Po vytvoření zákazníka nakonfigurujte možnosti a nastavení funkce, ke kterým má mít zákazník přístup. Z pozice primárního uživatele partnera můžete zvolit nastavení, která může zákazník partnera modifikovat.

Během vytváření nového zákazníka budete přesměrováni na stránku Konfigurace zákazníka (Customer Configuration), kde můžete nakonfigurovat nastavení zákazníka.

Na stránku s konfigurací můžete přejít také ze stránky Správa zákazníků (Manage Customers) v portálu partnera. Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V zákaznickém nebo podnikovém portálu klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer) a upravte následující nastavení.

Možnosti zákazníka (Customer Capabilities)

Možnosti může aktivovat nebo deaktivovat pouze operátor. Můžete si prohlédnout stav následujících možností. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat kteroukoli z možností, kontaktujte operátora.

 • Povolit podnikovou autentizaci (Enable Enterprise Auth)
 • Povolit původní sítě (Enable Legacy Networks)
 • Povolit prémiovou službu (Enable Premium Service)
 • Aktivovat přizpůsobení role
 • Povolit segmentaci (Enable Segmentation)
 • Povolit stavovou bránu firewall (Enable Stateful Firewall)
 • Mapování CoS (CoS Mapping)
 • Rate Limit služby (Service Rate Limiting)

Zásady zabezpečení (Security Policy)

Při vytváření tunelových propojení IPsec mezi zařízeními Edge můžete upravit nastavení konfigurace zásad zabezpečení na úrovni konfigurace zákazníka.

 • Hash – ve výchozím nastavení není pro záhlaví VPN nakonfigurován žádný algoritmus autentizace. Zvolíte-li možnost Vypnout GCM (Turn off GCM), můžete z rozbalovací nabídky vybrat jako algoritmus autentizace pro záhlaví VPN jednu z následujících možností:
  • SHA 1
  • SHA 256
  • SHA 384
  • SHA 512
 • Šifrování (Encryption) – AES 128-Galois/Counter Mode (GCM), AES 256-GCM, AES 128-Cipher Block Chaining (CBC) a AES 256-CBC jsou režimy algoritmů šifrování, které jsou používány k ochraně dat. Pro velikost klíčů algoritmů AES k šifrování dat vyberte AES 128 nebo AES 256. Když není zvolena možnost Vypnout GCM (Turn off GCM), je výchozí režim šifrovacího algoritmu AES 128-GCM.
 • Skupina DH (DH Group) – vyberte algoritmus skupiny Diffie-Hellman (DH), který bude použit při výměně předsdíleného klíče. Skupina DH nastavuje sílu algoritmu v bitech. Podporované skupiny DH jsou 2, 5, 14, 15 a 16. Doporučuje se používat skupinu DH 14.
 • PFS – vyberte úroveň PFS (Perfect Forward Secrecy) pomáhající zvýšit zabezpečení. Podporované úrovně PFS jsou 2, 5, 14, 15 a 16. Ve výchozím nastavení je PFS deaktivováno.
 • Vypnout GCM (Turn off GCM) – ve výchozím nastavení je možnost AES 128-GCM povolena. V případě potřeby lze zaškrtnutím uvedeného pole tento režim vypnout, což způsobí aktivaci režimu AES 128-CBC.
 • Doba životnosti SA IPsec (IPsec SA Lifetime) – doba, po kterou se pro Edge iniciuje obnovování klíče IPsec (Internet Security Protocol). Minimální doba životnosti IPsec je 3 minuty a maximum je 480 minut. Výchozí hodnota je 480 minut.
 • Doba životnosti SA IKE (IKE SA Lifetime) – doba, po kterou se pro Edge iniciuje obnovování výměny klíčů IKE (Internet Key Exchange). Minimální doba životnosti IKE je 10 minut a maximum je 1440 minut. Výchozí hodnota je 1 440 minut.
  Poznámka: Nedoporučuje se konfigurovat nízké hodnoty životnosti pro IPsec (méně než 10 minut) a IKE (méně než 30 minut), protože to může způsobit přerušení provozu v některých implementacích v důsledku obnovování klíčů. Nízké hodnoty životnosti mohou být použity pouze pro účely ladění.
 • Přepsat zabezpečený výchozí směr (Secure Default Route Override) – zaškrtnutím políčka zajistíte, že je provoz ze zařízení Edge směrován na základě síťové služby nakonfigurované pro pravidlo obchodních zásad, a to i v případě, že je v zařízení Edge aktivováno zabezpečené směrování (statický směr nebo směr BGP).
Poznámka: Pokud modifikujete nastavení zabezpečení, provedené změny mohou způsobit přerušení dostupnosti aktuálních služeb. Tato nastavení mohou navíc snížit celkovou propustnost a prodloužit dobu požadovanou k nastavení tunelového propojení VCMP, což může mít vliv na dobu nastavení dynamického tunelového propojení mezi větvemi a zotavení po výpadku Edge v clusteru.

