Τα Webhooks παραδίδουν δεδομένα σε άλλες εφαρμογές, τα οποία ενεργοποιούνται από ορισμένα συμβάντα χρησιμοποιώντας το HTTP POST. Κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα συμβάν, η προέλευση στέλνει μια αίτηση HTTP στην εφαρμογή προορισμού που έχει ρυθμιστεί για το webhook.

Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει webhooks και επιτρέπει στους διαχειριστές να:
 • Επιλέγουν περιστατικά με βάση τα κριτήρια αντιστοίχισης.
 • Στέλνουν τα επιλεγμένα περιστατικά και σχετικές πληροφορίες στον διαμορφωμένο παραλήπτη webhook που φιλοξενείται από σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Με τη λήψη των ειδοποιήσεων, τα συστήματα τρίτων κατασκευαστών θα μπορούσαν είτε να υποβάλουν αναφορά σχετικά με αυτές είτε να ενεργοποιήσουν αυτοματοποιημένες ροές εργασίας ή να ειδοποιήσουν αυτόματα τους τελικούς χρήστες σε πραγματικό χρόνο.

Διαδικασία

 1. Στο πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings).
 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Εξωτερική ενοποίηση (External Integration) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Webhook.
 3. Στη σελίδα Webhook, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διαμόρφωσης webhook (Add Webhook Configuration).
  Εισαγάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα Εισαγάγετε ένα όνομα για το webhook.
  Διεύθυνση URL webhook Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση HTTPS URL. Αυτό χρησιμεύει ως εφαρμογή προορισμού για τα webhooks.
  Κωδικός απόκρισης Εισαγάγετε έναν αναμενόμενο κωδικό κατάστασης απόκρισης HTTP για κάθε παραλήπτη webhook.
  Κωδικός ελέγχου ταυτότητας Καθορίστε έναν κωδικό ελέγχου ταυτότητας για κάθε διαμορφωμένο παραλήπτη webhook, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός HMAC για κάθε αίτημα Webhook που αποστέλλεται στον αντίστοιχο παραλήπτη. Για τους περισσότερους παραλήπτες webhook, το HMAC είναι ενσωματωμένο σε μια κεφαλίδα HTTP X-Webhook-Signature, μαζί με μια παράμετρο έκδοσης, η οποία προσδιορίζει τον αλγόριθμο υπογραφής και μια χρονική σήμανση.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ειδοποίησης (Add Alert), για να διαμορφώσετε τα περιστατικά που πρέπει να στέλνουν πληροφορίες στον παραλήπτη webhook.
  Τύπος ειδοποίησης Περιγραφή Πρότυπο JSON Αποστολή ειδοποιήσεων για
  Εμφάνιση περιστατικού Αλλάξτε το ρυθμιστικό στη θέση ενεργοποίησης (ON), για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση περιστατικών.

  Το VMware Edge Network Intelligence παρέχει ειδοποιήσεις ενημερώσεων προς κάθε παραλήπτη webhook, μέσω ενός ωφέλιμου φορτίου JSON, το οποίο περιέχεται στο σώμα μιας εξερχόμενης αίτησης HTTP POST.

  Το πρότυπο JSON αποτελείται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Αναγνωριστικό
  • Περιγραφή
  • Προτεραιότητα
  • Αριθμός επηρεαζόμενων συσκευών
  • Βαθύτερες αιτίες για την ειδοποίηση
  • Προτεινόμενα επόμενα βήματα
  • Χρονικό διάστημα
  • Σύνδεση περιστατικού
  Ακολουθεί ένα δείγμα προτύπου ωφέλιμου φορτίου JSON:
  {
     "id": "p-1131935905",
     "description": "DHCP protocol/latency issues affected clients",
     "priority": "2",
     "affected": "237 out of 2358 devices affected (10.1%)",
     "rootcauses": "Server is not reachable or Server is not configured",
     "nextsteps": "Please check if DHCP server is reachable from clients VLAN",
     "timeInterval": "07:15 - 08:15 on 7/19 PDT"
     "incidentLink": "https://company.bogus/campus/ui/analysis#/incidents/SERVERS.dnsServerQoE_5minRunAvg?fr=1642_164300&incident-id=p1234"
  }
  Επιλέξτε τις παραμέτρους, όπως την προτεραιότητα και τα συμβάντα, για τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις.
  Διακοπές λειτουργίας προγράμματος ανίχνευσης Αλλάξτε το ρυθμιστικό στη θέση ενεργοποίησης (ON), για να εντοπίσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης που αντιμετωπίζει προβλήματα διακοπής λειτουργίας.
  Το πρότυπο JSON αποτελείται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Αναγνωριστικό
  • Όνομα
  • Διευθύνσεις IP
  • Ζήτημα
  Ακολουθεί ένα δείγμα προτύπου ωφέλιμου φορτίου JSON:
  {
    id: "623e00b144fe5ed7959f44bd", 
    name: "Crawler-9",
    ips: ["192.0.2.0"], 
    issue: "Lost WAN/SPAN connectivity"
  }
  Κάντε κλικ στη σύνδεση + Προσθήκη προγράμματος ανίχνευσης (+ Add Crawler) και προσθέστε προγράμματα ανίχνευσης για τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save). Η καρτέλα Webhook εμφανίζει τα δημιουργημένα webhooks.

Αποτελέσματα

Κάθε φορά που ενεργοποιείται ένα περιστατικό, αποστέλλεται ένα μήνυμα ενημέρωσης μαζί με σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση URL προορισμού.

Στην καρτέλα Webhook, μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα υπάρχον webhook για να δείτε τις διαμορφωμένες λεπτομέρειες, την κατάσταση τελευταίας ειδοποίησης και το ιστορικό ειδοποιήσεων των περιστατικών.