Μόνο ένας χρήστης-χειριστής με ρόλο υπερχρήστη ή τυπικού χρήστη μπορεί να διαμορφώσει μια Πύλη SD-WAN για έναν ρόλο Cloud Web Security.

Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν μια πύλη για έναν ρόλο Cloud Web Security στη νέα πύλη περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη Χειριστή, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στις Πύλες (Gateways) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.
  2. Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων πυλών. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια πύλη για την οποία οι χρήστες θέλουν να διαμορφώσουν τον ρόλο Cloud Web Security. Οι λεπτομέρειες της επιλεγμένης πύλης εμφανίζονται στη σελίδα Διαμόρφωση πυλών (Configure Gateways).
  3. Στην ενότητα Ιδιότητες (Properties), στην περιοχή Ρόλοι πύλης (Gateway Roles), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Cloud Web Security.
  4. Στην ενότητα Cloud Web Security, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP τελικού σημείου Geneve και το όνομα σημείων παρουσίας (PoP) για τον ρόλο πύλης Cloud Web Security.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
    Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση πυλών στον Οδηγό χειριστή VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Επόμενες ενέργειες