Η δημιουργία περιστατικών μπορεί να ρυθμιστεί λεπτομερώς στο VMware Edge Network Intelligence ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το περιβάλλον σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ρυθμίσετε λεπτομερώς τις νέες παρουσίες, ώστε να διασφαλίσετε ότι η δημιουργία ψευδώς θετικών περιστατικών δεν δημιουργεί πάρα πολλές ειδοποιήσεις.

Από προεπιλογή, η δημιουργία περιστατικών στο VMware Edge Network Intelligence είναι λεπτομερώς ρυθμισμένη εκ των προτέρων στη βέλτιστη ρύθμιση για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες εφαρμογές ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από τη σελίδα Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin settings) > Προτεραιότητα περιστατικού (Incident priority).

Ορολογία

Προφίλ προτεραιότητας

Προεπιλογές που σας επιτρέπουν να ορίσετε τον τρόπο συμπεριφοράς κάθε τύπου περιστατικού στο περιβάλλον σας. Τα περιστατικά είναι δύο τύπων:

1. Περιστατικά που μετρούν το ποσοστό των συσκευών-πελατών που επηρεάζονται, όπου το κλειδί για τον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι ο καθορισμός της απόκλισης από τη γραμμή βάσης που είστε διατεθειμένοι να ανεχτείτε και το ελάχιστο ποσοστό των συσκευών-πελατών που πρέπει να επηρεαστούν προτού η προτεραιότητα αυξηθεί σε P2 ή ακόμη και σε P1. Για πιο σημαντικά ζητήματα, πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση «ανοχή μικρότερης απόκλισης» ώστε να υποδείξετε ότι ακόμη και μια μικρή απόκλιση από τη γραμμή βάσης πρέπει να αυξήσει την προτεραιότητα περιστατικού.

2. Περιστατικά που είναι δυαδικά: οι διακοπές λειτουργίας του διακομιστή εμπίπτουν σε αυτόν τον κάδο, όπου είτε ένας διακομιστής βρίσκεται σε διακοπή λειτουργίας (για παράδειγμα, δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα) είτε όχι. Για αυτά τα ζητήματα, η προτεραιότητα είναι δυαδική, δηλαδή εάν ο διακομιστής βρίσκεται σε διακοπή λειτουργίας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «πάντα προτεραιότητα PX».

Ανοχή απόκλισης

Καθορίζει πόσο μεγάλη είναι η απόκλιση από τη γραμμή βάσης, καθώς και ποιο ποσοστό των πελατών πρέπει να επηρεαστεί για να γίνουν κρίσιμοι αυτοί οι τύποι ζητημάτων.

Επιτάχυνση ειδοποίησης

Καθορίζει το διάστημα που θα πρέπει να περιμένετε προτού ειδοποιήσετε ξανά για ένα περιστατικό (υποθέτοντας ότι το περιστατικό είναι ακόμα ενεργό). Για παράδειγμα, εάν ένα περιστατικό DHCP έχει μια επιτάχυνση ειδοποίησης 1 ημέρας και το περιστατικό DHCP συνεχίζει να εμφανίζεται, θα αποστέλλεται μια ειδοποίηση μέσω email μία φορά την ημέρα, μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται το περιστατικό.

Περιγραφές προφίλ

Ανοχή μεγάλης απόκλισης

Συνήθως χρησιμοποιείται για λιγότερο σημαντικούς τύπους περιστατικών (π.χ. αργή καθυστέρηση radius στις συσκευές-πελάτες). Τα περιστατικά με αυτό το προφίλ προτεραιότητας ξεκινούν ως P6. Εάν υπάρxει τυπική απόκλιση 1 από τη γραμμή βάσης, αυξάνεται σε P5. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 2 από τη γραμμή βάσης και επηρεάζει τουλάχιστον το 5% των πελατών, αυξάνεται P3. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 3 ή μεγαλύτερη και επηρεάζει τουλάχιστον το 10% των συσκευών-πελατών, αυξάνεται σε P2. Τα περιστατικά με αυτό το προφίλ προτεραιότητας δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν στο P1. Η Επιτάχυνση ειδοποίησης για το προφίλ ανοχής μεγάλης απόκλισης είναι 1 ημέρα.

Ανοχή μέσης απόκλισης

Συνήθως χρησιμοποιείται για τους ελαφρώς λιγότερο σημαντικούς τύπους περιστατικών (π.χ. κακή απόδοση web των συσκευών-πελατών). Τα περιστατικά με αυτό το προφίλ προτεραιότητας ξεκινούν ως P5. Εάν υπάρxει τυπική απόκλιση 1 από τη γραμμή βάσης, αυξάνεται σε P4. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 2 από τη γραμμή βάσης και επηρεάζει τουλάχιστον το 5% των πελατών, αυξάνεται P3. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 3 ή μεγαλύτερη και επηρεάζει τουλάχιστον το 10% των συσκευών-πελατών, αυξάνεται σε P2. Τέλος, εάν υπάρχει αύξηση τυπικής απόκλισης 4 ή περισσότερο και επηρεάσει περισσότερο από το 30% των συσκευών-πελατών, αυξάνεται σε P1. Η Επιτάχυνση ειδοποίησης για το προφίλ ανοχής μέσης απόκλισης είναι 1 ημέρα.

Ανοχή μικρής απόκλισης

Συνήθως χρησιμοποιείται για τους πιο σημαντικούς τύπους περιστατικών (π.χ. σύνδεση συσκευών-πελατών λόγω Χ). Τα περιστατικά με αυτό το προφίλ προτεραιότητας ξεκινούν ως P4. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 1 από τη γραμμή βάσης, αυξάνεται σε P3. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 2 από τη γραμμή βάσης και επηρεάζει τουλάχιστον το 5% των πελατών, αυξάνεται σε P2. Εάν υπάρχει τυπική απόκλιση 3 ή μεγαλύτερη και επηρεάζει τουλάχιστον το 10% των συσκευών-πελατών, αυξάνεται σε P1. Η Επιτάχυνση ειδοποίησης για το προφίλ ανοχής μικρής απόκλισης είναι 1 ημέρα.

