Jako administrátor podniku můžete konfigurovat sítě VLAN v profilu.

Konfigurace nastavení VLAN v profilu:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Můžete také vybrat profil a kliknout na možnost Modifikovat (Modify) za účelem konfigurace profilu.
 3. Možnosti konfigurace pro vybraný profil jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 4. Přejděte dolů do kategorie Připojení (Connectivity) a klikněte na možnost VLAN.
 5. Novou síť VLAN můžete přidat kliknutím na možnost + Přidat VLAN (+ Add VLAN). Vybranou síť VLAN můžete odstranit kliknutím na možnost Odstranit (Delete).
  Poznámka: Síť VLAN, která již byla přiřazena k rozhraní zařízení, nelze odstranit.
 6. Kliknutím na tlačítko IPv4 nebo IPv6 zobrazíte příslušný seznam sítí VLAN.
 7. Po kliknutí na možnost + Přidat VLAN (+ Add VLAN) zobrazíte následující obrazovku:
 8. V okně Přidat VLAN (Add VLAN) nakonfigurujte následující údaje sítě VLAN:
  Možnost Popis
  Obecná nastavení (General Settings)
  Segment Z rozevíracího seznamu vyberte segment. Síť VLAN náleží k vybranému segmentu.
  Název sítě VLAN (VLAN Name) Zadejte jedinečný název sítě VLAN.
  ID sítě VLAN (VLAN ID) Zadejte ID sítě VLAN.
  Popis (Description) Zadejte popis. Toto pole je volitelné.
  Rozhraní LAN (LAN Interfaces) Rozhraní LAN lze nakonfigurovat pouze na úrovni Edge.
  SSID Podrobnosti Wi-Fi SSID lze nakonfigurovat pro síť VLAN pouze na úrovni Edge.
  Odezva ICMP (ICMP Echo Response) Toto pole zaškrtněte, chcete-li síti VLAN umožnit odpovídání na odezvy ICMP.
  Proxy systém DNS (DNS Proxy) Toto pole je ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Tato možnost umožňuje aktivovat nebo deaktivovat Proxy systém DNS (DNS Proxy) bez ohledu na nastavení serveru DHCP IPv4 nebo IPv6.
  Nastavení IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6 Settings)
  Poznámka: Můžete aktivovat IPv4 nebo IPv6 nebo obě nastavení.
  Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets) Toto pole zaškrtněte, pokud chcete přiřadit stejnou podsíť pro VLAN ke všem zařízením Edge v profilu a nadefinovat podsíť v IP adrese LAN zařízení Edge. Pokud chcete každému zařízení Edge přiřadit různé podsítě, nezaškrtávejte toto pole a nakonfigurujte podsítě pro každé zařízení Edge samostatně.
  Poznámka: Překrývající se podsítě pro síť VLAN jsou podporovány pouze pro provoz SD-WAN do SD-WAN (pokud je na straně sítě LAN aktivováno NAT) a provoz SD-WAN do internetu. Překrývající se podsítě nejsou podporovány pro provoz SD-WAN do cloudového webového zabezpečení.
  IPv4/IPv6 adresa LAN zařízení Edge (Edge LAN IPv4/IPv6 Address) Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je možnost Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets) nastavena na Ano (Yes). Zadejte IPv4/IPv6 adresu sítě LAN zařízení Edge.
  Předpona CIDR / délka předpony (Cidr Prefix / Prefix Length) Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je možnost Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets) nastavena na Ano (Yes). Zadejte předponu CIDR pro IPv4/IPv6 adresu sítě LAN.
  Síť (Network) Zadejte IPv4/IPv6 adresu sítě.
  Protokol OSPF (OSPF) Tato možnost je aktivována pouze v případě, že jste pro Edge nakonfigurovali OSPF. Zaškrtněte pole a z rozevírací nabídky vyberte OSPF.
  Poznámka: Konfigurace OSPFv2 podporuje pouze protokol IPv4. Konfigurace OSPFv3 podporuje pouze protokol IPv6, který je k dispozici pouze ve verzi 5.2.

  Další informace o nastavení OSPF a OSPFv3 naleznete v tématu Aktivace OSPF pro profily.

