Το ENI χρησιμοποιεί δύο τρόπους για την ταξινόμηση ζητημάτων απόδοσης - Σχετικό % και Ώρες συσκευής-πελάτη. Η κατανόηση αυτών των όρων ταξινόμησης είναι ζωτικής σημασίας για την ερμηνεία της σελίδας Εύρυθμη λειτουργία και αποκατάσταση (Health & Remediation).

Το ENI χρησιμοποιεί το σχετικό % και τις ώρες συσκευής-πελάτη, για να ταξινομήσει τις πληροφορίες στη σελίδα Εύρυθμη λειτουργία και αποκατάσταση (Health & Remediation). Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών των επιλογών ταξινόμησης, για να κατανοήσετε καλύτερα τον αντίκτυπο που έχει μια βαθύτερη αιτία σε μια συσκευή-πελάτη ή για να κατανοήσετε τον αντίκτυπο σε μια συσκευή-πελάτη. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις δύο επιλογές:

Επιλογή ταξινόμησης

Περιγραφή

Σχετικό %

Το % των συσκευών-πελατών που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέτρηση και επηρεάζονται από αυτήν τη μέτρηση. Για παράδειγμα, εάν εξετάζετε την απόδοση Wi-Fi και έχετε επηρεαστεί κατά 50% για μια συγκεκριμένη ομάδα, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι 2 συσκευές ανήκουν στην ομάδα και 1 αντιμετώπισε προβλήματα, ή υπήρχαν 400 συσκευές στην ομάδα και 200 αντιμετώπισαν προβλήματα.

Ώρες πελάτη

Ο αριθμός των ωρών που οι συσκευές-πελάτες επηρεάστηκαν από την επιλεγμένη μέτρηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Για παράδειγμα, εάν μια συσκευή-πελάτης αντιμετώπισε προβλήματα συνδεσιμότητας του O365 που την επηρέαζαν καθημερινά για μία ώρα, θα είχε 14 ώρες συσκευής-πελάτη για την επιλεγμένη μέτρηση.

Είναι χρήσιμο να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο μετρήσεων, για να κατανοήσετε τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει ότι η κορυφαία επηρεαζόμενη ομάδα είναι η Lombard, όταν ταξινομείται κατά σχετικό %. Ωστόσο, όταν ταξινομείται κατά ώρες πελάτη είναι η Embarcadero.

Έτσι, ενώ η Embarcadero αντιμετωπίζει περισσότερες ώρες προβλημάτων, ο πληθυσμός χρηστών στη Lombard αντιμετωπίζει σταθερά περισσότερα προβλήματα.

Σχήμα 1. Ταξινόμηση κατά σχετικό ποσοστό
Σχήμα 2. Ταξινόμηση κατά ώρες συσκευής-πελάτη