Αφού διαμορφωθεί και δημοσιευτεί μια πολιτική ασφάλειας, οι χρήστες μπορούν, στη συνέχεια, να εφαρμόσουν την πολιτική ασφάλειας σε ένα προφίλ ή σε ένα Edge μέσω της χρήσης μιας πολιτικής επιχείρησης. Οι παράμετροι των πολιτικών επιχείρησης μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge.

Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα πολιτικής επιχείρησης σε επίπεδο προφίλ και να εφαρμόσετε μια πολιτική ασφάλειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Διαδικασία

 1. Από την πύλη επιχείρησης SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles). Η σελίδα Προφίλ (Profiles) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα προφίλ.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy). Από τη σελίδα Προφίλ (Profiles), οι χρήστες μπορούν να μεταβούν απευθείας στη σελίδα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy), κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Πολιτική επιχείρησης (Biz. Pol) του προφίλ.
 4. Στην περιοχή Διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης (Configure Business Policy), κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ (+ADD). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα (Add Rule).
 5. Στο πλαίσιο Όνομα κανόνα (Rule Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για τον κανόνα.
 6. Στην περιοχή Ταίριασμα (Match), διαμορφώστε τις συνθήκες αντιστοίχισης για τη ροή της κυκλοφορίας, ορίζοντας τα κριτήρια αντιστοίχισης για την κυκλοφορία Προέλευσης (Source) και Προορισμού (Destination).
 7. Στην περιοχή Ενέργεια (Action), διαμορφώστε τις ενέργειες για τον κανόνα ως εξής:
  • Ορίστε την Υπηρεσία δικτύου (Network Service) σε Οπισθόζευξη Internet (Internet Backhaul).
  • Κάντε κλικ στην υπηρεσία δικτύου Πύλη VMware Cloud Web Security (VMware Cloud Web Security Gateway) και επιλέξτε μια δημοσιευμένη πολιτική ασφάλειας που θα εφαρμοστεί στον κανόνα πολιτικής επιχείρησης.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create). Η επιλεγμένη πολιτική ασφάλειας εφαρμόζεται για το επιλεγμένο προφίλ και εμφανίζεται στην περιοχή Κανόνες πολιτικής επιχείρησης (Business Policy Rules) της σελίδας Πολιτική επιχείρησης προφίλ (Profile Business Policy).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές επιχείρησης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση κανόνα πολιτικής επιχείρησης στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Επόμενες ενέργειες