Όπως αναφέρεται στη λίστα ελέγχου προϋποθέσεων, το SSO πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης Web. Εάν δείτε ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει « Η καθολική σύνδεση είναι απενεργοποιημένη. Για να χρησιμοποιήσετε τον διακομιστή μεσολάβησης Web, ενεργοποιήστε το SSO από τις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) → Έλεγχος ταυτότητας (Authentication)» [Single Sign On is deactivated. To use Web Proxy, activate SSO from Configure → Authentication], ανατρέξτε στην απαιτούμενη ενότητα σε αυτόν τον οδηγό.