Když během migrace brány selže akce přepnutí brány pro NSD, proveďte následující kroky, které problém odstraní:

Procedura

  1. V podnikovém portálu spusťte nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator a přejděte na stránku Migrace brány (Gateway Migration). Pokyny k navigaci na tuto stránku naleznete v části Migrace nečinných bran.
  2. V kroku Přepnout brány (Switch Gateways) Průvodce migrací vyberte NSD, pro který akce přepínače brány selhala, a poté klikněte na možnost Zopakovat ověření tunelu (Retry Tunnel Verification).

    Stav tunelu je znovu ověřen, zda je Stav migrace (Migration Status) změněn na „Tunely NSD jsou v provozu“ („NSD Tunnels are up and running“).

    Pokud se Stav migrace (Migration Status) nezmění a akce Přepnout brány znovu selže pro NSD, vyberte NSD a poté klikněte na možnost Zrušit přepnutí brány (Undo Switch Gateway).

    Všechny změny konfigurace NSD budou vráceny do původního nastavení.

  3. Klikněte znovu na možnost Přepnout bránu (Switch Gateway) a nahraďte IP adresu nečinné brány novou bránou, a tím přepněte provoz na novou bránu.
  4. Znovu vyrovnejte bránu a dokončete migraci.

Jak pokračovat dále

Kliknutím na možnost Zobrazit události (View Events) na stránce Migrace brány (Gateway Migration) zobrazíte historii událostí migrace na stránce události migrace Monitorovat > Události (Monitor > Events).