Πάντα PX (προφίλ για P2, P3 και P4)

Συνήθως χρησιμοποιείται για διακοπές λειτουργίας διακομιστή που είναι δυαδικές: είτε συμβαίνουν είτε όχι. Κάθε φορά που ενεργοποιούνται περιστατικά αυτού του τύπου, πρέπει πάντα να έχουν αυτήν τη συγκεκριμένη προτεραιότητα. Η Επιτάχυνση ειδοποίησης για το προφίλ Πάντα ΡΧ είναι 7 ημέρες.

Πάντα PX (χωρίς επιτάχυνση ειδοποίησης)

Υπάρχουν προφίλ «χωρίς επιτάχυνση ειδοποίησης» για P2, P3 και P4. Η Επιτάχυνση ειδοποίησης για αυτόν τον τύπο προφίλ είναι 1 ώρα.

Δεν υπάρχει προτεραιότητα

Συνήθως χρησιμοποιείται για περιστατικά όπου οι βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις δεν διαθέτουν δυνατότητα ενεργειών (π.χ. οι συσκευές-πελάτες έχουν κακή απόδοση Wi-Fi). Τα περιστατικά αυτού του τύπου αποκτούν δυνατότητα ενεργειών όταν προβάλλονται στο περιβάλλον ανάλυσης συστημικών προβλημάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στα περιστατικά με αυτό το προφίλ δεν έχει αντιστοιχιστεί προτεραιότητα. Δεν αποστέλλονται email ειδοποίησης για αυτά τα περιστατικά. Ωστόσο, θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας «Περιστατικό» (Incident), όταν επιλέγεται το φίλτρο «Όλα τα περιστατικά» (All Incidents).

Απενεργοποιημένο

Τα περιστατικά με αυτό το προφίλ δεν εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Ειδοποιήσεις περιστατικών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους ειδοποιήσεων, τις λειτουργίες ειδοποίησης, τη συχνότητα ειδοποίησης, τη συχνότητα επιτάχυνσης και τις απαιτήσεις τοποθεσίας.
Τύπος ειδοποίησης Λειτουργία ειδοποίησης Συχνότητα ειδοποίησης Συχνότητα επιτάχυνσης Απαιτήσεις τοποθεσίας εταιρικής συνδρομής πολλαπλών τοποθεσιών*
Ειδοποίηση AP Email/SMS 1 λεπτό Μη διαθέσιμο Απαιτείται τοποθεσία.
Ειδοποίηση προγράμματος ανίχνευσης Email/SMS 10 λεπτά
Σημείωση: Μια Τροφοδοσία (Feed) δηλώνεται ως «εκτός λειτουργίας» μετά από 20 λεπτά.
1 ημέρα Μη διαθέσιμο
Webhook
Κρίσιμη ειδοποίηση περιστατικού συσκευής Email/SMS 15 λεπτά 7 ημέρες Απαιτείται τοποθεσία.
Ειδοποίηση περιστατικού Email/SMS
Σημείωση: Εάν εγγραφείτε στο κανονικό email/SMS, θα λαμβάνετε επίσης το εβδομαδιαίο email σύνοψης.
15 λεπτά Ανοχή μεγάλης απόκλισης 1 ημέρα Είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε μια τοποθεσία. Ωστόσο, εάν το περιστατικό είναι τύπου αναμετάδοσης DHCP, διακομιστή, VLAN ή WLC, η τοποθεσία παραβλέπεται.
Ανοχή μέσης απόκλισης 1 ημέρα
Ανοχή μικρής απόκλισης 1 ημέρα
Πάντα PX (προφίλ για P2, P3 και P4) 7 ημέρες
Πάντα PX, χωρίς επιτάχυνση ειδοποίησης (προφίλ για P2, P3 και P4) 1 ώρα
Εβδομαδιαίο email σύνοψης. 1 ώρα Μία φορά την εβδομάδα τις Δευτέρες, εντός μίας ώρας από τις 8 π.μ. Η τοποθεσία παραβλέπεται και όλες οι τοποθεσίες περιλαμβάνονται σε ένα μόνο email. Το email αποστέλλεται εάν έχετε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ συνδρομή περιστατικού.
Webhook 5 λεπτά Η ίδια επιτάχυνση όπως και για το email/SMS. Είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε μια τοποθεσία. Ωστόσο, εάν το περιστατικό είναι τύπου αναμετάδοσης DHCP, διακομιστή, VLAN ή WLC, η τοποθεσία παραβλέπεται.
Ειδοποίηση ελεγκτή Email/SMS 5 λεπτά
Σημείωση:
  • Η Τροφοδοσία (Feed) δηλώνεται ως «χωρίς ενημέρωση» μετά από 20 λεπτά.
  • Το Μήνυμα (Message) δηλώνεται ως «χωρίς ενημέρωση» μετά από 1 ημέρα.
1 ημέρα Μη διαθέσιμο
Ειδοποίηση άδειας χρήσης Email 12 ώρες Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο (όχι βάσει συνδρομής)
Ειδοποίηση δήλωσης Email/SMS 1 ώρα Μια φορά την εβδομάδα τις Δευτέρες. Μη διαθέσιμο
Συνοπτική ειδοποίηση UPS Email/SMS 1 λεπτό Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Σημείωση: Για εταιρείες με μία μόνο τοποθεσία, ορίζεται η επιλογή Συνολικά (Overall).