfigurované sousední sítě.
Sousední směrovač-ASN (Neighbor-ASN) Zadejte ASN souseda.
Zabezpečené směru protokolu BGP (Secure BGP Routes) Označením tohoto pole aktivujete šifrování dat předaných prostřednictvím směrů BGP.
Max. hop (Max-hop)

Zadejte maximální počet přeskoků, abyste umožnili více skoků pro partnerské BGP. Rozsah je 1 až 255, přičemž výchozí hodnota je 1.

Poznámka: Pokud se místní ASN a sousední ASN liší, je toto pole dostupné pouze pro sousední zařízení eBGP. Pokud jsou obě ASN stejné, je s iBGP více skoků ve výchozím nastavení inherentní a toto pole nelze konfigurovat.
Místní IP BGP

Místní IP adresa (Local IP Address) je ekvivalentem IP adresy zpětné smyčky. Zadejte IP adresu, kterou mohou sousedské BGP použít jako zdrojovou IP adresu odchozích paketů. Jestliže nevložíte žádnou hodnotu, používá se jako zdrojová IP adresa IP adresa předávací brány.

Poznámka: Pro eBGP je toto pole k dispozici pouze v případě, že je počet Max. hop (Max-hop) větší než 1. Pro iBGP je vždy k dispozici, protože iBGP je inherentně víceskokový.
IP adresa dalšího skoku Zadejte IP adresu dalšího kroku (next-hop), kterou protokol BGP použije k dosažení cíle.
Filtry příchozích/odchozích dat BGP (BGP Inbound/Outbound Filters) – kliknutím na ikonu Plus (+) můžete přidat další filtry.
Typ (shoda) (Type (Match)) Zvolte typ atributu BGP, se kterým se budou srovnávat přenášená data. Můžete zvolit buď možnost Předpona (Prefix) nebo Komunita (Community).
Hodnota (Value) Zadejte hodnotu dle atributu BGP, který jste vybrali jako typ.
Přesná shoda (Exact Match) Označením pole vynutíte používání pouze přesných shod atributů.
Typ (akce) (Type (Action)) Zvolte akci, kterou chcete použít v případě nalezení shody. Přenášená data můžete buď povolit (Permit) nebo zamítnout (Deny).
Nastavit (Set)

Pro směru odpovídající podmínkám filtrování můžete definovat hodnoty atributů.

Zvolte některý z následujících atributů a zadejte odpovídající hodnoty, které chcete u směrů odpovídajících filtrování nastavit:

 • Žádný (None) – atributy odpovídajících směrů zůstanou stejné.
 • Lokální preference (Local Preference)
 • Komunita (Community) – můžete také použít možnost Doplněk komunity (Community Additive).
 • Metrika (Metric)
 • Prodloužení AS Path (AS-Path-Prepend)
Shrnutí trasy (Route Summarization)
Poznámka: Shrnutí trasy je funkce, která pomáhá udržovat možnost správy celkového směrování. Tato funkce je k dispozici ve verzi 5.1 pouze v uživatelském rozhraní Classic systému Orchestrator.
Podsíť (Subnet) Zadejte IP adresu.
Sada AS Podle potřeby zaškrtněte pole. Zaškrtnutím pole povolíte, aby byly směru BGP přijaty a zpracovány i v případě, že Edge zjistí své vlastní ASN v cestě AS.
Pouze shrnutí Podle potřeby zaškrtněte pole. Zaškrtnutím pole povolíte odesílání pouze souhrnné trasy.
Volitelné nastavení protokolu BGP (BGP Optional Settings)
ID směrovače (Router ID) Zadejte ID směrovače umožňující identifikaci směrovače BGP.
Interval zkoušky spojení (Keep Alive) Zadejte hodnotu pro časovač paketů intervalu zkoušky spojení BGP (v sekundách). Výchozí časování je 60 sekund.
Časovače blokování (Hold Timers) Zadejte hodnotu pro čas přidržení BGP (v sekundách). Výchozí časování je 180 sekund.
Vypnout příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“ Volbou tohoto pole vypnete příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“, což má vliv na odchozí cestu AS-PATH, takže routery L3 preferují cestu směřující do PE. Pokud tuto možnost vyberete, nezapomeňte síť vyladit, aby se předešlo cyklování při směrování. Toto označovací pole doporučujeme nepoužívat.

Kliknutím na tlačítko Aktualizovat (Update) uložíte nastavení. Následným kliknutím na tlačítko Uložit změny (Save Changes) na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) nastavení aktivujete.