Rozhraní VMware v kontextu NetFlow lze široce rozdělit do dvou typů: fyzické a SD-WAN.

  • Fyzické – jedná se o Ethernet (např. GE1, GE2), VLAN (např. br-network1) nebo rozhraní IP adresy (např. PPPoE nebo některá rozhraní modemů USB).
  • SD-WAN – jedná se o rozhraní typu Point-to-Point mezi dvojicí zařízení VMware. V překryvné vrstvě může existovat několik tunelových propojení mezi dvojicí zařízení VMware. Tato tunelová propojení používají proprietární protokol nazvaný VCMP, který poskytuje několik funkcí, jako je šifrování, opakování přenosu a další. Tunelová propojení mezi dvěma zařízeními mohou být v závislosti na konfiguraci přítomny vždy nebo mohou být vytvořeny na vyžádání. Koncové body těchto tunelových propojení se v terminologii VMware nazývají „linky“. „Linka“ obvykle na Edge existuje u každého fyzického rozhraní směřujícího do sítě WAN.
Níže uvedené schéma znázorňuje vztah mezi fyzickým/SD-WAN rozhraním, linkami a tunelovými propojeními. Na níže uvedených uzlech, GE1, GE2 a GE3 jsou fyzická rozhraní. GE1 a GE2 jsou rozhraními na straně sítě WAN a mají definované linky. Oproti tomu GE3 je rozhraní na straně sítě LAN, a proto nemá definovanou linku. Tunelová propojení jsou tvořena mezi linkami na každém uzlu. Rozhraní SD-WAN mezi uzly 1 a 2 představuje rozhraní překryvu, na kterém lze provoz odesílat z uzlu 1 na uzel 2. Je-li provoz odesílán rozhraním SD-WAN mezi uzly 1 a 2, mohou být jednotlivé pakety:
  • Replikovány v obou tunelových propojeních.
  • Vyrovnávány z hlediska zatížení mezi dvěma tunelovými propojeními.
  • Odesílány pouze jedním tunelovým propojením.
Způsob zpracování paketů závisí na druhu provozu, konfiguraci a podmínkách v síti.

ID šablony: 272

Ve výchozím nastavení je šablona možnosti rozhraní odesílána každých 5 minut. Nastavení časovače lze upravit.

ID prvku (ID podnikového prvku) Název (Name) Typ (Type) Popis (Description) Verze příslušného Edge
10

ingressInterface

unsigned32

Pole rozsahu. Index tohoto rozhraní. Hodnota se shoduje s hodnotou spravovaného objektu. ifIndex jak je definováno v [RFC2863].

3.3.0

82

interfaceName

řetězec

Krátký název jednoznačně popisující rozhraní, např. „Eth1/0“.

3.3.0
83

interfaceDescription

řetězec

Popis rozhraní, například „FastEthernet1/0“ nebo „ISP connection“.

3.3.0

45000 (12232)

interfaceType

unsigned8

  • 1 – Fyzické
  • 2 – SDWAN E2E
  • 3 – SDWAN E2DC
  • 4 – SDWAN E2C
  • 5 – Fyzické podrozhraní (podporované od verze 3.4.0)
3.3.0

45001 (12233)

destinationUUID

octetArray

UUID cílového uzlu

3.3.0

45013 (12245)

primaryIpv4Address

ipv4Address

Primární IP adresa fyzického rozhraní. U rozhraní SD-WAN je tato hodnota vždy 0.0.0.0.

3.3.0