Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > VLANS (Inventory > VLANS) για να δείτε μια λίστα με τα VLAN. Η σελίδα λεπτομερειών VLAN παρακολουθεί σημαντικό όγκο πληροφοριών σχετικά με τις συσκευές-πελάτες σε ένα VLAN. Είναι πολύ χρήσιμο όταν απομονώνετε ζητήματα σε ένα συγκεκριμένο VLAN ή για σύγκριση με άλλα VLAN.

Κάντε κλικ σε ένα VLAN για να δείτε τις λεπτομέρειές του. Τα γραφήματα που εμφανίζονται περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές DHCP, αιτήματα/αποκρίσεις ARP, συναλλαγές DNS, γενική βαθμολογία Internet και ποσοστά αναμετάδοσης. Περιλαμβάνει επίσης μια λίστα συσκευών-πελατών στο VLAN.

Σχήμα 1. Λεπτομέρειες VLAN