Přístup ke službě (Service Access)

Vyberte služby, ke kterým bude mít zákazník přístup společně s rolemi a oprávněními dostupnými pro vybranou službu. Viz téma Konfigurace přístupu ke službě.
Poznámka: Pokud je pro zákazníka aktivována služba Edge Network Intelligence, ujistěte se, že není označeno pole Samoopravy (Self Healing), protože funkce automatických oprav není ve vydání 5.0.0 zcela podporována.

Fond bran (Gateway Pool)

Bude uveden aktuální fond bran přidružený k vybranému zákazníkovi. Podle potřeby můžete z dostupného seznamu vybrat jiný fond bran.

V případě, že byly brány z fondu bran přiřazeny k roli partnerské brány, můžete tyto brány předat partnerům. Po výběru možnosti Povolit předání partnerů (Enable Partner Handoff) můžete nakonfigurovat možnosti předání pro segmenty a brány. Další informace naleznete v tématu Konfigurace předání partnerovi.

Maximální počet segmentů (Maximum Segments)

Zobrazí maximální počet segmentů nakonfigurovaných operátorem.

Kalkulace nákladů OFC (OFC Cost Calculation)

Zobrazí, zda je operátorem povolen Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) nebo ne. Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických směrů. Zařízení Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby směru a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet směru na zařízení Edge a brány.

Další informace o Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) naleznete v oddílu Konfigurace distribuovaného výpočtu směru (Configure Distributed Cost Calculation)Příručce pro správu VMware SD-WAN dostupné na adrese: https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Poznámka: Pokud chcete aktivovat funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) pro své zákazníky, kontaktujte tým podpory.

NFV Edge

Zobrazí, zda jsou zákazníci oprávněni zavést řešení virtualizace VNF třetí strany na platformách Edge připravených k používání.

Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management)

Zobrazí aktuální bitovou kopii programu/firmwaru, která je asociována s vybraným zákazníkem partnera. Jako primární uživatel partnera můžete v případě potřeby vybrat a přiřadit zákazníkovi jinou bitovou kopii programu/firmwaru z dostupného seznamu bitových kopií programu.

Pokud chcete, aby zákazník partnera spravoval bitové kopie programu Edge, je třeba zaškrtnout volbu Delegovat správu bitových kopií programu Edge (Delegate Edge Software Image Management). Jakmile aktivujete možnost Delegovat správu bitových kopií programu Edge (Delegate Edge Software Image Management)a kliknete na možnost Uložit změny (Save Changes), zobrazí se všechny přiřazené bitové kopie programu partnera zákazníka. Kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) můžete přidat nebo odebrat bitové kopie pro vybraného zákazníka.
Poznámka: Přiřazenou bitovou kopii můžete ze zákazníka partnera odebrat pouze v případě, že kopie není výchozí bitovou kopií a v současnosti se u zákazníka partnera v žádném zařízení Edge nepoužívá.

Další informace naleznete v tématu Správa bitové kopie programu Edge (Edge Software Image Management)Průvodci správou VMware SD-WAN dostupném na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Další nastavení (Other Settings)

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že máte aktivovánu funkci Uživatelská smlouva (User Agreement) vaším operátorem. U vybraného zákazníka můžete změnit výchozí nastavení uživatelské smlouvy pomocí následujících možností:

 • Zobrazení uživatelské smlouvy (User Agreement Display) – výběrem příslušné možnosti ze seznamu přepíšete výchozí nastavení zobrazení uživatelské smlouvy. Ve výchozím nastavení zákazník zdědí nastavení zobrazení definované v okně Systémové vlastnosti (System Properties).
 • Uživatelská smlouva (User Agreement) – ze seznamu, který chcete zákazníkovi zobrazit, vyberte uživatelskou smlouvu. Ve výchozím nastavení zákazník zdědí výchozí uživatelskou smlouvu.

Po provedení změn v konfiguraci klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).