Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Εφαρμογές (Inventory > Applications), για να προβάλετε μια λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις συσκευές-πελάτες στο δίκτυο.

Από προεπιλογή, οι εφαρμογές ταξινομούνται με βάση το συνολικό άθροισμα της κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε για τις εφαρμογές την τελευταία ημέρα. Μπορείτε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τις εφαρμογές με βάση τον αριθμό των χρηστών, τον τύπο εφαρμογής, το SSID και μερικά πρόσθετα φίλτρα.

Σχήμα 1. Λίστα εφαρμογών
Κάντε κλικ σε μια γραμμή εφαρμογής για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της. Η σελίδα λεπτομερειών εφαρμογής περιορίζεται από τον επιλογέα τοποθεσίας, ώστε να μπορείτε να περιορίσετε τις λεπτομέρειες εφαρμογής σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή για ολόκληρο τον οργανισμό. Η σελίδα λεπτομερειών εφαρμογής αναλύεται ως εξής:
  • Κορυφαίοι ομιλητές (Top talkers) — Αυτοί είναι οι πιο συχνοί χρήστες της εφαρμογής με βάση την κυκλοφορία.
    Σχήμα 2. Κορυφαίοι ομιλητές της εφαρμογής
  • Όλα τα προγράμματα-πελάτες (All clients) —Αυτές είναι όλες οι συσκευές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο (παράθυρο 2 εβδομάδων)
    Σχήμα 3. Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής
  • Γραφήματα (Charts) — Οι ανεπεξέργαστες λεπτομέρειες που δείχνουν τη χρήση, τα byte, το % αναμετάδοσης, τον χρόνο αποστολής και επιστροφής και τους χρόνους απόκρισης.
    Σχήμα 4. Γραφήματα εφαρμογής