  Multicast Tato možnost je aktivována pouze v případě, že jste pro Edge nakonfigurovali nastavení multicastu. Pro síť VLAN můžete nakonfigurovat následující nastavení multicastu.
  • IGMP
  • PIM
  Klikněte na možnost Přepínání rozšířených nastavení multicastu (Toggle advanced multicast settings) a nastavte následující časovače:
  • PIM Hello interval (PIM Hello Timer)
  • Interval dotazování hostitele IGMP (IGMP Host Query Interval)
  • Maximální hodnota odezvy dotazu IGMP (IGMP Max Query Response Value)
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v části Nastavení IPv4 (IPv4 Settings).
  Vložení VNF (VNF Insertion) Zaškrtnutím tohoto pole vložíte služby VNF do sítě VLAN, která přesměruje provoz ze sítě VLAN do služeb VNF. Chcete-li aktivovat možnost Vložení VNF (VNF Insertion), ujistěte se, že je vybraný segment namapovaný se službou sítě VLAN. Další informace o VNF naleznete v tématu Bezpečnostní funkce virtuální sítě.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v části Nastavení IPv4 (IPv4 Settings).
  Oznamovat (Advertise) Toto pole zaškrtněte, chcete-li inzerovat síť VLAN dalším větvím v síti.
  Pevné IP adresy (Fixed IPs) Pevnou IP adresu lze konfigurovat pouze na úrovni Edge.
  Server DHCP IPv4/IPv6:
  • Dostupné možnosti pro IPv4 DHCP Server jsou Aktivováno (Activated), Přenos (Relay)Deaktivováno (Deactivated).
  • Dostupné možnosti pro IPv6 DHCP Server jsou Aktivováno (Activated)Deaktivováno (Deactivated).
  Možnost Popis
  Aktivováno (Activated): aktivuje protokol DHCP se zařízením Edge jako server DHCP. Pro tento typ jsou k dispozici následující možnosti konfigurace.
  Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) Zadejte platnou IPv4/IPv6 adresu dostupnou v rámci podsítě.
  Počet adres (Num. Addresses) Zadejte počet IPv4/IPv6 adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
  Čas pronájmu (Lease Time) Vyberte z rozevíracího seznamu časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IPv4/IPv6 adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCP.
  Možnosti (Options) Klikněte na možnost Přidat (Add) a vyberte z rozevíracího seznamu předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. V případě vlastní možnosti zadejte Kód (Code), Typ dat (Data Type)Hodnota (Value). Kliknutím na tlačítko Odstranit (Delete) odstraníte vybranou možnost.
  Předávání (Relay): aktivuje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pro tento typ jsou k dispozici následující možnosti konfigurace.
  Zdroj ze sekundárních IP (Source from Secondary IP(s)) Pokud toto pole zaškrtnete, jsou pakety vyhledávání/požadavků DHCP od klienta předávány synchronizačním serverům DHCP získaným z primární IP adresy a ze sekundárních IP adres nakonfigurovaných pro síť VLAN. Odpověď od synchronizačních serverů DHCP je odeslána zpět klientovi poté, co bude přepsán zdroj a cíl. Server DHCP obdrží požadavek z primární adresy i ze sekundárních IP adres a klient DHCP může získat více nabídek z primární podsítě a sekundárních podsítí. Pokud tato možnost není vybrána, jsou pakety procesů vyhledávání/požadavků DHCP od klienta předány synchronizačním serverům DHCP získaným jen z primární IP adresy.
  IP adresa(y) synchronizačního agenta (Relay Agent IP(s)) Kliknutím na možnost Přidat (Add) můžete přidat další IPv4 adresy. Kliknutím na tlačítko Odstranit (Delete) odstraníte vybranou adresu.
  Deaktivováno (Deactivated): deaktivuje DHCP.
  Poznámka: Zobrazí se varovná zpráva, když je zaškrtnuto pole DNS proxy v následujících situacích:
  • Servery DHCP IPv4 i IPv6 jsou ve stavu Deaktivováno (Deactivated).
  • Server DHCP IPv4 je ve stavu Předávání (Relay) a server DHCP IPv6 je ve stav Deaktivováno (Deactivated).
 9. Klikněte na tlačítko Hotovo (Done). Na obrazovce nastavení Zařízení (Device) klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes) a uložte nastavení.

  Síť VLAN je nakonfigurována pro profil. Nastavení sítě VLAN můžete upravit kliknutím na odkaz pod sloupcem VLAN.

Způsob konfigurace sítí VLAN pro zařízení Edge naleznete v tématu Konfigurace sítě VLAN pro Edge.